• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 42333
 • 20976
 • 12488
 • 12268
 • 6926
 • 2248
 • 1823
 • 1151
 • 743
 • 729
 • 613
 • 470
 • 418
 • 271
 • Tagged with
 • 28342
 • 9533
 • 9273
 • 5787
 • 5528
 • 5008
 • 4605
 • 3530
 • 3185
 • 3060
 • 3005
 • 2965
 • 2678
 • 2672
 • 2646
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Improvisational architecture

Fadnes, Petter Frost January 2004 (has links)
No description available.
2

lean architecture

MUTCHLER, MATTHEW A. 21 August 2008 (has links)
No description available.
3

Applied software architecture on Graphingwiki

Väisänen, T. (Toni) 09 October 2017 (has links)
Graphingwiki extends the wikiengine MoinMoin by providing tools for visualizing the interconnections between the wiki pages. The extension has been used for collaborative dependency mapping. Graphingwiki can be considered a legacy system, because there is no documentation available. This thesis focuses on applied software archeology to gain understanding on the implementation in order to support decision-making as regards to its further development. An overview of the system was mapped by using code execution tracing and by reading the code manually. Performance of the Graphingwiki graph generation process and the MoinMoin user creation and authentication methods were analyzed. The results show that the undermining factor of Graphingwiki’s performance was bitmap caching of the generated graphs and, in contrast, the user creation and authentication methods were both usable and extendable. In all these aspects, there is room for improvement. The results demonstrated that by bypassing the bitmap caching, the server response time could be improved up to 90%. The password complexity requirements of MoinMoin should be updated to conform to the OWASP guidelines. Further research is recommended to solve the needs of active users and to implement the graphing process more efficiently. / Graphingwiki laajentaa MoinMoin-wikiohjelmistoa tarjoamalla työkalut wikisivuston yhteyksien visualisoimiseen. Sitä on käytetty riippuvuuksien kartoitukseen yhteistyömenetelmissä. Graphingwiki voidaan katsoa ”legacy”-järjestelmäksi, koska dokumentaatiota ei ole saatavilla. Tämän työn ensisijainen fokus on sovellettussa ohjelmistoarkeologiassa nykyisen implementaation ymmärtämiseksi tukemaan päätöksentekoa sen suhteen, kuinka jatkokehitystä tulisi lähestyä. Järjestelmän yleisnäkymä kartoitettiin käyttämällä lähdekoodin suorituksen jäljitystä ja lukien koodia manuaalisesti. Graphingwikin graafigeneroinnin suorituskyky ja MoinMoinin käyttäjän luomis- sekä autentikaatiomenetelmät analysoitiin. Tulokset osoittavat, että Graphingwikin suorituskykyä heikentävä tekijä on generoitujen graafikuvien tallentaminen välimuistiin, mutta MoinMoinin käyttäjän luomis- ja autentikaatiomenetelmät ovat sekä käyttökelpoisia ja laajennettavia. Kaikilta näiltä osa-alueilta löytyi parannettavaa. Näiden tuloksien perusteella tiedetään, että ohittamalla generoitujen kuvien tallentaminen välimuistiin serverin vasteaikaa voitaisiin parantaa jopa 90%. MoinMoinin salasanojen vaatimukset olisi hyvä päivittää vastaamaan OWASP:n suosituksia. Jatkotutkimus olisi suositeltavaa nykyisten käyttäjien tarpeiden selvittämiseksi ja visualisoinnin tehokkaammaksi toteuttamiseksi.
4

