• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 31
 • 7
 • Tagged with
 • 38
 • 16
 • 14
 • 12
 • 11
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Energieffektiviseringsförslag på Knorthems avloppsreningsverk : En förstudie till förslag som kan leda till minskad energianvändning på Knorthems avloppsreningsverk

Hägglund, Hampus January 2015 (has links)
Avloppsreningsverken fyller en viktig funktion i ett kretsloppsanpassat samhälle. Vattnet som används och förorenas av människan måste renas från ämnen som leder till övergödning, syrebrist och nedskräpning i våra sjöar och hav. Reningsprocessen är en energislukare i vårt samhälle. Många verk är byggda under 70- och 80-talet och gammal utrustning används fortfarande. En effektivare process innebär att mindre extern energi i form av värme och el behöver köpas in, vilket är en kostnadsbesparing som kan göra investeringar lönsamma på lång sikt. Det kan även ses i linje med EU:s miljömål om energieffektivisering med 20% fram till 2020. Arbetet till rapporten är utförd på Knorthems reningsverk i centrala Örnsköldsvik där vatten renas från Örnsköldsviks stadskärna. Reningsprocessen kan delas upp i två steg. Det första är att rena vatten för att kunna släppa ut det i Örnsköldsviksfjärden och det andra steget är att röta det slam som utfälls av vattenreningen. Rötningen ger biogas som eldas för att värma upp rötslammet i rötgaskammaren och hålla det vid 37,5℃, samt för att värma byggnaderna. Syftet har varit att ta fram förslag på hur energianvändningen på reningsverket ska kunna minskas. För att få en bild över energins fördelning har en teoretisk kartläggning gjorts över process- och fastighetsel, samt uppvärmning av byggnader och värme till processen. På grund av arbetets begränsning i tid så har bara vissa av de större elanvändarna beräknats och analyserats noggrannare. Övrig utrustning har inventerats för att bestämma eller uppskatta dess effekt och drifttid. Uppvärmningen utgörs dels av lokaler för personal och processhallar, samt uppvärmning och varmhållning av rötslam i rötgaskammaren. Värmeflödet för uppvärmning av byggnaderna mättes och ett samband togs fram för att bestämma förhållandet mellan utetemperatur och värmebehovet. Beräkningar av energin för att värma byggnaderna kunde på så sett göras.  Rötgaskammarens värmebehov kunde beräknas utifrån hur mycket råslam som körts in och hur stora värmeförlusterna genom kammaren är. Genom att göra en modell av rötgaskammarens uppbyggnad kunde beräkningar av värmeförlusterna göras. Kartläggningen har sedan legat till grund för vidare arbete med förslag på förändringar som skulle kunna leda till minskad energianvändning.  Resultatet av förslagen omfattar både enklare förändringar som injustering av ventilationen och översyn av radiatorerna, till mer omfattande åtgärder som värmeväxling av slam och renovering av blåsbassängernas luftningssystem. Under arbetets gång har många antaganden och förenklingar gjorts för att nå fram till resultatet. Bara ett fåtal mätningar har utförts under väldigt korta tidsperioder för att sedan ligga till grund för beräkningar över en period av ett år. Detta gör att dessa resultat har stora osäkerheter men ger en indikation om var vidare och mer ingående arbete kan göras. / Wastewater treatment plants fulfill an important function in a society adapted to eco-cycle. The water used and polluted by human must be purified from substances that lead to eutrophication, oxygen deficiency and littering in our seas and oceans. The water cleaning process is an energy guzzler in our society. Many plants are built in the 70s and 80s and old equipment is still used. A more efficient process means that less external energy in the form of heat and electricity need to be bought, which is a cost saving that can make investments viable for the long term. It can also be seen in line with EU environmental work on 20% more efficient energy use by 2020. The work for this report is made on the Knorthems wastewater treatment plant in Central Örnsköldsvik, where water from Örnsköldsvik Centre is purified. The cleaning process can be divided into two stages. The first is to purify the water so it can be discharged into Örnsköldsviksfjärden, and the second step is to digest the sludge from the water purification. The digestion process produces biogas fired to heat up sludge in the digestion tank and keep it at 37.5℃ and heat up the buildings. The purpose of this work has been to develop suggestions how the energy use can be reduced at the treatment plant. To get a picture of the energy distribution, a theoretical survey is made over electricity need in the process and building, as well as the heating needs of buildings and process. Because of the limited time, only the major electricity users were accurately calculated and analyzed. Other equipment has been checked and electricity users effect and operation time have been used in the estimation of used energy. The warming goes to premises for the staff and process, as well as heating and keep the sludge in the digestion tank warm. The heat flow for warming the buildings was measured and an equation was developed to determine the relationship between the outside temperature and heating requirement. Calculations of energy used for heating of the buildings could then be done. The digestion tanks heating could be calculated based on the fed of sludge and the heat losses through the tank. By demand a construction model of the digestion tanks the heat losses could be calculated. The results of the energy survey has been used as a basis for further work with suggestions for changes that will lead to reduced energy use. The result of the suggestions includes both simple changes to adjust the operation of ventilation and inspection of the radiators, to bigger suggestions such as heat exchange between sludges and the renovation of the aeration basin air system. During the work many assumptions and simplifications have been made to achieve the results. Only a few measurements have been executed during the very short periods of time and then served as the basis to calculate the energy in one year. This makes that the presented values are rough theoretical calculations and should be used as an indication of where further and deeper works can be done.
2

