• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 115
 • 57
 • 48
 • 37
 • 15
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 309
 • 109
 • 84
 • 60
 • 58
 • 58
 • 51
 • 50
 • 43
 • 39
 • 34
 • 34
 • 31
 • 30
 • 27
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Beitrag zur Ermittlung von Kosten und Nutzen der präventiven Qualitätsmethoden QFD und FMEA

Sesma Vitrián, Elena. January 2004 (has links) (PDF)
Berlin, Techn. Univ., Diss., 2004. / Computerdatei im Fernzugriff.
2

Object Oriented Failure Modes & effect Analysis : Climate System of Hybrid Vehicles

Sohail, Owais Arshad January 2015 (has links)
In order to make the product more reliable and efficient, the failures and their occurrence related to the products should be reduced if not eliminated. To achieve that, the approach of Failure Modes Effects Analysis (FMEA) is used in the process development phase where all the aspects of the product failure are generated and studied. With the passage of time the systems began to become more complex and alone FMEA not good enough approach for the complex systems. To handle a complex system is a hard and tedious job which requires more expertise. In complex systems the individual system might have overlaps, their boundaries are often unclear. The computation of information and its transmission between the components is extensive. Object Oriented FMEA resolves these issues by identifying the structure and screening a proper boundary of the system. It looks deeply in to the operational environment and external shared resources. It then decomposes its functions and behaviors in to separable physical, logical and attributes objects. The OO-FMEA approach obeys to the objectives of modern product development process and its principles. This approach makes it comparatively much easier to analyze the complex auto-motive systems that are built in extensive electrical architecture. The systems components perform their task while being interacted, linked or even independent. In this thesis the OO-FMEA approach is implemented on the Climate System of the SPA Hybrid.
3

Konstruktion av livsmedelsdoserare : forskningsprojektet "Framtidens livsmedelsfabrik"

Olsson, Anders January 2003 (has links)
No description available.
4

Konstruktion av livsmedelsdoserare : forskningsprojektet "Framtidens livsmedelsfabrik"

Olsson, Anders January 2003 (has links)
No description available.
5

Framtagning av PPAP dokumentation för fordonsindustrin

Burman, Jonatan, Jonsson, Fredrik January 2011 (has links)
Detta examensarbete är en del i högskoleingenjörsutbildningen vid linneuniversitetet i Växjö. Arbetet är utfört på Ackurat Industriplast AB i Lammhult. Syftet med arbetet är att ta fram samt utveckla fyra av kravelementen i Production Part Approval Process (PPAP) dokumentationen. Kravelementen vilka ingår inom ramen för detta arbete är flödesschema, process FMEA, styrplan samt kontrollinstruktioner. Ackurat har kunder inom fordonsindustrin, dessa kunder ställer höga krav på kvalitén hos produkterna från sina leverantörer. Denna kvalitetssäkring sker dels genom att leverantören skall följa krav ur ISO/ TS 16949 standarden där PPAP är en del av kvalitetssäkringen. Detta innebär att för varje nytt uppdrag så skall PPAP dokumentation bifogas tillsammans med ett utfallsprov. Ackurat upplever att den dokumentation som finns i dagsläget är bristfällig och i behov av uppdatering. Resultatet är utarbetat genom kartläggningsmetoden ” walk through” där en fallstudie av processer har använts . Informationen om processerna har insamlats genom observationer och intervjuer med personal i processerna.  Denna empiristiska information om Ackurats processer har sedan analyserats samt sammanställts med litteraturstudien i teoridelen. Examensarbetet resulterade i fem olika flödesscheman för att illustrera det verkliga flödet i Ackurats processer. Process FMEA utarbetades och åskådliggör felmöjligheter i processflödet. Genom kartläggningsarbetet sammanställdes en styrplan där alla kontroller i processerna ingår. Slutligen utarbetades kontrollinstruktioner för de kontroller som sammanställts i styrplanen.    Arbetet med kartläggningsarbetet av flödesschemat var en viktig del av genomförandet. Detta berodde på att följande dokument är uppbyggda från det aktuella flödesschemat. Stort fokus har således lagts i utvecklandet samt valideringen av de olika flödesschemana. Vid analys av dessa dokument kom författarna fram till att utformade dokument uppfyller syftet samt målen för arbetet. Denna slutsats framgick genom validering med berörd personal på Ackurat samt handledare. Likaväl som att framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder så kan dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet i företagets processer.
6

Riskanalys vid produktutveckling : Ett kvalitetsarbete med processtyrning

Klint, Emilia January 2012 (has links)
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av företaget Stegia AB, som vid examenarbetets uppstart behövde hjälp med kvalitetssäkringen av deras projektprocess. Det som först och främst saknades var en dokumenterad riskanalys. Valet gjordes att införa en riskanalys i form av en FMEA som skulle passa till Stegias projekt som ofta skiljer från varandra i storlek och omfattning. FMEAn har utvecklats med hänsyn till den version av Stegias projektmodell, APQP, som användes vid examenarbetets uppstart och är uppbyggd med denna som grund. FMEAn är också utvecklad för att vara så flexibel som möjligt och därför gå att anpassa till flera olikatyper av riskanalyser inom olika branscher. Arbetet har genomförts som en produktutvecklingsprocess och det har varit flera produktutvecklingsverktyg inblandade i processen. Detta dels för att skapa en förståelse för produkten som skulle utvecklas men även för att visa på att studenten lärt sig dessa och behärskar dem tack vare sin utbildning. Resultatet av arbetet är flera dokument som är framtagna för att komplettera och förbättra Stegias projektprocess. Det specifika resultatet som efterfrågades av studenten under examensarbetet resulterade i ett mall-dokument i Excel bestående av två flikar, en med FMEA och en med ett hjälpavsnitt. Förbättringsarbetet med Stegias projektprocess är tänkt att fortsätta efter examenarbetets slut, då de framtagna dokumenten ska testas på flera olika projekt. Syftet och målet med examensarbetet anses ha uppnåtts och vidare utveckling av produkten är möjlig.
7

Ein Modell zur Bestimmung der monetären Einsparungspotenziale bei der Durchführung einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)

Haffner, Andreas January 2005 (has links)
Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2005
8

Vernetztes Verbesserungsmanagement mit einem Unternehmensgedächtnis-Repository

Klamma, Ralf. Unknown Date (has links) (PDF)
Techn. Hochsch., Diss., 2000--Aachen.
9

OntoFMEA ontologiebasierte Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse /

Dittmann, Lars. January 2007 (has links)
Dissertation Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, 2006.
10

Využití metod řízení rizik ve výrobním podniku

Homolková, Zuzana January 2013 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0313 seconds