• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 42
 • 16
 • Tagged with
 • 58
 • 41
 • 27
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

DEPLOYMENT METHODS FOR ELECTRIC VEHICLE INFRASTRUCTURE

Lindblad, Liselotte January 2012 (has links)
The thesis considers methods for the spatial deployment of public charging stations for electric vehicles. After studying the future situation for public charging infrastructure three cases where spatial deployment methods can come to use were identied: Public slow charging a within city area Public fast charging a within city area Charging station alongside a major road The methods were constructed using the GIS-software ArcGIS and was then validated using three different test studies (an introduction to GIS and ArcGIS is found in Appendix A). It could be concluded that it is difficult to predict the future public charging need because of uncertainties in predicting the future electric vehicle market penetration, charging behaviours and market models. The GIS software used proved to have many useful tools which made the deployment implementation straight forward. Much work will have to be invested in nding adequate GIS input data and defining the method objective and parameters, since each deployment situation is unique.
2

Kan vi nå en omställning med hjälp av förbud? : En empirisk studie av förändringen i antalet nyregistrerade elbilar till följd av miljözon 2

Linderoth, Gabriella January 2019 (has links)
De luftföroreningar som äldre bilar står för har medfört en högre dödlighet hos Sveriges befolkning vilket har motiverat till införandet av miljözon 2 på Hornsgatan. Denna uppsats undersöker om miljözon 2 kan bidra med en omställning mot hälsosammare fordon där specifikt en ökad registrering av elbilen studeras med syftet att klargöra om förbudspolitik kan medföra en önskad omställning. Uppsatsen använder sig av paneldata över Sveriges län där nyregistrerade elbilar observeras för perioden november/2016 – april/2019 och där metoden varit att genomföra en Difference- in- differences analys. Resultaten visar på att annonseringen av miljözon 2 på Hornsgatan haft en signifikant positiv effekt på antalet nyregistrerade elbilar i Stockholms län. Resultatet av uppsatsens placebotest tyder på att kausala samband hittats men i avsaknad av kontrollvariabler och en längre tidsperiod bör resultaten ändå tolkas med försiktighet.
3

Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker för elbilar i olika miljöer

Opande, Jacob January 2014 (has links)
Det här examensarbetet handlar om planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker för elbilar för olika behov. Det har medfört att göra kompletta planeringar av laddparker i olika miljöer och med olika förutsättningar.Olika skrifter från IEC, IEEE, Svenska elektriska kommissionen, studentlitteratur, muntliga källor och internet har använts för att projektera laddparkerna. Detta för att säkerställa att de uppfyller de grundläggande kraven.Kablarna har dimensionerats med hänsyn på belastningsförmåga, kortslutningstålighet och utlösningsvillkor. Det har antagits att en effektbrytare och jordfelsbrytare kommer att användas för att skydda mot överlast, överströmmar, och jordfelströmmar.Fyra olika miljöer med antagna förutsättningar har simulerats med hjälp av ett mjukvara för att bestämma den stationära belastningsprofilen.Spänningsfall, effektförluster och reaktiv effekt har studerats där resultaten har visat att dessa låg inom de rekommenderade nivåerna. Osymmetri har också studerats där det visar sig att hänsyn bör tas med enfasiga laddstolpar.Även harmoniska distorsioner har studerats med antagande om den värsta scenario där eventuella billiga laddstolpar används. Resultatet har visat att övertonerna bredder ut sig till andra delar av nätet och även kunde orsaka lokala problem.Med hjälp av prisuppgifter från tillverkarnas hemsidor, EBR kostnadskataloger, m.m. har en investeringskostnad uppskattats där livscykelkostnadsberäkningar med nuvärdemetoden ha visat att en laddpark med bara enfasiga laddstolpar var det billigaste alternativet efter 30 år.Rekommendationer i rapporten är att laddparker bör uppföras separat från övriga laster i nätet och det bör säkerställas att billiga laddstolpar uppfyller kraven.
4

Möjligheten att sänka effekttoppar på Sälenfjällen : Elbilens lämplighet som lastutjämnare / The possibility of lowering power peaks at Sälenfjällen : Electric car´s suitability as a load equalizer

