• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 410
 • 246
 • 1
 • Tagged with
 • 657
 • 654
 • 654
 • 159
 • 149
 • 134
 • 101
 • 75
 • 66
 • 64
 • 58
 • 57
 • 53
 • 53
 • 50
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Elegans, grace och kanoner : Utförsåkningens pionjärfas i svensk skidlitteratur 1926 – 1939

Thorné, Samuel January 2018 (has links)
No description available.
32

Modern, Jungfrun och den heliga Elizabeth : En studie av hur drottning Elizabeth den första av England porträtteras i ett antal spelfilmer, med fokus på relationen mellan femininitet och makt.

Persson Mullen, Isabelle January 2019 (has links)
Syftet med denna uppsats är att med en genusvetenskaplig ingång undersöka hur relationen mellan femininitet och makt kan skildras i historisk spelfilm. I studien analyseras tre olika filmer från olika årtionden, som alla skildrar samma historiska person, Elizabeth Tudor; The Virgin Queen (1955), Elizabeth (1998) och Elizabeth: The Golden Age (2007). Utgångspunkten är en kritiskt granskande feministisk filmanalys som utgår ifrån begreppen kvinnlig maskulinitet och hegemonisk femininitet. Med en organisationsteoretisk ingång i enlighet med Abrahamsson (2009) analyseras Elizabeths olika strategier för att legitimera sin makt. Den historiska Elizabeth var tvungen att förhålla sig till sin samtids patriarkala struktur, ideal och krav, men karaktären Elizabeth har också formats och skapats utifrån sin, det vill säga filmens, samtida föreställningar om femininitet och makt. Även om representationer av kvinnor i maktfulla positioner potentiellt kan utmana rådande föreställningar om makt och femininitet betyder det inte att de automatiskt gör det. Jag undersöker hur femininet relateras till makt och hur Elizabeth, som kvinna, kan få sin makt legitimerad.
33

Kvalitet och gatekeeping inom den svenska jazzbranschen : En fallstudie om två jazzklubbsproducenters syn på kvalitet, genus och sitt eget ansvar för ökad jämställdhet

Karkkonen, Sara January 2019 (has links)
No description available.
34

Celibat som feministiskt verktyg : En genusvetenskaplig studie om att använda celibat som feministisk strategi i ett sekulärt samhälle.

Hedman, Clara January 2019 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka hur celibat som praktiseras av unga kvinnor i en sekulär samtid kan förstås som feministisk strategi. Med utgångspunkt i individers egna subjektiva erfarenheter av sexuella praktiker och celibat har jag undersökt hur och varför celibat används som motstånd, vilken betydelse celibatet har för de som praktiserar det samt för vilka eventuella konsekvenser som uppstår av celibat, både på makro och mikronivå.   Detta undersöks genom intervjuer med fem kvinnor, som tidigare praktiserat eller praktiserar celibat. Deras subjektiva erfarenheter har bidragit med ett material som sedan har analyserats utifrån en tematisk analys med syftet att bland annat kartlägga hur sexualitet disciplineras utifrån sociala konstruktioner. Jag har kommit fram till att informanterna valt att leva i celibat som ett resultat av de rådande patriarkala sexuella scripten som tidigare disciplinerat informanternas sexuella praktiker. Celibatet kan därför betraktas som en feministisk strategi då det bland annat möjliggjort informanterna att positionera sig utanför en patriarkal heterosexuell praktik samt möjliggjort för dem att distansera sig från begäret av manlig bekräftelse.
35

”vi kan fucking ta över världen typ” : En intervjustudie om upplevelsen av att delta i den separatistiska festivalen Statement Festival sommaren 2018

Sjödin, Frida January 2019 (has links)
I slutet av sommaren 2018 arrangerades den separatistiska festivalen Statement Festival i Göteborg. Målet var att skapa en trygg festivalupplevelse för kvinnor, icke-binära och transpersoner. Genom intervjuer med tre besökare samt ett fenomenologiskt angreppssätt diskuterar den här texten upplevelsen av att delta i detta separatistiska evenemang. Det för att dels reda ut hur vi kan förstå festivalen som en kollektiv upplevelse. Festivalen präglades av en stark gemenskap och känsla av att alla var där för att de ville åstadkomma förändring. Något som härrörde ur de riktningar i livet som besökarna tagit snarare än att de alla befann sig på samma festival. Dels för att se hur vi kan förstå festivalen som en liminal upplevelse. Det var inte bara människorna där som var avgörande för att festivalen skulle komma att bli den upplevelse den var. Även rummets uppbyggnad och dess gränser var en avgörande komponent. Festivalen var en avgränsad plats separerad från resterande samhället där normer och strukturer ställdes på ända. Slutligen undersöks hur blickar upplevdes på festivalen. Frånvaron av cis-män skapade ett rum där blickar uppfattades som vänliga och uppmuntrande snarare än objektifierande. Ett rum där människor kände sig bekväma med att dansa topless och där alla kände sig trygga. När helgen sedan var över upphörde detta och besökarna återgick till sina vanliga liv.
36

”Number one: you can never have sex” : En analys av sexualitet och genus i tre skräckfilmer mellan 1997-2017.

