• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18182
 • 7996
 • 15
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 26206
 • 26129
 • 13198
 • 13000
 • 2274
 • 1584
 • 1465
 • 1163
 • 1034
 • 989
 • 857
 • 793
 • 788
 • 769
 • 755
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

JC : En fallstudie på hur företaget JC arbetar med reklamkampanjer

Musasoglu, Maria, Johansson, Lara January 2005 (has links)
<p>Globaliseringen har lett till en mättad marknad. För att företag skall kunna överleva i detta hårda marknadsklimat så har det blivit viktigt med differentiering och flexibilitet. Den ökade konkurrensen har skapat fler valmöjligheter för kunderna vilket har ändrat på deras köpvanor.</p><p>För företag har det blivit viktigt att locka kunder med någonting annat utöver själva kärnprodukten. Det har blivit viktigt att bygga en långsiktig relation till kunden och fokusera på produktens mjuka värden. Skapandet av ett starkt varumärke är numera av högsta prioritet eftersom ett starkt varumärke gynnar hela företaget. Genom att skapa rätt image kan man stärka varumärket och på så sätt skapa en mer lojal kund. Det finns olika sätt att stärka sitt varumärke på. Det kan röra sig om att aktivt arbeta med värden som varumärket förknippas med för att på så sätt behålla och stärka det företaget står för. Man kan även använda sig av kända profiler för att ladda det egna varumärket med rätt värden. En metod som man kan använda sig av är att arbeta med reklamkampanjer där man kan differentiera sig från mängden, skapa en medvetenhet kring företaget och utveckla varumärket.</p><p>Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera och utvärdera hur JC arbetar med reklamkampanjer samt hur detta påverkar målgruppen. Uppsatsen kommer att titta närmare på JC:s reklamkampanj med skådespelerskan Sienna Miller. Genom detta förfarandesätt bör det framkomma vilken genomslagskraft en reklamkampanj kan ha på ett företag och dess varumärke.</p><p>Teorikapitlet består av teorier som är relevanta för det problem som skall belysas. De utvalda teorierna berör aspekter som till exempel ett företags profil och image, kundlojalitet och kundinvolvering samt hur olika delar av ett företag och dess aktiviteter påverkas av intern-, interaktiv- och extern marknadsföring.</p><p>En reklamkampanjs genomslagskraft påverkas av flera faktorer. Först och främst måste den interna marknadsföringen fungera på ett bra sätt där alla inblandade gynnas i den egna arbetssituationen. När alla företagets delar är tillfreds så har man lyckats. Vidare är den interaktiva marknadsföringen av lika stor vikt. Butikspersonal som är tillfreds förmedlar denna positiva stämning vidare till kunderna vilket resulterar i tillfredsställda och förhoppningsvis lojala kunder. En känd person kan bidra med sitt kändisskap vilket kan ge större effekt på ett företags marknadsföringsaktiviteter. Men, om ett företag inte säljer rätt produkter redan från början så kommer inte den kända personen kunna göra någon större skillnad. När dessa faktorer är säkrade så har man alla förutsättningar i världen att lyckas med sin reklamkampanj.</p>
22

