• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1195
 • 747
 • Tagged with
 • 1942
 • 1906
 • 1875
 • 189
 • 169
 • 130
 • 121
 • 116
 • 114
 • 111
 • 103
 • 102
 • 101
 • 92
 • 82
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Verkningsgraden hos barkpannan vid olika bränslesammansättningar

Togba, Stephen January 2009 (has links)
No description available.
2

Verkningsgraden hos barkpannan vid olika bränslesammansättningar

Togba, Stephen January 2009 (has links)
No description available.
3

Synthetic [FeFe] hydrogenase active site model complexes /

Schwartz, Lennart, January 2009 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Univ., 2009. / Härtill 6 uppsatser.
4

Optical Characterization and Energy Simulation of Glazing for High-Performance Windows

Jonsson, Andreas, January 2009 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2010. / Härtill 7 uppsatser.
5

Tekno-ekonomisk studie över möjligheterna med ökad torrhalt på internproducerat bränsle. / Techno-economic study on the possibilities of increased dry content on internally produced fuel.

Bäckström, William January 2021 (has links)
Syftet med arbetet var att undersöka möjligheterna med ökad torrhalt på internproducerat bränsle och dess konsekvenser. Rapporten tar upp en upprättad mass- och energibalans där man kan utläsa hur det har sett ut under referensåret 2020 jämfört mot olika scenarion med ökade torrhalter. Projektet började med en introduktion kring anläggningen och interna kontakter, därefter inläsning på området samt kontakt av leverantörer. Sedan var det dags för insamling av data, skapandet av energibalans samt konsekvensanalys. Ur mass- och energibalansen visas möjligheterna med ett bränsle från 50% till 80% torrhalt där det skulle kunna leda till ett överskott om cirka 20 000 till 50 000 MWh vid försäljning av hela överskottet. Beräknade värmevärden för olika torrhalter visas. Ångbehovet under året svänger även kraftigt. Tre leverantörers torkanläggningar är kartlagda, dessa tre är Sandtec Design, Valmet och Andritz. Den genomgående tekniken är bandtork, där de drivs med sekundärvärme i form av hetvatten eller lågtrycksånga. Förslaget på uppställning är att behålla nuvarande press som möjliggör en torrhalt till 40%, installerar någon av bandtorkarna vid mellanlagringen för att sedan förbränna i BFB-pannan. En risk och konsekvensanalys är utförd där det undersökts förväntade konsekvenser av gaser vid torkning och förbränning. VOC är inte något hinder idag men kan bli i framtiden, CO och NOx är inte något problem vid torkning eller förbränning. En torrhalt på eventuellt 60%+ hade varit rimligt om man gjorde en ombyggnation av pannan. Pannorna är byggda för att elda ett fuktigt bränsle, nuvarande konstruktion klarar förväntat upp till 65% torrhalt. En djupgående studie av pannan måste utföras för att svara vad konsekvenserna av ett torrare bränsle blir. Generella konsekvenser tas upp.  Riskerna för självantändning i lagring tas upp där rekommendationer är avlånga stackar, maximal bredd om 2 gånger höjden med avstånd om minst 15 meter, samt lösningar på problemet. Energitekniska beräkningar, gjorda antaganden och tillvägagångssätt för att möjliggöra resultatet är presenterat. / The purpose of the work was to investigate the possibilities of increased dry content on internally produced fuel. The report addresses an established mass and energy balance where you can read what it has looked like during the reference year 2020 compared to the possibilities with increased dry content. The project began with an introduction to the facility and internal contacts, after that reading in the field and contact of suppliers. Then it was time for data collection, creation of energy balance and impact assessment. From the mass and energy balance, the possibilities with a fuel from 50% to 80% dry content could lead to a surplus of about 20,000 to 50,000 MWh on sale of the entire surplus. Estimated calorific values for different dry contents are shown. The need for steam during the year also fluctuates sharply. Three suppliers' drying plants have been mapped, these three are Sandtec Design, Valmet and Andritz. The technology they all use is belt dryer. Where they are operated with secondary heat in the form of hot water or low-pressure steam. The proposed set-up is to keep the current press, which enables a dry content of 40%, install one of the belt dryers at the intermediate storage and then burn in the BFB boiler. A risk and impact analysis have been performed where the expected consequences of gases during drying and combustion have been investigated. VOC is not an obstacle today but may be in the future, CO and NOx are not a problem during drying or combustion. A dry content of possibly 60% + would have been reasonable if the boiler had been rebuilt. The boilers are built to burn a moist fuel, the current construction is expected to withstand up to 65% dry content. An in-depth study of the boiler must be performed to answer what the consequences of a drier fuel will be. General consequences are addressed. The risks of self-ignition in storage are addressed where recommendations are oblong stacks, maximum width of 2 times the height with a distance of at least 15 meters, and solutions to the problem. Energy engineering calculations, assumptions made and approaches to enable the result are presented. / <p>Termin: ht-2021</p>
6

