• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 120
 • Tagged with
 • 120
 • 120
 • 79
 • 68
 • 57
 • 39
 • 37
 • 25
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 11
 • 11
 • 11
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Interna Relationer : En fallstudie av interna relationer mellan Electrolux Service och Centrala bygg

Andersson, Mikaela, Hodzic, Sasa January 2008 (has links)
No description available.
22

Hallå, lite motivation tack!- en fallstudie om hur telefonförsäljare motiveras

Boman, Thomas, Nolan, Neil January 2009 (has links)
Enligt olika undersökningar är attityden till telefonförsäljare bland allmänheten negativ och motivationen hos telefonförsäljare är ofta låg. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur telefonförsäljare på ett callcenter motiveras i sitt yrke. Den teoretiska grunden i det ramverk vi använder i vår uppsats, bygger på vad Grönroos benämner som de fyra väsentliga områdena inom strategisk internmarknadsföring. Dessa är "Ledningsmetoder, personalpolitik, utbildningspolitik och planerings-, genomförande- och uppföljningssystem. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med en kontorschef och tre telefonförsäljare på ett callcenter i Uppsala. Resultaten från undersökningen visar att ledningen på kontoret motiverar telefonförsäljarna på ett flertal olika sätt, där belöningarna är utformade för att främja försäljningen. Den slutsats vi kan dra från studien, är att telefonförsäljarna motiveras och belönas för att sälja och att andra kvalitetsmått kommer i skymundan av dessa. För tillfället så krävs det av ledningen att ett aktivt ledarskap utövas. Förutsättningar finns för att genomföra nödvändiga förändringar, då feedback från både telefonförsäljarna och kontorschefen tas emot och följs upp kontinuerligt.
23

Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

Svensson, Ann, Andersson, Maria January 2009 (has links)
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. En kvalitativ forskningsansats med abduktivt angreppssätt har använts där tre fallföretag, SCA Packaging, IKEA och SAS samt konsulten Matts Heijbel intervjuats inom ämnet. De tre fallföretagen arbetar aktivt med intern storytelling. Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av intern marknadsförings betydelse, därefter redogörs för verktygets storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg. Teorikapitlet berör hur storytelling fungerar som kulturbärare då uppsatsens syfte är att studera denna aspekt. Studien visar att storytelling kan användas i många olika syften och på olika sätt. Verktyget har en större påverkan på medarbetarna än traditionella marknadsföringsverktyg då verktyget har en inspirerande effekt. Storytelling är ett vägledande verktyg för de anställda och är därmed ett effektivt sätt för företaget att förmedla sina kärnvärden, mål och visioner En förklarande och märkbar lansering av verktyget har visat sig vara viktigt för att medarbetarna skall ta till sig verktyget. Verktyget är ett effektivt sätt att påverka företagskulturen.
24

Intern marknadsföring leder till servicekvalitet : En fallstudie av Jerns

Olofsson, Camilla, Koolmeister, Ida January 2007 (has links)
Den svenska detaljhandelns försäljning har stadigt ökat under de senaste åren. En av de starkaste tillväxterna under år 2006 står skobranschen för. Svenskar i gemen konsumera mer och intresset för skor har aldrig varit större. Störst på den svenska skomarknaden idag är Nilson Group som har 25 procent av den totala marknaden, det vill säga att vart fjärde par skor som säljs i Sverige kommer från någon av deras butiker. En modeorienterad bransch som skor konkurrerar naturligtvis med design. Dock hävdar ledande befattningshavare inom branschen att de ska särskilja sig ”genom att kunna erbjuda service och medarbetare som kan skor”, det vill säga servicekvalitet och kunskap är viktiga konkurrensfördelar i försäljningsledet. I och med att nya konkurrenter dyker upp på skomarknaden krävs det sannolikt att företagen särskiljer sig och har en fungerande organisation som motiverar, attraherar och bibehåller både sina medarbetare och kunder. Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka om Nilson Group och deras affärskoncept Jerns har samma syn och uppfattning som sina medarbetare angående den interna marknadsföringen. Vi har studerat hur de implementerar sin affärsidé och hur de bedriver sin interna marknadsföring för att motivera butikspersonalen och hur den påverkar samt ökar servicekvaliteten hos Jerns anställda. Vi har valt att utgå ifrån olika teorier för att undersöka syftet. Affärsidén har vi definierat utifrån Normanns syn där han betonar vikten av att affärsidén och visionen ska vara invävda i organisationsstrukturen och hos företagets anställda. Sedan har vi använt oss av Grönroos riktlinjer för intern marknadsföring, där han bland annat förespråkar ett fungerande informationsflöde, utbildningar och ett dagligt servicemedvetande. Sedan har vi valt att utgå ifrån Zeithamls kundvärdesmodell där vi använt oss av hans tio dimensioner för att definiera servicekvalitet. Utifrån dessa teorier har variabler tagits fram för att formulera frågor till ledningen och butikspersonalen för att fastställa deras syn på företagets affärsidé, interna marknadsföring och service. Utifrån den data som erhölls genom en enkätundersökning bland butikspersonalen och en intervju med ledningen har skillnader och likheter mellan de och butikspersonalen jämförts för att upptäcka eventuella gap som finns. Som slutsats så ser vi att den interna marknadsföringen som helhet är fungerande trots vissa gap. Servicemedvetenheten är god bland butikspersonalen vilket ledningen arbetar för, detta tack vare att den interna marknadsföringen fungerar. Beträffande företagets affärsidé så har företaget lyckats sprida den på ett bra sätt. Vi upptäckte dock att den inte fullt ut överensstämmer med Jerns arbetssätt.
25

