• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 910
 • 522
 • 187
 • 26
 • 6
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1653
 • 951
 • 765
 • 738
 • 707
 • 249
 • 247
 • 214
 • 170
 • 164
 • 158
 • 148
 • 144
 • 141
 • 139
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
71

Layout för målerianläggning

Ramadani, Jeton, Cvijic, Slaven January 2008 (has links)
<p>Abstract</p><p>This project is mainly focused on how the company OGO AB can organize its warehouse so that they can store painted articles.</p><p>The warehouse should include how many pallets it is needed for the paint shop. Our purpose is also to calculate the space that is needed for the new warehouse.</p><p>It is important for OGO AB to know witch kind of trucks they need for the new warehouse that with be located between the production factory and the paint shop so that the transportation of article goes smoothly.</p> / <p>Sammanfattning</p><p>Examensarbetet som vi har utfört fokuseras i första hand på hur företaget OGO AB i Kalmar skall göra för att organisera ett lager som kommer att användas till artiklar som ska genomgå målning och lackning.</p><p>Lagrets organisering innefattade lösningar av bl.a. hur många pallar som kommer att behövas i det nya lagret för att det ska kunna underhålla alla artiklar från produktionen som ska genomgå målning. Därefter kommer uppgiften att räkna ut hur mycket yta det nya lagret kommer att ta upp.</p><p>Vi har även intresserat oss för vilka truckar som lämpar sig bäst för transporten av artiklar inom företaget så att transporterna går så smidigt som möjligt.</p>
72

Flexibilität durch Selbststeuerung in logistischen Systemen : Entwicklung eines realoptionsbasierten Bewertungsmodells /

Wycisk, Christine. January 2009 (has links)
Zugl.: Bremen, Universiẗat, Diss., 2009.
73

Kostenmanagement im Outsourcing von Logistikleistungen

Raubenheimer, Heike January 2009 (has links)
Zugl.: Hagen, Fernuniv., Diss., 2009
74

Utveckling av logistikflöde : En undersökning av införande av extern kittning av hydraulslang vid Komatsu Forest AB

