• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 120
 • Tagged with
 • 120
 • 120
 • 79
 • 68
 • 57
 • 39
 • 37
 • 25
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 11
 • 11
 • 11
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Internmarknadsorientering : Förutsättningar för effektiv intern marknadsföring

Nebel, William, Johansson, Alexandra January 2008 (has links)
<p>Internal marketing has been proposed as a means of gaining competetive edge in a market where service quality is an important precursor to performance. Still, the practical application of internal marketing remains relatively limited, which is hypothesized to be partly attributable to a widespread lack of the required philosophy which facilitates the effective implementation of internal marketing. The concept of internal market orientation (IMO) has been proposed as an accurate representation of this philosophy. This thesis attemps to assess the relevance of an IMO in relation to the internal marketing activities of an organisation. The findings of the study imply that IMO related activities impacts the effectiveness of internal marketing and that it thus provides a valuable tool in the process of implementing internal marketing strategies.</p>
12

Intern marknadsföring leder till servicekvalitet : En fallstudie av Jerns

Olofsson, Camilla, Koolmeister, Ida January 2007 (has links)
<p>Den svenska detaljhandelns försäljning har stadigt ökat under de senaste åren. En av de starkaste tillväxterna under år 2006 står skobranschen för. Svenskar i gemen konsumera mer och intresset för skor har aldrig varit större. Störst på den svenska skomarknaden idag är Nilson Group som har 25 procent av den totala marknaden, det vill säga att vart fjärde par skor som säljs i Sverige kommer från någon av deras butiker.</p><p>En modeorienterad bransch som skor konkurrerar naturligtvis med design. Dock hävdar ledande befattningshavare inom branschen att de ska särskilja sig ”genom att kunna erbjuda service och medarbetare som kan skor”, det vill säga servicekvalitet och kunskap är viktiga konkurrensfördelar i försäljningsledet. I och med att nya konkurrenter dyker upp på skomarknaden krävs det sannolikt att företagen särskiljer sig och har en fungerande organisation som motiverar, attraherar och bibehåller både sina medarbetare och kunder.</p><p>Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka om Nilson Group och deras affärskoncept Jerns har samma syn och uppfattning som sina medarbetare angående den interna marknadsföringen. Vi har studerat hur de implementerar sin affärsidé och hur de bedriver sin interna marknadsföring för att motivera butikspersonalen och hur den påverkar samt ökar servicekvaliteten hos Jerns anställda.</p><p>Vi har valt att utgå ifrån olika teorier för att undersöka syftet. Affärsidén har vi definierat utifrån Normanns syn där han betonar vikten av att affärsidén och visionen ska vara invävda i organisationsstrukturen och hos företagets anställda. Sedan har vi använt oss av Grönroos riktlinjer för intern marknadsföring, där han bland annat förespråkar ett fungerande informationsflöde, utbildningar och ett dagligt servicemedvetande. Sedan har vi valt att utgå ifrån Zeithamls kundvärdesmodell där vi använt oss av hans tio dimensioner för att definiera servicekvalitet. Utifrån dessa teorier har variabler tagits fram för att formulera frågor till ledningen och butikspersonalen för att fastställa deras syn på företagets affärsidé, interna marknadsföring och service.</p><p>Utifrån den data som erhölls genom en enkätundersökning bland butikspersonalen och en intervju med ledningen har skillnader och likheter mellan de och butikspersonalen jämförts för att upptäcka eventuella gap som finns.</p><p>Som slutsats så ser vi att den interna marknadsföringen som helhet är fungerande trots vissa gap. Servicemedvetenheten är god bland butikspersonalen vilket ledningen arbetar för, detta tack vare att den interna marknadsföringen fungerar. Beträffande företagets affärsidé så har företaget lyckats sprida den på ett bra sätt. Vi upptäckte dock att den inte fullt ut överensstämmer med Jerns arbetssätt.</p>
13

Påverkan av extern och intern marknadsföring på attityden till företag : En kvantitativ studie gjord på studenter

Ringstrand, Sabine January 2016 (has links)
An excellent marketing strategy is crucial for companies’ success. Previous studies show positive effects from external and internal marketing. The purpose of this study was to observe differences in attitudes toward companies using external or internal marketing. The relationship between attitude and purchase decision was examined. A survey was conducted on students using the ABC-model for attitudes with Likert scale. A mean was calculated for general attitudes. No statistically significant differences were found. Knowledge about companies’ internal marketing tended to affect both attitudes and purchase decision in a negative manner. External marketing had no impact on attitudes nor purchase decision. / En bra marknadsföringsstrategi är viktigt för att företag skall bli framgångsrika. Tidigare studier har visat positiva effekter av extern och intern marknadsföring. Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i generella attityder till företag som bedriver extern och intern marknadsföring. Hur attityderna påverkade köpbeslutet observerades. En enkätstudie på studenter gjordes med hjälp av ABC-modellen för attityder och besvarades med Likertskala. Medelvärde räknades ut för generella attityder. Resultaten visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Vetskap om företagets interna marknadsföring tenderade att påverka både attityder och köpbeslutet negativt. Extern marknadsföring hade ingen inverkan på attityder eller köpbeslut.
14

Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

Svensson, Ann, Andersson, Maria January 2009 (has links)
<p>Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. En kvalitativ forskningsansats med abduktivt angreppssätt har använts där tre fallföretag, SCA Packaging, IKEA och SAS samt konsulten Matts Heijbel intervjuats inom ämnet. De tre fallföretagen arbetar aktivt med intern storytelling.</p><p>Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av intern marknadsförings betydelse, därefter redogörs för verktygets storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg. Teorikapitlet berör hur storytelling fungerar som kulturbärare då uppsatsens syfte är att studera denna aspekt.</p><p>Studien visar att storytelling kan användas i många olika syften och på olika sätt. Verktyget har en större påverkan på medarbetarna än traditionella marknadsföringsverktyg då verktyget har en inspirerande effekt. Storytelling är ett vägledande verktyg för de anställda och är därmed ett effektivt sätt för företaget att förmedla sina kärnvärden, mål och visioner En förklarande och märkbar lansering av verktyget har visat sig vara viktigt för att medarbetarna skall ta till sig verktyget. Verktyget är ett effektivt sätt att påverka företagskulturen.</p>
15

Interna Relationer : En fallstudie av interna relationer mellan Electrolux Service och Centrala bygg

Andersson, Mikaela, Hodzic, Sasa January 2008 (has links)
No description available.
16

Internationella skillnader i ledarskapet? : En studie av svenska snabbmatsrestaurangers överlevnad på en marknad  som präglas av stordriftsfördelar

Färnlycke, Mari, Adham, Saba January 2010 (has links)
<p>Internationella företag med stordriftsfördelar har klarat sig bäst under lågkonjunktur och andra ekonomiskt svåra situationer. Globaliseringen har lett till en homogen marknad och en ökad standardisering, kvalitet och känslor spelar i och med det en allt större roll. Vissa svenska företag har kunnat överleva och till och med haft möjlighet att expandera på den hårda internationellt konkurrensutsatta marknaden.</p>
17

Hallå, lite motivation tack!- en fallstudie om hur telefonförsäljare motiveras

Boman, Thomas, Nolan, Neil January 2009 (has links)
<p>Enligt olika undersökningar är attityden till telefonförsäljare bland allmänheten negativ och motivationen hos telefonförsäljare är ofta låg. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur telefonförsäljare på ett callcenter motiveras i sitt yrke. Den teoretiska grunden i det ramverk vi använder i vår uppsats, bygger på vad Grönroos benämner som de fyra väsentliga områdena inom strategisk internmarknadsföring. Dessa är "Ledningsmetoder, personalpolitik, utbildningspolitik och planerings-, genomförande- och uppföljningssystem. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med en kontorschef och tre telefonförsäljare på ett callcenter i Uppsala. Resultaten från undersökningen visar att ledningen på kontoret motiverar telefonförsäljarna på ett flertal olika sätt, där belöningarna är utformade för att främja försäljningen. Den slutsats vi kan dra från studien, är att telefonförsäljarna motiveras och belönas för att sälja och att andra kvalitetsmått kommer i skymundan av dessa. För tillfället så krävs det av ledningen att ett aktivt ledarskap utövas. Förutsättningar finns för att genomföra nödvändiga förändringar, då feedback från både telefonförsäljarna och kontorschefen tas emot och följs upp kontinuerligt.</p>
18

Motivera personalen i tjänsteföretag : - En studie om svenska bankers arbete med att motivera sin personal

Orantes, Maria, Bolik, Charlott January 2007 (has links)
<p>Alla organisation genomgår förändringar under sin livstid i olika former. Individernas attityder i organisationen påverkar hur effektiv förändringsprocessen blir, oavsett vilken slags förändring som skall genomgås. Vi har valt SJAB som fallstudie i eftersom de kommer att behöva gå igenom en förändring till följd av den troliga avregleringen av persontågstrafiken. Vårt syfte med detta arbete är att studera SJ:s högre chefers attityder till denna kommande förändringen. I uppsatsen intervjuas ett antal chefer på olika nivåer i syfte att ta reda på deras tankar och inställning inför detta. För att analysera vårt resultat har vi använt Ahrenfelts modell ”Mänsklig informationsbehandling”, som bygger på kognitiv psykologi samt emotiv psykologi. Resultat visar att dessa två parametrar påverkar individens attityder, som i detta fall är inför den förväntade organisationsförändringen.</p>
19

Internationella skillnader i ledarskapet? : En studie av svenska snabbmatsrestaurangers överlevnad på en marknad  som präglas av stordriftsfördelar

Färnlycke, Mari, Adham, Saba January 2010 (has links)
Internationella företag med stordriftsfördelar har klarat sig bäst under lågkonjunktur och andra ekonomiskt svåra situationer. Globaliseringen har lett till en homogen marknad och en ökad standardisering, kvalitet och känslor spelar i och med det en allt större roll. Vissa svenska företag har kunnat överleva och till och med haft möjlighet att expandera på den hårda internationellt konkurrensutsatta marknaden.
20

Motivera personalen i tjänsteföretag : - En studie om svenska bankers arbete med att motivera sin personal

Orantes, Maria, Bolik, Charlott January 2007 (has links)
Alla organisation genomgår förändringar under sin livstid i olika former. Individernas attityder i organisationen påverkar hur effektiv förändringsprocessen blir, oavsett vilken slags förändring som skall genomgås. Vi har valt SJAB som fallstudie i eftersom de kommer att behöva gå igenom en förändring till följd av den troliga avregleringen av persontågstrafiken. Vårt syfte med detta arbete är att studera SJ:s högre chefers attityder till denna kommande förändringen. I uppsatsen intervjuas ett antal chefer på olika nivåer i syfte att ta reda på deras tankar och inställning inför detta. För att analysera vårt resultat har vi använt Ahrenfelts modell ”Mänsklig informationsbehandling”, som bygger på kognitiv psykologi samt emotiv psykologi. Resultat visar att dessa två parametrar påverkar individens attityder, som i detta fall är inför den förväntade organisationsförändringen.

Page generated in 0.0954 seconds