• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1103
 • 488
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1593
 • 1593
 • 1593
 • 1593
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 1592
 • 206
 • 140
 • 101
 • 87
 • 86
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

A quest to unravel the secrets of gender inclusive game design : A qualitative study on the design process of female protagonists

Allansson, Linda January 2019 (has links)
No description available.
42

Design av prototyper och designprinciper för en dela-funktion i Journalen 1177 Vårdguiden

Wirén, David, Amini, Sara January 2019 (has links)
No description available.
43

Kvinnors värde för IT-branschen : En studie om varför fler kvinnor i IT-branschen är viktigt

Hamilton, Sofie, Ringqvist, Filippa January 2019 (has links)
No description available.
44

Det mindre i det störres tjänst : En studie om mikrotjänster i systemutveckling

Erlanson, Gunnar January 2018 (has links)
Microservices is perhaps the latest addition to the list of buzzwords in software engineering. And since 2014 the research on the subject been constantly growing. In this paper I conduct a comparative literature overview over microservices. Based on the findings and analysis of the overview, I propose a model called the microservices-triad for a better understanding what microservices are, and how it relates to other techniques in software engineering. The three legs of the triad are the following, 1) A style of designing one small service, 2) The system administrative approach, where DevOps, CI/CD and distributed computer system dictates what kind of application one build, and lastly, 3) Microservices as a new form of architectural design. Furthermore, I’ve migrated – a part of – one monolithic IoT-application into using a microservice. This migration is also benchmarked to see if the performance is better with the new, re-designed IoT-application.
45

Mikrotransaktioner i tv-spel : En studie om spelarnas syn på mikrotransaktioner, och mikrotransaktioners påverkan på spelupplevelsen

Höglund, Simon, Kovacevic, Carlo January 2019 (has links)
Försäljning av virtuella föremål i tv-spel genom mikrotransaktioner har blivit en vanlig affärsmodell inom spelindustrin. Mikrotransaktioner ger spelföretagen en fortsatt inkomstkälla även efter den initiala försäljningen av ett tv-spel. Det finns skilda åsikter kring mikrotransaktioner, då en av de största konsekvenserna med dessa är att det kan påverka hur spelföretagen designar tv-spelen. Vi har genomfört en kvalitativ studie genom att analysera kommentarer på ett onlineforum. Syftet med studien var att skapa förståelse för vad som motiverar spelare att genomföra mikrotransaktioner eller inte, samt hur mikrotransaktioner kan påverka spelupplevelsen. Studiens resultat visade att den främsta motivationen för att betala var på grund av tidsbrist, och spelare vill därför betala för att slippa investera tid i tråkiga spelmoment för att ta del av dessa föremål. Spelare som valde att inte genomföra dessa betalningar ansåg istället att en stor del av syftet med tv-spelet är att kämpa för att ta del avföremålen. Mikrotransaktioner kan ha både positiv och negativ påverkan på spelupplevelsen.
46

Något vi utvecklare är dåliga på är att testa dumma grejer som bara användarna gör : En studie av testande utvecklare i agila utvecklingsprojekt / One thing we developers are bad at is testing stupid stuff that only the users do : A study of testing developers in agile development projects

Storm, Marcus, Karlsson, Madelen January 2019 (has links)
Eftersom testning idag står för runt 50% av kostnader och resurser inom systemutveckling, är det av stor vikt att denna organiseras på ett effektivt sätt. Det finns ett antal olika alternativ att välja bland när testning ska organiseras, men tidigare forskning fokuserar framförallt på de alternativ där rollerna utvecklare och testare är separata. Därför är rollen som testande utvecklare, där systemutvecklare och testare kombineras i samma roll, högintressant att utforska. Syftet med denna studie är därför att undersöka denna roll närmare och se på föroch nackdelar med den. Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie på ett mellanstort systemutvecklingsföretag i Östergötland, där rollen testande utvecklare nyttjas. Totalt fem semistrukturerade intervjuer utfördes och bland dessa förekommer både testande utvecklare samt personer i chefspositioner som respondenter, vilket hjälpte till att lyfta olika perspektiv på rollen. Intervjuerna transkriberades och relaterades till den forskning som tidigare presenterats i litteraturgenomgången. Det har endast bedrivits ett fåtal studier kring fenomenet testande utvecklare, vilken innebar att litteraturgenomgångens huvudfokus hamnade på de separata rollerna utvecklare och testare. Studiens syfte och frågeställning besvarades med ett antal fördelar och nackdelar som rollen testande utvecklare medför. Bland fördelarna märks exempel som att personer med denna yrkesroll har en hög kvalitetsmedvetenhet, konflikter som vanligtvis uppstår mellan de separata rollerna uteblir till stor del när rollerna kombineras och dessutom främjar rollen kompetensspridning inom utvecklingsteamen. Exempel på nackdelar är att de testande utvecklarna inte tycker att det är särskilt roligt att testa, de upplever att det är svårt att anta ett användarperspektiv när de testar och dessutom upplevs det som kostsamt när de testande utvecklarna växlar mellan olika arbetsuppgifter och de upplever både en praktisk men även en mental ställtid. Då det finns uppenbara för- och nackdelar med denna roll så är frågan hur testningen ska organiseras en avvägning som måste göras från fall till fall. / Because testing today accounts for around 50% of the costs and resources in system development, it is of great importance that this is organized in an efficient manner. There are a number of different options regarding how to organize testing, but prior research mainly focuses on the separate roles of developers and testers. Therefore, the role of testing developer, where system developers and testers are combined into the same role, is of significant interest. The purpose of this study is therefore to investigate this role in more detail and to examine its pros and cons. The study has been carried out as a qualitative case study at a medium-sized system development company in Östergötland, Sweden, where the role of testing developer is utilized. Five semi-structured interviews were conducted with both testing developers and people in managerial positions, which helped to lift different perspectives on the role. The interviews were transcribed and related to the research previously presented in the literature review. Only a few studies have been conducted on the phenomenon of testing developers, which meant that the main focus of the literature review was on the separate roles of developers and testers. The purpose and research question of the study was answered with a number of advantages and disadvantages that the role of testing developer entails. Advantages are for example high quality awareness among people with this professional role, fewer conflicts arise among testing developers than what is usually observed when the roles are separate and furthermore, the role promotes knowledge transfer within the development teams. Examples of disadvantages are that the testing developers do not really enjoy the testing tasks, they find it difficult to adopt a user perspective when testing and, in addition, it is perceived as costly when the testing developers switch between different tasks and experience both a practical but also a mental changeover. Since there are obvious advantages and disadvantages to this role, the question of how the testing should be organized, is a trade-off that must be done on a case-by-case basis.
47