ARCHITECTURE FOR A COMMUNITY

KANNEL, CHRISTOPHER M. 02 July 2004 (has links)
No description available.
5

Personvernsarkitektur / Privacy Architecture

Drange, Hilde Visthoff January 2013 (has links)
Personvern innenfor databehandling og informasjonsteknologi er et tema som opptar mange. Situa- sjonen i dag er at i enhver virksomhet finnes det mange systemer som inneholder til dels detaljerte opplysninger knyttet til personer og bedrifter. Dette kan være sensitive opplysninger som kan mis- brukes til andre formål. Konsekvensen er at mange personer verken har oversikt eller tilgang til personopplysninger om seg selv, i tillegg til lite kontroll over hva opplysningene blir benyttet til.I masteroppgaven har jeg gjennomført en kvalitativ og kvantitativ studie av kjennskap og holdninger til personvern, samt behov og muligheter for innføring og bruk av et felles personopplysningsregister ved utvikling av en personverninfrastruktur, -system og tjeneste, kalt IdMegler. IdMegler vil være et mellomvaresystem mellom tilgang til personopplysninger, arbeidsprosesser, saksbehandling og saksbehandlingsdata. Hovedoppgaven vil være å gi tilgang til koblinger mellom autoriserte klienter, samt logge tilgang og bruk. Gjennom litteraturstudie, dybdeintervjuer og spørreundersøkelser har jeg fått en innføring i dagens holdninger og arkitekturløsninger, i tillegg til fremtidige behov.Studiet har hovedsaklig opptredd som et bindeledd mellom personvern og teknolgi og har bidratt ved å øke bevist- og synliggjøringen av hver enkelts rettigheter knyttet til personvern, og egne personopplysninger.Hovedfokuset i oppgaven har vært å utrede en ny arkitekturløsning, IdMelger, som fremmer person- vernet for den enkelte, samt en undersøkelse av studenters holdninger og kjennskap til personvern, for å avdekke om en mulig endring kan gjennomføres.En løsning som IdMelger, og i samspill med et overordnet personopplysningsregister vil gi fordeler i fremtiden. Et stort personopplysningsregister kan være fordelaktig på tvers av bransjer og virk- somheter, men en løsning som IdMegler kan gi sikkerhets- og tekniske utfordringer. Ved bruk av IdMegler vil det tilrettelegges for å unngå lovbrudd, enten med eller uten hensikt. Samt redusere faren for utro tjenere. En innføring av ny arkitektur vil også begrense spredningen av personopp- lysninger, øke kvaliteten på dem som er lagret og redusere konstnadene knyttet til vedlikehold av dem.En av de største utfordringene ved innføringen av en ny arkitektur vil være å synliggjøre behovet for økt personvern for den enkelte bruker, samt behovet for innebygd personvern ved utvikling av nye løsninger. Gjennom nye løsninger må det tilrettelegges for å unngå lovbrudd som svekker personvernet, enten om lovbruddet er tilsiktet eller ikke. Det å heve kjennskapen og kunnskapen om personvern blant brukerne vil være en stor samfunnsmessig utfordring i fremtiden. Basert på de lave personvernskunnskapene i samfunnet er det gjennom oppgaven blitt satt fokus på hvor- dan personvernet for hver enkelt kan økes ved hjelp av tekniske løsninger og (tjeneste-orientert) arkitektur.Gjennom en spørreundersøkelse holdt blandt studenter på NTNU, viser det seg at 65,8 % av de spurte studentene mener personvern er viktig for dem personlig, mens kun 24,2 % studenter har god kjennskap til personvern, og 8,7 % til personopplysningloven. Noe som viser at kjennskapen til både personvern og personopplysningsloven er lav. Samtidig forventer 76,3 % av de spurte studentene at personopplysningene deres ikke benyttes til andre formål enn det som er samtykket til.IdMegler har i utgangspunktet ingen åpenbare risiki, og det er gjennomført en vurdering for hva bortfall av tjenesten kan medføre. IdMelger-arkitekturen kan benyttes og medfører økt personvern for den enkelte, ved bestemte forutsetninger.
6

A novel dendritic architecture

Scott, David A. January 2000 (has links)
No description available.
7

Digital video multiplexing architecture

Herbland, Anthony Joël Michel January 2006 (has links)
No description available.
8

BODY. EMOTION. ARCHITECTURE. A PHENOMENOLOGICAL REINTERPRETATION

FORTKAMP, SARAH A. 14 July 2005 (has links)
No description available.
9

APPRENTICESHIP IN ARCHITECTURE

LOOMIS, WILLIAM DOMINIC 07 July 2003 (has links)
No description available.
10

GAPLA: A GLOBALLY ASYNCHRONOUS LOCALLY SYNCHRONOUS FPGA ARCHITECTURE

JIA, XIN 04 April 2007 (has links)
No description available.

Page generated in 0.5815 seconds