• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 94
 • 49
 • 27
 • Tagged with
 • 169
 • 169
 • 56
 • 52
 • 31
 • 28
 • 28
 • 27
 • 23
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 15
 • 14
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Alternatives de fertilització per a la rehabilitació de sòls degradats: aplicació de fang fresc, compostat i d'assecatge tèrmic

Tarrasón i Cerdà, David 19 April 2004 (has links)
S'estima que a Europa l'any 2005 es generaran 9,4 milions de tones de fangs de depuradora (EEA, 2001), fet que suposa un problema important de cara a la seva eliminació. A l'estat espanyol, al voltant del 46% de la producció de fangs de depuradora de residus urbans es recicla mitjançant aplicacions al sòl. Aquest tipus de pràctiques estan regulades segons la Directiva Europea 86/278/EEC que, únicament considera com a components de risc el contingut total de metalls pesants i nitrats. L'actual normativa està sent revisada (Working Document on Sludge, 3rd Draft, 2000, unpublished) i es preveu una major restricció i control dels residus orgànics, per a minimitzar el risc d'efectes negatius a la salut, el medi ambient i el deteriorament de la qualitat del sòl. Els problemes de salubritat associats a l'ús dels fangs frescs constitueixen un factor limitant per a la seva aplicació al sòl, i fan necessari investigar les possibilitats d'ús d'aquests residus un cop sotmesos a un procés d'higienització. A Catalunya, s'imposaran com a vies de post-tractament el compostatge i l'assecatge tèrmic. En aquesta tesi es pretén avaluar els efectes derivats de l'aplicació dels tres tipus de fang esmentats, emprats com a esmenes orgàniques, per a la rehabilitació de sòls forestals degradats. S'ha avaluat les avantatges i inconvenients de la fertilització orgànica amb fangs de depuradora en comparació a l'adobat mineral en una zona forestal. S'ha caracteritzat al laboratori la dinàmica i les transformacions que afecten la matèria orgànica de sòls tractats amb els tres tipus de fang i seguidament s'han estudiat els efectes d'aquests materials en condicions de camp, emprats com esmenes per a la rehabilitació de dos sòls forestals. Finalment, per tal de donar resposta a quina de les pràctiques de fertilització resulta la més adequada, i al mateix temps de quina manera podem ajudar en preses de decisions, relacionades amb aquesta problemàtica, es proposa la utilització d'eines d'anàlisi multicriteri. Dels resultats obtinguts es desprèn que els fangs poden actuar com a catalitzadors del restabliment de la biofuncionalitat de sòls degradats ja que incrementa l'activitat respiratòria i la biomassa microbiana del sòl. La millora de les propietats biològiques, físiques i nutritives del sòl estimula el creixement dels arbres i proporciona major recobriment del sòl, reduint d'aquesta manera el risc d'erosió superficial. La matèria orgànica dels fangs es mineralitza a un ritme força elevat, sent la del compostat la que presenta major estabilitat i uns efectes més perdurables. Els desavantatges més importants es relacionen amb problemes de pèrdues de nitrogen per lixiviació i certa inhibició observada en la germinació de les plantes en condicions controlades (especialment en el fang tèrmic). Una major disponibilitat de nutrients a l'inici provoca un increment del quocient metabòlic (qCO2). El descens dràstic del qCO2, major amb el fang tèrmic, es déu a la reducció de l'activitat microbiana causada probablement per l'esgotament del carboni orgànic làbil, però no podem descartar algun tipus d'estrès. A més, l'aplicació superficial de fangs, provoca una certa ruderalització i reducció de la riquesa florística de les àrees estudiades. Pel que fa a les diferències observades entre els diferents fangs, cal destacar que en el procés de post-tractament dels fangs es produeixen canvis en les propietats químiques que es revelen en modificacions de la matèria orgànica, l'eficiència microbiana i la mineralització del nitrogen.La utilització de les anàlisi multicriteri representen una valuosa aportació per a la presa de decisions en problemes que, com aquest, tenen un elevat grau d'incertesa i diferents objectius i en conflicte. Des del punt de vista aplicat, donats els indicis de toxicitat observats en l'aplicació de fang tèrmic i l'escàs coneixement actual que ens permeti fer una avaluació real dels efectes directes i indirectes que provoca aquest fang, es recomana no aplicar-lo de manera generalitzada mentre no es garanteixi la seva innoquïtat. / It is estimated that Europe will produce 9.4 million tons of sludge by 2005 (EEA 2001). The elimination of such sludge amounts poses important difficulties. In Spain, approximately 46% of the urban sewage sludge production is used in soil rehabilitation, as regulated by the UE Directive 86/278/EEC. Under this directive, only total heavy metal and nitrate contents are considered a risk. The present Directive is currently being revised (Working Document on Sludge, 3rd Draft, 2000, unpublished) and greater restrictions and control of organic wastes are expected, which will help to diminish the negative effects of sludge application on health, environment and soil quality. Environmental health problems associated with the use of digested sewage sludge hinder its application and make it necessary to investigate the possibility of using treated waste. Two types of sludge treatment, composting and thermal drying, are practiced in Catalonia. This PhD dissertation attempts to evaluate the effects of three types of sewage sludge (fresh, composted, thermal) used for forest soil rehabilitation. Advantages and disadvantages of sewage sludge amendment were compared to mineral fertilization in a project to transform a scrubland into a dehesa-system. Organic matter dynamics and transformation were characterized in the laboratory in soils treated with the different sludge types. Subsequently, the effects of sludge application were studied under field conditions. The study also proposes the use of multi-criteria analysis to identify the most suitable fertilization alternatives and to assist in the decision-making process of sludge recycling.The results show that sewage sludge use improves soil functionality, because it enhances respiration rates and microbial biomass. The improvement of soil physical, biological and fertilization properties stimulates tree growth and increases ground cover, thus reducing soil run-off. The organic matter of sewage sludge is quickly mineralized. In this study, composted sludge organic matter showed the greatest stability and longest-lasting effects. Experiments under controlled conditions showed that important disadvantages of sludge use were nitrate lixiviation and plant germination inhibition (especially with thermal sludge). Initial enhanced nutrient availability induced an increase of the metabolic quotient (qCO2). A subsequent fast reduction of qCO2, particularly in thermal sludge, was due to a decrease in microbial activity, probably caused by the depletion of labile organic carbon, although some type of stress could also be involved. Sewage sludge application above the soil surface caused the ruderalisation of the herbaceous community and the reduction of plant richness in the studied areas. In relation to the differences between different types of sewage sludge, it is possible to emphasize that in the composted and thermal processes changes in the chemical properties take place that are evidenced in the modification of the organic matter, microbial efficiency and nitrogen mineralization. Multi-criteria evaluation tools make a valuable contribution to decision-making processes concerning sewage sludge applications, because a high degree of uncertainty and conflictive objectives exist in these processes.Due to the observed signs of toxicity related to thermal sludge use and the scarce current knowledge to evaluate direct and indirect sewage sludge amendment effects, it is recommended to discontinue thermal sludge application in field conditions, until its innocuousness can be guaranteed.
42

Assessing human growth hormone variants to determine their potential relevance in anti-doping and clinical analysis