JC : En fallstudie på hur företaget JC arbetar med reklamkampanjer

Musasoglu, Maria, Johansson, Lara January 2005 (has links)
Globaliseringen har lett till en mättad marknad. För att företag skall kunna överleva i detta hårda marknadsklimat så har det blivit viktigt med differentiering och flexibilitet. Den ökade konkurrensen har skapat fler valmöjligheter för kunderna vilket har ändrat på deras köpvanor. För företag har det blivit viktigt att locka kunder med någonting annat utöver själva kärnprodukten. Det har blivit viktigt att bygga en långsiktig relation till kunden och fokusera på produktens mjuka värden. Skapandet av ett starkt varumärke är numera av högsta prioritet eftersom ett starkt varumärke gynnar hela företaget. Genom att skapa rätt image kan man stärka varumärket och på så sätt skapa en mer lojal kund. Det finns olika sätt att stärka sitt varumärke på. Det kan röra sig om att aktivt arbeta med värden som varumärket förknippas med för att på så sätt behålla och stärka det företaget står för. Man kan även använda sig av kända profiler för att ladda det egna varumärket med rätt värden. En metod som man kan använda sig av är att arbeta med reklamkampanjer där man kan differentiera sig från mängden, skapa en medvetenhet kring företaget och utveckla varumärket. Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera och utvärdera hur JC arbetar med reklamkampanjer samt hur detta påverkar målgruppen. Uppsatsen kommer att titta närmare på JC:s reklamkampanj med skådespelerskan Sienna Miller. Genom detta förfarandesätt bör det framkomma vilken genomslagskraft en reklamkampanj kan ha på ett företag och dess varumärke. Teorikapitlet består av teorier som är relevanta för det problem som skall belysas. De utvalda teorierna berör aspekter som till exempel ett företags profil och image, kundlojalitet och kundinvolvering samt hur olika delar av ett företag och dess aktiviteter påverkas av intern-, interaktiv- och extern marknadsföring. En reklamkampanjs genomslagskraft påverkas av flera faktorer. Först och främst måste den interna marknadsföringen fungera på ett bra sätt där alla inblandade gynnas i den egna arbetssituationen. När alla företagets delar är tillfreds så har man lyckats. Vidare är den interaktiva marknadsföringen av lika stor vikt. Butikspersonal som är tillfreds förmedlar denna positiva stämning vidare till kunderna vilket resulterar i tillfredsställda och förhoppningsvis lojala kunder. En känd person kan bidra med sitt kändisskap vilket kan ge större effekt på ett företags marknadsföringsaktiviteter. Men, om ett företag inte säljer rätt produkter redan från början så kommer inte den kända personen kunna göra någon större skillnad. När dessa faktorer är säkrade så har man alla förutsättningar i världen att lyckas med sin reklamkampanj.
23

Landstinget i Värmlands balanserade styrkort : Från beslut till praktisk tillämpning / The Balanced Scorecard in a public organization : From decision to practical application

Evegren, Josefin, Hed, Anita January 2007 (has links)
<p>Det balanserade styrkortet är ett styrverktyg som utvecklats för företag i syfte att underlätta att dess kortsiktiga aktiviteter understöder organisationens långsiktiga mål. Ledningen för Landstinget i Värmland beslutade år 2004 att det balanserade styrkortet skulle införas som ett verktyg för strategisk styrning i hela organisationen. Lanstingsledningen slog vidare fast att styrverktyget skulle utvecklas samt implementeras stegvis in i organisationen, med en början på landstingsnivå och sedan vidare ner till länsverksamhets- samt slutligen till enhetsnivå. Vårdcentralen Rud är en av Landstinget i Värmlands verksamheter på enhetsnivå och tillhör länsverksamheten allmänmedicin. Hösten år 2005 blev det aktuellt för vårdcentralen att utveckla och implementera sitt eget balanserade styrkort.</p><p>Studiens syfte är att beskriva samt granska hur det balanserade styrkortet utvecklas, utformas och tillämpas i organisationen Landstinget i Värmland samt en av dess enheter, Vårdcentralen Rud. En kvalitativ metod i form av intervjuer har använts för att skapa förståelse för landstingets relation till det balanserade styrkortet.</p><p>Studien visar att Landstinget i Värmland har utvecklat sitt balanserade styrkort genom att tillämpa olika teorier om styrverktyget. Dessa har sedan anpassats till organisationens struktur och situation. Då det balanserade styrkortet införs stegvis in i organisationen, har landstingets styrkort fungerat som utgångspunkt för länsverksamheters samt enheters styrkortsutformning. Det balanserade styrkortet har blivit förankrat samt accepterat på landstingsnivå och används numer som ett styrverktyg för Landstinget i Värmlands strävan att nå sina strategiskt långsiktiga mål.</p><p>Vårdcentralen Ruds verksamhetschef, har utifrån landstingets samt länsverksamheten för allmänmedicins balanserade styrkort, utvecklat ett eget styrkort tillsammans med sin personal. Styrkortet befinner sig för närvarande i sin implementeringsfas där det är av vikt att verktyget blir accepterat samt förståeligt för verksamhetens medarbetare. Vårdcentralen upplevs ha goda förutsättningar för att få styrverktyget förankrat i verksamheten.</p>
24

Får och vill män arbeta inom vård och omsorg?