Malm, Emma January 2015 (has links)
Komatsu Forest AB tillverkar skogsmaskiner och aggregat. I monteringsprocessen är hydraulslangar en av komponenterna som hanteras och lagras per artikelnummer. Idag genomförs intern kittning då slangar plockas ur respektive lagerlösning mot en specifik monteringsoperation. Kittning innebär att delar och komponenter sorteras i set, så kallade kit, innan de levereras till monteringsoperationer. Genom extern kittning som utförs av leverantören kan eventuellt flödet av hydraulslang och utnyttjandet av ytan i anläggningen bli mer effektivt då kitten är färdiga när de anländer till anläggningen.   Syftet med arbetet är att identifiera det mest produktiva och kostnadseffektiva arbetssättet gällande hantering av hydraulslangar från beställning till montage på maskin. För att kunna jämföra alternativa arbetssätt med nuläget har en nulägesanalys av befintligt arbetssätt utförts genom intervjuer och observationer. Skapande av nya arbetssätt har utgått från tre principer som grundas i extern kittning: kitta alla slangar, kitta mest frekventa slangar och kitta minst frekventa slangar. Resultatet som genererats med de tre principerna har utvärderats för att avgöra hur olika typer av kittning påverkar hanteringstider och kostnader i anläggningen i förhållande till nuläget. De olika kittningsscenariona utvecklades för att kunna utesluta vissa typer av kittning som inte var lönsamma och för att försöka identifiera det mest fördelaktiga kittningsscenariot.   Ett kittningsscenario hittades som är effektivare än nuläget, sett till flöde och kostnad, nämligen kittning av samtliga slangar till en specifik maskin eller aggregat. Dessa slangar kan vara uppdelade på en eller flera pallar, där varje pall täcker in varsin del av monteringslinan. Antalet pallar som slangarna delas upp på påverkar hur stor kostnadsbesparingen i anläggningen blir, då besparingen minskar vid ökande antal pallar. Kostnadsbesparingen i anläggningen måste vägas mot ökade kostnader från leverantör för kittning, eventuell extern lagring och eventuell ökad leveransfrekvens.   Införande av kittning rekommenderas om Komatsu kan hantera kit i sitt datasystem och om monteringslinan går att dela upp i ett så pass lågt antal pallar att det är lönsamt. Tiden från att produktionsplanen är satt hos Komatsu till att kittet ska ut i monteringen måste även vara tillräcklig för att leverantören ska hinna plocka och leverera kitten. Om det brister i någon av ovanstående förutsättningar är nuvarande arbetssätt ett bättre alternativ än kittning. / Komatsu Forest AB manufacturers forest machines and heads. In the assembly process, hydraulic hoses are one of the components that are handled and stored by item number. Currently, internal kitting is performed as all hoses are picked out of each storage solution in preparation for a specific assembly operation. Kitting means that parts and components are sorted into sets, so called kits, before they are delivered to assembly operations. However, the flow of hoses and the use of the storage area might become more effective through external kitting performed by the supplier, as the kits will be ready when they arrive to the plant.   The purpose of the project is to identify the most productive and cost-effective work procedure when handling hydraulic hoses from order to assembly. In order to be able to compare alternative work procedures with the current procedure, an analysis of the current situation was executed on the basis of interviews and observations. The creation of new work procedures proceeded from three principles based on external kitting: kit all hoses, kit most frequent hoses and kit least frequent hoses. The generated result has been evaluated with respect to how different types of kitting affect handling times and costs in the plant in relation to the present situation. The different scenarios of kitting were further developed to be able to exclude some types of kitting as unprofitable and to be able to identify the most profitable way of kitting.   One kitting alternative was found that is more effective than the present situation, in terms of material flow and cost, namely to kit all hoses towards a specific machine or head. These hoses can be divided into one or several pallets, where each pallet caters to a part of the assembly line. The number of pallets that the hoses are divided into affects the cost savings in the plant, where the savings decrease with an increasing number of pallets. The cost savings in the plant have to be evaluated with respect to increasing costs from the supplier for kitting, possible external storage and possible increased frequency of delivery.   Kitting is recommended if it is possible to handle kits in Komatsu’s computer system and if the assembly line can be divided into a number of pallets so that kitting is a profitable option. The time from setting the production plan to the point at which the kit is required at the assembly line needs to be sufficient for the supplier to be able to make and deliver the kit. If one or more of the prerequisites above are not met, the current work procedure is a better alternative.
75

High-rise buildings; structural design, prefabrication and logistics

Lukanovic, Bozo, Strid, Fredrik January 2008 (has links)
In the report we have investigated four high-rise buildings with the intentions to find out witch parts are prefabricated and what relation can be found between structural design, prefabrication and the logistics. After the investigation we noticed that the grad of prefabrication in each one of the projects is good in relation to what purpose the building have and the given background. During the report we found that layout – structural design – prefabrication – logistics is an order that we think can make the production of the building more effective if followed. We believe that the prefabrication of high-rise buildings have potential to grow and get more optimized in the future.
76

Intermodala transporter : Vilka faktorer styr ett införande av intermodala transporter?

Johansson, Patrik, Eriksson, Andreas January 2006 (has links)
No description available.
77

Analysis of transports with pharmaceuticals on Arlanda airport / Flödesanalys av läkemedel på Arlanda flygplats