Such Sanmartin, Gerard 28 January 2010 (has links)
Human growth hormone (GH) participates in human longitudinal growth, lipid and carbohydrate metabolism, and comprises a remarkably number of proteins with similar sequences, generated either genetically or post-translationally, that in some cases show clearly differentiated biological activities. Current methods employed for its quantification are mainly based on a specific immunodetection of the most concentrated GH variants in blood circulation. However, it is not clear neither which variants are recognised in each case, nor which is the real concentration of some of these variants. Probably related, present immunoassays show a disparity of results between them that difficults the comparison of data from different assays, with direct consequences in the clinical field. Within a doping context, the illegal administration of recombinant GH constitutes a complex challenge, given the fact that the pharmaceutical variant and the native 22 kDa GH variant do not show any structural difference that allows a direct detection. However, the administration of the pharmaceutical inhibits the natural production of the hormone, resulting in modifications between the relative concentration of some of these variants. In this case, which variants are detected is of utmost importance, since these constitute the base of this anti-GH doping method. Here, the relevance of some GH variants is addressed, including their generation, characterisation, analysis through specific antibodies and their detection on biological samples. / L'hormona de creixement humana (GH) participa en el creixement post-longitudinal i en el metabolisme de lípids i carbohidrats, i comprèn un extraordinari nombre de proteïnes de seqüències similars, generades tant genèticament com posttranslacional, que en alguns casos mostren activitats biològiques clarament diferenciades. Els mètodes actuals emprats per la seva quantificació es basen principalment en una immunodetecció específica de les variants de GH més concentrades en circulació sanguínia. Tanmateix, no resta clar quines variants es reconeixen en cada cas, ni quina és la concentració real d'algunes d'aquestes variants. Possiblement relacionat, els immunoassaigs actualment utilitzats mostren una disparitat de resultats que dificulten la comparació de dades d'assaigs diferents, amb conseqüències directes en el camp clínic. Dins d'un context de dopatge, l'administració il·legal de GH recombinant constitueix un desafiament complex, donat el fet que la variant farmacèutica i la variant de GH nativa de 22 kDa no mostren cap diferència que permeti una detecció directa. No obstant, l'administració del medicament farmacèutic inhibeix la producció natural de la hormona, derivant en canvis entre la concentració relativa d'algunes d'aquestes variants. En aquest cas, és de màxima importància quines variants són detectades, ja que això constitueix la base d'aquest mètode d'antidopatge de GH. Aquí, s'estudia la rellevància d'algunes variants de GH, incloent-hi la seva generació, caracterització, anàlisi via anticossos específics i la seva detecció en mostres biològiques.
43

Parasites of three fish species of commercial interest from the north-western Mediterranean sea: Mullus barbatus Spicara maena and Trachinus draco (Osteichthyes, Perciformes)

Carreras Aubets, Marta 10 January 2013 (has links)
Les comunitats de paràsits de peixos han estat usades com a eines integrals per a la salut de l’ecosistema. L’objectiu general de la present tesi és doble: d’una banda es pretenia proporcionar una millor comprensió de la composició i l’estructura de les comunitats parasítiques dels teleostis perciformes Mullus barbatus L., Spicara maena (L.) i Trachinus draco L. del nord-oest Mediterrani (especialment, la costa de Catalunya) i testar si les variacions en l’estructura de la comunitat parasítica podien estar relacionades amb les càrregues de pol·lució i/o amb la varietat natural (geogràfica i temporal). El mostreig va tenir lloc el 2007 al nord-oest del Mar Mediterrani, davant de la costa de Barcelona (Catalunya, nord-est d’Espanya) a la plataforma continental, a profunditats d’entre 50-68 metres. Una vegada al vaixell, els individus foren mesurats (longitud total) i pesats (pes total). Els espècimens foren immediatament congelats a -20ºC en bosses de plàstic individuals per a posteriors procediments al laboratori. Els individus descongelats foren processats i examinats per buscar ectoparàsits i endoparàsits sota l’estereomicroscopi. Tots els paràsits recollits foren comptats i processats seguint les tècniques parasitològiques. Una nova espècie críptica pertanyent al “complexe A. laguncula”, Aponurus mulli n. sp., fou descrita en base a l’abundant material trobat en Mullus barbatus (hoste tipus) i en M. surmuletus capturats prop de les costes Mediterrànies espanyoles mentre que es varen redescriure dos digenis Hemiuridae que són freqüentment citats però molt poc coneguts, en base al material capturat a la costa de Barcelona de l’oest Mediterrani, Lecithochirium musculus (Looss, 1907) (Lecithochiriinae), , i Ectenurus lepidus Looss, 1907 (Dinurinae). D’altra banda, s’examinaren les comunitats parasítiques de Mullus barbatus L., una espècie mediterrània bioindicadora, mostrejada en un gradient de variacions de petita escala de PCBs en els sediments de la plataforma continental. Les respostes dels paràsits als nivells moderats de pol·lució observades foren validades simultàniament amb el monitoratge químic i amb l’efecte dels biomarcadors bioquímics. També vàrem descriure les comunitats de paràsits de Spicara maena (L.) i Trachinus draco L. del nord-oest Mediterrani, amb una visió en l’ús dels paràsits com a marcadors ambientals. El nematode Hysterothylacium fabri fou proposats per a futurs estudis de monitoratge ecològic de la costa de Catalunya. / Parasite communities of fish have been used as comprehensive tags of ecosystem health. The general target of the present thesis is twofold: on the one hand we aimed to provide a better understanding of the composition and structure of parasite communities in the perciform teleosts Mullus barbatus L., Spicara maena (L.) and Trachinus draco L. from the north-western Mediterranean (specifically, the Catalonian coasts); on the other hand we aimed to test whether variations in parasite community structure can be related to pollution loads and/or with natural variability (geographical and temporal). Sampling took place in 2007 in the north-western Mediterranean Sea, in front of the coast of Barcelona (north-eastern Spain) on the continental shelf at depth of 50-68m. Once on board, individuals were measured (total length) and weighted (total weight). They were immediately frozen at -20ºC in an individual plastic bag for posterior procedures in the laboratory. Thawed specimens were processed and examined for ectoparasites and endoparasites under the stereomicroscope. All parasites collected were counted and processed following parasitological procedures. A new cryptic species of the ‘A. laguncula complex’, Aponurus mulli n. sp., was described on the basis of abundant material from Mullus barbatus (type-host) and M. surmuletus off the Spanish Mediterranean coasts whereas two frequently reported but poorly known Hemiuridae digeneans, Lecithochirium musculus (Looss, 1907) (Lecithochiriinae) and Ectenurus lepidus Looss, 1907 (Dinurinae), were redescribed based on material from off the Barcelona coast of the western Mediterranean. Otherwise, parasite communities of the Mediterranean sentinel fish species, Mullus barbatus, sampled at a small-scale PCB gradient at the shelf sediments, were examined. The observed parasite responses to moderate levels of pollution were simultaneously validated by both chemical monitoring and biochemical biomarkers effects. We also described the parasite communities of Spicara maena (L.) and Trachinus draco L. off the north-western Mediterranean, with a view of using parasite species as environmental tags. The nematode Hysterothylacium fabri is purposed for future studies in ecological biomonitoring for the coast of Catalonia.
44

