• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 29
 • 15
 • Tagged with
 • 44
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Produktionsplaneringsrutiner för manuella svetsresurser

Johansson, Anna, Bäck, Christina January 2002 (has links)
No description available.
12

Seam tracking in a complex aerospace component for laser welding

Bergkvist, Per January 2004 (has links)
No description available.
13

Förstudie till inspektionscell för oförstörande provning

Nilsson, Edvard, Löwenlid, Håkan January 2005 (has links)
No description available.
14

Method to off-line program robotized metal deposition

Berg, Jonas, Luukkonen, Jarmo January 2007 (has links)
<p>This report is a ten credit degree project and is aimed at technically skilful personnel at Volvo Aero Corporation and at the University West. The goal of the project is to create a robot program that can manufacture a part by Metal Deposition from a 3-D CAD model (Unigraphics) via a CAM module and a CAR program (IGRIP) to an ABB robot. Metal Deposition is a method to build new parts, add material to an existing part and repair components that have been damaged in earlier processes. The method can be used with different kinds of welding with powder or welding wire as the additive material. Three reference geometries were used; two bosses and a circular sweep. UG/CAM is used to create the CLS (Cutter Location Source) data. Different milling operations are used to emulate welding.The program which imports the coordinates from the CLS data to IGRIP, as well as the export program, was written in GSL (Graphics Simulation Language). GSL is a Pascal-like programming language used to control the behaviour of simulation models. The import program reads linear movement coordinates line by line until the whole CLS file has been converted into IGRIP. UG/CAM should only use linear movement when using this program. If circular movements are used, a feature that converts those has to be added to the import program.</p>
15

Automatiserad produktionscell för lasersvetsning av fläkthus i titan

Lindblom, Anna, Wennberg, Frida January 2007 (has links)
<p>För att vara framgångsrik i dagens tillverkningsindustri gäller det att vara konkurrenskraftig och komma med nya tillverkningssätt. Därför satsar Volvo Aero på lasersvetsning och automation. På Aero-Craft i USA grovbearbetas fläkthus i titan. Fläkthusets diameter är cirka tre meter och dess bakre del sätts idag samman från tre delar med hjälp av skruvförband och plasmasvets. Volvo Aero vill lasersvetsa dessa delar istället. En studie har därför påbörjats som skall visa hur en produktionscell för lasersvetsning skulle kunna se ut och fungera. Svetsarna är alla av typen stumsvetsar och det som skall svetsas är tre axiella skarvar, två rundskarvar och fastsvetsning av ett växellådsfäste. Innan svetsning häftsvetsas delarna först ihop och 3D-skanner används för inspektion. Efter att svetsen svalnat kontrolleras rundskarvarna av en digitalröntgen. Allt skall ske i produktionscellen. Resultatet presenterar en produktionscell uppdelad i två rum. Det första rummet är laserskyddat, och där utförs svetsning av axiella skarvar och växellådsfäste. Ett hål laserskärs ut där växellådsfästet skall sitta. Det andra rummet är både röntgen- och laserskyddat och där svetsas rundskarvar. En fogföljare med laserdiod och kamera används under svetsprocessen för att rikta laserstrålen efter skarven. I rum ett finns en processrobot och en hanteringsrobot och i rum två en processrobot. Fixturerna som presenteras i rapporten är endast konceptuella. Antalet fixturer är en till rum ett och två likadana till rum två. Fixtureringen i rum två utgörs av en expanderfixtur med rotgasbackar i aluminium. På Volvo Aero används vanligen expanderfixturer vid svetsning, men de har aldrig gjorts i den storlek som krävs för fläkthuset. Krav som ställs på manipulator är att den skall klara detaljens och fixturens vikt, samt att den skall klara uppsatta svetstoleranser.</p>
16

Weldfast : en konsekvensutredning

Knutsson, Anders January 2004 (has links)
No description available.
17

Automatiserad produktionscell för lasersvetsning av fläkthus i titan

Lindblom, Anna, Wennberg, Frida January 2007 (has links)
För att vara framgångsrik i dagens tillverkningsindustri gäller det att vara konkurrenskraftig och komma med nya tillverkningssätt. Därför satsar Volvo Aero på lasersvetsning och automation. På Aero-Craft i USA grovbearbetas fläkthus i titan. Fläkthusets diameter är cirka tre meter och dess bakre del sätts idag samman från tre delar med hjälp av skruvförband och plasmasvets. Volvo Aero vill lasersvetsa dessa delar istället. En studie har därför påbörjats som skall visa hur en produktionscell för lasersvetsning skulle kunna se ut och fungera. Svetsarna är alla av typen stumsvetsar och det som skall svetsas är tre axiella skarvar, två rundskarvar och fastsvetsning av ett växellådsfäste. Innan svetsning häftsvetsas delarna först ihop och 3D-skanner används för inspektion. Efter att svetsen svalnat kontrolleras rundskarvarna av en digitalröntgen. Allt skall ske i produktionscellen. Resultatet presenterar en produktionscell uppdelad i två rum. Det första rummet är laserskyddat, och där utförs svetsning av axiella skarvar och växellådsfäste. Ett hål laserskärs ut där växellådsfästet skall sitta. Det andra rummet är både röntgen- och laserskyddat och där svetsas rundskarvar. En fogföljare med laserdiod och kamera används under svetsprocessen för att rikta laserstrålen efter skarven. I rum ett finns en processrobot och en hanteringsrobot och i rum två en processrobot. Fixturerna som presenteras i rapporten är endast konceptuella. Antalet fixturer är en till rum ett och två likadana till rum två. Fixtureringen i rum två utgörs av en expanderfixtur med rotgasbackar i aluminium. På Volvo Aero används vanligen expanderfixturer vid svetsning, men de har aldrig gjorts i den storlek som krävs för fläkthuset. Krav som ställs på manipulator är att den skall klara detaljens och fixturens vikt, samt att den skall klara uppsatta svetstoleranser.
18

Method to off-line program robotized metal deposition

Berg, Jonas, Luukkonen, Jarmo January 2007 (has links)
This report is a ten credit degree project and is aimed at technically skilful personnel at Volvo Aero Corporation and at the University West. The goal of the project is to create a robot program that can manufacture a part by Metal Deposition from a 3-D CAD model (Unigraphics) via a CAM module and a CAR program (IGRIP) to an ABB robot. Metal Deposition is a method to build new parts, add material to an existing part and repair components that have been damaged in earlier processes. The method can be used with different kinds of welding with powder or welding wire as the additive material. Three reference geometries were used; two bosses and a circular sweep. UG/CAM is used to create the CLS (Cutter Location Source) data. Different milling operations are used to emulate welding.The program which imports the coordinates from the CLS data to IGRIP, as well as the export program, was written in GSL (Graphics Simulation Language). GSL is a Pascal-like programming language used to control the behaviour of simulation models. The import program reads linear movement coordinates line by line until the whole CLS file has been converted into IGRIP. UG/CAM should only use linear movement when using this program. If circular movements are used, a feature that converts those has to be added to the import program.
19

Weldfast : en konsekvensutredning

Knutsson, Anders January 2004 (has links)
No description available.
20

Welding simulation with Finite Element Analysis

Elofsson, Johan, Martinsson, Per January 2004 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0789 seconds