Nyström, Jonas, Hansson, Malin January 2007 (has links)
<p>Jämställdhet är ett mål vårt samhälle strävar efter. Gamla könsroller och förlegad syn på maskulinitet och femininitet förhindrar grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden. I debatten rörande jämställdhet, lika betalt för lika jobb, hamnar männen på kvinnodominerade arbetsplatser lite i skymundan.</p><p>Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad är en horisontellt segregerad organisation med en majoritet av kvinnor. En klar önskan från både anställda och ledning finns att öka andelen män inom vård och omsorg. Fördelarna med en jämställd organisation ses av samtliga men hur arbetet skall bedrivas för att uppnå denna önskan råder det större oklarhet om.</p><p>Syftet med uppsatsen är att utifrån vår frågeställning ”Får och vill män arbeta inom vård och omsorg?” sprida ljus över olika delar av organisationen av intresse för jämställdhetsarbete.</p><p>Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en undersökning i vilken tre jämställdhetsfrågor ingick. Som en fördjupning av denna har vi använt oss av en kvalitativ studie för att undersöka fenomenet. Genom vårt val av undersökningsmetod vill vi uppnå en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang för att därmed få en bättre insikt i människors livssituation och de val de gör. Generaliseringar rörande utfallet av vår undersökning som inkluderat tio medarbetare av olika kön, ålder, och utbildning blir svåra att göra i och med den kvalitativa ansats vi valt.</p><p>Arbetet tar upp negativa och positiva sidor medarbetare möter i sin vardag och hur dessa påverkar individen. Omgivningens fördomar kan påverka mäns eventuella normbrytande yrkesval. Den negativa effekt detta får i samband med vård- och omsorgsförvaltningens bristfälliga jämställdhetsarbete, överskuggar de positiva aspekter jobbet har och reducerar därmed antalet tänkbara manliga arbetare.</p><p>I vårt arbete kom vi fram till att, ja, män både får och vill jobba inom vårdsektorn men bara om man har karaktären att stå emot fördomarna och viljan att överkomma de hinder som står i vägen.</p>
25

Värdering av skogsfastigheter enligt IAS 41

Gruvholm, Maria, Wester, Andreas January 2007 (has links)
<p>IAS 41 är en värderingsstandard för Jord- och skogsbrukstillgångar. Detta innebär att alla jord- och skogsbrukstillgångar ska redovisas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. IAS 41 har funnits sedan tidigare men sedan IASC blev IASB så har den reviderats. Den har både fått visst nytt innehåll samt en del av det gamla har behållits. Den största förändringen är dock att tillgången ska värderas till verkligt värde istället för anskaffningsvärde.</p><p>Vi har i denna uppsats valt att titta på hur aktiva inom branschen har sett på IAS 41 innan, under och efter förändringen i standarden. Detta har vi valt att göra genom att granska artiklar skrivna av branschaktiva för att få en bild av deras tankar. Vi har sedan sammanfört deras tankar med teori kring regeln för att se på vilket sätt regeln faller ut i företagen.</p><p>Skogstillgångar har tidigare redovisats enligt anskaffningsvärdet men ska nu redovisas till verkligt värde. Detta påverkar skogsbolagens redovisade egna kapital då det kan ses en ökning.</p><p>Skogsbolagens ökade redovisade egna kapital är dock inte bara något positivt. Det finns många meningar om detta och de går oftast isär. Många är de författare som har haft åsikter om IAS 41 både innan, under och efter dess införande. Vi har i denna uppsats försökt att sammanställa några intressanta synpunkter på IAS 41 och se hur standarden påverkar enskilda bolag.</p><p>Ett tydligt problem vi värdering av skog är att det kan vara mycket svårt att värdera skog till verkligt värde då den har en så lång tillväxtperiod. Vid jämförelse med jordbruk som regleras i samma standard så skördas den varje år och det har ett verkligt värde i form av försäljningsvärdet varje år. Vad gäller skogen så dröjer det cirka 80 år innan skogen är klar för avverkning och först då kan dess verkliga värde urskiljas.</p><p>Det bör också påpekas att det inte längre finns så många noterade skogsbolag. Det kan ses en trend i att skogsbolagen väljer att sälja sin skog till intressebolag som kan redovisa enligt de gamla principerna för att eventuellt komma undan att redovisa enligt den nya standarden.</p>
26