Behavioural flexibility: evolutionary past and its role in a changing world

González Lagos, César 28 September 2012 (has links)
A través de la historia de la vida, gran parte de los organismos han desarrollado estrategias para responder a un mundo en constante cambio. Hoy en día, las actividades humanas producen cambios ambientales a una velocidad sin precedentes, lo cual se traduce en grandes desafíos para la persistencia de biodiversidad. Esta investigación evalúa las respuesta de los animales a los cambios ambientales enfocándose en la flexibilidad del comportamiento como estrategia adaptativa. En una primera aproximación a una escala evolutiva, se otorgan evidencias del vínculo hasta ahora tenue entre la cognición e historias de vida, entregando un claro apoyo a la relación entre longevidad, vida reproductiva y el tamaño del cerebro en mamíferos. La longevidad es el centro de muchas hipótesis respecto a las ventajas de desarrollar un cerebro grande, como por ejemplo en la hipótesis del buffer cognitivo y las respuestas flexibles frente a nuevos ambientes. En un segundo nivel, se abordan factores extrínsecos e intrínsecos que podrían explicar las diferencias individuales en innovación, un componente clave en la flexibilidad del comportamiento. Por medio de una aproximación experimental, se evalúan potenciales escenarios que podrían conducir a consistentes diferencias individuales en uno de los principales factores subyacentes a la innovación (i.e. la motivación), y el potencial control endocrino sobre estos escenarios. Posteriormente, con el objetivo de evaluar la respuesta de los animales frente a los cambios ambientales actuales, se explora la respuesta de los animales frente a una de las actividades humanas mas disruptivas sobre los ecosistemas, la urbanización. Por medio de un analisis filogenetico comparativo a nivel global en aves se abordan los mecanismos implicados en la perdida de biodiversidad observada en ambientes urbanos. Los resultados entregan evidencias sobre la importancia de procesos de dispersión local junto con el papel clave de los rasgos de historia de vida, pero en un sentido diferente al clasicamente pensado. Finalmente por medio de una revisión bibliográfica se entregan evidencias teóricas y empíricas que respaldan el rol clave de la flexibilidad del comportamiento en confrontar los desafíos de una vida urbana. La integración de estos resultados muestra cómo el pasado evolutivo contribuye a hacer frente a los retos ambientales actuales, y pone de relieve posibles consecuencias ante un planeta más cambiante que nunca / Across the history of life, most of organisms have evolved proper strategies to respond to an ever-changing world. Nowadays, human-conducted environmental changes impose an unprecedented lost of biodiversity. This thesis assesses one of the key responses to actual environmental changes, behavior flexibility. In a first approximation by a phylogenetic comparative approach, strong evidences for the still tenuous link between cognition and life history is reported. The clearest support for the relationship between lifespan and brain size in mammals is showed. Lifespan is core to many hypotheses regarding the advantages of enlarged brains, like the cognitive buffer hypothesis to proper respond to novel environments. In a second level, it was explored for the drivers of innovation propensity, a key component of behavior flexibility. By mean of an experimental approach, the possible scenarios that may select for consistent individual differences in motivation, a major driver of innovation, were assessed. Consistent individual differences in motivation are reported, but heritability and endocrine control features suggest that mechanism may be different of those hypothesized. Later, to approach for the role of behavioral flexibility in changing environments, the behavior responses to one of the most disruptive effects of human activities on ecosystem, the urbanization, were assessed. First, using a global comparative analyses in birds communitiesacross the world, it was showed the importance of local processes by random dispersal effects alongside habitat filtering to explain lose of biodiversity in urbanized environments. Some phylogenetic lineages appear more likely than others to thrive in urban environments, which is related to a future-returns strategy (i.e. low brood value) that allow for decrease the cost of delay reproduction and increase the opportunities to acquiring environmental information. Second, based on a literature review, theoretical and empirical evidences are reported for argue that behavioural flexibility is an important way to deal with urban environments. The integrations of these results shows how the evolutionary past has shaped the traits that contribute to deal with actual environmental challenges, and highlight the expected consequences in a rapid changing, human-dominated world.
45

Utilitat de la Immunohistoquímica i els Tissue Micro Arrays en el coneixement de les alteracions moleculars del càncer d'endometri

Santacana Espasa, Maria 15 June 2015 (has links)
Generalment el Càncer d’Endometri (EC) s’associa a bon pronòstic, no obstant el 20% dels EC associats a bon pronòstic recidiven. El propòsit d’aquesta tesi ha estat l’estudi de les principals diferències en l’expressió de gens implicats en el desenvolupament i progressió del CE i que estan relacionats amb la hipòxia, l’apoptosi i l’adaptació a la radioteràpia mitjançant la Immunohistoquímica i els Arrays matricials de teixit en CE primaris i recidives post radioteràpia. Les recidives presenten valors més elevats de p53, HIF-1α, FLIP, Ki67, p50, c-REL, Rel B i β-catenina. La hipòxia activa tant la via NF-κB canònica com l’alternativa i tant la cinasa IKKα com IKKβ són necessàries per l’acumulació de RelA (p65) i p100, mentre que el processament de p52 depèn de IKKα. La hipòxia també indueix l’expressió nuclear de HIF-1α, FLIP, β-catenina i l’augment de l’activitat de via NF-κB, en canvi això no s’observa quan la línia cel•lular Ishikawa es sotmet a radiació. Per la seva banda, ANXA2 juga un paper en promoure el procés de metàstasi en el EC i és un marcador predictiu de recidiva també en els EC de risc baix-intermedi. La classificació histològica del EC pot ser difícil en alguns carcinomes d’alt grau o mixtes. Per aquest motiu també hem determinat una firma de 9 biomarcadors que ajuda a predir el tipus histològic en el EC. / Generalmente el Cáncer de Endometrio (EC) se asocia a buen pronóstico, sin embargo el 20% de los EC asociados a buen pronóstico recidivan. El propósito esta tesis doctoral ha sido el estudio de las principales diferencias en la expresión de genes implicados en el EC y que están relacionados con la hipoxia, la apoptosis i la adaptación a la radioterapia mediante la Inmunohistoquímica y los Arrays matriciales de tejido en EC primarios y recidivas post radioterapia. Las recidivas presentan valores más elevados de p53, HIF-1α, FLIP, ki 67, p50, c-REL, Rel B y β-catenina. La hipoxia activa tanto la vía NF-κB canónica como la alternativa y tanto la cinasa IKKα como IKKβ son necesarias para la acumulación de RelA (p65) y p100, mientras que el procesamiento de p52 depende de IKKα. Además, la hipoxia induce la expresión nuclear de HIF-1α, FLIP, β-catenina y el aumento de la actividad de NF-κB aunque dichos cambios no se observan cuando la línea celular Ishikawa se somete a radiación. Por otro lado ANXA2 juega un papel en la promoción del proceso de metástasis en el EC y es un marcador predictivo de recidiva incluso en los EC de riesgo bajo-intermedio. La clasificación histológica del EC puede ser difícil en algunos carcinomas de alto grado o mixtos. Por ese motivo también hemos querido determinar una firma de biomarcadores que ayude a predecir el tipo histológico en el EC. / Endometrial Cancer (EC) is usually associated with good prognosis. However, 20% of the EC associated with good prognosis have recurrent disease. The aim of this work was the study of the expression of relevant genes involved in development, progression and recurrence of EC and those involved in resistance to apoptosis, hypoxia and adaptation to radiation, using Immunohistochemistry and Tissue Micro Arrays in primary EC and post radiation recurrences. Post radiation recurrences showed higher p53, HIF-1α, FLIP, Ki67, p50, c-REL, Rel B and β-catenin expression values. Hypoxia activates not only canonical NF-ΚB molecular pathway but also the alternative and both IKKα and IKKβ are necessary to RelA (p65) and p100 accumulation whereas p52 processing is IKKα dependent. Additionally, hypoxia induced nuclear expression of HIF-1α, FLIP, β-catenin and increased NF-κB activity. However, these changes were not observed when Ishikawa cell line was subjected to radiation. ANXA2 plays a role in promoting metastasis in EC and is a predictive biomarker of recurrent disease also among low-intermediate risk EC. Histological typing is difficult in some high grade or mixed endometrioid-non endometrioid EC. For this reason we have assessed an internally and externally 9-biomarker signature to predict histological type in EC.
46

