• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18182
 • 7996
 • 15
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 26206
 • 26129
 • 13198
 • 13000
 • 2274
 • 1584
 • 1465
 • 1163
 • 1034
 • 989
 • 857
 • 793
 • 788
 • 769
 • 755
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Corporate Social Responsibility : lockas studenter till en arbetsgivare som tar ett socialt ansvar?

Johnson, Anna, Peterson, Anna January 2005 (has links)
<p>Företag har först och främst ekonomiska intressen att ta hänsyn till. Ett mål är att skapa acceptabel vinst för sina ägare och ett delmål är att hålla nere sina kostnader. Rekryteringskostnaderna anses ha blivit en relativt dyr kostnadspost. Ett sätt att reducera denna är att företaget söker personal som inte bara är kompetent utan som även kan omfattas av företagets målsättning och etik. På så sätt växer en lojalitet fram mellan dessa och ökar sannolikheten att personal stannar längre hos företaget. Den anställdes trivselfaktor ökar och han får bättre förutsättningar för att känna att han tillsammans med företaget kan bidra till förändring av samhället och världen.</p><p>Vänds fokus från företagets intresseperspektiv till den arbetssökandes, kan man fråga sig om det finns ett intresse hos arbetssökande personer, i detta fall våra studenter i intervjuundersökningen, att utöver lön, ta hänsyn till företagets/organisationens policy</p><p>beträffande CSR- relaterade faktorer.</p>
42

Weekday : Från Lilla Essingen till världen

Häggström, Jonas, Linde, Jonas January 2008 (has links)
<p>Uppsatsen tar sin utgångspunkt i det som skedde på Drottninggatan den 6:e mars 2008. Då hölls en presskonferens med anledning att H&M köpt in sig i företaget Fabric Scandinavien. H&M har inledningsvis köpt 60 procent av företaget, med optioner på ett fullständigt ägande inom en femårsperiod.</p><p>Problemformuleringen grundar sig i att det råder hård konkurrens på den svenska modemarknaden. Det är svårt för små aktörer att etablera sig. I kontrast till detta har Weekday lyckats gå från att vara en liten second-hand affär på Lilla Essingen till att bli en storkoncern, vid namn Fabric Skandinavien, bestående av ett flertal framgångsrika varumärken samt två välrenommerade klädkedjor. Resan har tagit sammanlagt åtta år. För sex år sedan togs de första stegen mot vad företaget är idag, då öppnade Weekday sin första butik på Olofsgatan i närheten av Hötorget i centrala Stockholm.</p><p>Uppsatsen vill inte ta reda på varför H&M, i rena fakta, köpte in sig i företaget. Uppsatsen vill istället se på hur och varför Weekday vuxit så snabbt som de har gjort.</p><p>Genom att se till varumärkeslitteraturen vill vi ge en bild av vad som är de brukliga och dominerande förklaringar till varför vissa varumärken blir starka och om och hur man som företag kan arbeta med sina varumärken. Uppsatsen har tre block i denna strävan. Uppsatsen består av litteraturläsning, intervjuer med personal och ledning på Weekday samt av en medieanalys av hur företaget framställs i media.</p>
43

