• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 120
 • Tagged with
 • 120
 • 120
 • 79
 • 68
 • 57
 • 39
 • 37
 • 25
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 11
 • 11
 • 11
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Från affärsidé till nöjd kund : En studie om interna marknadsföringsaktiviteter hos större hotell i Stockholm

Ferreira Sjöström, Tobias, Johansson, Tomas, Rojas Fuentes, Fabian January 2008 (has links)
No description available.
2

Från affärsidé till nöjd kund : En studie om interna marknadsföringsaktiviteter hos större hotell i Stockholm

Ferreira Sjöström, Tobias, Johansson, Tomas, Rojas Fuentes, Fabian January 2008 (has links)
No description available.
3

Intern marknadsföring -En studie av hur två serviceföretag marknadsför sig internt

Kempe, Lena, Rönnmark, Isabella January 2008 (has links)
<p>Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj. </p><p>Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess identitet. En naturlig fråga till följd av detta påstående är:</p><p>- Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten internt? </p><p>Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning. </p><p>Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete.</p><p>Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning.</p><p>Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar trygghet för befintliga och potentiella kunder.</p>
4

Intern marknadsföring - En studie av hur två serviceföretag marknadsför sig internt –

Rönnmark, Isabella, Kempe, Lena January 2008 (has links)
<p>Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj. </p><p>Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess identitet. En naturlig fråga till följd av detta påstående är:</p><p>- Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten internt? </p><p>Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning. </p><p>Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete.</p><p>Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning.</p><p>Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar trygghet för befintliga och potentiella kunder.</p>
5

Intern marknadsföring - En studie av hur två serviceföretag marknadsför sig internt –

Rönnmark, Isabella, Kempe, Lena January 2008 (has links)
Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj. Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess identitet. En naturlig fråga till följd av detta påstående är: -Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten internt? Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning. Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete. Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning. Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar trygghet för befintliga och potentiella kunder.
6

Empowerment : En studie om empowerments påverkan på frontpersonalen i tjänsteföretag.

Melin, Emmie January 2011 (has links)
This thesis is about how the front-staff in two service companies experience empowerment. Competition for business in today's society is becoming increasingly fierce, which means that they must find a way to differentiate themselves from competitors. Service has become a way to compete. Front-staff competence and ability to offer a good service is a crucial factor when the company's success is being measured.Empowerment in business is used as a tool to create motivation and satisfaction of individuals at work. Companies using empowerment can create the freedom and opportunities for employees to act at their own intelligence and discretion. By letting staff take advantage of leadership power can improve service quality because the staff is given the freedom and opportunity to act. To achieve this, companies should look to the need to educate, develop and motivate their staff so that they feel confident in meeting service. Empowerment can exist in different degrees and in different dimensions depending on the variation and standardization of the task. A standardized company is not given as much capacity for empowerment.Empowerment has both advantages and disadvantages that may affect staff as well as company performance and wellbeing. For empowerment to exist in an adequate way, it is important to ensure that the front-staff perceive the responsibilities and power that the management gives them.With this as background, we have by means of a qualitative research methodology interviewed eight respondents in the two service companies where empowerment exists in different degrees. An intense study characterizes the paper, because the interest is to go deep in the investigation and study the individual's perception.The research question is: "How does the front staff in service-oriented companies experience empowerment?"Purpose of this essay is therefore to compare how empowerment affects frontline staff in service businesses, to see if there are similarities and differences in how front-staff perceive the empowerment, depending on the degree of standardization in the company.We have summarized our findings in three main points:  Empowerment has both positive and negative effects that can exist at the same time  The experience of empowerment is dependent on trust and security in the workplace  Empowerment should be adapted to the company
7

