• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 115
 • 89
 • 22
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 306
 • 306
 • 202
 • 102
 • 67
 • 56
 • 52
 • 44
 • 37
 • 32
 • 28
 • 28
 • 26
 • 24
 • 23
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Relationen mellan självkänsla och personlighetsdimensionerna i Big Five

Köhl, Jacqueline January 2013 (has links)
Självkänsla har befunnits ha en relation med de olika personlighetsdimensionerna i Big Five. Dock har olika självaspekters roll inte belysts i tidigare studier. Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan inre och yttre aspekter av självkänsla och personlighet. Studien baseras på en enkätundersökning där 74 psykologistudenter på Stockholms universitet deltog. En multivariat variansanalys visade att en signifikant effekt av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla på Big Five dimensionerna fanns. De univariata testen visade att hög bassjälvkänsla resulterade i en signifikant högre extraversion, agreeableness och openness. En hög förvärvad självkänsla resulterade i en signifikant högre neuroticism samt en signifikant högre conscientiousness. En tendens till interaktionseffekt fanns vad gällde openness. Kombinationen av låg bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla uppvisade lägst openness, det vill säga var särskilt benägen till rigiditet och konventionalitet.
2

Reconhecimento de traços de personalidade com base em textos / Personality traits recognition through texts

Barbara Barbosa Claudino da Silva 27 February 2018 (has links)
Apresentamos uma pesquisa na área de Processamento de Linguagem Natural, para reconhecimento de personalidade com base em textos da língua portuguesa. Neste trabalho utilizamos textos provenientes da rede social Facebook, em conjunto com o modelo de personalidade dos Cinco Grandes Fatores, para construir um córpus rotulado com as personalidades de seus autores e, após a identificação das características mais relevantes para o reconhecimento de personalidade, construir modelos computacionais utilizando essas características. Utilizando-se métodos provenientes de léxicos, como o dicionário LIWC ou atributos psicolinguísticos, e métodos provenientes do próprio texto, como bag of words, representação distribuída de palavras e de documentos foram desenvolvidos modelos para reconhecimento de personalidade sem a necessidade de outros métodos mais comumente utilizados para essa tarefa, como inventários ou entrevistas com psicólogos. Os resultados dos métodos de representação distribuída são ligeiramente superiores do que os resultados utilizando o dicionário LIWC, com a vantagem de não exigirem recursos dependentes de um idioma específico / We present a research proposal in the Natural Language Processing field, to recognize personality through texts in the portuguese language. Using texts from the social network Facebook we built a corpus labeled with authors Big-5 personality traits, and after identifying the most relevant atributes to recognize personality, we built computational models based on those attributes. The model was expected to recognize personality without the help of any other methods commonly used in this task, such as inventories or interviews with psychologists. Using lexical methods such as the LIWC dictionary or psycholinguistic attributes, and methods from the text itself, such as bag of words, distributed representation of words and documents, we obtained models for personality recognition without the need of other methods most commonly used for this task. The results of distributed representation methods are slightly better than the results using the LIWC dictionary, with the advantage of not requiring features dependent on a specific language
3

Reconhecimento de traços de personalidade com base em textos / Personality traits recognition through texts

Silva, Barbara Barbosa Claudino da 27 February 2018 (has links)
Apresentamos uma pesquisa na área de Processamento de Linguagem Natural, para reconhecimento de personalidade com base em textos da língua portuguesa. Neste trabalho utilizamos textos provenientes da rede social Facebook, em conjunto com o modelo de personalidade dos Cinco Grandes Fatores, para construir um córpus rotulado com as personalidades de seus autores e, após a identificação das características mais relevantes para o reconhecimento de personalidade, construir modelos computacionais utilizando essas características. Utilizando-se métodos provenientes de léxicos, como o dicionário LIWC ou atributos psicolinguísticos, e métodos provenientes do próprio texto, como bag of words, representação distribuída de palavras e de documentos foram desenvolvidos modelos para reconhecimento de personalidade sem a necessidade de outros métodos mais comumente utilizados para essa tarefa, como inventários ou entrevistas com psicólogos. Os resultados dos métodos de representação distribuída são ligeiramente superiores do que os resultados utilizando o dicionário LIWC, com a vantagem de não exigirem recursos dependentes de um idioma específico / We present a research proposal in the Natural Language Processing field, to recognize personality through texts in the portuguese language. Using texts from the social network Facebook we built a corpus labeled with authors Big-5 personality traits, and after identifying the most relevant atributes to recognize personality, we built computational models based on those attributes. The model was expected to recognize personality without the help of any other methods commonly used in this task, such as inventories or interviews with psychologists. Using lexical methods such as the LIWC dictionary or psycholinguistic attributes, and methods from the text itself, such as bag of words, distributed representation of words and documents, we obtained models for personality recognition without the need of other methods most commonly used for this task. The results of distributed representation methods are slightly better than the results using the LIWC dictionary, with the advantage of not requiring features dependent on a specific language
4

