• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 34
 • 1
 • Tagged with
 • 35
 • 15
 • 15
 • 13
 • 11
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Energi och klimatanalys O-huset på Campus i Halmstad

Lundberg, Johan, Lindvall, Jonas January 2008 (has links)
<p>Abstract</p><p>The indoor environment affects the human performance. Noise pollution, poor lightning and coloring are some of the factors that affect our work performance. The human is also affected by the air change and temperature, these factors are in most buildings possible to adjust and through this make economic savings. To find out about the indoor environment in the O-building a questionnaire was handed out, measurements/surveys and an interview was also made. 108 questionnaires where handed out to employees and students. An interview with a teacher, Ingrid Svetoft with good knowledge about the O-building, the answers given in the interview supported the answers given by the questionnaire. Measurements and surveys were made in a lecture room, two offices, a computer room, a study room and a dining room. Measurements and surveys were made on the content of carbon dixode, air temperature and relative moister content. After the analysis of the questionnaire and the interview with Ingrid it has been known that a relative large share participation thinks that it is cold in the building, mainly in the wintertime. Some parts in the building also have inadequate lighting even though the building has big parts of windows. Even if there are faults in the building, most of the employees and students think that it is a good indoor climate. The energy consumption has been reduced for each year since it has been in use. Which is positive in one way, but this could be the problem of the low temperature during the winter.</p>
2

Energi och klimatanalys O-huset på Campus i Halmstad

Lundberg, Johan, Lindvall, Jonas January 2008 (has links)
Abstract The indoor environment affects the human performance. Noise pollution, poor lightning and coloring are some of the factors that affect our work performance. The human is also affected by the air change and temperature, these factors are in most buildings possible to adjust and through this make economic savings. To find out about the indoor environment in the O-building a questionnaire was handed out, measurements/surveys and an interview was also made. 108 questionnaires where handed out to employees and students. An interview with a teacher, Ingrid Svetoft with good knowledge about the O-building, the answers given in the interview supported the answers given by the questionnaire. Measurements and surveys were made in a lecture room, two offices, a computer room, a study room and a dining room. Measurements and surveys were made on the content of carbon dixode, air temperature and relative moister content. After the analysis of the questionnaire and the interview with Ingrid it has been known that a relative large share participation thinks that it is cold in the building, mainly in the wintertime. Some parts in the building also have inadequate lighting even though the building has big parts of windows. Even if there are faults in the building, most of the employees and students think that it is a good indoor climate. The energy consumption has been reduced for each year since it has been in use. Which is positive in one way, but this could be the problem of the low temperature during the winter.
3

Energianalys av en tankstation : En förstudie av vilka energieffektiviserande åtgärder som kan göras på bensinstationer / Energy mapping of a petrol station

