• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 558
 • 12
 • 2
 • Tagged with
 • 572
 • 142
 • 127
 • 125
 • 99
 • 94
 • 81
 • 77
 • 75
 • 70
 • 67
 • 64
 • 61
 • 48
 • 44
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Att förhindra mobbning : ett socialpedagogiskt förhållningssätt som redskap i det förebyggande arbetet

Hedberg, Erika, Lindskog, Anna January 2002 (has links)
No description available.
2

Mobbning : Hur arbetar lärare mot mobbning i skolan?

Berg, Sara January 2008 (has links)
Mobbning är idag ett stort problem i skolan på många håll. I den svenska läroplanen står det att alla som arbetar i skolan har ett ansvar att se till att all sorts kränkande behandling motverkas och förebyggs. Jag har i detta examensarbete försökt hitta metoder att använda mig av som blivande lärare för att på bästa sätt förhindra mobbning i skolan. Litteraturen, som främst är grundad på svensk forskning, menar att mobbning som fenomen inte går att stoppa, utan varje mobbningsfall. Att förebygga mobbning handlar mycket om att få en trygg grupp i en trygg miljö där vuxna tydligt visar vad som är tillåtet och inte. Min undersökning har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer både i Sydafrika och i Sverige för att fånga två kulturers synsätt på mobbning. Undersökningen visar att de fyra intervjuade lärarna ser på mobbning på olika sätt och arbetar därför olika. Alla är överens om att mobbning har negativa konsekvenser och därför måste stoppas. / Bullying is a big problem in many schools today. The Swedish curriculum states that all employees at a school have the responsability to prevent and counteract insulting treatment. In this paper I have tried to find methods to prevent bullying among pupils in the best way when I become a teacher. The literature, which is mostly based on Swedish research, states that bullying as a phenomenon cannot be stopped but each individual case of bullying can be. The most important goal when preventing bullying is to achieve a secure group of children in a secure environment where adulds clearly show what type of behaviour is allowed and what is not. I did my examination with the help of qualitative interviews both in South Africa and in Sweden to get hold of two cultures perspectives on bullying. The result of the examinations shows that the four interviewed teachers interpret bullying in different ways and therefore work differently with the problem. All four teachers agree that bullying has negative consequences and for that reason should be stopped.
3

En skola - olika upplevelser? - En kvantitativ studie om elevers och lärares upplevelser av mobbningsituationen på en specifik skola

Geo [lm03olge], Olof January 2007 (has links)
Abstract Institution: LUT, Lärarutbildningen Kurs:AUO3 Allmänt utbildningsområde Termin:Höstterminen 2007 Titel: Lärare och elevers upplevelser av mobbning på en specifik skola Författare: Olof Geo Syfte:Att jämföra elevers och lärares upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på en specifik skola. Metod:Kvantitativ (enkätundersökning). Material:Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, tidigare forskning, rapporter från skolverket. Resultat:Lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen på den specifika skolan stämmer i vissa fall bra in på den tidigare forskningen medan den i andra fall skiljer sig. Både den tidigare forskningen och undersökningen på den specifika skolan visar att eleverna i högre grad anser att mobbning är ett problem på deras skola än vad lärarna gör. Båda undersökningarna visar också att lärarna anser att mobbning förekommer i högre grad än vad eleverna gör. Jämför man lärarnas och elevernas svar i enkätundersökningen finns det skillnader som tyder på att lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på skolan ibland är olika. Skillnaderna i procentsatserna av lärarnas och elevernas svar är dock på vissa ställen relativt små. Nästintill genomgående anger lärarna att förekomsten av mobbning är större än vad eleverna gör. Endast på påståendet som gav indikationer på psykisk mobbning angav eleverna tillsammans en högre procentsats än lärarna. På påståendet som gav indikationer på den fysiska mobbningen är skillnaden mellan elevernas och lärarnas upplevelser riktigt stora.
4

Åtgärder mot mobbning

Broqvist, Madeleine January 2012 (has links)
I denna studie har jag valt att fokusera på mobbning i skolan, hur personalen i skolan arbetar med att förebygga och stoppa mobbning samt vilka verktyg de använder sig av. Mobbning är en traumatisk upplevelse. Vi kan ta del av historier om barn som är mobbade, eller varit utsatta för det i exempelvis radio, tv och i självbiografier. Ibland får vi höra om barn som inte får den hjälp de ha rätt till. Skolan och vuxna sviker dem när de behövs som mest. Vissa av barnen mår så dåligt att de börjar skolka, föräldrar står maktlösa när inte skolan hjälper dem på rätt sätt. Min undran är hur skolan och de som är ansvariga tolkar sina uppdrag när det handlar om att stoppa och förebygga mobbning. Den här studien kommer att handla om hur olika personer i skolan arbetar mot mobbning. Jag kommer att göra intervjuer vilket gör denna studie kvalitativ.  Mina intervjufrågor kommer att baseras på tidigare forskning inom området, syftet och mina frågeställningar.
5