Den mörka sidan av kundmötet : En kvalitativ studie om ledningens strategier för dysfunktionella kundmöten

Ivarsson, Emmelie, Söderberg, Jeanette January 2012 (has links)
Kunder som beter sig illa i kundmötet ställer till problem för både andra kunder och för näringsidkare. Detta kan resultera i förlorade inkomster, påverkan på andra kunder och att företagets anställda drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Från företagens sida krävs en balansgång mellan att sätta upp gränser för vad som inte är accepterat beteende och att försöka tillfredsställa sina kunder för att uppnå kundnöjdhet som leder till återkommande besök. Ledningens betydelse för hanteringen av dessa kunder har inom detta forskningsområde fått förhållandevis lite uppmärksamhet, då intresset snarare legat på den dysfunktionella kundens beteende och personalens agerande i dysfunktionella kundmöten. Följaktligen ansåg vi det intressant att studera vilken betydelse ledningens strategier har för personalens hantering av dysfunktionellt kundbeteende i kundmötet. Denna studie har genomförts inom restaurangbranschen i en medelstorstad i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär och syftar till att studera ledningens strategier gällande dysfunktionellt kundbeteende samt identifiera ifall det finns några faktorer som kan underlätta hanteringen av kunder som beter sig illa. Studien har utgått från ett ledningsperspektiv med en hermeneutisk verklighetssyn och ett deduktivt angreppssätt, men har fått induktiva inslag då vår studie genererat en ny modell. Den teoretiska referensram som studien baseras på innefattar teorier kring kundmötet och vilken roll den dysfunktionella kunden spelar i interaktionen med företaget, anställda och andra kunder. Studiens teoriavsnitt behandlar även ledningsteorier där vi undersöker både det situationsanpassade, delegerande och styrande ledarskapet i relation till det dysfunktionella kundbeteendet och personalens förmåga att hantera dessa. Teorikapitlet avslutas med en beskrivning av den interna marknadsföringens betydelse för kundmötets utfall. De empiriska resultaten visar att ledningen antar en delegerande ledarstil med vissa inslag av situationsbaserat ledarskap genom att ge sin personal befogenheter att hantera dysfunktionella kunder på egen hand och enbart finnas till hands när situationen kräver. Personalen i sin tur, använder sig av personliga taktiker som de själva utvecklat genom branschspecifik erfarenhet. Vår slutsats är således att ledningen snarare styr det dysfunktionella kundmötet på ett indirekt än direkt sätt genom att tilldela de anställda befogenheter att på egen hand hantera dysfunktionellt kundbeteende. Vi har även kommit fram till att denna ledarstrategi kräver en fungerande intern marknadsföring för att fungera på ett så effektivt sätt som möjligt.
26

Internmarknadsorientering : Förutsättningar för effektiv intern marknadsföring

Nebel, William, Johansson, Alexandra January 2008 (has links)
Internal marketing has been proposed as a means of gaining competetive edge in a market where service quality is an important precursor to performance. Still, the practical application of internal marketing remains relatively limited, which is hypothesized to be partly attributable to a widespread lack of the required philosophy which facilitates the effective implementation of internal marketing. The concept of internal market orientation (IMO) has been proposed as an accurate representation of this philosophy. This thesis attemps to assess the relevance of an IMO in relation to the internal marketing activities of an organisation. The findings of the study imply that IMO related activities impacts the effectiveness of internal marketing and that it thus provides a valuable tool in the process of implementing internal marketing strategies.
27