Intern marknadsföring ur fastighetsmäklarföretagets perspektiv

Pettersson, Sofie, Blomstedt, Malin January 2012 (has links)
Uppsatsen ämnar beskriva och förklara nyttan av att arbeta med intern marknadsföring för fastighetsmäklarfirmor. Personalens kunnande, tjänstvillighet och kundorientering är av stor betydelse för hur konsumenterna uppfattar ett tjänsteföretag och dess tjänster. Den interna marknadsföringen ska få personalen engagerad och motiverad vilket gör att det blir lättare att hålla en hög servicenivå. Ledningens roll är att utrusta de anställda med de rätta verktygen för att de ska kunna leverera bästa möjliga service till kunderna. Forskningsfrågorna är: 1.) Hur arbetar fastighetsmäklarföretag idag med intern marknadsföring för att få nöjdare kunder som på sikt ger fler kunder i form av rekommendationer? 2.) Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom att arbeta med intern marknadsföring? Denna uppsats bidrar till att utveckla forskningen inom området intern marknadsföring. Studien beskriver hur fastighetsmäklarföretag arbetar med intern marknadsföring idag och hur fastighetsmäklarföretag kan utveckla sin interna marknadsföring. Undersökningen strävar efter att identifiera den interna marknadsföringens beståndsdelar och relationsfrämjande åtgärder.
8

Intern marknadsföring -En studie av hur två serviceföretag marknadsför sig internt

Kempe, Lena, Rönnmark, Isabella January 2008 (has links)
Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj. Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess identitet. En naturlig fråga till följd av detta påstående är: - Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten internt? Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning. Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete. Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning. Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar trygghet för befintliga och potentiella kunder.
9

Inside-out : En studie om intern varumärkesutveckling

Bergström, Frida, Nilsson, Malin January 2009 (has links)
<p>I och med att marknader blir allt mer mättade och produkter allt mer homogena blir pressen större på företagen att genom sin kundinriktade personal tillföra ett mervärde till produkterna. Detta ökar det totala värdet för kunden och särskiljer ett företag från dess konkurrenter. I och med att personalen blivit en allt viktigare resurs har intern marknadsföring fått en mer central roll i det strategiska ledarskapet. Genom en väl planerad och genomförd intern marknadsföring kan ett företag sprida information och kommunicera med de anställda, stärka humankapitalet genom exempelvis kompetensutveckling och nyttja motiverande system för att ge personalen incitament att prestera enligt sin fulla potential.</p><p> </p><p>I samband med att ett företag utvecklar nya projekt eller idéer är interna marknadsaktiveter nödvändiga för att kunna förankra dessa bland personalen, innan de presenteras för den externa marknaden, företagets kunder. Det finns i dagsläget inga generella strategier för hur intern marknadsföring bör utformas som går att applicera på olika företag i olika branscher. Av den anledningen är det vanligt att företag brister i genomförandet med sina interna marknadsföringsåtgärder vilket kan få förödande konsekvenser. Om inte företag lyckas sälja in sina idéer till sina anställda kan de heller inte förvänta sig helhjärtade satsningar av dem i arbetet med dessa. Internt stöd är således en grund för extern framgång.</p><p> </p><p>Denna studie har genomförts på uppdrag av Företaget och syftar till att utreda vilka brister som återfinns i Företagets interna marknadsföring och vad som föranleder dessa problem, för att vi ska kunna framställa förslag på förbättrande åtgärder.  Dessa förslag har sitt ursprung i en teoretiskt baserad och analyserad kvantitativ studie bland Företagets butikspersonal samt en kvalitativ studie som innefattar två av Företaget butikschefer. Vi har även mottagit information från huvudkontoret via Kontaktpersonen.</p><p> </p><p>Företaget upplever svårigheter med att förankra projekt internt bland sin butikspersonal och upplever ett bristande engagemang och förståelse för exempelprojektet Varumärket från en betydande andel butiker. Vi är övertygade om att grunderna till dessa problem går att återfinna inom ramen för intern marknadsföring. För att lättare kunna studera detta problem har vi delat upp det breda ämnet intern marknadsföring i mindre fragment som är lättare att undersöka och ger en bättre helhetsbild av Företagets olika problemområden. Eftersom Företagets butiksanställda är deras operativa enhet mot kund anser vi att dessa individers åsikter och uppfattning är av stor vikt att tillvarata för att kunna förbättra situationen.</p><p> </p><p>Vår studie uppdagade flera problemområden inom Företagets interna marknadsföring. Bland annat brist på delaktighet, motivation och kunskap hos butikspersonalen. Men vi ser inga problem att Företaget i framtiden ska kunna lyckas utveckla och förankra nya projekt och idéer internt bland sina anställda. Vi har utvecklat en modell där nyckelorden är delaktighet och feedback från butiksanställda. När butikspersonalen får delta i hela utvecklingsprocessen av nya idéer och projekt, kommer de att vara redo att möta kunden på ett engagerat och kompetent sätt vid extern release av nyheterna.</p>
10

