• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1154
 • 528
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1684
 • 1684
 • 1684
 • 1684
 • 1683
 • 1683
 • 1683
 • 1683
 • 1683
 • 1683
 • 219
 • 148
 • 106
 • 92
 • 89
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Digital delaktighet : En kvalitativ fallstudie om identitet, nyhetsdelande och sociala interaktioner hos läsare av digitala dagstidningar

Lindström, Jenny January 2018 (has links)
Tidningsbranschen är inne i en intensiv förändringsperiod där papperstidningarna fasas ut och de digitala lösningarna ökar. De stora mediehusen har tagit upp kampen om de digitala prenumeranterna för att klara sig ekonomiskt när intäkterna från annonserna sviker. Den stora frågan för dagstidningarna idag hur de ska kunna ta betalt för material som läsarna vant sig vid att få gratis och hur ska de få läsare, med hela internet som smörgåsbord, att troget följa och betala för en specifik tidning. I den här fallstudien av den röd-gröna dagstidningen Dagens ETC undersöktes vilka egenskaper en digital dagstidning bör ha för att få läsarna att identifiera sig med materialet, känna delaktighet, uppleva social interaktion och slutligen återvända till tidningen. Det empiriska materialet har sammanställts genom kvalitativa intervjuer med åtta av Dagens ETC:s läsare. Resultatet blev att delandet av nyheter, främst via Facebook, är viktigt för läsarna och att de identifierar sig med innehållet och gärna vill sprida tidningens budskap både till vänner och åsiktsmotståndare. De uppskattar det direkta tilltal som tidningens ledarskribenter har och upplever att de kan hämta bra argument från dem i den politiska debatten. Ämnen som antirasism, klimatfrågor och feminism ligger särskilt varmt om hjärtat för läsarna. I teoridelen beskrevs begreppet ”medialisering” – hur gränserna mellan medier och samhälle suddas ut. I avsnittet ”Delaktighet och identitet i digitala medier” beskrevs hur läsare skapar delaktighet och sociala interaktioner kring nyheter. Slutligen presenterades DeLone och McLeans framgångsmodell för informationssystem. Slutsatserna som drogs av fallstudien med teorierna som grund är att den digitala dagstidningen bör satsa mer på ett personligt tilltal och även mer aktivt göra läsarna delaktiga i materialet. Att dela artiklarna är så pass viktigt för läsarna att betalväggar kan förstöra den relation som tidningen byggt upp med dem. / The newspaper industry is going through an intense period of changes where the market for printed newspapers is getting smaller and the market for digital solutions are increasing. As advertisements are not as lucrative as before the big media companies are competing for the digital subscribers’ money. The big question for the newspapers today is how to make people pay for content on the web that used to be free. The focus of this case study of the Swedish left-wing newspaper Dagens ETC is to find what kind of characteristics of a digital newspaper makes the readers identify with the content, feel involvement and invites them to social interaction. The empirical material consists of eight interviews with readers of Dagens ETC. The result is that sharing news, especially on Facebook, is important to the readers and that they identify with the content and wants to spread it both to friends and people with opposite opinions. They appreciate the personal tone of the editorial writers and feel that they can use their arguments in the political debate. Topics as antiracism, climate and feminism are important for the readers. In the theory chapter the term “medialization”, how the lines between media and society are getting blurred, is explained. In the section “Participation and identity in digital media” the ways that the readers creates participations and social interactions around news are explained. Finally the updated version of DeLone and McLean model of information system success is presented. The conclusion of the report is that the newspapers should have a more direct and personal way of addressing the readers and that they more actively should try to make the readers engage in the material. To share news articles is of such great importance to the readers, that pay walls can ruin the relation that the newspaper has built up with them.
52

Customer Relationship Management : En studie om organisatoriska framgångsfaktorer och hinder vid en implementation av ett Customer Relationship Management

Nabseth, Marie, Celing Brink, Andrea January 2018 (has links)
Customer Relationship Management (förkortas CRM) är en affärsstrategi som möjliggörs med hjälp av teknologi och används av företag för att registrera samt hantera data och interaktioner med sina dåvarande, nuvarande och potentiella kunder. Att implementera ett CRM-system kräver ofta mycket engagemang och jobb. På grund av den stora omfattningen finns det utrymme för att saker kan gå fel. Studien avser att undersöka vilka organisationella framgångsfaktorer och hinder det finns när ett företag implementerar ett nytt CRM-system i sin organisation. Studien är en förklarande fallstudie som undersöker flera fall av CRM- implementationer med syfte att ställa dem mot varandra för en jämförelse. Empirin som studien bygger på har samlats in via flera intervjuer. Studien resulterar i ett antal definierade organisationella framgångsfaktorer och hinder som kan hjälpa både företag som implementerar ett CRM-system samt CRM-leverantör att utföra en lyckad implementation. Slutsatsen är därav att det finns ett flertal faktorer som påverkar resultatet av en CRM- implementation.
53

Etik & artificiell intelligens inom svenskbanksektor : En kvalitativ granskning av storbankernas etik