Blomqvist, Matteus January 2017 (has links)
I uppsatsen undersöker jag om Carol Clovers teorier från boken Men, Women and Chain saws: Gender in the Modern Horror Film fortfarande går att applicera på filmer som kom ut efter det att boken publicerats 1992. De två frågorna jag vill besvara är huruvida Clovers text fortfarande går att applicera, samt hur sexualitet och genus representeras i filmerna jag valt att använda. Mina teoretiska utgångspunkter är ”The final girl”, som är taget ur Clovers bok, samt queerteori. Min metod är att analysera filmerna utifrån Clover för att se hur sexualitet och genus representeras, samtidigt som jag då ser huruvida Clovers text fortfarande är aktuell. De filmerna jag använder mig av är Scream 2 (1997), Teeth (2007), och The Babysitter (2017). Jag visar på att Clovers bok fortfarande är aktuell och går att applicera på filmer producerade nyligen. Jag visar även på att sexualitet och genus är konstant närvarande teman i de tre skräckfilmerna jag använder på ett eller annat sätt, där jag även visar på hur representation av sexualitet och genus har ändrats med tiden och ser olika ut i de tre filmerna.
37

Vi måste göra någonting åt det : En kvalitativ studie av Svenska skolidrottsförbundets jämställdhets- & inkluderingsarbete

Wickberg Månsson, Ellen, Julin, Josefin January 2018 (has links)
This essay came into existence as a result of a collaboration between us, two students in gender studies working on our bachelor thesis, and an employee at Svenska skolidrottsförbundet. The paper explores diversity and gender equality work within this organization, and the main focus is how people holding leading positions within the organization express their view on equality and diversity work. To do this, we have completed interviews with 6 different people in leading positions, as well as participant observation during the association meeting (förbundsmötet), which is the highest decision-making authority within the organization. We have analyzed our data with inspiration from feminist theory, organization theory, as well as some earlier conducted studies from the field of sports, all with a primary focus on gender and diversity questions. The conclusion shows that there is a discrepancy between the self-image some members of the organization express in regard to their equality and diversity work, the work they actually do, and the views they hold in relation to increased equality within the organization. In other words, the actions do not match the description. The reasons behind this are complex, but some possible explanations we found is the reproduction of negative masculinity norms, the homogeneity within the decision-making bodies of the organization, and dissonance in approaches to diversity and equality work between members within the organization. In our opinion, one important element for the organization to regard in future work is to make sure that knowledge concerning gender and diversity is shared with all members involved in their day-to-day activities. Especially since Svenska skolidrottsförbundet is an arena for children and youths to develop, grow and play.
38

”... jag gör inte det här längre, för jag är en bra kille” : unga män som tagit sig ur missbruk och kriminalitet –en intervjustudie om maskulinitetsskapande

Goedecke, Klara January 2009 (has links)
In this master thesis a category of men otherwise often taken for granted is examined: noncriminal,non-violent men. With the help of in-depth interviews with young men who havepreviously lived a life with drugs and criminal behaviour, I examine the young men's identityand masculinity projects. To do this, I use theories by researchers R.W. Connell and MichaelS. Kimmel, among others. It turns out that the young men use othering, distancing anddichotomization in their identity projects, and that they work very hard to build a newmasculinity, constructed as totally separated from their former one. They also work very hardto dichotomize their identities, separated in now/then, followed by dichotomies such aspure/impure, honest/criminal, good/bad, deep/shallow and communicative/closed-off. Theirpresent masculinity projects must be seen in a context of what can be called a regionalSwedish masculinity, where equality, fatherhood, communication and respect for women arecentral features. I claim that the young men in their masculinity projects work exceptionallyhard to reach this kind of masculinity, and that they, in their struggle to do this use discoursesof embodiment, class, (dis)ability, sex, and authenticity.
39

She Changes News Media : Gender representation & portrayal in news coverage of COP26 leadership team

Klinkenberg, Maxine Nathalie January 2021 (has links)
The underrepresentation and the stereotypical portrayal of women in the news media is an enduring matter. This thesis examines the gender representation and portrayal in news coverage of the underrepresentation of women at the United Nations’ 26th Conference of Parties (COP26). As frame of reference, the theories watchdog journalism, representation, feminist media, and homophily are used. The study conducts a manual content analysis on news reports and news tweets concerning the topic. The analysis focuses on four categories of women; reporters, sources, women who advocate for better representation at COP26, and women in relation to climate change. Previous research shows that women are underrepresented as reporters and sources in political news. However, this study concludes that women are highly represented in the news coverage of this topic, while men are almost totally absent. Furthermore, the study concludes that the women in the stories are portrayed in stereotypical ways. Women’s role as celebrities is highlighted and thereby other roles occupied by women are downplayed. Also, the stereotypical portrayals of women as victims and saviours in relation to climate change impacts are present in the analysed news reports and tweets. Further research is suggested in gender representation in media coverage of gender inequal representation.
40

Kvinnokroppens representation inom skateboard : En kvalitativ semiotisk analys av reklambilder ur skateboardtidningen Big Brother / Representation of the female body in skateboard : A qualitative semiotic analysis of advertisements out of the skateboard magazine Big Brother

Hansson, Jacob January 2021 (has links)
En kvalitativ semiotisk analys har genomförts av reklambilderna från skateboardtidingen Big Brother. Syftet med undersökningen var att studera reklambilderna i Big Brother med fokus på representation av kvinnorna. Därav följde frågeställningen "Hur representeras kvinnan i reklambilderna från Big Brother utifrån ett semiotiskt perspektiv". Urvalet av materialet bestod utav fem reklambilder där bildernas tecken analyserades kvalitativt med fokus på blick och posering. Genom att fokusera på dessa tecken i undersökningen blev huvudresultatet att kvinnornas karaktärsdrag blev reducerade till att bli betraktade av en utomstående blick. Därmed konnoterade dessa tecken Big Brother läsare som väsentliga betraktare i kvinnornas representation.

Page generated in 0.103 seconds