Hassan, Mohamed Aidarus Nur Sheikh January 2015 (has links)
Sammanfattning   På uppdrag av Umeå Kommun och Vindelns Kommun tillsammans med Nenet (Norrbottens energikontor) samt med hjälp av Exergi B(y)rån genomförs energikartläggning av en bensinstation, då många tankstationer har en hög energianvändning i form av el till kylning, belysning och i förekommande fall av uppvärmning. Tankstationer är en viktig del av infrastrukturen och en central plats för många mindre orter. Att effektivisera byggnaderna och minska energianvändningen är ett sätt att säkerställa att dessa blir kvar på orten samt en del i Sveriges klimatmål. Att som företag jobba med energieffektivisering och hållbara transporter signalerar ut ett hållbarhetstänk som många gånger efterfrågas av kunderna. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga en bensinstations energianvändning och se vilka möjliga åtgärder som finns samt väcka ett intresse hos stationens ägare kring dessa frågor. Ett annat syfte är att göra en lönsamhetskalkyl för att få ett bra underlag till beslut, hur återbetalningstiden ser ut och vad är långsiktigt bra att satsa på. Slutligen få en indikation på hur den framtida tankstationen kan komma att se ut enligt de verksamma koncernledningarna. Resultaten i kartläggningen visar en tydlig bild av en väldigt hög energianvändning på 1126 kWh/m2 och det finns stora energieffektiviseringspotentialer. Tankstationen använder komfortkyla p.g.a. värmegenerering som alstras från installationer är större än det som förloras via klimatskal, ventilation och infiltration (luftläckage). Genom att byta butiksbelysning, belysning i kylskåp och menyskyltar till LED-lampor kan internvärmen minskas samt att ventilationen optimeras, bland annat genom bättre styrning. En del av de föreslagna åtgärderna är installation av skymningsrelä/dimmer till inomhusbelysningen, rörelsedetektor i förråd, temperaturstyrning till värmekabeln i mark samt värmekabel till takrännor. Två större åtgärder som kan göras är att bygga en sluss vid ytterdörren och tilläggsisolera vinden. Det rekommenderas också att göra en stor översyn av anläggningens energisystem och modernisera samt optimera det och utnyttja synergieffekter i kyl- och värmebehov. / Abstract   This study was carried out on behalf of Umeå municipality and Vindeln municipality together with Nenet (Norrbotten Energy Agency) as well as with the help of Exergi B(y)rån to carry out the  energy mapping at a petrol station. Many petrol stations use a lot of energy due to electricity, heating, cooling and lighting. Petrol stations are an important part of the infrastructure, a central hub of today’s society. By mapping their energy the stations can become more energy efficient, save money and also save the environment. By promoting their own work on energy efficiency and by having information about sustainable transportation at the station they could and would inspire their customers. The aim of this thesis was to investigate a petrol station’s energy usage and see which measures that can be taken for efficient energy use as well as arising interest among other petrol station owners. Calculation of cost-benefits and what actions that can be taken also been included. This work also gives an indication on how future petrol stations will look like according to the owners of the stations. The result of the survey shows a clear picture of a high energy use of 1126 kWh/m2 and therefore there is a great potential of taking energy efficiency measures. The petrol station is using cooling system due to the heat generated from all installations which is higher than the heat loss which occurs through the climate shell, ventilation losses and air leakage. By switching to LED lights in the store, in refrigerators and in different signs the generated internal heat will decrease. It is important that the ventilation system is correctly optimized to prevent unnecessary losses both in heat and economically. Some of the proposed measures for energy efficiency are to install twilight relay/dimmer for inside lighting, motion sensors in the storage, using temperature control for the heating cable in the ground and roof &amp; gutter de-icing cables. A major operation that can be done is to build an airlock in front of the entrance for the front door as well as adding extra insulation to the attic. A major overview and renewal of the building installations is recommended, taking advantage of synergy in cooling and heating demands. / Framtidens hållbara tankstationer
4

Energianalys av studentbostäder : -Kv. Gråstenen i Halmstad

Patsonen, Joakim, Johansson, Jonas January 2010 (has links)
<p>Detta examensarbete är en energianalys av Studentboendet på Nyhemsgatan, Kv. Gråstenen Halmstad, i samarbete med Halmstads Fastighets AB.</p><p> </p><p>Fastigheterna är byggda 1997 och är till antalet 11 stycken med sammanlagt 385 lägenheter, avsedda för studenter under den tid de studerar i staden. I var och ett av de 11 husen finns för gemensamt bruk ett allrum samt ett större kök där studenter kan samlas om så önskas och på entréplan finns en tvättstuga tillgänglig.</p><p> </p><p>En analys genomfördes genom att studera konstruktionsritningar, ventilation, värme och vattensystem samt att beräkningar på fastigheterna utfördes i datorprogrammen, VIP+ och Isover Energi vilka sedan analyserades. Med hjälp av termografering påvisar vi här köldbryggor vid fönster samt vid anslutningen vägg och vindsbjälklag.</p><p> </p><p>Till sist tog vi fram åtgärdsförslag som vi rekommenderar för att sänka energiförbrukningen. Bland dessa åtgärdsförslag kan nämnas installation av frånluftsvärmepump samt en översyn av duschanordningarna.</p><p> </p><p>Som sammanfattning kan sägas att byggnaderna är i ett gott skick men med höga energiförbrukningar där möjlighet till besparingar finns.</p><p> </p>
5

Energianalys av studentbostäder : -Kv. Gråstenen i Halmstad

Patsonen, Joakim, Johansson, Jonas January 2010 (has links)
Detta examensarbete är en energianalys av Studentboendet på Nyhemsgatan, Kv. Gråstenen Halmstad, i samarbete med Halmstads Fastighets AB.   Fastigheterna är byggda 1997 och är till antalet 11 stycken med sammanlagt 385 lägenheter, avsedda för studenter under den tid de studerar i staden. I var och ett av de 11 husen finns för gemensamt bruk ett allrum samt ett större kök där studenter kan samlas om så önskas och på entréplan finns en tvättstuga tillgänglig.   En analys genomfördes genom att studera konstruktionsritningar, ventilation, värme och vattensystem samt att beräkningar på fastigheterna utfördes i datorprogrammen, VIP+ och Isover Energi vilka sedan analyserades. Med hjälp av termografering påvisar vi här köldbryggor vid fönster samt vid anslutningen vägg och vindsbjälklag.   Till sist tog vi fram åtgärdsförslag som vi rekommenderar för att sänka energiförbrukningen. Bland dessa åtgärdsförslag kan nämnas installation av frånluftsvärmepump samt en översyn av duschanordningarna.   Som sammanfattning kan sägas att byggnaderna är i ett gott skick men med höga energiförbrukningar där möjlighet till besparingar finns.
6