Syresättning av avloppsvatten : En undersökning av luftningsmetoder på reningsverk

Abdulrazaq, Erol, Henrik, Persson January 2015 (has links)
På begäran av Marinfloc AB har en studie gjorts där ett antal faktorer undersökts som påverkar behandlingen av avloppsvattnet på olika reningsverk. Mätningarna har utförts på respektive anläggnings biologiska steg där de organiska material och ämnen bryts ner. De faktorer som har granskats är vilka metoder som används för att syresätta avloppsvattnet, vilken syrehalt som uppnås och hur mycket energi syresättningen förbrukar. Ett test gjordes också på Marinflocs egna anläggning där vi undersökte om det är någon skillnad i tid att syresätta rent vatten kontra obehandlat avloppsvatten. Undersökningarna visade att de 4 landbaserade reningsverken som besöktes syresätter avloppsvattnet efter samma princip, genom bottenluftning, och att de samtliga ligger på en syrehalt mellan 1,8 – 5,9 mg syre per liter vatten. Marinflocs nuvarande anläggning använder sig av en annan metod än de övriga och ligger på en syrehalt om cirka 12 mg/l. De visade sig att det tar längre tid att syresätta obehandlat avloppsvatten än rent vatten på deras anläggning. / This essay has been done at the request of Marinfloc AB. It consists of various measurements and experiments investigating the sewage water treatment on a number of different plants. The measurements were executed in the part of the plants called secondary treatment. The objective with secondary treatment is to let micro-organisms remove dissolved and suspended biological and organic matter. The factors which were investigated were which methods are used to oxygenate the sewage water, what level of oxygen saturation is obtained with each method and the power consumption required oxygenating the sewage water. An experiment was carried out on Marinflocs’ own sewage treatment plant with the objective to determine if there is any time difference in oxygenating pure water versus unprocessed sewage water. The conclusion reached was that the four land-based sewage treatment plants that were investigated oxygenate by the same principle. The oxygenation is done by aeration from the bottom in respective aeration tank. The level of oxygen saturation was between 1, 8 – 5, 9 mg oxygen per liter sewage water in all plants. Marinflocs’ current sewage treatment plant uses another principle to oxygenate and its oxygen saturation was measured to a level of 12 mg/l. The experiment on Marinflocs’ own sewage treatment plant concluded that there is a time difference in oxygenating pure water versus unprocessed sewage water. The pure water gets oxygenated faster.
3

