• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18182
 • 7996
 • 15
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 26206
 • 26129
 • 13198
 • 13000
 • 2274
 • 1584
 • 1465
 • 1163
 • 1034
 • 989
 • 857
 • 793
 • 788
 • 769
 • 755
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Kvinnorna som valde att lämna : En studie om varför kvinnor väljer att lämna mäklaryrket

Hollstedt, Moa, Österberg, Lovisa January 2019 (has links)
Working as an real estate agent has been a job dominated by men. The typcial picture of a real estate agent is a middle-aged man. On the later days, the real estate profession has changed. There are now more women seeking themselves in to the profession. Tus, there’s also most women who are leaving the profession. The purpose of this essay is to explain why women choose to leave the real estate profession. In the theoretical framework presents research regarding genders to help us understand how men and woman works and if there are any differences between the genders. Research on leadership and how it may affect the well-being of its employees is also presented. In addition, a review of organizational culture is presented to see how the workplace affects the employees. The method is based on a qualitative interview study with 9 women who have chosen to leave the real estate profession. The results show the reasons which has influenced the choice of women to leave the profession. In the discussion/analysis the results are argued set out from the theoretical framework. This in turn led to the conclusions of the essay. The sources used during the essay are presented in the section references. The appendix contains the questions used in the interviews.
32

ARTIFICIELL INTELLIGENS I MÄNNISKANS TJÄNST – ÄR SVERIGE REDO? : En kvantitativ studie som undersöker attityder gentemot artificiell intelligens inom rekrytering

Nordin, Julia, Ögren, Matilda January 2019 (has links)
Artificiell intelligens (AI) är något som idag blivit en stor del av vårt samhälle och användningsområdena ökar för varje dag som går. AI inom rekrytering är dock ett relativt nytt fenomen, där företag just nu står i startgropen med en implementation av verktyget. Inom en bransch där människor står på båda sidor om tekniken, både som användare och som givare, är det intressant att se hur attityderna gentemot tekniken ser ut. Framförallt då mjuka värden och etik är centrala delar vid en rekryteringsprocess. Forskningen inom området är idag begränsad vilket har resulterat i att innevarande studie kommer att undersöka följande: 1) Vad har Sveriges företag respektive befolkning för generella attityder gentemot artificiell intelligens inom rekrytering? 2) Finns det attitydskillnader mellan Sveriges företag och befolkning gentemot artificiell intelligens inom rekryteringsprocessens olika steg? Utifrån detta vill studien skapa en bredare förståelse för hur användningen av AI inom rekryteringsprocessen ser ut just nu, samt hur användningen kan komma att se ut i framtiden. Då studien fokuserar på attityder har teorier såsom diffusion of innovation theory och technology acceptance model använts för att stödja undersökningens resonemang. Teorier kring artificiell intelligens samt rekrytering har också använts för att förstärka studiens grundantaganden kring området. Tillsammans har teorierna legat till grund för studiens empiriska insamling av data, som via en kvantitativ och komparativ metod i form av enkäter har distribuerats till grupperna Sveriges företag och befolkning. Utifrån studiens empiri och analys fastställs de generella attityderna, där företag såväl som befolkning uppvisat positiva attityder till användningen av AI inom rekryteringsprocessen. I en statistisk analys av resultaten har dock attitydskillnader grupperna emellan framkommit i tre av rekryteringsprocessens åtta steg: intervjuer, beslut om vem som ska anställas samt uppföljning. Detta härleds till etiska riktlinjer, där människan med dess mjuka värden och egenskaper står i fokus, vilket en algoritm i dagsläget inte kan hantera. De slutsatser som dras är att företag bör arbeta för att stänga attitydgapet genom att informera, kommunicera och motivera varför de med hjälp av AI i de olika stegen av sin rekryteringsprocess bättre kan ta beslut. Med stöd i tidigare forskning kommer implementationen av verktyget att öka, vilket leder till att attityderna kommer att formas därefter. Studiens resultat indikerar därmed att attityderna gentemot artificiell intelligens inom rekryteringsprocessen kommer att förändras i en positiv riktning i takt med att fler företag väljer att använda verktyget, så länge implementationen sker på rätt sätt.
33

Företagsförvärv : Hur påverkas börskursen?

