• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • 1
 • Tagged with
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Energisimulering av Lammhults avloppsreningsverk : En jämförelse av energieffektiviserande åtgärder

Jutengren, Fredrik January 2016 (has links)
Detta examensarbete jämför fyra olika energieffektiviserande åtgärders effekt på Lammhults avloppsreningsverk. Anläggningen har simulerats i energiberäkningsprogrammet VIP- Energy och resultatet indikerar att isolering av anläggningens tak är den lämpligaste åtgärden.
2

Energianalys och förslag på energieffektivisering : Nohabgatan 11, Trollhättan / An energy analysis and propositions for energy efficiency : Nohabgatan 11, Trollhättan

Ahl, Victor, Henriksson, Erik January 2018 (has links)
I denna rapport gjordes en energianalys av en tegelbyggnad med mestadels kontors- och verkstadsverksamhet. Energianalysen innefattade en värmebalans och en elbalans. Resultatet för dessa balanser låg till grund för några förslag på åtgärder för energieffektivisering. Syftet var att göra en energianalys med avseende på värme- och kylbehov samt elanvändning av en byggnad i Trollhättan samt ge förslag på energieffektiviserande åtgärder. Med utgångspunkt i ritningar av byggnaden samt indata för köpt fjärrvärme och el för 2017 sattes en värmebalans och en elbalans upp. Utifrån dessa balanser genomfördes beräkningar för att ge en överskådlig bild av vad värmen och elen går åt till i byggnaden. Värmeförlusterna bestod i transmissions-, ventilations-, infiltrations- och avloppsförluster. Värmetillförseln bestod i köpt fjärrvärme, solinstrålning, internvärme från elapparater och personer i byggnaden samt värmeförluster från varmvattenrör och varmvattenberedare som bidrog till uppvärmningen. Elanvändningen bestod till största delen av belysning, datorer med tillbehör, köksutrustning, luftbehandlingssystem, pumpar, kylsystem och servrar. Den köpta fjärrvärmen var 863 823 kWh och den köpta elen var 482 395 kWh, varav 119 179 kWh beräknades kunna tillgodogöras byggnaden. Solinstrålningen beräknades bidra till uppvärmningen med 35 249 kWh. Av förlusterna var transmissionen den största posten med 826 270 kWh följt av infiltrationsförluster på 131 258 kWh och ventilationsförluster på 77 418 kWh. Avloppsförlusterna samt värmetillförsel genom värmeförluster från varmvattenrör och varmvattenberedare var i sammanhanget små. Resultaten av beräkningarna visade att byggnaden hade en energiprestanda på 130 kWh/(m2, år) varav elanvändning på 21 kWh/(m2, år).Energieffektiviserande åtgärder som föreslogs var till exempel tilläggsisolering, byte av belysning, översyn av drift av ventilations- och värmesystem, byte av pumpar, installering av solceller och behovsstyrd ventilation. / In this report an energy analysis of a brick building housing mostly office- and workshop businesses. The energy analysis contained a heating balance and an electricity balance. The result of these balances was the basis for a couple of suggestions of interventions for energy efficiency. The purpose was to make an energy analysis regarding heating and cooling demand as well as electricity usage for a building in Trollhättan and also give propositions of interventions for energy efficiency. With a starting-point in drawings of the building and also collected data for bought district heating (?) and electricity for 2017, a heating balance and an electricity balance was set up. From these balances calculations were made to give a perspicuous picture over what the heat and electricity is used for in the building. The heating losses consisted of transmission-, ventilation-, infiltration- and drainage pipe losses. The input of heat consisted of bought district heating, solar radiation, internal heat from electrical devices and persons in the building as well as heat losses from hot water pipes and water heater that contributed to the heating. The electricity usage largely consisted of lighting, computers with accessories, kitchen equipment, ventilation system, pumps, cooling system and servers. The bought district heating was 863 823 kWh and the bought electricity was 482 395 kWh, whereof 119 179 kWh was calculated to be useful heat for the building. Solar radiation was calculated to contribute to the heating with 35 249 kWh. Of losses, transmission was the larger item with 822 747 kWh followed by infiltration losses of 131 258 kWh and ventilation losses of 77 418 kWh. Drainage pipe losses as well as input heating through heat losses from hot water pipes and water heater was small in the context. The results of the calculations showed that the building had an energy performance of 130 kWh/(m2, year) and an electricity usage of 21 kWh/(m2, year).Energy saving interventions that was proposed was for instance additional insulation, change of lighting, overlooking the operation of ventilation- and heating system, change of pumps, installing solar cells and Demand Controlled Ventilation.
3

