• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1103
 • 488
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1593
 • 1593
 • 1593
 • 1593
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 206
 • 140
 • 101
 • 87
 • 86
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

En guide till valet av utvecklingsteknik : En mixed method-studie om mobila applikationers utvecklingstekniker

Persson, Andreas, von Horn, Carl Axel January 2019 (has links)
No description available.
22

Mobbprogrammeringens implementation hos företag : Hur organisationer tillämpar mobbprogrammering

Lundholm, David, Skoglund, Gustav, Holmström, Henrik January 2019 (has links)
No description available.
23

Kvalitativ studie om utvecklares åsikter kring ramverk vid mobil applikationsutveckling

Jones, Oliver, Österlund, Ludvig January 2019 (has links)
No description available.
24

Virtuell parprogrammering i relation till en agil arbetsmetodik

Jörgensson, Axel, Sjögren, Felicia January 2019 (has links)
No description available.
25

Blockkedjan : Potential till att förändra spårbarheten och säkerheten inom transport - och logistikbranschens distributionskedjor och dess hinder för implementation

Berglind, Tim, Jonsson, Sebastian, Persson, Linus January 2019 (has links)
No description available.
26

Mobilt BankID : En vetenskaplig studie om attityder kopplat till den tekniska lösningen

Dahlin Sandered, Andreas, Engberg, Max, Sabir, Hano January 2019 (has links)
No description available.
27

Att designa användargränssnitt för läkare som behandlar Parkinsons sjukdom : En design science-studie i hur gränssnitt i vårdapplikationer kan se ut

Eriksson, Timmy, Nilsson, Oscar, Vognild, Ola January 2019 (has links)
No description available.
28

Molntjänster : Skiljer sig den upplevda informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster mellan utvecklare och privatpersoner?

Köhn, Robin, Hasan Hamid, Hossam January 2019 (has links)
No description available.
29

Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra fingeravtryck för autentisering

Karlsson, Peter, Nilsson, Adam January 2019 (has links)
No description available.
30

Informationssystem i retailbranschen : En case-studie av applikationen JJ2GO

Enqvist, Rickard, Lidström, Anton January 2018 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1552 seconds