• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 61
 • 15
 • Tagged with
 • 76
 • 28
 • 27
 • 23
 • 18
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Effektivisering av produktionsplanering : Fallstudie vid SMT-Borrstål

Persson, Kristin, Öman, Emma January 2016 (has links)
Production planning is an important part for basic management in manufacturing industries and an effective tool to optimize production and to maintain profit despite increased competition. Costs for raw materials, energy consumption and maintenance of the production line often amounts to large sums. Production planning is a good tool to minimize these costs, but also to achieve the objectives of the production process.There is little conducted and published studies on the use of planning techniques in manufacturing industries. Therefore, the authors chose to focus on this part for the paper. The purpose of the study is to compare the methods of production with regard to different production situations and to develop an analytical model for the choice of production. Subsequently, the aim has been broken down into three theoretical research issues and one practical issue. The practical question is whether it is possible to develop a practical model of the production flow of Sandvik (SMT) Drill steel production to streamline production flow?To answer the purpose of the study and research questions, a literature review is conducted as well as observation and interviews at Sandvik SMT Drill steel. Based on the literature review, a number of methods have been developed which are considered to be good for production, as well as a number of important factors, and finally, a model has been created to SMTS production section “Appretering”.The conclusion of the study is that the choice of planning method is dependent on the production environment as lead time, demand, product mix and lot size. It is also advisable to follow a certain structure in the choice of planning method. / Produktionsplaneringen är en viktig del i tillverkande industrier och är ett bra hjälpmedel för att effektivisera produktionen och bevara lönsamhet trots ökad konkurrens. Kostnader för råmaterial, energiförbrukning och underhåll i produktionslinan uppgår ofta till stora summor. Produktionsplanering är ett bra verktyg för att minimera dessa kostnader men även för att uppnå målen med produktionsprocessen. I dagsläget finns det få genomförda och publicerade undersökningar om användning av planeringsmetoder i tillverkande industrier. Därför valde författarna att fokusera på denna del i studien. Syftet med studien är att jämföra metoder för produktionsplanering med avseende på olika produktionssituationer samt att utforma en analysmodell för effektivisering av produktionsplanering. Därefter har syftet brutits ner i tre teoretiska forskningsfrågor samt en praktisk frågeställning. Den praktiska frågeställningen är om det är möjligt att utveckla ett stöd för produktionsplanering hos Sandvik (SMT) produktionsenhet Borrstål som effektiviserar produktionsflödet? För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har en litteraturstudie genomförts samt ostrukturerade observationer och intervjuer vid Sandvik SMT Borrstål. Utifrån litteraturstudien har ett antal metoder tagits fram som anses vara bra för produktionsplanering samt en del viktiga faktorer och slutligen har ett planeringsstöd skapats till SMTs produktionsavsnitt Appretering. Slutsatsen av studien är att val av planeringsmetod är beroende av produktionsmiljön som ledtid, efterfrågan, produktmix och partistorlek. Det är också lämpligt att följa en viss struktur vid val av planeringsmetod.
2

Capacity-constrained production-inventory systems : modelling and analysis in both a traditional and an e-business context /

Wang, Zhiping. January 2004 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Univ., 2004.
3

Business innovation by utilizing engineering design theory and methodology : a doctoral thesis /

Clausson, Leif, January 2006 (has links)
Diss. Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2006.
4

Flödesplanering för nya artiklar vid Lear Corporation i Färgeland

Lundin, Jessica, Olausson, Mikael January 2002 (has links)
No description available.
5

Flödesplanering för nya artiklar vid Lear Corporation i Färgeland

Lundin, Jessica, Olausson, Mikael January 2002 (has links)
No description available.
6

Capacity constraints in multi-stage production-inventory systems applying material requirements planning theory /

Huynh, Thi Thu Thuy. January 2006 (has links)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006.
7

Produktionsplaneringsrutiner för manuella svetsresurser

Johansson, Anna, Bäck, Christina January 2002 (has links)
No description available.
8

Produktionsplaneringsrutiner för manuella svetsresurser

Johansson, Anna, Bäck, Christina January 2002 (has links)
No description available.
9

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Berg, Erik, Asanovic, Sasa January 2011 (has links)
No description available.
10

Produktionsplanering i komplexa projekt / Production planning in complex projects

Mohammad Husayn, Akram, Syed, Rashed January 2014 (has links)
Att ha samordningsansvaret i ett projekt som Framtidens US innebär stor fokus på planering och samordning. Beställaren har från början upphandlat en tredjepartslogistiker som ska ansvara för materialhanteringen istället för att huvudentreprenören skall göra detta. Syftet med fallstudien är att undersöka om produktionen upplevs som mer effektivare genom att tredjepartslogistikern ansvarar för materialförsörjningen. Entreprenörernas sätt att planera på har undersökts för att se hur de arbetar i mer omfattande projekt som Framtidens US som är ett känsligt område. Fallstudien visar att de involverade entreprenörerna ser positivt på hur logistikupplägget fungerar samt att det varit ett bra alternativ för att effektivisera materialförsörjningen.Dessutom har logistikupplägget bidragit till effektivisering av varje enskild arbetare. Resultatet visar även att planeringen har varit komplicerad att utföra i vissa fall då den skiljer sig från ett vanligt byggprojekt. Framtidens US projektet är ett projekt där samarbete mellan olika medverkande parter är viktigt för att uppnå ett bra resultat. De påvisade resultaten från fallstudien pekar på att det skulle kunna behövas ett annat sätt att planera på i framtida liknande projekt.

Page generated in 0.1414 seconds