Energikartläggning & optimering av energisystem : En utredning gällande förbättringsåtgärder av centralkökets energisystem vid Västerås sjukhus

Salovaara, Tom, Nordgren, Anna January 2020 (has links)
Methods for reduced energy consumption is a current subject due to ongoing climate changes and therefore a current matter in the global discussion. Policies and propositions are developed on both a global and national level, in order to decrease the overall consumption. The global target which embraces the reduction in use of energy affects industries and buildings to practice a more energy efficient usage, as well as developing efficient systems for heat recovery. This project investigates the potential in energy efficiency in a food manufacturing facility who serves Västerås central hospital. The buildings use of energy is calculated as an active heat balance, including ventilation, transmission and unintended ventilation losses. The active heat balance is used as a reference where the percentual energy reduction followed by application of the energy efficient suggestions is calculated, hence, suggestions for energy efficient actions are presented. Energy efficient and economical sustainable suggestions are developed along with the obtained information from visits on-site as well as through discussions with the operating manager. The suggestions contain operation improvements, renovation and upgrades of technical devices. The main focus of the study addressed the buildings heat consumption in both cooled and heated areas.  The suggestions were presented in terms of life cycle cost analysis to display whether the improvement is economical sustainable. It is shown that if all of the suggested improvements are implemented, the reduced energy use for heating could be decreased by 24.5 %. The economic analysis shows that all suggested actions are more cost efficient than the current building and hence considered as profitable. Discussion regarding the proposed actions and the locally developed claim for energy efficient actions were reviewed. The discussion illustrates advantages and disadvantages regarding different kind of heat exchangers as well as how additional isolation in walls affects the buildings heat balance. In conclusion, the results of the suggested actions are discussed and however they are appropriate for the investigated facility.
4

Fysiologiska och fysikaliska aspekter vid nedkylning av hud hos överhettad människa / Physiological and physical aspects of cutaneous cooling in heat stressed human

Christensen, Rosita January 2008 (has links)
I spåren av de globala klimatförändringarna förväntas värmeböljor öka i både frekvens och intensitet, inte bara på sydliga breddgrader utan även på de norra vilket kommer att leda till en ökad incidens av sjukliga tillstånd relaterade till överhettning. Omedelbar och snabb nedkylning av överhettade personer är av största vikt för att minimera morbiditet och mortalitet. Inom svensk sjukvård finns inga riktlinjer för det initiala omhändertagandet av personer drabbade av överhettning. Syftet med studien var att erhålla fördjupad inblick i människans termoreglering med fokus på: hudens cirkulatoriska respons vid nedkylning, effekter av olika metoder för kylning och identifiera när det föreligger ökad risk för överhettning. Metoder som användes var litteraturstudie, värmebalansberäkning och enkät. Resultatet visade att människans termoreglering är av komplex natur som till största del styrs via reglering av hudens genomblödning men de fysiologiska mekanismerna är ännu inte helt klarlagda. Effektiva metoder för kylning är helkroppsimmersion i cirkulerande kallt vatten eller fuktning av huden med kallt vatten och fläktning. Vattentemperatur för optimal kyleffekt är ännu inte fastställt. Värmebalansberäkningarna illustrerade att bästa kyleffekt, via evaporation och konvektion uppnås med att så stor yta som möjligt fuktas med vatten (etanol vid hög luftfuktighet), fläkthastighet 3 m/s, vindriktning tvärs kroppens längdriktning och hudblodflöde 90 l/m2h. Riskgrupper för ansträngningsutlöst värmeslag är t.ex. idrottare, militärer och räddningsarbetare.  Det klassiska värmeslaget drabbar främst äldre och småbarn, kroniskt sjuka, fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Riskfaktorer är bl.a. hög luftfuktighet, infektion, vissa läkemedel, social isolering, institutionsboende och avsaknad av luftkonditionering. Telefonintervjuer bekräftade att det initiala medicinska omhändertagandet variera stort på regionsjukhusens akutmottagningar. Sammanfattningsvis behövs en större sammanställning av forskningsresultat kring överhettning och effekter av olika kylmetoder för skapande av riktlinjer. Utifrån denna studie rekommenderas, beroende på personens allmäntillstånd nedsänkning i kar med cirkulerande kallt vatten alternativt placering i näthängmatta eller sidoläge med kontinuerlig sprayning av vatten över hela kroppen samtidigt som fläktar blåser tvärs kroppens längdriktning.
5

