• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 39
 • 27
 • 22
 • 16
 • 15
 • 12
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 152
 • 152
 • 62
 • 36
 • 30
 • 24
 • 24
 • 24
 • 21
 • 20
 • 20
 • 18
 • 17
 • 17
 • 17
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

A credit risk model for agricultural loan portfolios under the new Basel Capital Accord

Kim, Juno 29 August 2005 (has links)
The New Basel Capital Accord (Basel II) provides added emphasis to the development of portfolio credit risk models. An important regulatory change in Basel II is the differentiated treatment in measuring capital requirements for the corporate exposures and retail exposures. Basel II allows agricultural loans to be categorized and treated as the retail exposures. However, portfolio credit risk model for agricultural loans is still in their infancy. Most portfolio credit risk models being used have been developed for corporate exposures, and are not generally applicable to agricultural loan portfolio. The objective of this study is to develop a credit risk model for agricultural loan portfolios. The model developed in this study reflects characteristics of the agricultural sector, loans and borrowers and designed to be consistent with Basel II, including consideration given to forecasting accuracy and model applicability. This study conceptualizes a theory of loan default for farm borrowers. A theoretical model is developed based on the default theory with several assumptions to simplify the model. An annual default model is specified using FDIC state level data over the 1985 to 2003. Five state models covering Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, and Nebraska areestimated as a logistic function. Explanatory variables for the model are a three-year moving average of net cash income per acre from crops, net cash income per cwt from livestock, government payments per acre, the unemployment rate, and a trend. Net cash income generated by state reflects the five major commodities: corn, soybeans, wheat, fed cattle, and hogs. A simulation model is developed to generate the stochastic default rates by state over the 2004 to 2007 period, providing the probability of default and the loan loss distribution in a pro forma context that facilitates proactive decision making. The model also generates expected loan loss, VaR, and capital requirements. This study suggests two key conclusions helpful to future credit risk modeling efforts for agricultural loan portfolios: (1) net cash income is a significant leading indicator to default, and (2) the credit risk model should be segmented by commodity and geographical location.
2

Basel II - Hur har en mindre bank i förhållande till en stor bank påverkats av det nya regelverket Basel II?

Jansson, Cecilia, Vinthagen, Johanna January 2009 (has links)
Problem: Hur har implementeringen av det nya regelverket Basel II påverkat en liten respektive en stor bank? Vilken metod använder en liten respektive en stor bank vid beräkning av risker enligt den första pelaren och är storleken på bank avgörande för val av metod? Vilka brister har Basel II och hur kan regelverket förbättras? Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur Basel II påverkat en liten respektive en stor bank, dessutom påvisa om det finns skillnader i val av metod vid beräkning av risker enligt den första pelaren. Syftet är även att belysa Basel II´s brister, samt föreslå möjliga förbättringar. Metod: Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetodik för insamling av empirisk data. Undersökningen bestod av intervjuer med en liten respektive en stor bank, samt Finansinspektionen. Även böcker, rapporter och tidigare forskning har legat till grund för vår studie. Slutsats: Bankerna i den här studien anser att implementeringen av Basel II varit resurskrävande, både kostnads- och kompetensmässigt. Nyttan har dock övervägts av kostnaderna då både Sparbanken i Enköping och storbanken ökat sin riskhanteringsförmåga. Val av metod skiljer sig enbart vid beräkning av kreditrisker. Storbanken använder den grundläggande IRK-metoden och har därför haft fördelen att få en kapitallättnad. Brister i det nuvarande regelverket är att kapitalkravet blir volatilt över tiden och att likviditetsrisken inte fått ett tillräckligt stort utrymme, vilket kan förbättras i ett framtida regelverk.
3

Basel II - Hur har en mindre bank i förhållande till en stor bank påverkats av det nya regelverket Basel II?

Jansson, Cecilia, Vinthagen, Johanna January 2009 (has links)
<p><strong>Problem: </strong>Hur har implementeringen av det nya regelverket Basel II påverkat en liten respektive en stor bank? Vilken metod använder en liten respektive en stor bank vid beräkning av risker enligt den första pelaren och är storleken på bank avgörande för val av metod? Vilka brister har Basel II och hur kan regelverket förbättras?</p><p><strong>Syfte: </strong>Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur Basel II påverkat en liten respektive en stor bank, dessutom påvisa om det finns skillnader i val av metod vid beräkning av risker enligt den första pelaren. Syftet är även att belysa Basel II´s brister, samt föreslå möjliga förbättringar.</p><p><strong>Metod: </strong>Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetodik för insamling av empirisk data. Undersökningen bestod av intervjuer med en liten respektive en stor bank, samt Finansinspektionen. Även böcker, rapporter och tidigare forskning har legat till grund för vår studie.</p><p><strong>Slutsats: </strong>Bankerna i den här studien anser att implementeringen av Basel II varit resurskrävande, både kostnads- och kompetensmässigt. Nyttan har dock övervägts av kostnaderna då både Sparbanken i Enköping och storbanken ökat sin riskhanteringsförmåga. Val av metod skiljer sig enbart vid beräkning av kreditrisker. Storbanken använder den grundläggande IRK-metoden och har därför haft fördelen att få en kapitallättnad. Brister i det nuvarande regelverket är att kapitalkravet blir volatilt över tiden och att likviditetsrisken inte fått ett tillräckligt stort utrymme, vilket kan förbättras i ett framtida regelverk.</p>
4