A Prefeasibility Study of Integrating Woodroll  Gasification Technolgoy into Ovako Steel Heab replacing  Fossil Fuels in Hofors.

Moner Lasheras, Alodia Baldesca January 2012 (has links)
No description available.
7

Jämförelse av energiberäkningsprogram för byggnader / Comparison of energy simulation softwares for buildings

Gulliksson, Thomas January 2015 (has links)
Syftet med detta arbete var att studera skillnader mellan de tre energi- och klimatsimuleringsprogrammen IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE), VIP-Energy (VIP) och IES Virtual Environment (IES) med avseende på funktioner, användarupplevelse och simuleringsresultat. Av dessa tre olika alternativ för jämförelse lades störst vikt vid simuleringsresultat. En byggnad ritades upp i programmen med samma indata så långt det var möjligt där resultaten för byggnadens specifika energianvändning (BSE), enligt definition av Boverkets Byggregler (BBR), och årlig energianvändning kartlades. Utöver denna simulering gjordes en känslighetsanalys av indata där flera parametrar ändrades stegvis och resultat för BSE jämfördes med grundsimuleringen.  De parametrar som testades var bl.a. U-värden för klimatskalets samtliga delar, rumstemperatur, ventilationsflöden samt även programspecifika inställningar. Resultat från simulering av årlig energianvändning visade att IDA ICE och VIP båda räknade med en total energianvändning på ca 129 MWh per år med jämlik fördelning både för tillförd och avgiven energi. IDA ICE beräknade BSE till 101,4 [kWh/(m2 år) Atemp] medan VIP räknade med 102,9 [kWh/(m2 år) Atemp]. Att det blev en skillnad i detta resultat trots att den årliga energianvändningen var samma berodde på att VIP räknade med en lägre andel återvunnen energi från ventilationsaggregatets värmeväxlare vilket gjorde att mer köpt energi lades till. Känslighetsanalysen visade att U-värde för väggar, golv och tak gav stort utslag på resultatet. Detta berodde på att de stod för ca 30 % vardera av byggnadens totala omslutande area. Val av rumstemperatur visade på en ökning/minskning med ca 5 % per grad. Ventilationsflöde visade sig vara en viktig parameter. Detta då all luft som tillförs byggnaden måste värmas från utomhusluft till önskad rumstemperatur vilket kräver mycket energi. För de programspecifika inställningarna visade resultaten att inställning för skuggberäkningar i VIP är viktig och likaså inställning av köldbryggor i IDA ICE. IDA ICE är ett energi- och klimatsimuleringsprogram som lämpar sig väl för beräkning av effektbehov för värme och kyla, årligt energibehov, klimatsimuleringar m.m. Programmet är användarvänligt trots att det är ett avancerat program. VIP är ett energiberäkningsprogram som lämpar sig väl för beräkning av årligt energibehov. Programmet är lättanvänt men lider av en del nackdelar, bl.a. avsaknad av grafisk visualisering av byggnaden, dålig kompabilitet med certifieringar m.m. IES är ett energi- och klimatsimuleringsprogram. Programmet har en hög inlärningströskel och låg användarvänlighet och fick tyvärr exkluderas från simuleringsjämförelserna pga. tidsbegränsning i detta arbete. För ingenjörskonsulter som jobbar med energi- och klimatsimuleringar av byggnader drogs slutsatsen att IDA ICE är det bäst lämpade programmet av de tre undersökta. / The aim of this work was to determine differences between the building energy simulation softwares IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE), VIP-Energy (VIP) and IES Virtual Environment (IES) with respect to functions, user experience and results from simulations. Of the three options for comparison the focus of this work was put on simulation results. A building was modelled in the softwares with identical input parameters where it was possible. Simulation results of the buildings total energy usage were analyzed. Sensitivity analyses of input parameters such as U-values, air flows, room temperature etc. were also performed. The results of the simulations showed that both IDA ICE and VIP calculated a total energy usage of 129 MWh per year for the building. IDA ICE calculated a specific energy usage, defined by Boverkets Byggregler (BBR), to 101.4 [kWh/(m2 year) heated area] while VIP calculated a usage of 102.9 [kWh/(m2 year) heat area]. The reason for the different results was that VIP calculated a smaller part of the heat recovered from the ventilation heat exchanger which led to a higher addition from the heating system. The sensitivity analysis showed that the U-value of walls, floor and roof were significant parameters. The reason for that was because they each stood for about 30 % of the total envelope area. The specific energy usage changed about 5 % when the room temperature changed with . Other significant settings and parameters were ventilation flow, shadow calculation settings in VIP and settings for the thermal bridges in IDA ICE. IDA ICE is an energy and climate simulation software well suited for calculation of power demand for heating and cooling, yearly energy demand, climate simulations etc. The software is user-friendly even though it is quite complex. VIP is an energy simulation software well suited for calculation of yearly energy demand. The software is easy to use but suffers from a few major disadvantages such as no graphical view of the building, poor compatibility with certifications etc. IES is an energy and climate simulation software. The software has a high learning curve and poor usability and had to be excluded from the simulations due to the time limitation of this work. It was concluded that for engineering consultants that works with energy and climate simulations of buildings, IDA ICE is the best choice.
8