Det upplevda varumärket : En fallstudie av H&M och Zara

Ganrot, Sara, Edgren, Katarina January 2005 (has links)
<p>I dagens konsumtionssamhälle blir det allt viktigare att positionera sig rätt i kundens medvetande för att uppnå den önskade imagen. Nuförtiden räcker det inte längre att erbjuda funktionella värden utan även de emotionella har fått en betydande roll för kundens uppfattning av företaget. Många företag slåss om samma kunder och positionerar sig därefter vilket ofta medför att de har liknande marknadspositioner och att deras varumärken uppfattas på samma sätt.</p><p>Svenska H&M och spanska Zara är de två största klädkedjorna på den europeiska marknaden och i media skrivs det sällan om den ena utan att referera till den andra. Bilden som ges är att Zara är Spaniens svar på H&M. De anses vara stora konkurrenter med en liknande image och affärsidé. Zara öppnade sin första butik i Stockholm i september 2003 och är således fortfarande relativt nya på den svenska marknaden. Då de har planer på att under 2005 öppna ytterligare butiker i Stockholm vill vi se hur kunderna uppfattar varumärkena och huruvida deras bild överensstämmer med hur företagen positionerar sig. Således valde vi att utifrån en kvantitativ fallstudie på H&M och Zara undersöka de av kunderna upplevda varumärkena genom frågeställningen: Upplever H&M:s och Zara:s kunder att företagen innehar liknande marknadsposition? Vi har studerat de båda företagen utifrån den information vi fått från dem samt medias bild, som vi fann mycket intressant. Därefter gjorde vi en enkätundersökning vars resultat vi kopplande samman med de valda teorierna om varumärken och positionering.</p><p>Utifrån analysen har vi dragit slutsatsen att H&M och Zara inte innehar samma marknadsposition i Sverige då större delen av de svarande inte uppfattar dem vara konkurrenter eller ha en liknande image. Trots detta upplever kunderna att de är lika moderiktiga, stilskapande och spännande. De kunder som inte har vistats mycket i Spanien ansåg dock Zara vara mer exklusivt men H&M ansågs vara avsevärt mer prisvärt. Ur detta drar vi slutsatsen att kunderna anser Zara vara väldigt dyrt och inte alls så prisvärt som de vill förmedla. Detta kan vara ett resultat av att de saknar en tydlig uttalad affärsidé, något som kan leda till en oklar marknadsposition. Det kan även bero på att de är relativt nya på den svenska marknaden och inte använder sig av reklam utan förlitar sig på så kallad word-of.mouth. Vi ser också att svenska mediers bild av två stora konkurrenter inte stämmer med verkligheten men vi anar att denna bild skulle vara mer förenlig med de spanska kundernas då Zara i Spanien verkar vara mindre exklusivt samt har en 31% lägre prisnivå och därmed inte bara konkurrerar med H&M om moderiktighet, kvalitet och stilskapande utan även med priset.</p>
44

Ett traditionellt flygbolags anpassningsförmåga : En fallstudie av Scandinavian Airlines Sverige

Ahtila, Johan, Ho, David January 2005 (has links)
<p>Frågeställning: Vilka nödvändiga förändringar behöver ett traditionellt flygbolag genomgå för att överleva inom en turbulent marknad?</p><p>Huvudsyfte: Med hjälp av en fallstudie och utvalda teorier analysera och utvärdera hur väl ett traditionellt flygbolag anpassar sig utefter de rådande marknadsförhållandena på flygmarknaden.</p><p>Metod: En fallstudie med SAS Airlines som studieobjekt har genomförts. Även Ryanair har inkluderats som en liten del i studien, vars syfte är att förse läsaren med en beskrivning av fenomenet lågprisflygbolag. Vidare har valda relevanta teorier utgjort ramen för insamlandet av data från rapporter av olika slag samt kompletterande information från intervjuer.</p><p>Slutsatser:</p><p> - Omvärldsbevakning möjliggör kundanpassningen.</p><p>- Organisationsstorlek tillsammans med allianssamarbetet inger ökade möjligheter för anpassningen.</p><p>- Den offensiva prispolitiken tillsammans med det förändrade resebeteendet försvårar SAS Airlines konkurrensförmåga.</p><p>- Organisations- och ägarstruktur inger begränsade handlingsutrymmen.</p><p>- SAS Airlines har ytterst få möjligheter till att anpassa sig efter krig, epidemier, terrordåd och oljeprissvängningar.</p><p>- SAS Airlines anpassning består i stora drag av kostnadsbesparingar, kapacitetsreduceringar, kundanpassning av erbjudanden samt av en efterfrågestyrd prissättning.</p>
45

Hotellbranschen i Stockholm

Legazpi, Ana Victoria, Hadjacos Söderberg, Tommy January 2005 (has links)
<p>Den senaste tiden har media larmat om att landets och Stockholms hotell genomgår en kris. De bidragande faktorerna har ansetts vara många. Några av dom är minskningen av konferenser, it-bubblan, osäker konjunktur, minskat resande, krigsoro och terrorhot. Trots det fortsätter planeringen och byggandet av nya hotell i vår huvudstad. Konkurrensen blir högre och hotellen försöker öka beläggningen. Det har lett till att många hotell har valt att sänkta sina priser. Hotellen kan trots de sänkta priserna inte längre leva på affärsgästerna och behöver nu fylla sina rum under helgerna. De svenska privatgästerna blir då avgörande för deras överlevnad.</p><p>I vår uppsats har vi tagit hjälp av fyra slumpmässigt utvalda hotell. Syftet var att genom en fallstudie på hotellen och en enkätundersökning bland dess svenska privatgäster, identifiera, analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för att hitta andra mervärden än priset. Vi skulle även komma med förslag på åtgärder som kunde förbättra hotellens situation.</p><p>Teorierna vi valt att använda oss av stöds av hotellens utvidgade tjänsteerbjudande. Det har hjälpt oss att identifiera mervärden. I en matris placerade vi även in hotellens svenska privatgäster utifrån vilken typ av hotell de föredrog. Axlarna motsvarar förhållandena kvalitet/pris och låg-/hög involvering.</p><p>Det resulterade i att kvalitet och hotellets geografiska läge var det mest värdegivande för gästerna. Det följdes tätt av bra service och bemötande. Nödvändigt för att vara konkurrenskraftig är att anpassa sig och lyssna till marknaden. Vi har gett några förslag.</p>
46