Aban, Kevin, Göst, Jens January 2013 (has links)
Rapporten syftar till att kartlägga och analysera dagens transportflöde av läkemedel på fraktområdet Cargo City på Arlanda. Cargo Center och APH Logistics är två fraktagenter som har sin verksamhet på Cargo City. Observera att Cargo City och Cargo Center inte har samma innebörd. Cargo Center och APH Logistics erbjuder genom nära samarbete transport och hantering av temperaturkänsligt gods, som till exempel läkemedel. Läkemedel är värdefullt gods som kräver särskild skötsel vid transport, hantering och förvaring. Det ställer stränga krav på samtliga aktörer i försörjningskedjan. Genom studiebesök och intervjuer har författarna kartlagt det befintliga flödet av läkemedel. SACT, ett åkeri och dotterbolag till Cargo Center, utför transporten av godset till Cargo City med nerkylda lastbilar. APH Logistics omlastningsterminal på Cargo City är temperaturkontrollerad, vilket innebär att läkemedelsgodset förvaras och lastats i flygcontainrar där. Det färdiglastade godset forslas sedan vidare till Cargo Centers terminal. Där sker vikt- och volymkontroll av godset, det registreras i olika datasystem och slutligen märks det med etiketter, så som flygfraktsedeln. Mycket av godset som hanteras på Arlanda körs med lastbil till andra flygplatser och destinationer runt om i Europa istället för att flygfraktas direkt från flygplatsen. Dessutom hanteras och förvaras inte allt läkemedelsgods under temperaturkontrollerade former. En totalkostnadsanalys har gjorts för att jämföra olika transportflödesscenarion. Dessutom har författarna identifierat den kundservice Cargo Center och APH Logistics bör erbjuda kunden. Den bygger på kvalitativa resonemang. Resultatet av rapporten är författarnas rekommendation till företagen av hur de bör gå tillväga i framtiden. Den ger både kortsiktiga och långsiktiga tips.
78

Lagereffektivisering : Framtagande av modell / Warehouse efficiency : Model developing

Berglöf, Patrick, Lind, Love January 2013 (has links)
No description available.
79

BIM-PROJEKTERING FÖRFÖRBÄTTRAD LOGISTIK / BIM-planning for improved logistics

Strand, Fredrik, Lindström, Pontus January 2015 (has links)
The construction industry depends on functioning logistics; if the logistics isn’tworking the construction site will risk to be interrupted due to material shortages orproblems with deliveries. Despite this, the construction industry is battling logisticproblems daily. This problem is very time consuming and costly for the companies.These theses are written for Peab Bostadsproduktion and investigate if it is possibleto focus on logistics earlier in the building planning process to reduce the problemsthat occur. Peab has partnerships with three companies that could be helpful for themin the work of reducing logistic problems. These three companies are Vico, BEAst andBIMobject.The thesis first section gives a general review of logistics, as well as the conceptsrelated to it. A general review of the above named partners is also given. In the firstsection the meaning of BIM is also explained. The core of the thesis consists of asurvey with craftsman from one of Peabs construction sites. The other main part isinterviews with officials from both the production side and from Peabs headquarters.The survey and the interviews have then been collected and analyzed. Based on theresult that was gathered, suggestions and solutions are presented and discussed.The work shows that many of the logistical problems that occur can be reduced orcompletely prevented by implementing these three in all Peabs own managementbuilds.
80

Materiallogistik vid innerstadsprojekt : En fallstudie av ett innerstadsprojekt i förbättringssyfte av materialflödet

Kagevik, Tom, Bohlin, Niklas January 2014 (has links)
The construction industry is always looking for ways to make the work more efficient aswell as minimize the waste of money in general. At the same time the industry is showing alow awareness of logistics which has to increase in order to improve the industry in thesekind of questions. Projects located in the inner city have high demands on the logistic andthe handling of material due to the so often limited space for storages of the material. Dueto this the purpose of this report is true a case, study and analyze what kind of factors thereis to take into consideration during the materials way from the supplier to the workstationin a project located in the inner city. The data for the report was collected with the help of acase study, and in three different ways. Partly through observations, but mostly with thehelp of surveys and interviews with workers and managers. The case study was made atthe project “Barometern 8” located in the inner city of Halmstad, Sweden. The project hasfrom the very beginning struggled with the lack of areas to store material due of thecramped construction site. Problems that were observed were both related to thedeliveries from the distributers and the difficulties to access the construction site. Theconclusions that were made from this report are that the managers have to put demandson the distributers as well as communicate the conditions of the receptions. It´s alsoimportant to make sure that the work site is as easy as possible to be accessed bydistributers.

Page generated in 0.0533 seconds