Interaction between energy systems of buildings and utilities in an ever-changing environment /

Rolfsman, Björn, January 2003 (has links) (PDF)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2003. / Härtill 5 uppsatser.
9

Energianalys och förslag på energieffektivisering : Nohabgatan 11, Trollhättan / An energy analysis and propositions for energy efficiency : Nohabgatan 11, Trollhättan

Ahl, Victor, Henriksson, Erik January 2018 (has links)
I denna rapport gjordes en energianalys av en tegelbyggnad med mestadels kontors- och verkstadsverksamhet. Energianalysen innefattade en värmebalans och en elbalans. Resultatet för dessa balanser låg till grund för några förslag på åtgärder för energieffektivisering. Syftet var att göra en energianalys med avseende på värme- och kylbehov samt elanvändning av en byggnad i Trollhättan samt ge förslag på energieffektiviserande åtgärder. Med utgångspunkt i ritningar av byggnaden samt indata för köpt fjärrvärme och el för 2017 sattes en värmebalans och en elbalans upp. Utifrån dessa balanser genomfördes beräkningar för att ge en överskådlig bild av vad värmen och elen går åt till i byggnaden. Värmeförlusterna bestod i transmissions-, ventilations-, infiltrations- och avloppsförluster. Värmetillförseln bestod i köpt fjärrvärme, solinstrålning, internvärme från elapparater och personer i byggnaden samt värmeförluster från varmvattenrör och varmvattenberedare som bidrog till uppvärmningen. Elanvändningen bestod till största delen av belysning, datorer med tillbehör, köksutrustning, luftbehandlingssystem, pumpar, kylsystem och servrar. Den köpta fjärrvärmen var 863 823 kWh och den köpta elen var 482 395 kWh, varav 119 179 kWh beräknades kunna tillgodogöras byggnaden. Solinstrålningen beräknades bidra till uppvärmningen med 35 249 kWh. Av förlusterna var transmissionen den största posten med 826 270 kWh följt av infiltrationsförluster på 131 258 kWh och ventilationsförluster på 77 418 kWh. Avloppsförlusterna samt värmetillförsel genom värmeförluster från varmvattenrör och varmvattenberedare var i sammanhanget små. Resultaten av beräkningarna visade att byggnaden hade en energiprestanda på 130 kWh/(m2, år) varav elanvändning på 21 kWh/(m2, år).Energieffektiviserande åtgärder som föreslogs var till exempel tilläggsisolering, byte av belysning, översyn av drift av ventilations- och värmesystem, byte av pumpar, installering av solceller och behovsstyrd ventilation. / In this report an energy analysis of a brick building housing mostly office- and workshop businesses. The energy analysis contained a heating balance and an electricity balance. The result of these balances was the basis for a couple of suggestions of interventions for energy efficiency. The purpose was to make an energy analysis regarding heating and cooling demand as well as electricity usage for a building in Trollhättan and also give propositions of interventions for energy efficiency. With a starting-point in drawings of the building and also collected