Inside-out : En studie om intern varumärkesutveckling

Bergström, Frida, Nilsson, Malin January 2009 (has links)
I och med att marknader blir allt mer mättade och produkter allt mer homogena blir pressen större på företagen att genom sin kundinriktade personal tillföra ett mervärde till produkterna. Detta ökar det totala värdet för kunden och särskiljer ett företag från dess konkurrenter. I och med att personalen blivit en allt viktigare resurs har intern marknadsföring fått en mer central roll i det strategiska ledarskapet. Genom en väl planerad och genomförd intern marknadsföring kan ett företag sprida information och kommunicera med de anställda, stärka humankapitalet genom exempelvis kompetensutveckling och nyttja motiverande system för att ge personalen incitament att prestera enligt sin fulla potential.   I samband med att ett företag utvecklar nya projekt eller idéer är interna marknadsaktiveter nödvändiga för att kunna förankra dessa bland personalen, innan de presenteras för den externa marknaden, företagets kunder. Det finns i dagsläget inga generella strategier för hur intern marknadsföring bör utformas som går att applicera på olika företag i olika branscher. Av den anledningen är det vanligt att företag brister i genomförandet med sina interna marknadsföringsåtgärder vilket kan få förödande konsekvenser. Om inte företag lyckas sälja in sina idéer till sina anställda kan de heller inte förvänta sig helhjärtade satsningar av dem i arbetet med dessa. Internt stöd är således en grund för extern framgång.   Denna studie har genomförts på uppdrag av Företaget och syftar till att utreda vilka brister som återfinns i Företagets interna marknadsföring och vad som föranleder dessa problem, för att vi ska kunna framställa förslag på förbättrande åtgärder.  Dessa förslag har sitt ursprung i en teoretiskt baserad och analyserad kvantitativ studie bland Företagets butikspersonal samt en kvalitativ studie som innefattar två av Företaget butikschefer. Vi har även mottagit information från huvudkontoret via Kontaktpersonen.   Företaget upplever svårigheter med att förankra projekt internt bland sin butikspersonal och upplever ett bristande engagemang och förståelse för exempelprojektet Varumärket från en betydande andel butiker. Vi är övertygade om att grunderna till dessa problem går att återfinna inom ramen för intern marknadsföring. För att lättare kunna studera detta problem har vi delat upp det breda ämnet intern marknadsföring i mindre fragment som är lättare att undersöka och ger en bättre helhetsbild av Företagets olika problemområden. Eftersom Företagets butiksanställda är deras operativa enhet mot kund anser vi att dessa individers åsikter och uppfattning är av stor vikt att tillvarata för att kunna förbättra situationen.   Vår studie uppdagade flera problemområden inom Företagets interna marknadsföring. Bland annat brist på delaktighet, motivation och kunskap hos butikspersonalen. Men vi ser inga problem att Företaget i framtiden ska kunna lyckas utveckla och förankra nya projekt och idéer internt bland sina anställda. Vi har utvecklat en modell där nyckelorden är delaktighet och feedback från butiksanställda. När butikspersonalen får delta i hela utvecklingsprocessen av nya idéer och projekt, kommer de att vara redo att möta kunden på ett engagerat och kompetent sätt vid extern release av nyheterna.

Page generated in 0.0888 seconds