Kreditbedömningsprocessen : Jämförelse mellan de fyra storbankerna i Sverige

Jovanovski, Daniel, Karlsson, Anders January 2005 (has links)
<p>The financial crisis in the beginning of the 1990´s the financial crisis had a strong impact on the Swedish economy. Some of the main actors in the crisis were the largest banks of Sweden which brought a huge amount of losses on themselves. One of the main reasons for this was that the banks focused on volume increases rather than on credit losses. The credit analysis process is performed differently these days and it is the development of this process that is the focus for the authors.</p><p>This thesis is about the credit analysis process in the four largest banks of Sweden. The purpose of the thesis is to highlight which factors the banks include in the credit analysis process and in how small and medium size companies are treated in this process. Another purpose of this thesis is to see if there are any differences between the four banks.</p><p>The aim of the thesis is reached through empirical investigation through personal interviews with representatives from the four banks. Complementary interviews have also been made with three analysts and three companies to get a more general impression. The empirical investigation is then compared to the theoretical references.</p><p>The authors reached conclusion is that the central part of the credit analysis process comprises the importance of the companies’ future cash flow and credit refund. A clear and refined business concept is very important along with the board of companies’ board members.</p><p>The credits analysis process is very similar in all the four banks; the main similarity is that all the banks make a central economy analysis along with a surrounding world and business analysis. A future forecast is also made. From this analysis the banks can measure the credit risk rate. If these factors are of satisfaction the banks will accept the companies credit applications.</p><p>The banks are very much similar to each other, with the largest difference that Handelsbanken have a more flattened organization compared to the other banks.</p>
47

Eventmarketing i auktionsbranschen

Krnjic, Ervin, Subotic, Natasa January 2005 (has links)
No description available.
48

Kompletterande affärsidéer som värdeskapande samordningsmekanism : En studie av soloföretagare i frisörbranschen

Engdahl, Jeanette, Hägglund, Jennie January 2005 (has links)
<p>Det finns en tydlig trend att soloföretagandet ökar i tjänstesektorn. På grund av effektiviseringar, politiska sysselsättningsåtgärder tvingas och lockas allt fler till att starta företag för att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. År 2003 stod soloföretagen för 58% av det totala antalet företagskonkurser. Anledningen till detta är dels okunskapen som finns när man tvingas ut i företagande, men framförallt resurssvaghet. </p><p>För att klara sig i hård konkurrens behöver soloföretagen någon form av resurskomplettering. En sådan kan komplettering kan vara samarbete med andra aktörer. På så sätt reducerar man osäkerheten och risktagande och ökar konkurrenskraften. Dock saknas det kunskap om vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man letar samarbetspartners.</p><p>Uppsatsens problemformulering lyder således: "Vilka faktorer är viktiga för att samordna soloföretagare i tjänstesektorn så att de kan erbjuda konkurrenskraftigare lösningar?". </p><p>Vårt syfte med undersökningen är att analysera och utvärdera enskilda frisörföretagare i Stockholms innerstad, för att se hur olika former av samordning påverkar deras värdeskapande.</p><p>Vid vårt deduktiva tillvägagångssätt har vi använt oss av tre olika teorier; Håkanssons nätverksteori, Grönroos affärsidéteori och Normanns Värdestjärnan. I enlighet med dessa teorier kan följande påstående lyftas fram:</p><p>- för att företag i ett nätverk ska kunna producera erbjudanden med högre värde krävs det att deras affärsidéer kompletterar, istället för att konkurrera med, varandra. Då får nätverket en övergripande affärsidé som är konkurrenskraftigare än den enskilde affärsidén. De helhetslösningar som kan erbjudas ökar kundens mervärde.</p><p>Sex salonger i Stockholms innerstad deltog i vår enkätundersökning, tre renodlade frisörsalonger och tre skönhetssalonger med blandade erbjudanden ställdes mot varandra. De slutsatser som kunde dras var att kompletterande affärsidé som samordningsmekanism inte är en avgörande faktor för att skapa värde i frisörbranschen. Värdeskapande samordning är branschspecifikt. Vår undersökning visar att det inte finns en universallösning när det gäller att hitta rätt samarbetspartners. Däremot är en tydlig affärsidé alltid viktig för att erbjuda rätt tjänst/produkt till rätt segment viktigt för alla företagare, oavsett bransch och samordning.</p>
49