Larsson, Ingeborgs Jon Erik January 2019 (has links)
En stor del av energin som används i landet transporteras i kraftnäten innan det förbrukas som elenergi. För att Sverige ska kunna uppnå ett hållbart energisystem i helhet så är därför elanvändningen mycket viktig och den kan delas upp i tre steg: elproduktion, distribution och slutanvändning. I dagsläget jobbar regeringen med att elektrifiera fordonsflottan i Sverige. För att en elektrifiering hos slutanvändaren ska ge önskade konsekvenser så är en hållbar eldistribution och elproduktion viktiga grundpelare. Vid en ökad mängd elbilar och tillhörande laddningsbehov kommer framtidens effekttoppar att bli högre. Höga effekttoppar innebär höga effektuttag under en kortare tidsperiod. Det medför att flera av dagens elnätsbolag kommer behöva stärka upp elnäten för att klara av det nya effektuttaget. Malungs Elnät AB är ett elnätsföretag som distribuerar el till Sälenfjällen och dess skidanläggningar. Platsen är nordens största turistområde och har ca 60 000 gästbäddar. Kombinationen av mycket besökare och låga temperaturer skapar ett högt effektuttag under de fyra månader som säsongen är igång. Med obefintlig kollektivtrafik till Sälenfjällen anländer de flesta i personbil. Med en generell elektrifiering av fordonsflottan är ett troligt scenario att elnätet måste klara av ett framtida laddningsbehov även på Sälenfjällen. En laddningsteknik för elbilar vid namn V2G bygger på att man laddar upp elbilen under dygnens timmar med låg belastning. Vidare kan elbilen laddas ur under de timmarna med hög belastning på nätet. Med tekniken kan elbilen fylla ett sekundärt syfte som lastutjämnare. Studien har gjorts i samverkan med Malungs Elnät AB. Syftet med studien är att undersöka möjligheten att sänka effekttoppar på Sälenfjällen med hjälp av V2G-teknik. Studien undersöker vilken skillnad man kan vänta i effektuttag beroende på om framtida laddningsbehov täcks med V2G eller traditionell elbilsladdning. Metoden innefattar en systemanalys över Sälenfjällen där effektvariationen för sju abonnemangsstorlekar analyseras. Tre av abonnemangen går vidare till en beräkningsmodell som simulerar en användning av V2G-teknik. Beräkningsmodellen innehåller bland annat i- och urladdningseffekter med tillhörande tidsintervaller. Slutligen görs en summering av beräkningarna som appliceras och generaliseras över hela Sälenfjällen. I resultatet presenteras Sälenfjällens högsta effekttopp på 32,5MW under säsongen 2016/2017. Möjlig effekttoppsreducering med V2G-teknik var högst hos 50A-abonnemangen med hela 55 procent. Ett tänkbart scenario med en 100 procentig integration av elbilar på Sälenfjällen presenteras i resultatet och en stor skillnad i effekttopp för traditionell elbilsladdning och V2G visualiseras. Om samma scenario sker på Sälenfjällen skulle man klara att förse 700 bäddar extra per en megawattimme el vid användning av V2G i hushållen till skillnad från traditionell elbilsladdning. Om en stor integration av elbilar sker på Sälenfjällen utan att se över en smart och kontrollerad teknik för uppladdning kan mycket höga effekttoppar väntas och det är medelstugorna med 25A-abonnemang som skulle kunna sänka Sälenfjällens effekttoppar mest vid användning av V2G.
5