none

Shin, Trey 10 February 2006 (has links)
none
5

Konkurence v regulatorice: implementace BASEL II v Kanadě / Competition in Regulation: Implementation of BASEL II in Canada

Hořánková, Kristýna January 2011 (has links)
The aim of this paper which is called "Competition in Regulation: Implementation of BASEL II in Canada" is to analyze the introduction of Basel Rules in the banking sector in Canada. The goal is to prove that the economical stability, high concentration of the banking sector and a simple system of regulation and supervision can be a competitive advantage for a banking market. The analysis is based on the comparison of the implementation of BASEL II in Canada, the USA and the European Union.
6

Vývoj regulace a dohledu nad českým finančním trhem

Petrušová, Martina January 2008 (has links)
Koncepce regulace a dohledu ovlivňuje nejen profil účastníků finančního trhu, ale zejména charakter jejich jednání. Variant, jak ji institucionálně uchopit, potom existuje celá řada. Ať už je dané uspořádání jakékoli, musí reflektovat jednak výchozí parametry finančního systému, jednak aktuální tržní dění. V podmínkách České republiky usiluje o zdraví, stabilitu, účinnost, transparentnost a bezpečnost finančního prostředí Česká národní banka, v jejímž rámci byl výkon veškerých regulatorně-dohledových aktivit soustředěn k 1. dubnu 2006.
7

Basel II - direkte und indirekte Auswirkungen auf die Finanzierung der Immobilienwirtschaft

Striebel, Christian January 2008 (has links)
Zugl.: Biberach, Hochsch., Seminararbeit, 2008 / Hergestellt on demand
8

Basel II : en reglerings inflytande på motivation i banksektorn

Tastsidis Olsson, Alexis, Håkansson, Patricia January 2013 (has links)
Baselregelverket är en samling rekommendationer och riktlinjer som syftar till att skapa global finansiell stabilitet. Det gällande regelverket, Basel II, riktar sig till kreditinstitut och andra värdepappersbolag i de länder som har valt att införliva regelverket i nationell lag. Basel II införlivades i svensk rätt i början av 2007 och därmed har regelverket blivit bindande för svenska banker.   Basel II stipulerar att banker ska använda internt utvecklade modeller för att utvärdera risk och kapitaltäckning samt fastställer att denna utvärdering ska användas för beslutsfattande i den dagliga verksamheten. Regelverkets krav har bland annat resulterat i ökad bolagsstyrning då utvecklandet av strategier och kontrollsystem för sådana typer av riskmodeller är något som sker på hög organisatorisk nivå, vid bankens huvudkontor. Problematiken i detta är att implementeringen av ett regelverk som influerar bankens organisationsstruktur blir en svårhanterlig fråga och får stor inverkan på arbetet för anställda med operativa befattningar.    Denna studie syftar till att genom åtta semistrukturerade intervjuer med anställda på operativ nivå vid fyra svenska banker skapa insikt i vilket inflytande regleringar, som Basel II, har på motivation i arbetet. Fynden indikerar att regleringar som medför förändring i arbete på operativ nivå kan influera motivationen om de anställda inte förstår syftet. Utifrån de anställdas uppfattningar kan vi påvisa att kommunikation och ledarskap spelar en avgörande roll för hur anställdas kommer uppleva sådana regleringars inverkan. Med avseende på detta resultat görs tolkningen att kommunikation och ledarskap bör anpassas utifrån de anställdas tidigare erfarenheter och kunskaper för att inte förändring i arbetet ska ge upphov till otillfredsställelse på grund av bristande förståelse. / The Basel Accords are a collection of recommendations and regulations aimed to establish a global financial stability. Basel II is directed towards credit institution and investment firms in those countries that have chosen to incorporate the regulations in national law. In Sweden the Basel II was incorporated in the Swedish law at the beginning of 2007, and since then the Basel II has became binding for the Swedish banks.   Basel II stipulates that banks must use in-house developed models to evaluate risks and capital requirement, and defines that the evaluations must be used in decision making in the daily work. The requirements defined by the regulations increase the corporate governance since the development of strategies and control systems for such risk models is done on a high organizational level, at the bank’s head office. The dilemma in this is that the implementation of the regulation, which influences the organizational structure of the bank, becomes a difficult question to manage, and it delivers a huge impact on the employees with operative tasks.   Through eight semi-structured interviews with employees with operative tasks at four Swedish banks, it is the purpose of this study to create an insight into what influence regulations, such as Basel II, have on the motivation at work. The findings indicate that regulations, which bring changes to work on operative level, can affect the motivation if the employees do not understand the purpose. Based on the views of the employees we can show that communication and leadership play a decisive role for how the employees will experience the influence of such regulations. Regarding this result the interpretation is that communication and leadership should be based on the employees’ previously experiences and knowledge, to prevent that change in work will cause dissatisfaction because of defective understanding.
9