Reduktion av patogena mikroorganismer vid fällningsdammar med aluminiumsulfat

Roos, Linda January 2015 (has links)
Enligt lag måste avloppsvatten renas och tas om hand innan det släpps ut igen. Det är det som reningsverken gör, i Hede och Björnrike är det fällningsdammar med aluminiumsulfat som doseringskemikalie. I avloppsvatten finns bakterier, som kan orsaka sjukdomar hos människor och djur om det finns i för stora mängder. I denna undersökning ser man hur mycket bakterier det finns per 100 ml vid reningsverken i Hede och Björnrike, detta är för att se om att aluminiumsulfat är en bra kemikalie att använda för att få så lite bakterier som möjligt efter reningen. För att genomföra denna studie användes miljörapporter från Härjedalens kommun och vattenprover togs vid båda reningsverken vid två tillfällen. I resultatet ser man att detta är en metod som fungerar då antalet bakterier är så pass lågt när reningen är klar att det inte är någon fara ur hälsomässig synpunkt. Detta visar då att fällningsdammar med aluminiumsulfat är en av de reningsmetoderna man kan använda för att ”knäcka” dessa patogena mikroorganismer.
4

Planera för dagvatten : en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid dagvattenhantering / To plan for stormwater : A study on PBL and special stormwater strategies application on stormwater management

Linde, Jesper, Andersson, Niklas January 2015 (has links)
Majoriteten av all klimatforskning stödjer teorin om att vårt klimat håller på att förändras. Förekomsten av kraftiga skyfall beräknas öka allt mer i södra Sverige, vilket redan nu börjat visa sig. Ökade regnkvantiteter leder till förhöjda dagvattennivåer, som konsekvensvis ökar trycket på våra reningsverk och avloppssystem, som med tiden riskerar att bli underdimensionerade med skador och andra olägenheter på vårt samhälle som följd.Kommunerna i landet har, med sitt planmonopol, det yttersta ansvaret för att ställa om sina samhällen så att negativa konsekvenser av det förändrade klimatet minimeras.Studiens syfte har varit att granska hur kommuner kan använda gällande lagstiftning för att planera för dagens och framtidens dagvatten. Även utbredningen och nyttan med särskilda styrdokument, s.k. dagvattenstrategier, har granskats.Tre frågeställningar formulerades för att lyckas uppfylla studiens syfte:  Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom Plan- och bygglagens olika planeringsnivåer?  Hur många kommuner använder sig utav dagvattenstrategier i Västra Götaland?  Hur används dagvattenstrategier i Västra Götaland?Det län i landet som enligt aktuell klimatforskning förväntas få den största ökningen av kraftiga skyfall i framtiden är Västra Götaland. En avgränsning av studien gjordes därför till att bara omfatta just detta län.Studien genomfördes genom att en enkätundersökning gällande kommuners användning av dagvattenstrategier skickades ut till länets 49 kommuner. Det gjordes även en grundlig teoretisk undersökning i ämnet för att kunna besvara frågeställningen "Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom Plan- och bygglagens olika planeringsnivåer?".Det var 33 kommuner som svarade på undersökningen. Av dessa så var det elva kommuner som hade någon typ av strategi för dagvatten vilka användes som underlag för översikts- och detaljplanering med olika resultat.Studien har visat att gällande lagstiftning i Sverige är användbar vid uppförande av åtgärder för dagvattenshantering, förutsatt att den tillämpas på ett sådant sätt som lagförfattaren ursprungligen tänkt. Kommunernas ekonomiska förutsättningar, tillgänglig kompetens och engagemang gällande planering är avgörande faktorer när det kommer till att tillämpa lagstiftningen på ett så effektivt sätt som möjligt, sett ur ett dagvattenperspektiv. / The majority of research done of the change in climate supports the theory that our climate is changing. The frequency of heavy rainfall will increase in the southern parts of Sweden, and we can already see the changes. More rain leads to higher levels of stormwater which can increase the pressure on our treatment plants and sewer systems. In time they can get undersized, which might cause damage and other inconveniences on our society. The counties in the country have, with their planning monopoly, responsibility to adapt the society so that these negative effects, that the changes in climate bring, can get minimized. The main purpose of the study was to examine how counties can use laws to plan for the stormwater, both for today and for the future. The purpose was also to examine how many counties in Västra Götaland use strategies for stormwater and if these strategies bring any advantages. Three main issues were identified to fulfill the purpose of the study:  How can the problems around stormwater be managed through Plan- och bygglagens different levels of planning?  How many counties in Västra Götaland use any form of strategy for stormwater?  How are these strategies for stormwater used by counties in Västra Götaland? The state in Sweden that will get the highest change in rain levels according to recent studies is Västra Götaland. Therefore, the study only examines this state. The study is based on a survey about the usage of stormwater strategies. The survey was sent out to all 49 counties in Västra Götaland. Theoretical research on the topic was also made so that the issue "How can the problems with increasing stormwater levels be managed through Plan- och bygglagens different levels of planning?" could be investigated. 33 counties answered the survey and out of these, eleven counties had strategies for stormwater management. These strategies are used as a foundation for planning, but with varying results in the different counties. The study has shown that current law in Sweden can be used to create measures for managing the problems around stormwater, provided that it can be applied in the way the authors of the law intended. The counties economic conditions, sufficient competence and engagement is deal-breakers when it comes to application of the law in an efficient way, when dealing with stormwater management.
5