Björkhagaskolan framtidens grundskola

Stenhorn, Patricia, Tekle, Helén January 2005 (has links)
No description available.
50

Cross cultural cooperation : a field study about India and Sweden

Söderlind, Eva, Kidby, Sara January 2005 (has links)
<p>A successful cooperation between different cultures in a global organisation depends on a good understanding about the norms and the values in the other culture. To have a good understanding about other cultures makes it easier to build good international relationships between countries without misunderstandings and misperceptions.</p><p>In this master thesis we investigate the cultural differences between Swedes and Indians that can be found in Swedish subsidiaries in India and if these cultural differences affect the cooperation between Indians and Swedes. The five cultural aspects that are in focus in this study are the following; </p><p>1. Identity – concerns if members of a business culture see themselves as individuals or as a collective (see figure 3, p.30). </p><p>2. Time – concerns how business cultures value time (see figure 4, p.32). </p><p>3. Ambiguity – concerns how business cultures react to the uncertainties and ambiguities in the daily work (see figure 5, p.34). </p><p>4. Integrative strategy – concerns if business cultures are conflict orientated or not, emphasise competitive behaviour or not, and how they value their free time (see figure 6, p.37). </p><p>5. Power and hierarchy – concerns how business cultures divide power and what they recognise as status (see figure 7, p.40). </p><p> The empirical result was gathered during a two month field study in India where we interviewed both Swedish and Indian managers and engineers about their experience in cross cultural cooperation.</p><p>The investigation revealed that there are differences in the cultures and that they affect the cooperation between Indians and Swedes in the subsidiaries. The biggest difference in identity was the informal classification in Indian business societies. The Swedish managers sometimes had problems with recognising the differences in ranks and the informal hierarchy among the Indians which could lead to Indian employees feeling bypassed and overlooked. (See 7.1.3 Conclusion of Identity, p.60) </p><p>When it comes to differences concerning time the Indians were more optimistic about time and did not have the same respect as the Swedes regarding being on time and keeping deadlines. This could lead to problem in the cooperation because Swedes believed that time and money was wasted when deadlines were not kept. (See 7.2.3 Conclusion of Time, p.64) </p><p>In the aspect of ambiguity Swedes valued safety more than taking risks when doing business. The Indians on the other hand valued risk taking more than safety. This led to problems in the cooperation because the Indians saw the Swedish way of always analysing risks before doing business as costly. Too much concern about safety led to non-competitive prices and loss of markets. (See 7.3.3 Conclusion of Ambiguity, p.68)</p><p>In the analysis of integrative strategy we found that the Indian business society was regarding the manager as someone above the regular employee. This view led to problems in the communication between the Swedish managers and the Indian employees because the employees did not dare to criticise the manager’s decisions. The Swedish manager expected the employees to correct him when he was wrong and got disappointed when they did not. (See 7.4.4 Conclusion of Integrative strategy, p. 72) </p><p>In the cultural aspect power and hierarchy we concluded that the manager in India was seen as someone with a lot of authority and as a father figure for the employees. This was not the case in Sweden where the manager was more seen as a companion. The different management styles led to confusion among the employees when the Swedish manager demanded them to be more independent and the Indian manager expected them to be more dependent on his authority. (See 7.5.4 Conclusion of Power and Hierarchy, p. 75) </p><p>The result of this study gives a knowledge and understanding about cultural differences between Indians and Swedes and can be used as guidelines when cooperating across the Indian and Swedish culture. </p>

Page generated in 0.0573 seconds