Georgiopoulos, Jonas, Neskovic, Ivica January 2007 (has links)
<p>Bakgrund: Idag är världsekonomin väldigt komplex och globaliserad. Det är näst intill omöjligt att beskriva en ekonomisk företeelse utan att redogöra för en serie av händelser som leder fram till fenomenet. Media är ett väldigt viktigt forum för hur aktiekursen skall utvecklas. Det är via den som spekulanter på marknaden får sin information och skapar sig en uppfattning om marknaden.. Ett företag kan förvärva ett annat med anledning av en rad olika motiv såsom ökad lönsamhet genom synergieffekter, ökad konkurrenskraft genom större marknadsandel.</p><p>Problem: Företagen kan även räkna på vilka synergieffekter man uppnår genom ett uppköp, vilket kan vara ett tillräckligt köpmotiv. Problemet vid beräkningar av synergieffekter är att i teorin kan dessa verka fördelaktiga i större utsträckning än vad som i praktiken är möjligt att genomföra.</p><p>Syfte: Undersökningens huvudsyfte är att visa hur företags aktiekurser påverkas vid förvärv. Delsyftet är att visa om samband finns mellan börskursens utveckling och det bakomliggande motivet till förvärvet.</p><p>Avgränsningar: Undersökningen begränsas till att bara ta upp hur de senaste 3 årens förvärv påverkar börskursen för 10st slumpmässigt utvalda budgivande bolag från skiljda branscher på stockholmsbörsens LargeCap-lista.</p><p>Metod: Händelsefönstret för vilken respektive transaktion beräknas kommer att vara 2 dagar innan offentliggörandet av förvärv, dagen för offentliggörande samt 1 dag efter förvärvet. De händelser som kommer observeras är förvärv som 10 bolag på stockholmsbörsens LargeCap-lista gjort under 3 år. Därefter försöker samband att hittas mellan de olika affärshändelserna och varför kursen utvecklats som den gjort samt försöka belysa om samband finns mellan variablerna: motivet till förvärvet och börskursens utveckling.</p><p>Slutsatser: Det aktieägarna förlorar på idag i förlorat aktievärde måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. Företag måste få göra förvärv för att kunna växa och förvärva viktiga verktyg/möjligheter på marknaden. När dessa förvärv gjorts så har det förvärvande företaget med största sannolikhet gjort beräkningar över hur mycket intäkter den nya verksamheten kommer att kunna generera, detta i sin tur kommer att påverka aktiekursen längre fram när de förhoppningsvis positiva kvartalsrapporterna och årsredovisningarna släpps. Det kan löna sig att ha tålamod då företaget kommer att växa i och med sitt/sina förvärv och i framtiden kanske ha en stark närvaro på marknaden.</p>
34

Inköpsfunktionens interna strategiska betydelse : En fallstudie av Sanofi-Aventis inköpsfunktion

Wickberg, Mattias, Söderström, Robert January 2005 (has links)
<p>Denna uppsats har till syfte att beskriva och analysera läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis inköpsfunktions interna strategiska betydelse. Efter eget intresse och ett behov från Sanofi-Aventis sida med en utomstående betraktare genomförde vi denna studie.</p><p>Studien har genomförts genom intervjuer, genomgång av litteratur och analys av tidigare forskning samt ett frågeformulär.</p><p>Inköpsfunktionen har idag en alltför låg intern strategisk betydelse inom Sanofi-Aventis. Detta beror på en rad olika faktorer inom olika områden, såsom; relationerna till leverantörerna, de inköpta tjänsternas karaktär, inköpsprocessen samt inköpsfunktionens struktur. För att stärka denna funktions betydelse krävs ytterligare åtgärder. Dessa åtgärder innefattar bland annat en klassificering av leverantörsbasen, en större involvering från ledningen samt en implementering av en intern benchmarking.</p>
35

Värdet av aktierekommendationer / The value of stockrecommendations

Ehnberg, Petrus, Brännberg, Per January 2005 (has links)
<p>This paper presents a study that evaluates the performance of stock recommendations issued on Swedish stocks during 2003. The selection of recommendations in this paper originates from banks, major brokerage firms and financial press located in Sweden. The total of 171 recommendations consisted of 99 buy recommendations and 72 sell recommendations. Forecast revisions presented in this paper suggest that Investment managers have no ability to predict performance winners, nor do their forecasts in general have any significant impact on stock prices. A mere 50 percent of the recommendations in this revision had a weak ability to outperform their benchmark indexes as in other similar revisions. A prolonged revision-cycle extended to the spring of 2005 was made in order to observe long-term consequences and essentially showed negative performances.</p>
36

Lågprislivsmedelsbutikernas existens i svensk varudaglighandel : Fallstudier av Netto och Lidl