Bullerexponering : Bullermätning av Hultsfreds/Virserums reningsverk.

Nelson, Andreas, Kristmansson, Elias January 2017 (has links)
Syftet med detta arbete är att utreda bullernivå och åtgärder för två olika reningsverk inom ÖSK. I detta arbete har Hultsfred och Virserum undersökts, för att kontrollera om anläggningarna följer arbetsmiljöverkets krav. Detta kommer göras genom mätningar, beräkningar och litteraturstudie. Resultatet av dessa undersökningar blev denna rapport, här kommer man kunna läsa om vilka bullernivåer som uppmättes samt vilka krav dessa anläggningar måste följa. Bilder och grafer kommer att användas för att ge läsaren en uppfattning om vad det är man tittar på och hur bullernivåerna förhåller sig till varandra. Resultatet av detta arbete blev att alla rummen är godkända utifrån frågeställningen men vissa rum kräver åtgärder om man vistats längre stunder i dem.
6

Beräkningsmodell för massbalanser för Slottshagens reningsverk

Hamade, Fadi January 2007 (has links)
<p>In the next few years the pollutants loading at the Slottshagen wastewater treatment plant in Norrköping is going to increase due to the reason that one of the waste water treatment plant in the district will be shut down.A survey of how these different pollutants are divided in the treatment process is therefore necessary for mapping out both the loading and treatment efficiency.This can be achieved by studying mass balances.Mass balances were carried out for the water treatment process for the mechanical/chemical,biological and the chemical stage.The mass balance studies show that the treatment efficiency was very good. However in order for the mass balances to be quite consistent and to ensure complete coverage of results and conclusions i.e. more reliable results, sludge samples should be collected and taken at different times per day and the influent rate should be investigated.In this work mass balance has been set up in order to illustrate and identify the factors that should be considered and taken care of for further estimation using mass balances in the future. Furthermore this survey results in a calculating model for the mass balances at thisplant.This calculating model is used as a tool to facilitate future calculations for mass balances for the water treatment process at Slottshagens wastewater treatment plant.Moreover it provides a basis for carrying out further estimation of the treatment process in the near future.In this project the importance of some operating parameters was also taken in consideration.This calculating model can be modified so that calculations of such operating parameters i.e. sludge loading and sludge age can be easily performed.Such information can be used further to evaluate different operation alternative in order to ensure an optimal use of the treatment process with in the plant.</p> / The model developed by this work is found in the attachment below.
7

Utvärdering och framtagande av åtgärdsförslag för de mindre avloppsreningsanläggningarna i Laholms kommun : En studie av fem avloppsreningsanläggningar upp till 500 pe

Eriksson, Martina January 2010 (has links)
<p>The aim of this project was to describe and to evaluate five small sewage treatment plants in the municipality of Laholm, Sweden, in order to investigate the treatment efficiency and to evaluate if effluents comply with discharge permits. The treatment systems were designed to treat effluents from 90 to 500 population equivalents. A report on the design and the present state of each sewage treatment plant has been made. This was made based upon previous documentation on water quality and by new sampling campaign as there were only a few previous measurements. Data has been evaluated and remedial actions proposed for those treatment plants that don’t fulfill discharge permits. Based upon the scientific investigation in combination with visits to the plants, discussions with the technicians in charge of the operation and literature study the following conclusions have been made:</p><p>The sewage treatment plant in Hishult doesn’t comply with the permits and the plant will soon be totally renovated.</p><p>Mästocka and Kornhults sewage treatment plants are complying with discharge permits and will be left without further actions at the present time.</p><p>Skogaby sewage treatment plant is in need of remedial action and I recommend focusing on the later treatment stages of the plant (pond and infiltration unit).</p><p>Öringe sewage treatment plant needs to be further investigated before suitable remedial actions can be proposed.</p>
8