A Study of Key Factors of Bidding Strategy in On-line Auctions.

Yang, Wen-Ching 07 August 2004 (has links)
The on-line auction has become an important issue in Taiwan, due to the intense competition between e-Bay and Yahoo! auction. However the relative researches in Taiwan hasn¡¦t analyzed the bidding strategies of on-line auction bidders in detail. Therefore after reviewing relative literature, the motivation of using on-line auction, the characteristics of personality, the experience of internet and the involvement of product were saw as independent variables to discuss their relationships with bidding strategies, including the time of entering, the increment of bid, the numbers of bid and the degree of insistence in this research. Discovering the main factors affecting the time of entering are the experience of using on-line auction and the rating of bidder; the degree of exocentric in personality can affect the increment of bid; the motivation of using on-line auction and the involvement of product can affect the numbers of bid and the degree of insistence. Hence we can understand these four strategies were affected by different factors, and the forming of entire bidding strategies is very complicated. Going a step further, these four strategies were used to proceed cluster analysis, dividing the bidders into three groups¡G1. amateur bidders; 2. snipers; 3. impulsive bidders.
5

Personlighetens betydelse för upplevda hälsorisker på arbetsplatsen samt copingstrategi

Momeni, Ellen January 2006 (has links)
Den svenska välfärden finner stora problem p g a den höga andelen arbetsoförmögna och forskningen inom området är ansenlig. Fokus i dem traditionella, kvantitativa studierna ligger oftast på faktorer i arbetet som orsakar ohälsa utan att ta hänsyn till personlighetsrelaterade faktorer. I kontrast till det syftar föreliggande studie att undersöka personlighetens betydelse för individens copingstrategi samt upplevelse av psykosociala hälsoriskfaktorer på arbetsplatsen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 23 individer som samtliga arbetar inom tjänstemannasektorn, och både induktiv och deduktiv analys användes. Personlighet analyserades efter Big Five och förhållningssätten enligt problem- respektive emotionsfokuserad coping. Personlighet visade sig ha betydelse för copingstrategi, även om mönstret visar en aning oenighet mellan personlighetsdimensionerna, vilket skulle kunna bero på otillräcklig data. Betydelsen av personligheten för upplevda hälsoriskfaktorer var däremot svårare att se, dock verifierar studien tidigare kvantitativa resultat inom arbetsmiljöforskning och ger krav, kontroll och socialt stöd en djupare och kvalitativ innebörd.
6

Personlighetsegenskapernas betydelse för polisarbetet : <em>”Vem är du, kan du bli polis?”</em> / Personality traits importance for police work : <em> </em>