Implementeringen av Basel II-regelverket i Sverige : En jämförande studie över svenska storbankers kapitaltäckning

Sandström, Sara, Nunez, Valentina January 2012 (has links)
Problem and purpose: The authors were interested in studying how large Swedish banks managed liquidity risks when facing the financial crisis of 2008 and whether the implementation of Basel II framework had an impact on the major Swedish banks' capital adequacy. Furthermore, the authors intend to examine how, based on the analysis of the implementation of Basel II, the introduction of Basel III will affect major Swedish banks' liquidity in the future. Method: The essay is written from a quantitative approach and has a deductive perspective. Data was collected from the annual reports of the selected banks to later use relevant theories to analyze the work. Theory: This part of the essay presents relevant theories, a detailed description of the Basel regulatory framework and its requirements, rules for capital adequacy and to relevant key to achieve the Basel regulatory requirements are considered. Furthermore the authors present criticism of the Basel framework and a summary of the key theoretical points to be used for analyzing empirical data. Empirical: In this chapter the data collected from selected banks is presented and processed. Conclusion: The essay authors present the deficiencies and weaknesses that make the Basel II regulatory framework inadequate for the Swedish financial market. Essay authors also present their opinions regarding how the latest form of the Basel regulations could have a more significant influence on the long-term stability of Swedish banks and how this may increase protection against potential liquidity risks.
10

Från disk till rum : Basel II-effekter på kreditrisk och information

Eriksson, Joacim, Liljenroth, Ola January 2009 (has links)
This study examines the effects of credit risk and information disclosure in the new bank regulating system Basel II on bank and bank customer. The effects are then discussed in a perspective of the economic man and information asymmetric theories. Furthermore is the Basel II effects on the capital adequacy of Andelsbanken för Åland examined. The approach of the study is qualitative and several interviews with individuals on different levels of the examined bank, Andelsbanken för Åland, have been carried out during the collecting of empirical facts about the effects of the regulating change from the Basel I system to Basel II. The research findings are as follows: Andelsbanken för Åland have increased its capital adequacy ratio from 12,7 percent to 14,4 percent, mostly due to lower risk weights on housing mortgages compared to Basel I. Andelsbanken för Åland have started to use a completely new credit risk and customer assessment system which classifies every customer and gives them a credit rating. The system cause a much heavier information gathering of the customers profile as well as a much better assessment of risk than the previous system, which the bank finds positive. The new system also cause differentiated pricing on loans. Additionally it has contributed to a renovation of the bank. The bank has also started to publish more information about its risk-taking and management. Bank customers have to release much more information about themselves and their life, economically as well as personally during a more extensive interview in the credit process. The differentiated pricing cause interest rates to differ based on the customers rating. As an effect of the higher disclosure of bank information, customers can better compare banks. This effect is of greater importance for the bank customers that have depositions in excess of the government deposit assurance. The new credit risk and customer assessment system is a rational development due to the new Basel II-rules. Without these rules the development wouldn’t have been rational due to high costs and the traditional pricing of loans. The higher disclosure on risk taking and management cause incentives for the bank to handle these better. Bank customers today have higher incentives to better mange the aspects that are included in their rating due to the differentiated pricing on loans. Furthermore they, especially them with depositions in excess of the government deposit assurance, have greater incentives to compare banks due to the higher disclosure of bank information. The more extensive information gathering of the customers profile as well as the higher disclosure of bank information have lowered the level of asymmetric information in the banks process of credit granting and the customers choice of bank, making these two more effective.

Page generated in 0.0787 seconds