Hazapi, Crissoula, Tomas, Madelene January 2005 (has links)
<p>The Swedish oligopoly system that prevailed within the provision-industry has during the latest years subsided. The competition on the market has increased when new participants were given the opportunity to enter the Swedish market. Today the provision-industry is characterized by different foreign participants. Among these new participants one can find Lidl and Netto, who have entered the market enable to provide the Swedish people with an inexpensive range of products. In pace with the growing rivalry the benefits favor the consumers whom are being given several options to choose between. This gives the consumers a great power to control the companies whom are being forced to adjust to the prevailing situation. Due to the entries of new participators traditional companies such as ICA have compulsory lowered their price tags enable to not loose market shares.</p><p>The purpose with this essay is to obtain a view over how competitive a low-price-grocersstore is. To achieve the above an illustration of the current situation for low-price-grocerstores will be studied together with how they obtain competitive advantages. Further on we will try to locate which factors are essential when using a low-price-strategy.</p><p>Enable to answer the purpose of the essay we have chosen a selection of theories which have been connected to one and other. This gives us a tool to analyze the empirical material that has been collected.</p><p>The conclusion was that low-price-stores exist to a certain extent due to the stabile introduction stage that they posses. They start in a secure position and afterwards work hard in cost reduction. To assure the risk of being competed out the products they provide have to be cheaper than the ones the traditional stores offer. In hence the products have to posses the same quality as the traditional stores have if they want the costumers to choose them. An additional conclusion is that company’s image ought to be strong enable to sell their concept to the costumers. The costumers opinions of the company is farthest out important and consequently the company has to be prepared to defend them selves in any possible criticism.</p>
37

Påverkar skuldsättningsgraden? : En stude över 22 börsbolags lönsamhet, omsättningstillväxt och värdering.

Thunström, Susanne, Högne, Emil January 2007 (has links)
<p>En viktig del av ett företags finansiella planering är att bestämma företagets nivå av skuldsättning. Med denna uppsats vill vi ta reda på hur företags skuldsättningsgrad påverkar en rad olika faktorer som lönsamhet, omsättningstillväxt samt några utvalda nyckeltal. Resultaten redovisas i tabeller och diagram vilket gör att det blir lättöverskådligt.</p><p>Vi ville studera detta ämnesområde då vi har läst om hur skuldsättningen ska påverka företags prestationer och resultat samt dess värdering. Syftet med denna uppsats är att studera de mest omsatta börsbolagen på Stockholmsbörsen OMX, för att se hur väl dessa företag följer teorin och om det finns något samband att utläsa.</p><p>I uppsatsen har vi kommit fram till att teorin och empirin följer varandra till en viss del. Då det kommer till sambandet mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet så finns ett samband. Dock är det viktigt att påpeka att dessa samband inte är så pass starka att det endast är att höja skuldsättningsgraden för att få en ökad avkastning. Det råder även ett samband mellan skuldsättningsgrad och företagets värdering enligt P/B talet.</p>
38