Análisis integrado de morfología y movilidad espermática humana con el uso del sperm class analyzer

Álvarez Lleó, Cristina 16 July 2003 (has links)
El uso de los sistemas computarizados de análisis seminal requiere su validación respecto de los métodos de uso generalizado de valoración referidos a los criterios de la OMS (1999). En este trabajo se pretende validar el uso del Sperm Class Analyzer® (V5.1) en el laboratorio clínico humano, así como abordar una análisis integrado de los diversos parámetros cinemáticos y morfométricos de los espermatozoides aportados por el sistema.En primer lugar, se trató de determinar las condiciones más adecuadas de adquisición de imágenes. Para ello, se utilizaron 9 muestras seminales con características heterogéneas. Un alícuota de cada una de las muestras se centrifugó con el fin de obtener plasma seminal con el que realizar diluciones homólogas (50%) y así evitar modificaciones en sus características físico-químicas que pudiesen afectar a los parámetros de movilidad. Los análisis se realizaron con el software del módulo de movilidad del analizador SCA®, a partir de semen fresco y diluido, con contraste de fases positivo y negativo, y con los objetivos de 10x y 20x.Se analizó la posible influencia de las variables metodológicas consideradas en el porcentaje de trayectorias erróneas, así como respecto de los parámetros cinemáticos (VCL, VSL, VAP, LIN, STR, WOB, ALH y BCF) entre sí. Por otra parte, se valoró la correlación entre las determinaciones subjetivas y las objetivas de la concentración y del porcentaje de móviles progresivos (a+b) y totales (a+b+c). El único parámetro que nos aportó la información necesaria para decantarnos por una de las condiciones de análisis fue el de las trayectorias erróneas. Para realizar el estudio cinemático global y de acuerdo con los resultados previos, se eligió como condición de trabajo: contraste de fases negativo, objetivo de 20x y muestra sin diluir. En primer lugar, se realizó un estudio previo de correlación entre la concentración subjetiva determinada con las cámaras Neubauer y Makler, observándose correlación altamente positiva. Seguidamente, se analizó la correlación entre las determinaciones subjetivas y las objetivas de concentración (con la cámara Neubauer), y porcentaje de móviles progresivos y totales (con la cámara Makler).A continuación, se hizo un estudio de correlación entre las diversas variables aportadas por el sistema SCA®. Tras lo cual, se analizó la correlación entre los parámetros cinemáticos, y las determinaciones objetivas de concentración y porcentaje de móviles progresivos y totales.Finalmente, se calcularon y analizaron las componentes principales, a partir de la reducción de las variables cinemáticas a una serie de factores que representaban la mayor parte de la varianza total. Se evaluó la matriz de componentes, calculada a partir de las variables y, después de la extracción inicial de dichas componentes, los factores ortogonales fueron rotados utilizando el criterio Varimax. La interpretación de los resultados se basó en el análisis de los factores dominantes y en el porcentaje de la varianza total explicativa. Las 8 variables cinemáticas quedaron reducidas a tres componentes principales: Índices (explicaba el 42,52 % del total de la varianza), Velocidades (36,74 %) y Frecuencia (12,67 %).Por otra parte, se realizó un estudio morfométrico en paralelo. De cada muestra se realizaron frotis que se tiñeron con el kit Hemacolor, analizándose con el módulo de morfometría del SCA® un mínimo de 100 células por muestra.En primer lugar, se analizó la correlación entre las determinaciones subjetivas y las objetivas (formas normales, defecto de cabeza, defecto de pieza intermedia, y defecto de cabeza + pieza intermedia); y posteriormente, se estudió la correlación entre las diversas variables morfométricas aportadas por el sistema SCA®. A continuación, se hizo un análisis de correlación entre parámetros morfométricos, y determinaciones objetivas de concentración y porcentaje de móviles progresivos y totales.Por último, se procedió a la reducción de los parámetros morfométricos a sus componentes principales. Un total de 13 variables morfométricas (cinco de tamaño de la cabeza: área, perímetro, longitud, anchura y porcentaje de acrosoma; cuatro de forma de la cabeza: elipticidad, rugosidad, elongación y regularidad; dos de tamaño de la pieza intermedia: anchura y área, y dos de inserción: la distancia y ángulo entre los ejes mayores de la cabeza-pieza intermedia), quedaron reducidas a tres componentes que explicaban la mayor parte de la varianza total: Forma de la cabeza (explicaba el 37,91 % de la varianza), Tamaño de la cabeza (26,57 %) y Pieza Intermedia (18,64 %).Finalmente, se integraron los parámetros cinemáticos y morfométricos, se estudió su correlación, y se redujeron a sus componentes principales (CP) mediante el programa SPSS. Estas componentes explicaban el 83, 19% del total de la varianza; CP1, Forma de la cabeza (explicación de la varianza del 29,65%); CP2, Tamaño de la cabeza (20,57%); CP3, Índice de velocidad (13,71%); CP4, Velocidades (12,44%) y CP5, Pieza intermedia (6,78%). Con lo visto hasta ahora, el uso del SCA® se puede considerar validado, en el contexto del laboratorio clínico humano, para el análisis automático de la movilidad y morfología espermática en las condiciones utilizadas; además, se pone de manifiesto la importancia de los parámetros en la definición de la cinemática y morfometría espermática por lo que su inclusión en el análisis resulta imprescindible; y finalmente la reducción del conjunto de parámetros aportados por el SCA® a cinco componentes principales permite sintetizarlos, abriendo las puertas a una comprensión integrada de las características espermáticas, introduciendo criterios mucho más robustos en la valoración seminal que la valoración individualizada de dichos parámetros.Para valorar si los criterios diagnósticos actuales eran deducibles a partir de las nuevas variables obtenidas, las 56 muestras seminales se clasificaron siguiendo los criterios diagnósticos de la OMS (1992, 1999). Como resultado de esta clasificación, se obtuvieron 5 grupos de diagnósticos: normospérmicos, teratospérmicos, oligospérmicos, teratoastenospérmicos y teratoastenooligospérmicos. Se compararon los parámetros cinemáticos y morfométricos, así como las componentes principales entre los grupos, no observándose concordancia entre los criterios diagnósticos actuales y los parámetros cuantitativos.Concluyéndose que los criterios diagnósticos seguidos hasta ahora por la OMS no se ajustan a la valoración cuantitativa de la que ahora se dispone. Por ello, el significado real del presente estudio sólo se tendrá cuando se comience a aplicar el conjunto de conocimientos aquí desarrollados en el campo de la clínica, lo que puede conducir en un futuro, al menos así lo esperamos, a la definición de nuevos parámetros diagnósticos más potentes y precisos. / The aim of this work was validated the use of Sperm Class Analyzer® (SCA) in the human clinic laboratory, so to start on a integrated analysis of the cinematic and morphometric parameteres of spermatozoa. Previously, the suitable conditions of image acquisition were determined. Analysis were made with diluted and no diluted semen, positive and negative contrast, and 10x and 20x objetive (9 samples). The best work condition was no diluted semen, negative contrast and 20x objetive.Firstly, manual sperm counting was compared between Makler chamber and Neubauer hemocytometer (56 samples), showing high correlation. Beside, subjetive and objetive determinations were correlated, so cinematic parameters (VSL, VAP, WOP, LIN, STR, ALH and BCF) among them.Finally, principal components were calculated and analyzed. The understanding of results was based in the dominat factors so in the rate of explicative total variance. Eigth parameters were reduced to three principal components.On another hand, a morphometric study was parallel realized. Equally, subjetive and objetive determinations were correlated, so different morphometric parameters (lenght, width, area, perimeter, acrosome rate, Ellipticity, Rugosity, Elongation and Regularity of head; width and area of middle-piece; and distance between larger axises of head and middle-piece) among them.Lastly, principal components were calculated and analyzed. Thirteen morphometric parameters were reduced to three principal component.To finish, cinematic and morphometric parameters were integrated, studing their correlation and reducing the total of variables to five principal components: shape of head, size of head, index, velocity and middle-piece. In conclusion, the use of SCA is valited to spermatic motility and morphology analysis and the reduction to principal components introduces stearier criterion in seminal assessment.Finally, to assess if actual diagnostic criterions were deducible of new obtained variables, seminal samples were classified according to the WHO guidelines (1992, 1999). Five diagnostic groups were obtained. Cinematics and morphometrics parameters and principal components were compared between the groups, no showing correlation between actual diagnostic criterion and cuantitative parameters. Therefore, the definition of new diagnostic parameters more precise is necessary.
47