Byggnadsutformningens inverkan på energianalysen : En jämförande utvärdering av två energisimuleringsprogram

Wistrand, Matilda January 2011 (has links)
Since the demands from authorities regarding lower energy consumption havebecome increasingly strict, this puts new pressure on designers and builders, who notonly have to ensure an esthetically pleasing building, but also make sure it issufficiently efficient to pass under new laws and regulations.This thesis takes into consideration a wide range of various parameters and theireffect on a building’s energy consumption. For this evaluation a computer softwarecomparison between the two programs Autodesk Ecotect Analysis and AutodeskProject Vasari was performed.Autodesk Ecotect Analysis is better suited for studies made on individual factors whileAutodesk Project Vasari is better used in experiments regarding the geometricalshape of the stucture itself.The results from the two different software tools used, give us both differences andsimilarities. For instance, both software programs produced the same resultsregarding the importance of the windows of the buildings to ensure a highly energyefficient building, both when it comes to the windows size and their U-value.
7

Energianalys av äldre flerbostadshus : Kvarter Kommissionären i Mariestad / Energy analysis of older multi-family buildings : Housing block Kommissionären in Mariestad

Zayton, Hedro Gabriel, Singh Nagra, Jaspreet January 2015 (has links)
Syftet med detta examensarbete är att göra en energianalys av sex äldre flerbostadshus. Fastigheterna befinner sig på kvarter Kommissionären och tillhör Mariehus AB. Detta är ett företag som förvaltar hyresfastigheter och ger trygghet i boendet. Syftet med studien är att hjälpa företaget att energianalysera sina fastigheter ur både ett byggtekniskt och energitekniskt perspektiv. Målet med examensarbetet är att redovisa energianvändningen och energiförlusterna för de sex byggnaderna. Inom detta arbete togs ett par åtgärder för att minska energianvändningen och samtidigt effektivisera energianvändningen. De sex undersökta byggnaderna är byggda mellan 1940- och 1960-talen och är i behov av renovering för att de ska bli mer energieffektiva. Orsaken är de stora värmeförluster som sker genom de olika byggdelarna och otätheterna i klimatskalet. Avseende ventilationen förlorars mycket energi årligen och med några enkla åtgärder kan energianvändningen effektiviseras. Resultatet visar att fastigheterna idag är i relativt gott skick med tanke på deras ålder men möjligheter till att minska byggnadernas höga energianvändning finns. / This bachelor thesis does an energy analysis of six multi-family houses. The properties are located in the housing block called Kommissionären and are owned by Mariehus AB. This company manages and develops renting apartments and make sure that their residents feel good in their properties. The purpose of this diploma work is to help the company analyze their properties from both an energy and a building technical point of view. The purpose is to study energy usages and energy losses. This proposes a couple of steps to reduce and improve the energy efficiency in the houses. The six houses were built between in the 1940´-s and the 1960’-s and are in need of refurbishment to become more energy efficient. The reason is large energy losses through different parts of climate shell. Regarding ventilation, a lot of energy is lost annually which, through simple measures, can be saved. In summary, the six multi-family houses are in fairly good condition considering their age, but that there is still potential for saving energy due to the high energy losses.
8

Energikartläggning av ett stort företag : Rutin för insamling av energidata, energianalys och åtgärdsförslag / Energy audit of a large company : Data collection, energy analysis and proposals of energy efficiency