Knowledge work across boundaries : inquiring into the processes of creating a shared context

Holst, Marita January 2004 (has links)
The problem area focused on in this thesis is knowledge work across boundaries and the processes of information exchange which lead to sharing, creation and use of knowledge and, thus, a shared context. The purpose of the thesis is to explore the management of these processes and which roles information and communication technology are given by the boundary-crossing groups. The relevance of this exploration is based on the importance of learning about knowledge integration in cross-functional projects, since our understanding of how knowledge is integrated within these groups remain limited. In order to inquire into the processes of boundary-crossing knowledge work and information exchange, an interpretative interview study, involving three groups working across knowledge boundaries, was performed. Moreover, the experiences of four student groups were explored. To be able to draw some conclusions from these processes, two models, the POM-model and the Ba- model, focusing on interaction and communication, were used as frameworks for the analysis. The thesis contributes to the existing knowledge of groups working across boundaries and the specific conditions of this, in relation to knowledge sharing, creation and use. Moreover, it makes more explicit the role ICT plays in these processes. Insights and understanding of the processes of creation of a shared context across boundaries give possibilities to more intentionally created conditions for knowledge work. This, in turn, gives support and enables knowledge sharing, creation and use in groups working across boundaries. The lessons learnt from the study are as follows. Different strategies have been used to handle the processes of knowledge creation, sharing and use. In this context I have found that a smaller group that focuses on a boundary object has come furthest in the creation of a shared context. Further, information exchange processes have been the ultimate source for creating the shared context and has been most effectively managed through a balance of physical, virtual and mental contexts. Hence, interplay between different contexts has enabled the groups to create a shared context. ICT has been used to a lesser extent, probably because of the complex nature of the task at hand. In relation to this, the groups argue that the fact that they work across knowledge boundaries has made face-to-face meetings more important. Finally, I have found that the two sense-making-models, used for analysis, complement each other in their respective shortcomings. They offer a potential for designing boundary-crossing knowledge work and its enabling and supporting systems in a holistic way, taking both social and technical aspects into account. / <p>Godkänd; 2004; 20060928 (evan)</p>
48

Barns utsatthet på nätet

Granquist Klasson, Malin, Femling, Sanne January 2018 (has links)
No description available.
49

Designprinciper vid gränssnittsdesign för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer / Design principles for interface design for children and adolescents with neuropsychiatric function variations

Jonsson, Klara January 2018 (has links)
No description available.
50

Studenters attityder om personlig integritet : En kvantitativ studie om personlig integritet från ett användarperspektiv / Students' attitudes about personal integrity : A quantitative study of personal privacy from a user perspective

Grass Rådström, Philip January 2018 (has links)
Eftersom utvecklingen av tekniken hela tiden går framåt så hamnar mer och mer om användaren på internet. Att en användarens personuppgifter laddas upp och inte längre finns rent fysiskt på papper kanske låter väldigt säkert enligt vissa, men är det verkligen säkrare? Ett stort fokus i den här uppsatsen handlar om just hur enkelt det är för företag, organisationer och myndigheter att få tag i en användares data. Även fast de flesta aktörer är seriösa och tar användares dataintegritet på största möjliga allvar finns det alltid vissa aktörer som inte har denna hänsyn för privatliv, utan istället använder denna data för sina egna utnyttjanden syften. En undersökning gjord för denna uppsats visar även att det kanske inte bara är aktörernas fel utan även användarnas fel, då alla kanske inte tar detta på fullaste allvar eller inte inser riskerna med vad som kan hända om fel aktörer får tag i en användares data.

Page generated in 0.1365 seconds