Modulación de la transducción de la señal asociada a receptores tirosina quinasa por el fragmento C-terminal de la toxina tetánica en tejido nervioso

Chaib Oukadour, Imane 14 October 2004 (has links)
Las neurotoxinas clostridiales (CNTs) producen patologías graves como el tétanos y el botulismo. En ambas patologías la muerte se produce en un porcentaje elevado y generalmente por colapso respiratorio y asfixia. Esta capacidad de causar la muerte en organismos superiores es responsabilidad de la actividad metaloproteásica dependiente de zinc que tienen estas toxinas en el dominio catalítico.Sin embargo, además de la actividad metaloproteásica también se han descubierto otras acciones farmacológicas de las neurotoxinas. Las neurotoxinas son estructuras proteicas complejas que han adquirido la capacidad de actuar en distintos sistemas a través de diferentes mecanismos de acción, como son el bloqueo de la captación de algunos neurotransmisores o bien de algunos de sus precursores.Asimismo, La toxina tetánica (TeTx) sintetizada por Cl.tetani, además de producir parálisis espástica, tiene otros efectos sobre diversos enzimas, no explicables por esta acción proteásica.En la presente tesis se describe la activación de vías de señalización en tejido nervioso por toxina tetánica (TeTx) como por su dominio C-terminal de 50 kDa de la cadena pesada (Hc). Estas vías de señalización incluyen la fosforilación del receptor TrkA y de la fosfolipasa C-1 (PLC-1), la translocación de las isoformas clásicas y nuevas de la proteína cinasa C (PKC) y la fosforilación de cinasas reguladas por señales extracelulares (ERK-1/2) en sinaptosomas de encéfalo de rata (Trabajo, 1). Experimentos similares en cultivos primarios de neuronas corticales demuestran la activación de las vías Akt y ERK1/2 (Trabajo, 2). Se presentan también trabajos que apuntan hacia una neuroprotección ejercida por el fragmento NO TÓXICO Hc frente a la muerte apoptótica de las neuronas granulares de cerebelo (CGN) en concetraciones bajas de potasio. Creemos que esta neuroprotección puede ser debida a la interacción del fragmento Hc con el receptor TrkB, receptor del factor de crecimiento BDNF, produciendo la activación de al menos tres vía de señalización: fosfatidilinositol-3-quinasa (PI-3K)/proteína quinasa B, Ras/ERK and PLC/PKC, tal como lo hace el BDNF. También caracterizamos la acción de bloqueo de la caspasa-3 en los mecanismos de protección celular (Trabajo, 3). Por último, y en el mismo modelo anteriormente mencionado, CGN, demostramos también el efecto neuroprotector del fragmento Hc-TeTx frente a la muerte apoptótica inducida por el MPP+, disminuyendo la muerte celular y la condensación de cromatina. En el proceso apoptótico inducido por el MPP+ se produce la translocación de Bax de la fracción citosólica a la fracción mitocondrial, la liberación de citocromo c en el citoplasma así como la activación de la pro-caspasa-3. Este proceso apoptótico es inhibido por el fragmento Hc-TeTx (Trabajo, 4). El conjunto de estos trabajos apunta a que el fragmento Hc-TeTx podría utilizarse como una neurotrofina (NGF, BDNF, NT/3,..) y producir acciones anti-apoptóticas terapéuticamente dirigidas. / The clostridial neurotoxins (CNTs) produce serious pathologies like the tetanus and the botulism. In both pathologies the death takes place in a high percentage and generally by respiratory collapse and asphyxia. This capacity to cause the death in superior organisms is responsibility of the dependent zinc metaloproteásica activity that has these toxins in the catalytic domain. Nevertheless, in addition to the metaloproteásica activity also other pharmacological actions of the neurotoxins have been described. The neurotoxins are complex protein structures that have acquired the ability to act in different systems through different mechanisms from action, as they are the inhibition of release of some neurotransmitters or of some of his precursors. Also, the tetanus toxin (TeTx) synthesized by Cl.tetani, besides to produce spastic paralysis, has other effects on diverse enzymes, no explicable by this protease action.In the present thesis, we described the activation of several signalling pathways in nervous system by both tetanus toxin (TeTx) and its atoxic 50-kDa C-terminal domain of the heavy chain (Hc). These pathways include phosphorylation of TrkA receptor and phospholipase C 1 (PLC 1), translocation of classical and novel protein kinase C (PKC) isoforms and phosphorylation of the extracellular signal-regulated kinases (ERK 1/2) in rat brain synaptosomes (Work, 1). Similar experiments in primary cultures of cortical neurons demonstrate the activation of Akt and ERK1/2 pathways (Work, 2). Works also appear that aim towards the neuroprotection due to the NON-TOXIC Hc fragment against the apoptotic death of the cerebellar granule neurons (CGN) in low potassium concentration. We propose that this neuroprotection could be, in part, due to the interaction of Hc with the TrkB receptor, receptor of the endogenous neurotrophic factor BDNF, leading to the activation of at least three major signalling pathways: phosphatidylinositol 3 kinase (PI 3K)/protein kinase B, Ras/ERK and PLC/PKC, as BDNF does. We also characterized the blocking action of Hc on caspases in the mechanims of cell protection (Work, 3). Finally, and in the same model previously mentioned, CGN, we also demonstrated the neuroprotective effect of the Hc-TeTx fragment against the apoptotic death induced by the MPP+, diminishing the cellular death and the chromatin condensation. In the apoptotic process induced by the MPP+ the translocation of Bax of the citosolic to the mitochondrial fraction; the cytochrome c release in the cytoplasm takes place as well as the activation of the pro-caspasa-3. This apoptotic process is inhibited by the Hc-TeTx fragment (Work, 4). These results aims at that the Hc-TeTx fragment could be used like a neurotrophin (NGF, BDNF, NT/3..) and produce anti-apoptotic actions therapeutically directed.
48

