• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Magma Mixing and ReplenishmentBeneath Laurens Peninsula, Heard Island / Magmablandning och påfyllning underLaurens Peninsula, Heard Island

Telson, Ransom January 2022 (has links)
Heard Island is a remote Australian territory which lies in the South-middle sector of the Indian Ocean.The island lies in the central province of the Kerguelen Plateau. On the north-western face of the islandlies the Laurens Peninsula, where modern volcanism has been periodic since approximately 10 ka, butno eruption has been recorded. The main volcanic feature of the peninsula is Mt Dixon of which noactivity has been observed but it is thought to have erupted within the past few hundred years. This thesis applied the crystal size distribution method to three thin sections from the LaurensPeninsula. The samples were collected from a phonolite from Jacka valley, a teprhiphonolite from thebase of the Red Island cone, and a tephrite east of Cape Cartwright. Crystal dimensions were calculatedusing ImageJ Fiji, these dimensions were corrected for 3D dimensions using CSDslice, and the datawas plotted using CSDcorrections. Microcrysts were traced using backscattered electron (BSE) images,and high resolutions scans of the thin section were used to trace phenocrysts. The results of the crystalsize distributions show concave-up shapes in all plots with steep slopes for smaller crystals, followedby shallow slopes for larger crystals. This suggests binary magma mixing by replenishment occurred inthe magmas associated with all three samples. The different slopes suggest two separate crystallisationconditions: Phenocrysts crystalized slowly in the chamber and microcrysts crystallized relativelyquickly during or after eruption. Textural differences in the three samples suggest that the tephrite hadthe longest residence time and underwent the most replenishment events, followed by thetephriphonolite and lastly the phonolite. Finally, since replenishment is the mechanism of mixingbeneath the Laurens Peninsula, then volcanism might still be active, and the chambers could currentlybe replenishing, which could trigger an eruption. / Heard Island är ett avlägset australiensiskt territorium som ligger i den södra delen av den Indiskaoceanen. Ön ligger i den centrala provinsen på Kerguelenplatån. På den nordvästra sidan av ön liggerLaurens-halvön, där modern vulkanism daterar sig till cirka 10 ka. Den främsta vulkaniska strukturenpå halvön är Mt Dixon där ingen aktivitet har registrerats, men som tros ha haft ett utbrott under desenaste hundra åren. Denna avhandling tillämpade metoden för kristallstorleksfördelning på tre tunnslipar frånLaurenshalvön. Proverna samlades in från en fonolit från Jacka valley, en tefrifonolit från basen av RedIsland cone och en tefrit öster om Cape Cartwright. Kristalldimensioner beräknades med ImageJ Fiji,dessa dimensioner korrigerades för 3D-dimensioner med CSDslice, och datat plottades medCSDcorrections. Mikrokristaller spårades med hjälp av backscattered electron images (BSE) ochhögupplösta skanningar av tunnslipen användes för att spåra fenokryster. Resultaten avkristallstorleksfördelningarna föreslog binär magmablandning via påfyllning i alla tre proverna. Dessavisade konkava former i alla plotter med branta sluttningar för mindre kristaller, följt av plattaresluttningar för större kristaller. De olika lutningarna på kurvorna föreslog två separatakristallisationsförhållanden: fenokryster kristalliserade långsamt i kammaren, och mikrokristallerkristalliserade relativt snabbt under eller efter utbrottet. Texturella skillnader i de tre proverna antyddeatt tefriten hade den längsta residenstiden och genomgick flest påfyllningshändelser, följt avtefrifonoliten och slutligen fonoliten. Slutligen, om påfyllning var mekanismen för att blandas underLaurenshalvön, så kan vulkanismen fortfarande vara aktiv, men för närvarande i ettpåfyllningsuppehåll.
2

Optimering av packkonfiguration inom varuflöde / Optimization of pre pack in the supply chain

Muhieddine, Tamara, Suneson, Julia January 2016 (has links)
Allt fler detaljhandelskoncerner möter problem med att optimera fördelning och påfyllning av produkter till butiker. Ledtiderna inom modeindustrin är långa och återförsäljarna måste planera sina inköp flera månader i förväg för de kommande säsongerna. Produkterna paketeras hos tillverkarna innan de skickas vidare till centrallagret. Beslut om packstorlekar tas i samband med inköpsordern. Genom att paketera flera lagerhållningsenheter (SKU) tillsammans ökar effektiviteten och kostnader i leveransflödet reduceras, samtidigt kan felfördelningskostnader uppstå. Detta examensarbete är utfört åt Venue Retail Group som är en ledande aktör i norden inom accessoarer, resetillbehör och skor. Syftet med examensarbetet är att finna de åtgärder inom packutformningen som skulle kunna generera ökad genomförsäljning för Venue Retail Groups egenproduktion av syntetväskor. I examensarbetet formuleras förpackningsproblemet som ett optimeringsproblem. En modell utformas för bestämning av optimal packkonfiguration som tillfredsställer varje butikskategoris prognostiserade efterfrågan med målet att minimera de totala kostnaderna. Genom kartläggning av produkternas varuflöde samt identifiering av kostnader relaterade till packkonfiguration föreslår examensarbetet en ändring av Venue Retail Groups befintliga packstrategi som kan uppnå en bättre genomförsäljning. / An increasing number of retail groups is facing problems with optimizing distribution and replenishment of products to serve stores. Lead times in the fashion industry are long and dealers often have to plan their purchases several months in advance for the coming seasons. The products are packed in production before they are sent to the central warehouse. Decisions about the pack configuration are made in connection with the purchase order. By packaging multiple stock-keeping units (SKUs) together, the efficiency increase and the costs in the supply chain can be reduced, while misallocation costs may arise. The master thesis is performed at the Venue Retail Group, which is a leading group in the Nordic region within the accessories, travel equipment and shoes. The objective of the paper is to identify the optimal pack configuration in order to generate increased turnover sales within the supply chain for own production synthetic bags. In this paper the pack problem is formulated as an optimization problem. A model is designed to determine the optimal packing order quantities that satisfy every store category's forecasted demand with the goal to minimize the total costs. By mapping product flow and identifying costs related to pack configuration the paper suggest a change of Venue Retail Groups existing pack strategy to achieve the objective.

Page generated in 0.0714 seconds