Kraftvärmeverk som elnätsreglering för laddfordonsladdning

Hedström, Claes January 2019 (has links)
The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 2018. To fully load a discharged PEV battery in a reasonably brief time will require high charging powers, which might cause high peaks in the power grid. The purpose of this project was to investigate the possibilities for electricity production in combined heat and power (CHP) plants to balance the demand peaks in the power grid caused by charging PEV. Data were obtained from different heat production plants in two Swedish cities, Borlänge and Falun. The cities, which have interconnected district heating systems, have a broad spectrum of different types of heat producing plants, and thus functions as an example model of a “typical northern Europe” heating system. An artificial charging load profile was created for a system of a large number of PEVs forming a scalable load. The charging load profile was then used as input in CHP plant models, to generate the heat production profile for the CHP plants in the system. The heat profiles were then used as inputs in a district heating simulation software. The complete Borlänge-Falun heat production system was simulated to find out whether it is possible to operate the CHP plants based on the PEV charging load profile. The generated heat production profiles were similar and clearly followed a pattern that was in line with how the heat and electricity output relate in a CHP plant. The results showed that during periods when the heat demand is high, the CHP plants can operate at full load and are thus capable to fully regulate the charging of the PEVs. During periods when the heat demand is low, and the CHP plants are unable to operate on full load, there is a discrepancy between the CHP plants ability to produce electricity and the PEVs charging demand. If the plants are operated at full load even though the heat demand is low, the heat surplus will be lost unless the system is equipped with a large heat storage. This lost heat will lead to increased costs unless there are control means to compensate the CHP plant operator for the peak regulating services as such provided. Furthermore, constructing an energy system were heat is intentionally wasted might not be considered a sustainable solution. The CHP plant regulating system can, however, be combined with other local regulating, e.g. load control, to minimise the heat wasted.
6

Design av laddstation för elbilar

Ekman, Daniel January 2009 (has links)
<p>Projektet påbörjades med en förstudie som skulle resultera i ett koncept och en fysisk modell.Projektet går ut på att designa en laddstation för elbilar och på det sättet bidra till samhälletsomställning till förnyelsebara energikällor. Produkten är tänkt att placeras i Mälardalen påallmänna parkeringar, shoppingcenter, privata parkeringar för bostads- och hyresrätter,parkeringshus och liknande.Jag började med att genomföra en marknadsundersökning där jag undersökte existerandelösningar på marknaden. Deras styrkor och svagheter analyserades från olika perspektiv t.ex.design och användarvänlighet. Vidare försökte jag ta reda på vad Mälardalens var känt för,detta för att kunna hitta en gemensam nämnare och införliva det i designen. Här upprättades enfunktionsanalys, en QFD och en kravspecifikation.Med det avklarat fortsatte jag med konceptutvecklingen. Enkla skisser togs fram ochförverkligades i SolidWorks för att få en bättre känsla för designen. De utvärderades två gångeroch till slut valdes ett koncept ut. Jag valde att utveckla det valda konceptet vidare för att fåfram den slutliga designen. Det bästa konceptet förverkligades sen i en fysisk modell ihögskolans verkstad.</p>
7

Hur kommer elbilar och förnybara energikällor påverka vår framtida elproduktion? / How will electric cars and renewable energy sources affect our future electric production?

Sigurd, Christer January 2010 (has links)
<p>Att vi behöver göra något åt rådande miljösituationen är det få som tvekar på. Elbilar kommer mer och mer som ett alternativ till de konventionella fordonen och det satsas mycket på förnybara energikällor.</p><p>Med en introduktion av elbilar i samhället kommer behovet av elenergi att öka. Inledningsvis kommer elbehovet endast påvekas marginellt och genom att ladda under nattetid när elkonsumtionen är låg kommer nuvarande produktion att räcka ända fram till att hälften av vår fordonsflotta är elektrifierad. När sedan antalet bilar ökar ytterligare krävs en förändring för att klara av det ökade behovet av elenergi. Med den potential våra förnybara energikällor har så visar denna rapport att det kommer klaras av gott och väl. Att köra våra elbilar på förnybar energi har också fördelen att utsläppen i princip blir lika med noll, vilket skapar mervärden. Elbilen blir inte renare än elen som den körs på är.</p><p>Redan idag är en mycket stor del av vår elproduktion från förnybara energikällor. Vattenkraft står för ca 46 % av elproduktionen sett ur ett perspektiv på 11 år. Sedan finns ett planeringsmål att år 2020 ska det produceras 30 TWh från vindkraft i Sverige (idag 2,5 TWh) vilket skulle räcka som energi till både alla våra bilar samt att exportera "grön el" ut i Europa.</p>
8