Plastic and paper platforms for nanoparticle based immunosensors

Parolo, Claudio 26 July 2013 (has links)
La tesis titulada “Plastic and paper platforms for nanoparticle based immunosensors” presentada como compendio de publicaciones, muestra avances significativos en el campo de los biosensores ópticos y electroquímicos. En la introducción (Capítulo 1) se presenta la importancia que tienen tanto los sensores inmunológicos basados en nanopartículas como los biosensores basados en plataformas de papel y nanomateriales para aplicaciones en diagnóstico. Ambas plataformas destacan por la versatilidad y facilidad de uso, bajo coste y tamaño reducido, lo que hace que sean unos dispositivos excelentes para aplicaciones en países en vías de desarrollo así como para el diagnóstico en casa por el propio paciente o en el consultorio médico. En el Capítulo 2 los objetivos de la tesis están presentados. En la primera parte del Capítulo 3, se explica cómo el tamaño de las nanopartículas de oro afecta a sus propiedades electroquímicas y, por consiguiente, a su detección. Se ha demostrado que para nanopartículas inferiores a 20 nm de diámetro, los efectos Brownianos disminuyen la velocidad de deposición de las nanopartículas en solución, lo que debe ser tenido muy en cuenta para aplicaciones en las que las nanopartículas de oro actúen como marcadores en biosensores. En la segunda parte, se trata sobre el desarrollo de un novedoso método de funcionalización de nanopartículas de oro con anticuerpos. Este método está basado en la interacción entre las cargas positivas que tienen los anticuerpos a pH inferior al de su punto isoeléctrico y las cargas negativas de la superficie de las nanopartículas de oro. Con este método es posible controlar la orientación de los anticuerpos y esto implica poder detectar una menor cantidad de analito (en este caso se uso la inmunoglobulina humana G como proteína modelo). Comparando este método con otro en donde no se controla la orientación, se ha obtenido un límite de detección un orden de magnitud mejor y se ha podido detectar la proteína modelo en una muestra real. En cuanto a la aportación en el campo de los biosensores ópticos, se ha desarrollado un sensor inmunológico basado en inmunoensayos de flujo lateral (LFIA) en papel, aplicado para la detección de inmunoglobulina G humana como se recoge en el Capítulo 4. Esta tecnología destaca por su aplicabilidad y bajo coste (similares a los populares test de embarazo). En esta tesis se han desarrollado dos modificaciones de la tecnología que, sin implicar pérdida en su simplicidad de uso y bajo coste, han aumentado los límites de detección en un orden de magnitud. Una de las modificaciones consiste en unos cambios de la geometría de las tiras que permiten la pre-concentración del complejo analito-marcador en la zona de detección. Esto implica que se puede detectar menor concentración de analito. La otra estrategia consiste en el desarrollo de un doble marcador, donde las nanopartículas de oro están acopladas a un enzima. De esta manera en el LFIA se puede obtener como señal el color rojo de las nanopartículas de oro, como se usa comúnmente, o es posible añadir el substrato del enzima para que catalice una reacción que genere un producto coloreado, que se suma al color rojo de las nanopartículas de oro, aumentando la intensidad del color y mejorando los límites de detección de analito. Ambas modificaciones permiten el uso de este tipo de sensores en una mayor variedad de campos, donde un límite de detección más bajo es necesario. Finalmente, en el Capítulo 5, se presenta también la integración de un transductor electroquímico en soporte de papel. Esta novedosa plataforma, presentada en la tesis como instrumento para la detección de nanopartículas, permite una fácil integración en sistemas ópticos como los LFIAs añadiendo la posibilidad de una cuantificación más precisa. / The thesis entitled “Plastic and paper platforms for nanoparticle based immunosensors” is presented as a compendium of publications and shows important improvements in the field of biosensors. In the Introduction (Chapter 1) the importance of immunosensors based on nanoparticles and on paper platforms is discussed. The resulting systems are versatile, easy-to-use, cheap and of small size, making them excellent devices for their use in third world countries as well as for home-diagnostics. The objectives of the thesis are presented in Chapter 2. Chapter 3 is divided into two main parts; in the first one it is explained that the size of gold nanoparticles (AuNPs) affects their electrochemical properties, and so their detection. It is shown that for AuNPs with a diameter smaller than 20 nm, the Brownian effects make the deposition of AuNPs in solution slower. This must be carefully considered for those biosensors in which the AuNPs are used as labels. In the second a new method to functionalize AuNPs with an oriented antibody is explained. The method is based on the interaction between the positive charges of the antibody, when the pH of the solution is lower than the isoelectric point, and the negative charges of the AuNP surface. In this way it is possible to control the antibody orientation so more antigen molecules can be captured. In this work the human immunoglobulin G (HIgG) was used as model protein. Comparing this method with one that does not control the orientation, an improvement of one order of magnitude in the limit of detection was achieved. Furthermore, the HIgG was detected in real human serum. Regarding the optical biosensors, the development of a lateral flow immunoassay (LFIA) that was used for the detection of HIgG is explained in Chapter 4. This technology stands out for its applicability in several fields and low cost (consider pregnancy tests strips). In this thesis two modifications of the technology are presented improving the limit of detection up to one order of magnitude, without losing the simplicity in the use and the low cost of the analysis. The first modification changes the geometry of the strip allowing the pre-concentration of the antigen-label conjugates on the test zone. In this way less concentrations of analyte are detectable. The second strategy uses as label an AuNPs-enzyme conjugate. In this way it is possible to consider as signal the red color of the AuNPs (as commonly used in the LFIA) or, adding the substrate of the enzyme, the color produced by the catalyzed reaction. The colored product adds intensity to the red of the AuNPs improving the limit of detection of the LFIA. The proposed modifications expand the applicability of this platform to fields, where better limits of detection are required. Finally, in Chapter 5, the integration of a screen printed electrode onto a paper platform is presented. This new platform, used for the detection of nanoparticles, allows an easy integration in paper-based optical sensors, such as LFIA, adding the possibility to a more precise quantification.
49

Electrochemical and optical nanomaterial-based biosensors for diagnostic applications