Hur fungerar Lean construction? : En fallstudie av NCC

Häggroth, Michael, Odén Rapport, Nils January 2008 (has links)
<p>Det har blivit allt dyrare att bygga i Sverige, den svenska byggnadsindustrin har halkat efter övrig producerande industri och byggföretagen måste börja tänka i nya banor om de ska klara de nya utmaningarna. Lean-tänkande har länge nyttjats inom den tillverkande industrin och byggföretag har på senare år börjat snegla på dessa koncept i syfte att öka sin produktivitet. Problemet är att byggindustrin inte har homogena produktionsmiljöer och därmed inte kan använda samma lean-koncept som exempelvis bilindustrin. Därför har ett nytt koncept som kallas Lean construction utvecklats som bygger på ett antal principer från traditionella produktionssynsätt (Koskela, 2000). Konceptet är relativt nytt och forskningen inom området har främst fokuserat på lösningar på specifika problem istället för att skapa förståelse för konceptets helhet. I denna studie ligger därför fokus på att skapa förståelse för helheten genom att belysa hur Lean-constructionprinciper samverkar och påverkar varandra i ett produktionssystem. För att förstå dessa kopplingar har ett byggföretag som aktivt arbetar med olika lean-koncept studerats i en fallstudie. I studien framgår att produktionsprinciperna kan vara överordnade varandra och att vissa principer kan vara mer eller mindre centrala i Leanconstruction. Studien identifierar också ett nytt område byggföretag kan ha problem med, vilket benämns som kunskapsslöseri.</p>
27

Bankens färd till kunderna : En studie om bankernas strategier för att nå ut till bankkunder med brister i det svenska språket

Belge, Helin, Chamon, Brola January 2006 (has links)
<p>The competition has increased with the establishment of the new banks and the credit institutes taking on the market, the big banks are no longer alone on the market.</p><p>In speed with the increased range, have also the marketing and the recruit of new bank customers become more driven.</p><p>Bank customers with lacks in the Swedish language, is a segment with potential which doesn’t get used by the banks and in turn of that the bank customers doesn’t get their needs satisfied.</p><p>The purpose with this survey was to analyze if the four largest banks, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea and SEB had prepared strategies that were directed to bank customers with lacks in the Swedish language. In those cases the banks had strategies, respective measures were presented.</p><p>Furthermore the bank customers with lacks in the Swedish language were studied if they experienced that the banks were using measures to satisfy their language needs in contact with the banks and presented the benefit of them.</p><p>The information about the banks strategies was assembled through interviews with persons from each bank. The bank customers experience was assembled through a questionnaire survey.</p><p>The result showed that the banks hade different strategies for reaching out to these customers, it was from showing understanding to multicultural offices. Half of the customers appreciated that the banks pressured themselves for them by being patient, explained the services and in some cases had staff that could several language. They had solutions on how language problem could be solved, for example by simplify the services, better understanding in all situations and hostesses who could take time to explain when there were needs for it.</p> / <p>Konkurrensen har ökat i och med etableringen av nya banker och kreditmarknadsbolagens intåg på marknaden, storbankerna är inte längre ensamma på marknaden. I takt med det utökade utbudet har även marknadsföringen och värvningen av bankkunder blivit allt hetsigare.</p><p>Bankkunder med brister i det svenska språket är ett segment med potential som inte tas till vara av bankerna och dessa bankkunder får därmed inte sina behov tillfredställda.</p><p>Syftet med denna undersökning är att analysera om de fyra största bankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB har utarbetade strategier som riktade sig mot bankkunder med bristfälliga kunskaper i det svenska språket. I de fall bankerna hade strategier, redovisades respektive banks åtgärder. Vidare undersöktes om bankkunderna med bristfälliga kunskaper i det svenska språket upplevde att bankerna använde sig av olika åtgärder för att tillgodose deras språkbehov vid kontakt med bankerna. Vidare redovisa fördelarna med dessa åtgärder.</p><p>Informationen om bankernas strategier samlades in genom intervjuer med personer från respektive bank. Bankkundernas upplevelser samlades in genom en enkätundersökning.</p><p>Resultatet visade att bankerna hade olika strategier för att nå ut till dessa kunder. Strategierna gällde från att visa förståelse till mångkulturella kontor. Hälften av bankkunderna uppskattade att bankerna ansträngde sig för dem genom att de var tålmodiga, förklarade tjänsterna och i vissa fall hade flerspråkig personal. Bankkunderna hade förslag på hur språkproblem kunde undvikas genom till exempel förenkling av tjänsterna, större förståelse i alla situationer och värdinnor som tog sig tid att förklara vid behov.</p>
28