Andersson, Sofia January 2018 (has links)
The EU directives of energy efficiency and transparency of sustainablework have recently been implemented in Swedish law. This requires largecompanies to report audits of their energy use and how they work withsustainability. Due to the recent requirements, many companies do not havea systematic method to collect and report the data needed. In this projectsuch a company in construction and residential development - VeidekkeSverige - has been examined and evaluated. The aim of the project has beento systemize the collection and compilation of data from the energy use ofVeidekke Sverige and perform an energy audit and report their greenhousegas emissions. The energy audit involves systematically mapping energyusage and making proposals for cost-effective measures to decrease energyuse. This has been made at a general level for the whole company andstudied in detail at one of the affiliated companies - Veidekke Prefab.The routine for the collection of energy data developed in this projectwas made with standardized surveys, adapted to the type of data requestedin any special case, from a variety of internal units at the company andexternal suppliers. The compilation of the surveys has been programmed inExcel. Although the routine for the collection and compilation of energydata has been standardized from previous implementations, unique manualchanges to the compilation file is still required for an upcoming year. Arecommendation is therefore to implement the developed routine at adigital platform, where surveys can be filled in online and then managedand compiled automatically at the platform. The energy survey of VeidekkeSweden shows that energy consumption in 2017 was about 50 GWh, of whichfuel accounts for 37%, electricity for 33% and gasoline for 25%. Thus,measures of energy efficiency should be done in the use of these threesources. The detailed energy audit of Veidekke Prefab shows that thecompany has a high power consumption of which half derives from theproduction, although, focus of the energy audit has been on ventilationand heating. The plant has two buildings for drying that are heated withdirectacting electric boilers which are recommended to be replaced by airheat pumps. In addition, the ventilation unit for the large buildingshould be replaced by a more modern unit with rotary heat recovery toreduce demand of district heating with about 20 %. Another feasiblemeasure is to replace the lighting to LED units, which would reduce energyconsumption by 6 %.
9

Energianalys och förbättringsåtgärder : Axel Dahlströms Torg 3

Carlander, Nathalie, Vagiström, Sara January 2016 (has links)
För att få en tydlig bild av energiflöden i byggnaden Axel Dahlströms torg 3 utfördes en energianalys på byggnaden. Den syftade till att identifiera hur energi tillförs samt används eller bortförs byggnaden, vilket genomfördes genom balansberäkningar angående energiflöden. På så vis möjliggjordes en diskussion kring åtgärder för att energieffektivisera byggnaden. Projektet genomfördes till stor del med hjälp av antaganden baserade på litteratur, inventering av byggnad samt bestämmelser inom branschen. Eftersom balansen i slutändan skulle gå jämnt upp (tillförd energi och bortförd/använd energi ska vara lika stora) kunde resultatet till stor del kontrolleras genom att iaktta skillnaden mellan tillfört och bortfört var. I rapporten uppgick denna skillnad till ca 5 %, vilket bestämdes vara acceptabelt för rapportens ändamål. Balansen visade då att byggnadens totala årsenergibehov var 205 kWh/m2 varav 78 kWh/m2 var el. Då balansen fastställts som korrekt undersöktes en rad olika åtgärder. Dessa har samlats i rapporten till ett åtgärdspaket för effektivare energianvändning och ett bättre inneklimat. Åtgärderna behandlar system kring ventilation, belysning och värme. I den mån möjligt har eldrivet konverterats till vattenburet, då fjärrvärme föredras till uppvärmning framför el. Med presenterat åtgärdspaket beräknades byggnadens nya årsenergibehov till 150 kWh/m2. Av detta var 56 kWh/m2 elenergi. Totalt innebar åtgärdspaketet en relativ energibesparing på 27 % av dagens behov.
10

Energikartläggning av biogasanläggningen, Kungsängens gård / Energy mapping at the biogas plant, Kungsängens gård

Andersson, Mats January 2011 (has links)
The purpose of this thesis was to make an energy survey and quantify energy flows of individual unit operations associated with the biogas production in Uppsala Vatten och Avfall AB:s biogas plant, located at Kungsängens gård. Moreover, large consumers of energy would be identified and analyzed. The objective of this energy survey was to obtain a detailed understanding of the energy use in the biogas production. The energy survey was divided into two parts: electricity and heat. Each part was treated separately and with somewhat different approach. To estimate the electricity usage during the projcet the rated power of each selected unit operation was noted and multplied with thenmeasured time of usage. By doing that the total amount of energy consumed is obtained. During the project a total amount of 152 kWh/ton electricity was used. The 12 largest electricity consumers had a combined usage of 106 kWh/ton, corrresponding to 70 % . The heat survey was subdivided into hot water and steam. Hot water is used to keep the biogas digesters and facilities warm. Steam is exclusively used in the heat pretreatment. Thermal energy consumption was as following: Keeping the biogas digester warm consumed close to 20 % of the total heating demand, corresponding to 40,8 kWh/ton. Heat pretreatment accounted for 62 % of the total heating demand, corresponding to 129 kWh/ton. Heating demand for other staff facilities accounted for 18 % of the total heating demand, corresponding to 37,7 kWh/ton.

Page generated in 0.0624 seconds