data for bought district heating (?) and electricity for 2017, a heating balance and an electricity balance was set up. From these balances calculations were made to give a perspicuous picture over what the heat and electricity is used for in the building. The heating losses consisted of transmission-, ventilation-, infiltration- and drainage pipe losses. The input of heat consisted of bought district heating, solar radiation, internal heat from electrical devices and persons in the building as well as heat losses from hot water pipes and water heater that contributed to the heating. The electricity usage largely consisted of lighting, computers with accessories, kitchen equipment, ventilation system, pumps, cooling system and servers. The bought district heating was 863 823 kWh and the bought electricity was 482 395 kWh, whereof 119 179 kWh was calculated to be useful heat for the building. Solar radiation was calculated to contribute to the heating with 35 249 kWh. Of losses, transmission was the larger item with 822 747 kWh followed by infiltration losses of 131 258 kWh and ventilation losses of 77 418 kWh. Drainage pipe losses as well as input heating through heat losses from hot water pipes and water heater was small in the context. The results of the calculations showed that the building had an energy performance of 130 kWh/(m2, year) and an electricity usage of 21 kWh/(m2, year).Energy saving interventions that was proposed was for instance additional insulation, change of lighting, overlooking the operation of ventilation- and heating system, change of pumps, installing solar cells and Demand Controlled Ventilation.
10

Framställning av energisignaturer för byggnader i Umeå kommun

Sjöberg, Johan January 2018 (has links)
För att kunna nå de energimål som sätts upp inför framtiden måste Umeå kommun aktivt jobba för att ständigt förbättra nuvarande energiläge. För att uppnå målet ingår Umeå kommun i ett EU-projekt som heter E-lighthouse, där de jobbar mot energieffektivisering. Syftet är att göra en kartläggning av energisignaturer i Umeå kommuns västra driftområde. För att i det projektet analysera vad som kan hjälpa Umeå kommuns fastighetsavdelning när det kommer till optimering av drift och energianvändning i deras byggnader. En litteraturstudie har genomförts för att skapa grundläggande kunskap inom området av energisignaturer. För att efter kartläggning analysera teorier och aspekter som kommit fram. Detta ska resultera i något som kan vara av intresse för Umeå kommuns fastighetsavdelning. Resultatet visade att i framtagningen av energisignaturer kan det vara bra att dela upp dag och natt värden. I syfte av att få en överblick över hur en byggnad beter sig värmetekniskt vid olika tidpunkter på dygnet. I slutet av projektet gjordes en framtagning av ett intervall som visar var energianvändningen bör ligga för en byggnad i en energisignatur. Detta kan vara ett verktyg att använda i vidare energioptimering.

Page generated in 0.035 seconds