Olsson, Per, Backman, Andreas January 2018 (has links)
No description available.
54

Från 3D-modell till Virtual Reality

Olsson, Gustav, Lagerlöf, Adrian January 2018 (has links)
No description available.
55

Säkerhet av e-valutor : Riksbankens e-kronaförslag och näthot

Blom, Erica January 2018 (has links)
No description available.
56

The blockchain confusion : issues hindering blockchain adoption

Gusak, Karol January 2018 (has links)
This research aimed to identify and investigate the most important issues with blockchain and blockchain-related technology which are potentially slowing down its adoption. A literature review was performed to identify and analyze issues in usability, security, scalability, regulations, and other relevant areas. A qualitative research based on semi-structured interviews with two groups of participants, end users and developers, was conducted and the collected data that were analysed with the thematic analysis method, revealed the most commonly experienced issues confirming many findings from the existing literature, while providing a more up to date understanding of some others.
57

Framgångsfaktorer vid en agil övergång

Abrahamsson, Ebba, Waern-Bugge, Fredrik January 2018 (has links)
No description available.
58

Att kommunicera över nationella gränser : En fallstudie om hur Scrum-lag kan överkomma utmaningar med den interna kommunikationen inom globalt distribuerad agil utveckling

Englund, Andreas, Stensfelt, Johannes January 2018 (has links)
No description available.
59

Adoptionen av mobila betalningssätt i Sverige

Östergren, Jonathan, Litsesiö, Daniel January 2018 (has links)
Betalningar med kontanter minskar i Sverige samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningssätt används mer än kontanter, samtidigt som många inte hade några kontanter på sig i vardagen. Lanseringen utav NFC/RFID baserade mobila betalningssätt under 2017 så som Samsung och Apple Pay kan vara nästa steg mot ett kontantlöst samhälle. Men med redan utformade och populära betalningsalternativ som Swish och kontaktlösa kreditkort kan lanseringen utav dessa mobila betalningssätt skilja sig gentemot de som observerats i andra europeiska länder. Det finns en avsaknad av forskning om hur svenska användare ställer sig till mobila betalningssätt och vilka faktorer som influerar deras beslut. Undersökningen ämnar utvärdera vilka faktorer som influerar svenska användare och vilka faktorer som påverkar en potentiell adoptionen av tekniken. Studien har bedrivits på ett kvalitativt sätt och empiri har hämtats från fyra semistrukturerade-intervjuer med svenska icke-användare av tekniken. Analysen bedrevs utifrån Rogers innovationsspridning teori (IDT). De 9 faktorer som influerade användarna var okunskap, nytta, enkelhet, stödjande infrastruktur, säkerheter och risk, personlig integritet, förtroende, sociala influenser och alternativa betalningssätt. Dessa influerar den potentiella adoptionen på positiva och negativa vis. Kompatibilitet, komplexitet och kommunikationskanaler identifierades som mestadels positiva för en potentiell adoption medan relativ fördel, testbarhet och observerbarhet påverkade mestadels negativt. / Cash payments is steadily decreasing today in sweden while at the same time  contactless and mobile payment methods are steadily increasing. 2017 was the first year the use of mobile payment methods surpassed the use of cash and the same year the majority stopped carrying cash on hand. The release of NFC/RFID based mobile payment methods like Samsung and Apple Pay may be the next step towards a cashless society. With the already developed and popular payment methods in Sweden like Swish and contactless credit cards the trends observed in the rest of europe may differ from Sweden’s. There is a lack of research in how swedish users perceive mobile payment methods and what factors influence their decisions of a potential adoption. This study aims to evaluate what factors influence swedish users and how these factors affect the potential adoption of mobile payment methods.  The study has conducted a qualitative approach gathering data from four interviews with swedish nonusers of the technology. The analysis is based on Rogers’s innovation diffusion theory (IDT). 9 factors that influence swedish users were found. These are, ignorance, benefit, simplicity, supporting infrastructure, security and risks, integrity, trust, social influences, and alternative payment methods. The factors influence the potential adoption in a positive or a negative way. Compatibility, complexity and communication channels was identified to affect the adoption in a mostly positive way  while benefit, testability and observability were mostly negative.
60

Barriers of Knowledge Transfer Between Globally Distributed Teams : A case study of Radio PDU in the R&D department of Ericsson

Togola, Aicha, Ahmed, Safa January 2018 (has links)
Today’s increased globalization resulted in a growth of globally distributed teams, which are characterized by geographical distance and used by organizations to promote innovation. However, to be able to collaborate effectively and reach their objectives, these teams must continuously conduct knowledge transfer (KT) between the different geographical locations. The importance of KT has been acknowledged in Information systems (IS) field, but most studies did not focus on the barriers of the KT between globally distributed teams specifically in Information and Communication Technologies (ICT) product development projects. Thus, this thesis was conducted to investigate the main barriers that globally distributed teams face in this area particularly. To do that, we did a qualitative case study of the Product Development Unit (PDU) in the Research and Development (R&D) department of Ericsson. The study has revealed eight main barriers that hinder the KT between globally distributed teams.

Page generated in 0.1099 seconds