Att fånga & förmedla en livsstil med ett varumärke & en affärside : en fallstudie av Proud

Ebbestrand, Sofie, Ahlberg, Marie-Louise January 2006 (has links)
<p>The purpose of this essay was to find conceivable marketing- and business strategies that can be combined with a company’s lifestyle.</p><p>This essay is dependent on a number of interviews with the owner of a maternity clothing trademark, PROUD. PROUD is a new company that has many different options concerning expansion, trademark and its existing and future products and also the knowledge regarding the client’s attitude towards PROUD.</p><p>The authors of this essay believe that the trademark should represent a lifestyle. For a company to be able to deliver, it has to understand what the future clients want and need. I.e. feedback is most important so that in the future PROUD can expand on both market- and business level to succeed. To build a long-term involvement and create loyalty between the company and consumers some form of exchange of knowledge and response must be a part of a successful business. To create a company based on a lifestyle philosophy you have to understand the market and the requirements the clients have.</p><p>“PROUDmothers” are defined, according to the authors, as PROUD’s most attractive customer group. The new consumers signify the lifestyle that PROUD’s trademark and business concept represent.</p><p>The strategies that the authors have found are focused on marketing, development of customer segment and finding new consumer groups. Also caring for the relations and developing them towards the business network and creating a connection with the end customer are very important. Starting a concept store and an Internet store where the PROUDmothers can find all products that they need and consume will satisfy their needs and resolve the larger issues PROUD have today, i.e. not getting direct feedback from clients.</p>
29