Utvärdering och framtagande av åtgärdsförslag för de mindre avloppsreningsanläggningarna i Laholms kommun : En studie av fem avloppsreningsanläggningar upp till 500 pe

Eriksson, Martina January 2010 (has links)
The aim of this project was to describe and to evaluate five small sewage treatment plants in the municipality of Laholm, Sweden, in order to investigate the treatment efficiency and to evaluate if effluents comply with discharge permits. The treatment systems were designed to treat effluents from 90 to 500 population equivalents. A report on the design and the present state of each sewage treatment plant has been made. This was made based upon previous documentation on water quality and by new sampling campaign as there were only a few previous measurements. Data has been evaluated and remedial actions proposed for those treatment plants that don’t fulfill discharge permits. Based upon the scientific investigation in combination with visits to the plants, discussions with the technicians in charge of the operation and literature study the following conclusions have been made: The sewage treatment plant in Hishult doesn’t comply with the permits and the plant will soon be totally renovated. Mästocka and Kornhults sewage treatment plants are complying with discharge permits and will be left without further actions at the present time. Skogaby sewage treatment plant is in need of remedial action and I recommend focusing on the later treatment stages of the plant (pond and infiltration unit). Öringe sewage treatment plant needs to be further investigated before suitable remedial actions can be proposed.
9

Beräkningsmodell för massbalanser för Slottshagens reningsverk

Hamade, Fadi January 2007 (has links)
In the next few years the pollutants loading at the Slottshagen wastewater treatment plant in Norrköping is going to increase due to the reason that one of the waste water treatment plant in the district will be shut down.A survey of how these different pollutants are divided in the treatment process is therefore necessary for mapping out both the loading and treatment efficiency.This can be achieved by studying mass balances.Mass balances were carried out for the water treatment process for the mechanical/chemical,biological and the chemical stage.The mass balance studies show that the treatment efficiency was very good. However in order for the mass balances to be quite consistent and to ensure complete coverage of results and conclusions i.e. more reliable results, sludge samples should be collected and taken at different times per day and the influent rate should be investigated.In this work mass balance has been set up in order to illustrate and identify the factors that should be considered and taken care of for further estimation using mass balances in the future. Furthermore this survey results in a calculating model for the mass balances at thisplant.This calculating model is used as a tool to facilitate future calculations for mass balances for the water treatment process at Slottshagens wastewater treatment plant.Moreover it provides a basis for carrying out further estimation of the treatment process in the near future.In this project the importance of some operating parameters was also taken in consideration.This calculating model can be modified so that calculations of such operating parameters i.e. sludge loading and sludge age can be easily performed.Such information can be used further to evaluate different operation alternative in order to ensure an optimal use of the treatment process with in the plant. / The model developed by this work is found in the attachment below.
10

Systemidentifiering och reglering av en luftningsbassäng på ett reningsverk / System identification and control of an aeration tank at a wastewater treatment plant

Särnbrink, Johan January 2010 (has links)
A wastewater treatment plant has the task to refine the wastewater from substances that should not be released into the environment. The decomposition process can, in a simple way, be described as follows: micro-organisms breathe oxygen and eat unwanted substances. The environment in which the micro-organism lives is known as sludge and the correct amount of oxygen available in the sludge is important for the decomposition to be effective. The oxygenation of the sludge alone stands for about 30% of the plant’s energy consumption. The purpose of this thesis is to propose a controller for a new technology which oxygenates the sludge. In this project the oxygenation process is modeled. The model is then used to validate the proposed controllers by simulations. The result from this thesis is a PI controller with anti-windup. Other results are a monitoring system that can be used to detect toxic substances in the plant and an approach to, through the control of the oxygen level, minimize the plant’s power consumption.

Page generated in 0.1204 seconds