• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 80
 • 9
 • Tagged with
 • 89
 • 26
 • 19
 • 16
 • 16
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Råmarksvärdet i delar av Västsverige

Dahl, Richard, Johansson, Linda, Martinsson, Niklas January 2005 (has links)
No description available.
2

Skolgården i staden : En fallstudie om ett exploateringsprojekt och en skolgårdsomvandling i kvarteret Sädesärlan

Appeltofft, Johanna January 2013 (has links)
No description available.
3

Råmarksvärdet i delar av Västsverige

Dahl, Richard, Johansson, Linda, Martinsson, Niklas January 2005 (has links)
No description available.
4

Grönområden i Stockholm : Hur påverkas de av exploatering?

Johansson, Sofia January 2010 (has links)
Grönområden är viktiga inslag i städer, de tillför många positiva bidrag till människors liv. Många studier visar på grönområdens positiva effekt på folkhälsan genom bl.a. minskning av stress och ökning av fysisk aktivitet. Närheten till dessa områden är mycket viktiga, studier visar att avståndet till ett grönt område bör vara max 300 meter från människors bostäder för att de ska användas mycket. Stockholm är en relativt grön stad, här finns många parker och andra naturområden som bidrar till att ge staden dess karaktär. Grönområdena i staden är också mycket populära, över 90 % av invånarna besöker ett grönområde minst en gång om året och 45 % är där varje vecka. Även i Stockholm har grönområdena minskat de senaste årtiondena. I Stockholms översiktsplan från 2010 fastställs det att staden förväntas växa mycket de närmsta åren. Många av de nya bostäder som behövs kommer att tillkomma i redan exploaterade områden genom förtätning. Detta kan komma att leda till att fler grönområden kan komma att exploateras i framtiden. Redan i nuläget finns det planer på att bebygga ett flertal grönområden. Syftet med den här rapporten har varit att ta reda på vilka värden Stockholms grönområden har och hur de påverkas vid en möjlig exploatering. Tre stycken områden med pågående planer för exploatering har undersökts närmare för att försöka fastställa hur den nya bebyggelsen kan komma att påverka området. När det gäller Larsboda strand och Sommen 9 bedömdes de natur- och kulturvärden som skulle försvinna vara förstora för att berättiga en exploatering. I fallet med Årstafältet ansågs de positiva följderna av planerna uppväga det som förloras i och med exploateringen.
5

Exploateringsavtal : Avtalsrätt i offentligrättslig miljö

Malm, Victor January 2017 (has links)
Uppsatsen berör avtalsrättsliga aspekter vid slutandet av exploateringsavtal. Till en början ges en beskrivning av exploateringsförfarandet i stort, där särskild vikt fästs vid vilka regler och offentligrättsliga principer som reglerar den kommunala kompetensen i förhållande till byggherren. Därefter sker en genomgång av exploateringsavtalets rättsliga grund. Den första av de tre huvudsakliga delfrågorna i uppsatsen berör i kommunens bundenhet i förhållande till de regler som avgör den kommunala kompetensen till följd av exploateringsavtalet. I denna delfråga berörs också kommunens bundenhet i förhållande till kommunens fullmäktiges agerande. Svaret på den första delfrågan innebär att kommunen har särskilda möjligheter att undkomma bundenhet med hänsyn till sin ställning som offentligrättsligt subjekt som agerar i egenskap av civil part. Den andra delfrågan berör huruvida den här typen av avtal bör tolkas mer objektivt. Genom att den kontext i vilken avtalen tillkommer har så pass starka offentligrättsliga inslag är det rimligt att större vikt fästs vid lagregler och förarbeten. Den offentligrättsliga kontexten innebär också att de riktlinjer för slutande av exploateringsavtal som kommunen enligt 6:39 PBL är skyldig att anta får betydelse för byggherrens förståelse av exploateringsavtalet. Den tredje delfrågan berör styrkeförhållandet mellan parterna. Genom att jämföra skyddsintressen till förmån för den svagare parten som finns i den semidispositiva civilrätten med den uppfattningen om att byggherren är den svagare parten i exploateringsavtal, görs en genomgång av de faktorer som påverkar styrkeförhållandet parterna emellan. Särskilt tungt väger det kommunala planmonopolet. Avslutningsvis berörs frågor såsom partsautonomins betydelse och hur de olika delfrågorna inverkar på varandra. Allra sist diskuteras exploateringsavtalets existensberättigande i förhållande till kommunala förutsättningar och den sammanblandning mellan offentlig och privat rätt som skett under den senaste tiden.
6