Chamorro García, Alejandro 09 November 2015 (has links)
La presente tesis describe el desarrollo de nuevos métodos de sensado basados en nuevas propiedades de nanomateriales aplicados en la detección de proteínas y ADN. El trabajo ha sido basado en dos plataformas de sensado: primero, electrodos serigrafiados de carbono (SPCEs). Estos electrodos fueron aplicados en un ensayo de detección por impedancia eléctrica de nanopartículas de oro (AuNPs). Del mismo modo, SPCE fueron adaptados mediante films de polythionina y nanopartículas de Iridio (IrOxNPs) para la detección de secuencias de ADN. La segunda plataforma utilizada fue basada en papel y tiene el formato de un inmunoensayo de flujo lateral (LFIA, del inglés lateral flow immunoassays). Esta plataforma se adaptó para la detección de una proteína específica Parathyroid like hormone (PTHLH) utilizando AuNPs como marcas, con el fin de obtener una nueva estrategia más simple, sin marcaje de isótopos radioactivos, menos costosa y más rápida. En el Capítulo 1 se da una visión general de las aplicaciones llevabas a cabo y mejoras aportadas por parte de nanomateriales en el campo de los biosensores, y las posibles aplicaciones en la detección de biomarcadores. En el Capítulo 2 se presentan los objetivos de la tesis. El uso de SPCE como plataforma para la detección de AuNPs mediante medidas de impedancia se presenta en el Capítulo 3 consiguiendo una mejor detección en comparación con métodos similares publicados para la detección de AuNPs. La técnica desarrollada es aplicada satisfactoriamente en la detección de AuNPs de diferente tamaño, y en un magnetoinmunoensayo utilizando AuNPs como marca para la detección de una proteína modelo. En el Capítulo 4, se presenta el trabajo relacionado con el desarrollo de nuevos sensores para la detección de DNA. El sistema está basado en la modificación de SPCEs mediante películas de un polímero y nanopartículas de óxido de iridio (IrOxNPs) sobre las cuales se inmovilizan secuencias de captura de DNA. La detección del ADN objetivo se consigue mediante medidas de impedancia eléctrica, basadas en el efecto de bloqueo del ADN hibridado para la difusión de un indicador redox a la superficie del electrodo. El biosensor resultante, que opera en modo libre de marcas, fue utilizado para la detección de secuencias de ADN específicas para el parásito de Leishmania. En el Capítulo 5 se presentan conclusiones generales y perspectivas futuras. En el Anexo A, se presenta el trabajo relacionado con las plataformas de papel para la detección de una proteína específica, PTHLH. El sistema de detección presentado es del tipo LFIA. La técnica desarrollada supone una alternativa menos costosa, más rápida y menos peligrosa a las técnicas disponibles actualmente. El límite de detección (LOD) conseguido está en el rango de ng mL-1 en muestras reales (medio de cultivo celular y lisado celulares). Además, se comprobó la compatibilidad del método desarrollado con suero humano utilizando suero humano con PTHLH añadido. En el Anexo B, se presenta el trabajo llevado a cabo en una estancia de investigación. En esta sección se presenta la fabricación de sensores electroquímicos de ADN (E-DNA) y basados en aptameros (E-Ab), y la aplicación de dicha tecnología en sensores serigrafiados de oro y en SPCE modificados con AuNPs. El Anexo C representa la investigación llevada a cabo como continuación de otra hecha anteriormente en nuestro grupo. Las condiciones y materiales encontrados previamente se aplicaron en la fabricación de una plataforma de nanocanales para la detección de una proteína secretada por células cultivadas directamente sobre la plataforma de sensado. / This thesis describes the study and development of new biosensing approaches based on novel properties of nanomaterials for the detection of proteins and DNA. The work has been performed in basis of two sensing platforms: first platform, the carbon screen-printed electrodes (SPCEs), were used in a more sensitive detection of gold nanoparticles (AuNPs) through electric impedance measurements. Furthemore, the same platform (SPCE) was adapted through polythinione films and iridium oxide nanoparticles (IrOxNPs) for the detection of specific DNA sequences in a label free assay. The second platform, paper-based platforms in format of Flow Immunoassay (LFIA), using gold nanoparticles as labels is adapted for the detection of a specific protein, Parathyroid like Hormone (PTHLH), with the aim to find a new strategy for simpler, non-hazardous, cheaper and faster detection of the protein. In Chapter 1 a general overview of the application of nanomaterials for the improvement of biosensors and its application in the field of diagnostics and biomarkers detection is presented. In Chapter 2 the objectives of the thesis are presented. Use of SPCE as platform for detection of gold nanoparticles (AuNPs) through electric impedance measurements is presented in Chapter 3. The developed technique is successfully applied in the detection of AuNPs of different sizes, and in a magnetoimmnuoassay for the detection of a model protein using AuNPs as electrochemical labels. In Chapter 4, a novel biosensor for the detection of DNA is presented. The system is based in SPCE modified with polymer films and Iridium Oxide nanoparticles, where capturing DNA sequences have been immobilized. Detection of target DNA sequences is performed through electric impedance measurements, based in the blocking effect of the DNA against the diffusion of a redox indicator to the surface of the electrode. A label free immunoassay for detection of specific sequences of Leishmania parasite’s DNA is shown. In Chapter 5 general conclusions and future perspectives of the presented work are discussed. In Annex A the work related to the paper-based platform for protein detection is presented. In this annex, detection of a specific protein (parathyroid like hormone, PTHLH) through LFIA strips is described. The developed LFIA strips represent a cheaper, faster and non-hazardous alternative to current available systems for PTHLH detection. Limits of detection (LOD) in the range of ng mL-1 for PTHLH in real samples (cell culture media, cell lysates) are reported. Furthermore, the developed system is challenged using human serum spiked with PTHLH, proving the potential of the system to detect PTHLH In human serum. In Annex B the work carried out in a research stay is presented. In this section fabrication of electrochemical DNA (E-DNA), and electrochemical aptamer (E-Ab) biosensors is described. The aim of the work was focused on adapting the E-DNA and E-Ab technology to SPCE, using AuNPs as connecting platform between the thiol modified DNA and the SPCE. Annex C represents a research done as a continuation of a previous one done in the group related mostly to the study of compatible materials with interest to be used as cells growth platforms with interest in sensing. As continuation of this work, in Annex C the conditions and materials previously selected to grow cells are applied in a nanochannel platform for the detection of a protein secreted by the cells grown directly on the sensing platform.
50

Aplicación de un modelo de gestión empresarial en un servicio central hospitalario público. Experiencia de cinco años