Karanovic, Aleksandra, Andersson, Martina January 2010 (has links)
<p>Studiens syfte var att se vilka personlighetsegenskaper som anses vara nödvändiga inom polisyrket samt om dessa sammanfaller med Big Five dimensionerna.</p><p>     Tidigare studier har utförts och påvisat samband mellan polislämplighet och personlighet. Det har påvisats en negativ samband mellan neuroticism och prestation inom polisyrket samt ett positivt samband mellan extraversion och prestation inom polisyrket.</p><p>     För att belysa arbets- och personkrav för poliser intervjuades sex personer av både manligt och kvinnligt kön. Urvalet bestod av poliser från Södra Sverige. Intervjupersonerna fick besvara frågor utifrån en utformad intervjuguide som bestod av tre olika delar: vilka krav poliser ställs inför i sitt arbete, vilka egenskaper poliser har samt om dessa två delar sammanfaller med Big Five dimensionerna.</p><p>     Resultatet visade på att intervjupersonerna tog upp åtta olika nödvändiga egenskaper inom polisyrket: tolerans, ärlighet, analysförmåga, kommunikation, samvetsgrannhet, neuroticism, trevlighet, öppenhet och extraversion.</p><p>     I diskussionen framgick det att tidigare studier och den utförda studiens resultat hade mycket gemensamt. De egenskaper som ansågs vara nödvändiga inom polisyrket enligt de sex intervjupersonerna hade relativt god överensstämmelse med tidigare forskning inom området samt polisens aktuella kravprofiler som används vid rekrytering.</p> / <p>The purpose of this study was to find possible connections between the police job and necessary personality traits and if the traits that are found co-occur with the Big Five traits.</p><p>     Other studies have shown a negative correlation between neuroticism and police job performance and a positive correlation between extroversion and police job performance.</p><p>     In purpose to illustrate police job- and personality needs the study had both male and female subjects who was interviewed. There were six police officers from the south of Sweden. The subjects got to answer questions from an already formed interview guide which contained three parts: general demands on a police officers in their job, necessary police personality traits and if these two parts co-occor with the Big Five traits.</p><p>     The present results showed that there are eight different characteristics needed as a police man: tolerance, honesty, ability to analyze, communication, conscientiousness, neuroticism, agreeableness, openness and extroversion.</p><p>     The discussion showed that the earlier studies and the present study had a lot in common. The qualities considered necessary within the police force according to the six subjects agreed with earlier research in this field as well as the police current demand profile used when recruiting.<em></em></p>
7

Personlighetens betydelse för upplevda hälsorisker på arbetsplatsen samt copingstrategi

Momeni, Ellen January 2006 (has links)
<p>Den svenska välfärden finner stora problem p g a den höga andelen arbetsoförmögna och forskningen inom området är ansenlig. Fokus i dem traditionella, kvantitativa studierna ligger oftast på faktorer i arbetet som orsakar ohälsa utan att ta hänsyn till personlighetsrelaterade faktorer. I kontrast till det syftar föreliggande studie att undersöka personlighetens betydelse för individens copingstrategi samt upplevelse av psykosociala hälsoriskfaktorer på arbetsplatsen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 23 individer som samtliga arbetar inom tjänstemannasektorn, och både induktiv och deduktiv analys användes. Personlighet analyserades efter Big Five och förhållningssätten enligt problem- respektive emotionsfokuserad coping. Personlighet visade sig ha betydelse för copingstrategi, även om mönstret visar en aning oenighet mellan personlighetsdimensionerna, vilket skulle kunna bero på otillräcklig data. Betydelsen av personligheten för upplevda hälsoriskfaktorer var däremot svårare att se, dock verifierar studien tidigare kvantitativa resultat inom arbetsmiljöforskning och ger krav, kontroll och socialt stöd en djupare och kvalitativ innebörd.</p>
8

Personlighetsegenskapernas betydelse för polisarbetet : ”Vem är du, kan du bli polis?” / Personality traits importance for police work :

Karanovic, Aleksandra, Andersson, Martina January 2010 (has links)
Studiens syfte var att se vilka personlighetsegenskaper som anses vara nödvändiga inom polisyrket samt om dessa sammanfaller med Big Five dimensionerna.      Tidigare studier har utförts och påvisat samband mellan polislämplighet och personlighet. Det har påvisats en negativ samband mellan neuroticism och prestation inom polisyrket samt ett positivt samband mellan extraversion och prestation inom polisyrket.      För att belysa arbets- och personkrav för poliser intervjuades sex personer av både manligt och kvinnligt kön. Urvalet bestod av poliser från Södra Sverige. Intervjupersonerna fick besvara frågor utifrån en utformad intervjuguide som bestod av tre olika delar: vilka krav poliser ställs inför i sitt arbete, vilka egenskaper poliser har samt om dessa två delar sammanfaller med Big Five dimensionerna.      Resultatet visade på att intervjupersonerna tog upp åtta olika nödvändiga egenskaper inom polisyrket: tolerans, ärlighet, analysförmåga, kommunikation, samvetsgrannhet, neuroticism, trevlighet, öppenhet och extraversion.      I diskussionen framgick det att tidigare studier och den utförda studiens resultat hade mycket gemensamt. De egenskaper som ansågs vara nödvändiga inom polisyrket enligt de sex intervjupersonerna hade relativt god överensstämmelse med tidigare forskning inom området samt polisens aktuella kravprofiler som används vid rekrytering. / The purpose of this study was to find possible connections between the police job and necessary personality traits and if the traits that are found co-occur with the Big Five traits.      Other studies have shown a negative correlation between neuroticism and police job performance and a positive correlation between extroversion and police job performance.      In purpose to illustrate police job- and personality needs the study had both male and female subjects who was interviewed. There were six police officers from the south of Sweden. The subjects got to answer questions from an already formed interview guide which contained three parts: general demands on a police officers in their job, necessary police personality traits and if these two parts co-occor with the Big Five traits.      The present results showed that there are eight different characteristics needed as a police man: tolerance, honesty, ability to analyze, communication, conscientiousness, neuroticism, agreeableness, openness and extroversion.      The discussion showed that the earlier studies and the present study had a lot in common. The qualities considered necessary within the police force according to the six subjects agreed with earlier research in this field as well as the police current demand profile used when recruiting.
9