En skola - olika upplevelser? - En kvantitativ studie om elevers och lärares upplevelser av mobbningsituationen på en specifik skola

Geo [lm03olge], Olof January 2007 (has links)
<p>Abstract</p><p>Institution: LUT, Lärarutbildningen</p><p>Kurs: AUO3 Allmänt utbildningsområde</p><p>Termin: Höstterminen 2007</p><p>Titel: Lärare och elevers upplevelser av mobbning på en specifik skola </p><p>Författare: Olof Geo</p><p>Syfte: Att jämföra elevers och lärares upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på en specifik skola.</p><p>Metod: Kvantitativ (enkätundersökning).</p><p>Material: Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, tidigare forskning, rapporter från skolverket.</p><p>Resultat: Lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen på den specifika skolan stämmer i vissa fall bra in på den tidigare forskningen medan den i andra fall skiljer sig. Både den tidigare forskningen och undersökningen på den specifika skolan visar att eleverna i högre grad anser att mobbning är ett problem på deras skola än vad lärarna gör. Båda undersökningarna visar också att lärarna anser att mobbning förekommer i högre grad än vad eleverna gör. Jämför man lärarnas och elevernas svar i enkätundersökningen finns det skillnader som tyder på att lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på skolan ibland är olika. Skillnaderna i procentsatserna av lärarnas och elevernas svar är dock på vissa ställen relativt små. Nästintill genomgående anger lärarna att förekomsten av mobbning är större än vad eleverna gör. Endast på påståendet som gav indikationer på psykisk mobbning angav eleverna tillsammans en högre procentsats än lärarna. På påståendet som gav indikationer på den fysiska mobbningen är skillnaden mellan elevernas och lärarnas upplevelser riktigt stora.</p>
6

Att förhindra mobbning : ett socialpedagogiskt förhållningssätt som redskap i det förebyggande arbetet

Hedberg, Erika, Lindskog, Anna January 2002 (has links)
No description available.
7

Mobbning : Hur arbetar lärare mot mobbning i skolan?

Berg, Sara January 2008 (has links)
<p>Mobbning är idag ett stort problem i skolan på många håll. I den svenska läroplanen står det att alla som arbetar i skolan har ett ansvar att se till att all sorts kränkande behandling motverkas och förebyggs. Jag har i detta examensarbete försökt hitta metoder att använda mig av som blivande lärare för att på bästa sätt förhindra mobbning i skolan. Litteraturen, som främst är grundad på svensk forskning, menar att mobbning som fenomen inte går att stoppa, utan varje mobbningsfall. Att förebygga mobbning handlar mycket om att få en trygg grupp i en trygg miljö där vuxna tydligt visar vad som är tillåtet och inte.</p><p>Min undersökning har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer både i Sydafrika och i Sverige för att fånga två kulturers synsätt på mobbning. Undersökningen visar att de fyra intervjuade lärarna ser på mobbning på olika sätt och arbetar därför olika. Alla är överens om att mobbning har negativa konsekvenser och därför måste stoppas.</p> / <p>Bullying is a big problem in many schools today. The Swedish curriculum states that all employees at a school have the responsability to prevent and counteract insulting treatment. In this paper I have tried to find methods to prevent bullying among pupils in the best way when I become a teacher. The literature, which is mostly based on Swedish research, states that bullying as a phenomenon cannot be stopped but each individual case of bullying can be. The most important goal when preventing bullying is to achieve a secure group of children in a secure environment where adulds clearly show what type of behaviour is allowed and what is not.</p><p>I did my examination with the help of qualitative interviews both in South Africa and in Sweden to get hold of two cultures perspectives on bullying. The result of the examinations shows that the four interviewed teachers interpret bullying in different ways and therefore work differently with the problem. All four teachers agree that bullying has negative consequences and for that reason should be stopped.</p>
8

Mobbning : en komparativ studie av tre skolors arbetssätt mot mobbning

Persson, Mariah January 2003 (has links)
No description available.
9

"Bråkar, skriker fula ord om jag var mobbad skulle jag bli rädd"

Berglöf, Anna-Carine January 2005 (has links)
Studien avser att belysa frekvensen av mobbning, typ av mobbning, kunskap om var den sker och, om det finns någon skillnad i pojkars respektive flickors beteende i avseende till om någon mobbar eller blir mobbad. En skola vidtalades. Ett frågeformulär med 22 frågor med fasta svarsskalor och en öppen fråga användes. Tendensen är att det är fler flickor än pojkar som har blivit mobbade. Det är en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor på den öppna frågan. De senare som definierar mobbning som verbal eller att retas medan pojkarna framför allt nämner att slåss. Få av eleverna har svarat att de varit med om att mobba andra elever någon gång. När det har hänt är det flera pojkar/en enskild pojke, än flickor som mobbat både pojkar och flickor. Sist kommer en enskild flicka som mobbar. Platsen är skolgården.
10

Mobbning : en komparativ studie av tre skolors arbetssätt mot mobbning

Persson, Mariah January 2003 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0905 seconds