Transporttjänsten

Kruusa, Ene, Sporrek, Ulrika January 2006 (has links)
<p>Ett effektivt transportsystem är ett nödvändigt inslag i ett konkurrenskraftigt näringsliv och är avgörande för den ekonomiska tillväxten i landet. Med dagens hårdare krav på att hålla snävare tidsramar, krävs snabba och punktliga leveranser från leverantörer och producenter till konsumenter. Transportbranschen har inte undkommit det tryck som förändringar i omvärlden skapat såsom den ökade internationaliseringen och sedan något årtionde har den svenska åkerinäringen blivit utsatt för en allt brutalare internationell priskonkurrens. EU och de nyinträdda medlemsländerna utgör ett hot genom att nya konkurrensvillkor uppstått. Då de utländska åkerierna har en lägre kostnadsbild än de svenska kan de i en allt större grad erbjuda lägre priser än de svenska. För att kunna konkurrera sänker även de svenska åkerierna sina priser bortom rimlighetens gräns och på så sätt undermineras deras egen verksamhet. För att fortsatt kunna matcha kundernas allt högre krav på mer flexibla, tätare, snabbare och framför allt billiga transporter måste verksamheten ses över.</p><p>Syftet med uppsatsen var att utifrån transportköparnas krav och önskemål analysera och utvärdera transporttjänsten. Detta realiserade vi genom att först utföra en förundersökning för att undersöka vilka krav och önskemål transportköparna hade för att sedan undersöka hur de svenska åkerierna arbetar utifrån dessa för att skapa värde för transportköparen. De undersökningar vi genomförde bestod av intervjuer med fem transportköpare och fem åkerier. Förförståelse för ämnet fick vi genom studier av litteratur, artiklar och möten med insatta inom transportnäringen.</p><p>Utifrån den börmodell vi konstruerade kunde vi härleda variabler som motsvarade vad vi ansåg skapa värde för kunden. Resultatet vi uppnådde var att åkerierna arbetade på olika sätt och med olika grad av förståelse för att uppnå värde för transportköparen.</p><p>De slutsatser man kan dra är att vikten av att nischa sig i transportbranschen är hög för de svenska åkerierna. De kan inte pressa sina priser av olika orsaker och måste då erbjuda sina kunder mer värde för pengarna. Undersökningen visade att transportköparna i stor grad går efter lågt pris när de väljer åkeri men att de även kräver en extremt hög servicegrad. Detta är svårt för åkerierna att möta och de flesta försökte att samarbeta och utarbeta skräddarsydda lösningar för varje kund i syfte att motivera ett rimligt pris. Genom att skapa värde för transportköparna är det möjligt för de svenska åkerierna att motivera ett högre pris och på så sätt stanna kvar på marknaden.</p>
30

CSR - Think small : En studie kring att förena vinstmaximering med hållbarhet

Larsson, Dennis, Persson, Andreas January 2010 (has links)
<p>Att arbeta med CSR i sin organisation innebär en hel del kostnader som ofta inte kan matchas med några intäkter, korrelationen mellan CSR-engagemang och lönsamhet är inte bevisad. Likväl engagerar sig företag i CSR, något som vi tycker är mycket intressant. Syftet med vår studie är att bidra med en djupare förståelse för hur arbetet i verksamheterna ser ut kring att förena de korta vinstmaximeringsmålen med de långsiktiga hållbarhetsmålen, med underfrågan varför företag väljer att arbeta med CSR. Ämnet är mycket aktuellt och det råder ständiga debatter kring vilket ansvar det enskilda företaget bör ta gentemot sin omgivning. Vi är av uppfattningen att företagens ansvarstagande gentemot sin omgivning är nödvändig i arbetet att försöka ändra individers attityd till hur vi påverkar vårt samhälle ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och inte minst miljömässigt perspektiv.</p><p>För att genomföra studien på bästa möjliga sätt har vi använt oss av ett abduktivt angreppssätt, där vi både innan och efter intervjutillfällena har studerat olika teorier för att öka vår kunskapsbas inför intervjuer och vidare analys av den insamlade empirin. Intervjuerna har genomförts med en kvalitativ utgångspunkt, där det unika hos varje respondent har givits möjligheten att träda fram.</p><p>Utan att kunna dra några generella slutsatser från vårt resultat har vi i vår studie kunnat fastslå att de respondenter vi intervjuat har en relativt samlad bild av hur de arbetar med CSR och lönsamhet. Organisationerna arbetar med olika aspekter av CSR, men är inte branschspecifika som vi trodde till en början. De verkar istället skilja sig individuellt och kan möjligtvis förklaras med företagsledarens personliga engagemang. Motivet till att arbeta med CSR är främst en vilja av att vilja vara med och påverka omgivningen, men även att CSR anses vara en värdeskapande faktor. Man är även rörande eniga om att kommunikationen av CSR är en viktig del av arbetet, men att man måste bli bättre i denna fas. Man är införstådd med betydelsen och försöker i möjligaste mån att arbeta med ett proaktivt förhållningssätt till CSR. En annan viktig aspekt av ett lönsamt CSR-arbete är att finna de gemensamma värden som kan delas mellan samhälle och företag, samt att man lyckas engagera sina medarbetare till att vilja vara med och påverka och fatta beslut.</p>

Page generated in 0.0751 seconds