Study of The Effect of Convective Heat Transfer on Cooling of Overhead Line Conductors Based on Wind Tunnel Experimental Results / Studie av Effekten av Konvektiv Värmeöverföring vid Kylning av Ledningsledare Baserat på Experimentellt Resultat från Vindtunneln

Naim, Wadih January 2018 (has links)
It is important to keep an overhead power line within rated operating conditions. Thus,an accurate prediction of the conductor's thermal and electrical behavior leads to an increasein reliability and eciency. Under DLR operation, the current rating is adjustedbased on ambient weather and solar conditions to allow for dynamic line loading. Therating adjustment takes into account the cooling mechanisms acting on the conductor. Inthis thesis, cooling by means of convective heat transfer is studied based on wind tunnelexperimental measurements of three dierent conductor samples. Convection contributesto most of the cooling; however, it is aected by wind speed and direction. Two angle ofattacks were studied (40 and 90), where perpendicular ow was found to result in bettercooling. The location of boundary layer separation highly aects the surface distribution ofcooling, which is non-uniform. Oblique wind ow results in reduction in overall cooling dueto earlier boundary layer separation. Finally, the surface average convective heat transfercoecient correlates non-linearly with the Reynolds number, where higher wind speeds andlarger conductor diameters can lead to signicant improvements in cooling while keepingrelatively low current densities. The existing standards of IEEE and CIGRE were found tooverestimate the eect of convective cooling for the specic experimental cases. / Det är viktigt att hålla en kraftöverföringsledning inom nominella driftsförhållanden.Således leder en korrekt förutsägelse av ledarens termiska och elektriska beteende till en ökad tillförlitlighet och effektivitet. Under DLR-drift justeras nuvärdet baserat på omgivande väder och solförhållanden för att möjliggöra dynamisk belastning. Klassificeringsjusteringen tar hänsyn till de kylmekanismer som verkar på ledaren. I denna avhandling studeras kylning med hjälp av konvektiv värmeöverföring baserat på provning av vindtunnel av tre olika ledartyper. Konvektion bidrar till det mesta av kylningen. Det påverkas dock av vindhastighet och riktning. Två angreppsvinkelar studerades (40◦ och 90◦), där vinkelrätt flöde befanns resultera i bättre kylning. Placeringen av ytskiktseparationen har stor inverkan på ytfördelningen av kylning, vilken är ojämn. Skrå vindflöde resulterar i minskning av den totala kylningen på grund av tidigare separering av gränsskiktet. Slutligen korrelerar den ytvärdesöverföringskoefficienten för ytvärdet icke-linjärt med Reynolds-talet, där högre vindhastigheter och större ledardiametrar kan leda till signifikanta förbättringar i kylning samtidigt som relativt låga strömtäthet hålls. De befintliga standarderna för IEEE och CIGRE visade sig överskatta effekten av konvektiv kylning för de specifika experimentellafallen.

Page generated in 0.0612 seconds