Utredning av fastigheten Uddevalla Råssbyn 1:19

Öberg, Mattias, Cyrillus, Marcus January 2007 (has links)
No description available.
7

Genomförandeutredning Vimmersjön - södra : etapp 1

Carlsson, Pernilla, Gannve, Jennie-Anne January 2004 (has links)
No description available.
8

Genomförandeutredning Vimmersjön - södra : etapp 1

Carlsson, Pernilla, Gannve, Jennie-Anne January 2004 (has links)
No description available.
9

Utredning av fastigheten Uddevalla Råssbyn 1:19

Öberg, Mattias, Cyrillus, Marcus January 2007 (has links)
No description available.
10

Fysisk modell som stöd vid kommunikation av planerad exploatering / Fysisk modell som stöd vid kommunikation av planerad exploatering

Sandgren, Linnéa January 2016 (has links)
I mitt examensarbete samarbetade jag med Sundsvalls kommun som driver projektet Grönt boende. Det är ett pilotprojekt där kommunen driver en exploatering av ett tomtområde i Sidsjö, Böle för att uppmuntra köpare till att bygga fastigheter som ligger i framkant när det kommer till miljöanpassning. Min del i projektet bestod av en inledande enkätundersökning för att ta reda på om de närboende var oroliga för den kommande exploateringen och om de hade en tydlig bild av hur områdes ska exploateras. Därefter uppförde jag en fysisk modell som visades. Efter att de närboende sett modellen fick de svara på ytterligare en enkät. Dessa enkäter ligger till grunden resultaten som visar att: * Närboende har fått en tydligare bild av exploateringen. * 40 % tror att det minskar oro kring exploateringen. * 80 % fick en positivare bild av exploateringen. * De flesta ansåg att en karta i kombination med en fysisk modell gav den tydligaste bilden av exploateringen. * Samtliga tyckte att en fysisk modell var Ganska eller Mycket viktig när kommunen exploaterar områden.  Resultatet tyder på att man i alla fall delvis kan minska oro inför en kommande exploatering för de närboende genom en fysisk modell. Jag föreslår vidare undersökning av hur en positivare inställning till projektet (vilket uppkom av visandet av en fysisk modell) kan gynna kommunen när det gäller synpunkter och överklagningar. / When I did my thesis I cooperated with Sundsvall Municipality who runs a project called Green Living. It´s a new project where the municipality is going to exploit an area in Sidsjö, Böle. The project is about encouraging the plot buyers to build houses that are in the front line of environmental friendly constructions. My part in this project was to do a survey to investigate if the local residents were anxious about the upcoming exploit in the area and if they found it difficult to imagine how the end result of the exploit would become. After the survey I made a physical model of the area and let the local residents look at it. Then they answered a new survey and the results showed as follows: * The local residents did get a clearer vision of the exploit by looking at the physical model. * 40 % think it decreases the anxiety for the exploit. * 80 % became more positive to the exploit. * The local residents thought that both a map and a physical model gave the most clear vision of the exploit. * All of the local residents thought it was Quite or Very important to have a physical model available when the municipality exploits new areas.  The result shows that you can at least partially reduce the local residents anxiety for an upcoming exploit, if you have an physical model available before exploiting new areas.  My proposes for coming studies is to investigate if there is a connection between the local residents becoming more positive to the exploit, and a reduction of complaints and appeals to the municipality, against the exploit.

Page generated in 0.0952 seconds