Design av laddstation för elbilar

Ekman, Daniel January 2009 (has links)
Projektet påbörjades med en förstudie som skulle resultera i ett koncept och en fysisk modell.Projektet går ut på att designa en laddstation för elbilar och på det sättet bidra till samhälletsomställning till förnyelsebara energikällor. Produkten är tänkt att placeras i Mälardalen påallmänna parkeringar, shoppingcenter, privata parkeringar för bostads- och hyresrätter,parkeringshus och liknande.Jag började med att genomföra en marknadsundersökning där jag undersökte existerandelösningar på marknaden. Deras styrkor och svagheter analyserades från olika perspektiv t.ex.design och användarvänlighet. Vidare försökte jag ta reda på vad Mälardalens var känt för,detta för att kunna hitta en gemensam nämnare och införliva det i designen. Här upprättades enfunktionsanalys, en QFD och en kravspecifikation.Med det avklarat fortsatte jag med konceptutvecklingen. Enkla skisser togs fram ochförverkligades i SolidWorks för att få en bättre känsla för designen. De utvärderades två gångeroch till slut valdes ett koncept ut. Jag valde att utveckla det valda konceptet vidare för att fåfram den slutliga designen. Det bästa konceptet förverkligades sen i en fysisk modell ihögskolans verkstad.
9

Hur kommer elbilar och förnybara energikällor påverka vår framtida elproduktion? / How will electric cars and renewable energy sources affect our future electric production?

Sigurd, Christer January 2010 (has links)
Att vi behöver göra något åt rådande miljösituationen är det få som tvekar på. Elbilar kommer mer och mer som ett alternativ till de konventionella fordonen och det satsas mycket på förnybara energikällor. Med en introduktion av elbilar i samhället kommer behovet av elenergi att öka. Inledningsvis kommer elbehovet endast påvekas marginellt och genom att ladda under nattetid när elkonsumtionen är låg kommer nuvarande produktion att räcka ända fram till att hälften av vår fordonsflotta är elektrifierad. När sedan antalet bilar ökar ytterligare krävs en förändring för att klara av det ökade behovet av elenergi. Med den potential våra förnybara energikällor har så visar denna rapport att det kommer klaras av gott och väl. Att köra våra elbilar på förnybar energi har också fördelen att utsläppen i princip blir lika med noll, vilket skapar mervärden. Elbilen blir inte renare än elen som den körs på är. Redan idag är en mycket stor del av vår elproduktion från förnybara energikällor. Vattenkraft står för ca 46 % av elproduktionen sett ur ett perspektiv på 11 år. Sedan finns ett planeringsmål att år 2020 ska det produceras 30 TWh från vindkraft i Sverige (idag 2,5 TWh) vilket skulle räcka som energi till både alla våra bilar samt att exportera "grön el" ut i Europa.
10

Framtidens elnät : Hur elbilar och solceller påverkar på det lokala elnätet / Future Electricity Networks : How Electrical Car and Solar Panels Impact on the Distribution Electricity Networks

Laphai, Zaw San, Polat, Sedat January 2015 (has links)
The purpose of the project is to determine the impact of solar cells and electrical vehicles on the future electricity grid and distribution network. Future electricity grids will be affected differently than it does today. Therefore, it is important to determine the impacts so that the current electricity distribution system can be developed and redesign to achieve the future demand. In Sweden, government has changed rules and laws in order to make it easier for private sector to invest in renewable energy sources. Our project focused on the impact of the solar cells and electric vehicles on the low voltage electricity distribution. Solar cells have become more popular than ever and that leads to many countries in utilizing their energy needs from solar and the same is going to happen here in Sweden. It is needed to find out how the impacts on the low voltage grids will be if many private individual install solar panels in their own homes and what will happen when they start to supply electricity, which is excess from the production of their solar cells, back to the grid? What should be done in order to maintain the electricity’s quality in term of voltage? Meanwhile, electric vehicle popularity rises every year, which means that electricity demand will rise proportionally with the number of electric cars in the country. Should something be done with the power supply to meet the power needs of electric cars? Is it possible to use the electrical car battery as a backup power? How electric vehicle charging’s behavior will impact on the low voltage? In this project, data and pictures has taken from different sources and consolidated for analysis purpose. This thesis contained information about solar radiation, solar cells, electric vehicles, and batteries, rules for installation of solar cells regulations, electricity grids, and electrical power quality, results of researching and eventual solutions for expected problems. / <p>Presentation har gjort med båda svenska och norska språket . </p>

Page generated in 0.2974 seconds