Three essays on personality characteristics and financial satisfaction

Tharp, Derek T. January 1900 (has links)
Doctor of Philosophy / Department of Human Ecology-Personal Financial Planning / Martin Seay / Little is known about the relationships between personality characteristics and financial satisfaction. This dissertation examines three questions. First, what are the relationships between personality characteristics and financial satisfaction at the American state level? Second, what are the relationships between personality characteristics and financial satisfaction at the individual level? Third, what are the relationships between personality characteristics and financial satisfaction among financially strained households? Essay one utilizes data aggregated at the state level from two nationally representative datasets in order to examine the relationships between Big Five personality traits (openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) and financial satisfaction at the American state level. Results from bivariate analyses and a two-block hierarchical regression model indicate that conscientiousness is negatively associated with financial satisfaction and extraversion is positively associated with financial satisfaction at the American state level. Essay two utilizes data from the 2012 wave of the Health and Retirement Study (HRS) to examine relationships between personality characteristics (Big Five personality traits and positive/negative affect) and financial satisfaction at the individual level. Results from a three-block ordinal logistic regression model indicate that personality characteristics are important predictors of financial satisfaction. Extraversion is positively associated with financial satisfaction while neuroticism and agreeableness are negatively associated with financial satisfaction when Big Five personality traits were the only personality characteristics incorporated into the model. However, when positive affect and negative affect were added to the model, only agreeableness remained negatively associated with financial satisfaction, while both positive and negative affect were positively and negatively associated with financial satisfaction, respectively. Essay three utilizes data from the 2012 wave of the HRS to examine relationships between personality characteristics (Big Five personality traits and positive/negative affect) and financial satisfaction among individuals in households exhibiting both objective and subjective indicators of financial strain. Results from a series of ordinal logistic regressions indicate that individual level associations between personality characteristics and financial satisfaction remained largely the same among households exhibiting financial strain, though evidence suggests that interventions aimed at influencing positive affect may be an effective means to enhancing well-being among financially strained populations. Overall, personality characteristics were found to be important predictors of financial satisfaction which have been largely overlooked in prior models of financial satisfaction. Going forward, a better understanding of the relationships between personality characteristics and subjective measures of economic well-being will be needed in order to determine how consumer well-being can be most effectively promoted.
10

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND CAREER ADAPTABILITY

Norris, Christine F 01 May 2016 (has links)
As it becomes more common for individuals to work in many different jobs throughout their lives, career adaptability becomes more important to understanding how individuals deal with this changing environment. This study examined the history and background of career adaptability and personality, as well as current research in the field. A total of 196 students from a large Midwestern university completed the Career Futures Inventory – Revised and a Big Five measure from the International Personality Item Pool to examine potential relationships between individual personality traits and career adaptability. Pearson correlations, linear and hierarchical regression analyses, and analysis of variance were used to analyze possible relationships. The results of the study indicated that 39.7% of career adaptability was accounted for by the Big Five personality traits. All five personality traits and career adaptability were moderately correlated and neuroticism, conscientiousness, and extraversion predicted participants’ overall career adaptability. Hierarchical regression analyses showed that career adaptability and career agency both predicted major satisfaction above and beyond personality. Key words: career adaptability, Big Five personality, major satisfaction

Page generated in 0.0701 seconds