Studenters förhållningssätt till valet av framtida bank

Lundin, Anna, Eriksson, Elin January 2005 (has links)
<p>Since the middle of the 1980´s the Swedish bank market has experienced a change concerning structure and pressure of competition. Before the year 1985, the market was characterized as a market with few operators but have changed to a market with many operators and seen as one of the most intense in Europe where the four major banks; Nordea, Handelsbanken, SEB and Föreningssparbanken together have a strong position. Their market share has recently decreased, mostly for the benefit of foreign banks and niche banks. The Swedish market has experienced difficulties in generating profits which mostly depends on new establishments that have increased the pressure on competition, a low growth as well as weakened customer relations. The development has resulted in a growing importance of market segmentation, mainly by the fact that costumers have become more disloyal as a result of the increased competition.</p><p>Students are a market segment of interest for the financial market, mainly because of the expectations of their positive financial situation in the future. Students are seen as an expensive group of costumers to attract and seem to be more disloyal towards banks than other customers. The banks in Sweden have developed specialized offers to attract students, these offers are estimated to be long-term investments. The purpose of this thesis was to examine how young intellectuals relate to the choice of their future bank. The main question at issue; “What impacts have the defined key factors on young intellectual’s choice of future bank” was answered on the basis of a few defined key factors concerning consumer loyalty. The method used for answering the purpose of the thesis was a focus group discussion.</p><p>One of the conclusions were that the major banks should not identify students as a homogenous group of costumers, mainly because there are many directions of education that leads to diverse banking needs in the future. Students’ choices of future bank are also affected by surrounding and individual factors. Reasons to why students during their education are loyal to their bank were namely customer satisfaction, low involvement, inactiveness and undeveloped banking needs. The result from the thesis showed that students’ disloyalty increases when they graduate from the university and develop different banking needs. The banks need to establish strong relations with the students before this crucial stage arise. Finally banks need to focus on building strong long-term relations and create stimulus for making the students remain as customers within the bank after completed studies. Since the offers from the major banks to students are similar, a distinct profile and a differentiation of the student offers should be developed.</p> / <p>Sedan mitten av 1980-talet har den svenska bankmarknadens struktur och konkurrensförhållanden genomgått en förändring. Innan 1985 karaktäriserades den svenska banksektorn av ett fåtal aktörer, idag beskrivas den dock som en marknad med betydligt fler aktörer och som en av de mest koncentrerade i Europa där de fyra storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB samt Föreningssparbanken tillsammans har en mycket stark ställning. Deras marknadsandelar har minskat något under senare år, främst till förmån för utländska banker och nischbanker. Den svenska marknaden har under en tid haft svårigheter att generera vinster vilket främst berott på nyetableringarna som ökat konkurrensen om marknadsandelarna, samt en låg tillväxt och försvagade kundrelationer. Utvecklingen har resulterat i en ökad vikt av marknadssegmentering då kunderna blivit allt mer illojala till följd av den hårdare konkurrensen.</p><p>Ett marknadssegment som varit av intresse för bankväsendet är studenter eftersom de efter avslutade studier förväntas få en positiv privatekonomisk utveckling. Kundgruppen anses dock vara dyr att attrahera och illojal mot banker i större utsträckning än andra kundsegment. För att knyta till sig denna kundgrupp har de flesta banker utvecklat erbjudanden i form av studentpaket, dessa beräknar bankerna som en investering som på kort sikt medför höga kostnader, men förväntas generera vinster på lång sikt. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga högskolestudenter förhåller sig till valet av framtida bank. Utifrån ett antal definierade nyckelfaktorer angående konsumentlojalitet besvarades huvudfrågeställningen ”Vilken påverkan har de definierade nyckelfaktorerna på högskolestudenters val av framtida bank?” För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar användes metoden fokuserad gruppintervju. Utifrån ett antal urvalskriterier valdes 8 deltagare för att diskutera ett antal frågeställningar, vilka formulerades utifrån de teorier som låg till grund för uppsatsen.</p><p>Av undersökningen drogs slutsatsen att storbankerna inte bör uppfatta studenter som en homogen kundgrupp då det finns många studieinriktningar som leder till skilda framtidsutsikter med i sin tur olika bankbehov. Vidare framkom att studenter påverkas av ett antal omvärldsfaktorer samt individuella preferenser vid valet av bank och banktjänster. Anledningar till varför studenter är lojala mot sin bank under studietiden var främst kundnöjdhet, oengagemang, trögrörlighet samt outvecklade bankbehov. Undersökningen visade att då studierna avslutats och förändrade bankbehov uppträder ökar illojaliteten, innan denna kritiska fas måste bankerna därför ha etablerat starka kundrelationer för att motverka bankbyten. En sammanfattande slutsats av undersökningen var att bankerna bör fokusera på att bygga starka långsiktiga relationer och skapa incitament för studenterna att stanna kvar som kunder i bankerna efter avslutade studier. En tydligare profilering och differentiering av studenterbjudandena bör utvecklas då storbankernas studentpaket i stort sett ser likadana ut.</p>
39

Hinder som hämmar småföretags tillväxt

Brandhildh, Max, Hultman, Magnus, Saldenius, Daniel, Aichagui, Victor January 2005 (has links)
<p>I den dagliga debatten diskuteras det om den oroväckande utvecklingen av nyregistrerade företag. Statistiken visar däremot att under de senaste 10 åren har antalet nystartade företag legat stabilt mellan 35 000-39 000 stycken per år. Det som däremot är allvarligt är att för få av dessa företag inte expanderar till att bli medelstora eller stora företag. Det finns omkring 100 000 småföretag som vill växa och nyanställa personal men som av olika anledningar känner sig hindrade att göra det. Denna uppsats behandlar de hinder som hämmar småföretagens tillväxt.</p><p>För att kunna belysa detta användes en empirisk enkätundersökning för att intervjua olika utvalda företag i varierande branscher. Totalt intervjuades 20 företag. Undersökningen visade att det var två problem som var särskilt framstående gentemot de andra gällandes komplexitet. Dessa hinder var företagsbeskattningen och krångliga regler.</p>
40

Vägen till framgång : icehotel AB

Fatahian, Roshanak, Nilsson, Maria, Malmborg, Lisa, Nivaro, Agneta January 2005 (has links)
<p>Denna uppsats är en fallstudie som går ut på att beskriva företaget Icehotel AB och hur de gått tillväga för att bli ett attraktivt turistmål och framgångsrikt företag.</p><p>Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi intervjuat företagets VD Yngve Bergqvist samt kunder som besökt Icehotel. I resultatet redovisas svaret från dessa intervjuer.</p><p>Vi har valt att lägga tyngdpunkten på marknadsföringen av Icehotel och hur de lyckats nå ut till människor från hela världen. I teoridelen tar vi upp Turistmarknadsföringens 8 P och Attraktionsutveckling. I analysen tillämpar vi sedan dessa på företaget.</p><p>I slutsatsen diskuterar vi kring hur Icehotel gått tillväga för att bli ett framgångsrikt företag. Vi tar upp promotion av företaget, samarbetspartners samt den professionella marknadssegmenteringen.</p>

Page generated in 0.0668 seconds