• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1103
 • 488
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1593
 • 1593
 • 1593
 • 1593
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 206
 • 140
 • 101
 • 87
 • 86
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Hur kan AI användas i bildanalys inom radiologi? : En förklarande litteraturstudie som jämförs med en kvalitativ skuggning

Vretlund, Linn, Stenberg, Hanna, Olsson, Matilda January 2019 (has links)
No description available.
32

Informationssäkerhet inom Internet of Things, vad finns det för behov av en standard? : En kvalitativ studie om utvecklarnas syn på behovet av en standard inom Internet of Things

Tägt, Daniel, Wijnbladh, Erik January 2019 (has links)
No description available.
33

Molntjänster och säkerhet : En studie om studenters upplevelse av molntjänstsäkerhet

Bodin, Ludvig, Elmesiöö, Christoffer January 2019 (has links)
No description available.
34

Keep calm and don’t forget your phone : en kvantitativ studie om hur mobiltelefoner kan öka kvinnors upplevda trygghet utanför hemmet

Gullberg, Hanna, Lundqvist, Anna January 2019 (has links)
No description available.
35

Förändringar i agila utvecklingsteam : Hur påverkas medlemmarna?

Fägerlind, Karin, Isacsson, Christoffer January 2019 (has links)
No description available.
36

6 månader efter GDPR : GDPR i systemutvecklingsverksamheter

Niklasson, Frida, Ojari, Linda, Falkeling, Malin January 2019 (has links)
No description available.
37

Användbarhet - En jämförelse mellan teori och praktik

Aldenheim, Linnea, Andersson, Mimmi January 2019 (has links)
Användbarhet är ett begrepp som tenderar vara svårdefinierat i processen att utveckla system. Men vad innebär begreppet egentligen? Denna studie har undersökt huruvida den praktiska uppfattningen av användbarhet motsvarar den bild som presenteras i teorin. Genom Hertzums (2010) artikel har vi redogjort för hur de sex olika perspektiven bidrar till att skapa en förstå- else för innebörden av användbarhet. Intervjuer med användbarhetsspecialister har utgjort vårt empiriska underlag som sedan analyserats i ljuset av dessa perspektiv. Resultatet visar på en mångbottnad uppfattning och en rad aspekter som påverkar arbetet med användbarhet. Med detta resultat bidrar vi med en praktisk syn på ett teoretiserat begrepp för förbättrat framtida användbarhetsarbete. / Usability is a concept that many tend to perceive in a misleading way when it comes to devel- opment and evaluating of systems. But what does the concept of usability really mean? This study has examined whether the practical perception of usability corresponds to the image presented in theory. Through Hertzum’s (2010) article on six perspectives of usability, we have accounted for the perspectives contributing to creating an understanding for the meaning of ’usability’. Interviews with usability specialists have constituted our empirical basis, which has been analysed in the light of these perspectives. The result shows a multifaceted view and a number of aspects that affect the work with usability. With this result, we contribute with a practical view of a theorized concept for improved future usability work.
38

En fallstudie om processen, utmaningar och framgångsfaktorer under ett agilt införande inom stora IT-organisationer

Holme, Ida, Lind, Erik January 2019 (has links)
No description available.
39

Testdatahantering i relation till GDPR : En studie om risker, maktförhållande, dominans och utanförskap som en följd av GDPR

Boudrie, Henrik, Moshél, Ellenor January 2019 (has links)
No description available.
40

Att förebygga förändringsmotstånd i en organisation i samband med IT-implementation

Åhlin, Daniel January 2019 (has links)
En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och produktivitet. Denna studie inbegriper en kvalitativ undersökning av en organisation som genomgick en omfattande digitaliseringsprocess varav förändringsmotstånd som faktor visade sig vålla stor problematik. Studien visar att en organisation redan innan en IT-implementation inleds bör inventera sin egen förändrings- och IT-mognad. Det är även viktigt att som organisation utforma en tydlig kravbild gentemot IT-leverantören gällande den nya systemlösningen. Slutligen bör en organisation utarbeta en intern kommunikationsplan för att på ett tydligare sätt kunna lyfta fördelar med de nya informationssystemen inom den egna organisationen.

Page generated in 0.1662 seconds