Salinas Argente, Ramon 14 December 2000 (has links)
El actual sistema sanitario está llegando a un tope en sus prestaciones. Los recursos disponibles tienden a ser insuficientes para conseguir que la asistencia sanitaria sea como en la actualidad: universal y gratuita. Las nuevas tecnologías y su uso en ocasiones no justificado, la aparición de nuevos fármacos y la tendencia a investigar con los fondos destinados a la asistencia hacen que, a medio plazo, sea previsible el fallo del sistema. Los políticos, que se han apercibido del cambio, han empezado a especular sobre los modelos sanitarios, y su presión se transmite a los gestores de los centros sanitarios que se ven obligados a mejorar sus cuentas de explotación. Realizan experiencias de externalización, algunos se limitan a los servicios centrales no asistenciales (lavandería, cocina, almacén, etc.) pero otros externalizan sus laboratorios cediéndolos a entidades privadas que los gestionan por paquetes a precios cerrados. La economía de escala juega un importante papel en el sector y no es infrecuente que para realizar determinadas técnicas las muestras de sangre puedan llegar a viajar varias horas hasta llegar a sus unidades de procesamiento. Esta realidad: externalización y concentración se va introduciendo paulatinamente en el sector. En el documento encontrarán el desarrollo de una experiencia de casi 10 años de gestión de un laboratorio de análisis clínicos en el marco de una institución que se adapta al futuro, con profesionales comprometidos en el cambio. Las conclusiones mas relevantes de la tesis son: 1. Los criterios de gestión económica de los servicios hospitalarios, hoy por hoy, no los marcan los profesionales. Son diversas las causas que impiden que los responsables de los servicios asuman sus responsabilidades de gestión económica, entre ellas se han de destacar: – La escasa delegación de las partidas económicas que realizan las direcciones. – La escasa preparación de los profesionales en los campos de la gestión. – El nulo refuerzo positivo que se recibe de las direcciones por los “buenos resultados de gestión” (dirección por objetivos). – El valor nulo o meramente simbólico de los presupuestos anuales. 2. Los servicios de hematología y microbiología, en general, consideran que con el buen hacer técnico tienen suficiente. Es necesario adaptarse a las necesidades de los tiempos y no sólo disponer de buenos productos, sino que es necesario gestionar bien los recursos para obtener los productos más competitivos. A diferencia de los hematólogos, microbiólogos e inmunólogos, los bioquímicos (médicos, farmacéuticos, analistas) se han incorporado a los nuevos avances y lideran, con amplia ventaja, el cambio en el laboratorio. 3. Algunos directivos creen, sin demasiado criterio, que las externalizaciones de los servicios de laboratorios pueden conseguir equilibrar sus partidas económicas y consideran que es mejor un gasto fijo presupuestado que el riesgo que representa un laboratorio propio. El coste económico del laboratorio está intrínsecamente ligado al valor añadido que representa para el global de la empresa. Una buena definición de objetivos y un correcto seguimiento de éstos supondrá una mejor gestión global del hospital. 4. El concepto de “Reinos de Taifas” que tienen algunos directores o jefes de servicios centrales, supondrá, sin lugar a dudas, la pérdida de la capacidad competitiva y a la inadecuación con el medio. Esta pérdida de capacidad competitiva es la que puede hacer pensar en criterios de externalización y/o absorción a los gestores de los centros. 5. Los laboratorios y otros servicios centrales se han considerado clásicamente como centros de coste o centros de consumo. En el momento en que la implicación de los profesionales en el concepto de empresa sea total podremos empezar a hablar de centros de beneficio. 6. La tendencia de la actual medicina es la apuesta por la tecnificación, abandonando el concepto más clásico de la historia clínica y la exploración física para dar más valor al “anticuerpo monoclonal“ más sofisticado. La función de los profesionales del laboratorio no es hacer muchas determinaciones, al mejor precio, sino hacer aquellas determinaciones adecuadas para el paciente y que permitan obtener un valor añadido. La bibliografía muestra el exceso de uso de los laboratorios y, probablemente, desde éstos tendríamos que hacer sesiones/campañas de información a los clínicos sobre el coste de la ineficacia. 7. La economía de escala tiene un límite en ocasiones se supera, pero a un coste cada vez más elevado. 8. La cartera de productos de cada centro viene modulada por la demanda que generan sus clínicos y por los intereses de los facultativos de los laboratorios. Las alianzas estratégicas con los propios competidores en el sector pueden permitir ampliar las carteras de productos y mejorar economías de escala. 9. Todo laboratorio debe tener sus productos estrella, que deben ser diferenciados en el sector y que justifican en parte su razón de ser, estos productos estrella son la moneda de intercambio en las alianzas estratégicas. 10. El valor del líder del equipo no sólo debe responder a criterios de capacidad técnica y buen hacer científico, que se suponen, sino que la principal capacidad del nuevo líder de los servicios es el conocimiento del personal que tiene a su cargo y la habilidad para hacer confluir los intereses de los profesionales, los de la empresa y los suyos propios en una única dirección. Si el líder no es capaz de esto, su trabajo tiene un horizonte limitado. / The current healthcare system is reaching a peak in performance. Available resources tend to be insufficient to make the health care as it is today: universal and free. New technologies and its use is sometimes not justified, the emergence of new drugs and the tendency to investigate funding for assistance can make in the medium term, a predictable system failure. Politicians have been warned of the change and have begun to speculate on health models, and pressure is transmitted to the managers of health facilities who have been forced to improve their operating accounts. Outsourcing experiences, have been made some of which are limited to the central non-care (laundry, kitchen, storage, etc.) However other loaning outsource are sent to private laboratories that are managed by closed-priced packages. Scale economies play an important role in the sector and it is not uncommon for certain techniques of blood samples to travel several hours to their processing units. This reality: outsourcing and concentration is being introduced gradually in the sector. In the document you will find the development experience of nearly 10 years of managing a clinical laboratory in an institution adapting to future professionals involved in the change. The most relevant conclusions of the thesis are: 1. The criteria of economic management of hospital services, today are not marked by the profesionals. Several causes prevent that heads of departments assume their responsibilities relating to economic management. Amongst them to be highlighted is: – The lack of delegation of financial items that perform directions. – The lock of preparation of the professionals in the fields of management. – The completely negative reinforcement received from the management for "Successful management" (management by objectives). – The null or merely symbolic value of the annual budget. 2. The hematology and microbiology services in general, considerer that with a good technical know how is sufficient . It is necessary to adapt to the needs of the times and not only to have good products, but it is necessary to manage the resources well, to obtain for more competitive products. Unlike hematologists, microbiologists and immunologists, biochemists (doctors, pharmacists, analysts) have been incorporated into new developments and lead, with extensive advantage, the change in the laboratory. 3. Some managers believe, without much criteria, that the outsourcing of the laboratory services may be able to balance their economic accounts and feel it is best a fixed expense budget rather than the risk posed by one’s own laboratory. The economic cost of the laboratory is intrinsically linked to the added value generated for the company's global. A good definition of goals and a correct monitoring of these will result in a better overall management of the hospital. 4. The concept of "Taifa Kingdoms" which some directors or managers of headquarters, have will without doubt, result in the loss of competitive capacity and inadequacies with the environment. This loss of competitive capacity is such you can think of outsourcing criteria and / or absorption of the managers of the centers. 5. Laboratories and other central services have been considered classically as cost centers or centers of consumption. When involvement of professionals in the business concept becomes total we can start talking total about profit centers. 6. The current trend in medicine is a commitment to expanding technology, abandoning the traditional concept of history and physical examination to give more value to the more sophisticated "monoclonal antibody". The role of laboratory professionals is not to make many determinations, the best price, but to make those determinations suitable for the patient and which would give an added value. The literature shows excessive use of laboratories and, probably, from these they should do sessions / information campaigns to clinicians on the cost of inefficiency. 7. The economy scale sometimes has a limit and is exceeded, but at an increasingly high cost. 8. The product portfolio of each center is modulated by demand generated by their clinical and interests of physicians in the laboratories. Strategic alliances with one's competitors in thesector can afford to expand product portfolios and improve scale economies . 9. Each laboratory should have its star products, which must be differentiated in the industry and partly to justify its raison d'etre, these star products are the currency of exchange in strategic alliances. 10. The value of the team leader must not only meet criteria of technical and scientific excellence, which are assumed, but the main capacity of the new leader is the knowledge services staff that is responsible and the ability to pull together the interests ofprofessionals, the company and its own in a single direction. If the leader is not capable of this, his work has a limited horizon.

Page generated in 0.04 seconds