Lite mer än bara träning : En studie om relationsmarknadsföring och kundlojalitet inom gymbranschen / A little more than just exercising : A study on relationship marketing and customer loyalty within the gym industry

Kaisa, Ekqvist January 2014 (has links)
Bakgrund: Intresset bland allmänheten för träning och hälsa har blivit allt större, vilket har medfört att även intresset för gymbranschen har ökat. I och med aktörernas snarlika utbud krävs det dock någonting utöver själva träningen för att få kunderna att stanna kvar inom organisationen. Relationsmarknadsföring blir allt mer utspritt med dess långsiktiga tänk, något som dock saknas utförligare beskrivningar samt analyser inom för den svenska gymbranschen. Syfte: Att beskriva samt analysera hur aktörer inom gymbranschen kan använda sig av relationsmarknadsföring i sitt arbete med att skapa lojala kunder som väljer att stanna inom organisationen. Metod: Studien har byggts på en kvalitativ forskningsmetod, där en fallstudie med fyra aktörer inom gymbranschen har tillämpats. Resultat/slutsatser: Det har i studien flertalet gånger framkommit kopplingar mellan teori och empiri som visar på att aktörerna inom gymbranschen använder sig av relationsmarknadsföring till stor del i sitt arbete. Det är mycket fokus på personalens bemötande, men även på att göra sina medlemmar motiverade till att träna. Det som även lyfts fram är vikten av att i relationen med kunderna sprida kunskap kring träningen, samt att arbeta för att medlemmarna ska träna aktivt. / Background: The interest among the public for exercising and health have increased lately, with the result that the interest in the gym industry has increased as well. With companies having similar offerings, it requires something beyond this basic offering to get customers to remain in the organization. Relationship marketing is becoming more popular with its long-term thinking, but there is a gap of detailed descriptions and analyzes of the Swedish gym industry. Purpose: To describe and analyze how actors in the gym industry can use relationship marketing in its efforts to create loyal customers who choose to stay within the organization. Method: The study was built on a qualitative research, where a case study with four companies in the gym industry have been applied. Results / Conclusions: This study has several times revealed connections between theory and empirical data that shows that companies in the gym industry use relationship marketing in a large part of their work. There is a lot of focus on the attitude of the staff, but also on making the members motivated to exercise. It also highlighted the importance of spreading knowledge in the relationship with the members about exercising and its effects, and also to try to get the members to exercise actively.
28

Intern marknadsföring : Arbetsmotivation

Lindh, Fredrik January 2018 (has links)
No description available.
29

Ledarskapets betydelse för ett homogent varumärke : en studie av två tjänsteföretag / The significance of leadership when communicating a homogeneous brand : a study of two service companies

Arvidsjö, Therese, Borg, Carina, Jonasson, Malin January 2007 (has links)
Den ökade tjänstekonkurrensen har medfört att varumärket fått en allt större betydelse för ett företags framgång. I dagens tjänsteverksamhet handlar det om att skapa långsiktiga relationer med såväl medarbetare som kunder och det är medarbetarna som utgör den vitala rollen vid förmedlandet av varumärket. För ledaren handlar det om att skapa koherenta budskap som väl överensstämmer med företagets affärsidé och vision för att de individuella varumärkena inte skall komma att få en allt för stor betydelse.Syftet med uppsatsen har varit att undersöka, beskriva och förstå ledarskapets betydelse, i ett tjänsteföretag, för att personalen skall kommunicera ett homogent varumärke. För att kunna uppfylla syftet skedde en insamling av både primär- och sekundärdata genom en abduktiv metod. För att komplettera teorier om varumärke, intern marknadsföring samt ledarskap har vi med ett rationellt, idealistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt genomfört två personliga intervjuer med ledarna i tjänsteföretagen Hansen och Avonis.Vår empiriska undersökning visade på att sambandet mellan varumärke, intern marknadsföring och ledarskap är kommunikation, motivation, delegering samt organisationskultur. Det är genom kommunikation och intern marknadsföring som ledaren genom olika aktiviteter motiverar sin personal och får den att förmedla ett homogent varumärke. Organisationskulturen är den sociala verklighet i vilken medarbetarna befinner sig samt hur väl den informella samt formella kommunikationen fungerar.Vi har funnit att ett homogent varumärke är betydelsefullt i ett tjänsteföretag där det är personalen som är den viktigaste resursen. För att få personalen att kommunicera ett homogent varumärke externt bör ledaren implementera och kontinuerligt använda sig av intern marknadsföring. Vidare har vi funnit att ledarskapet bör situationsanpassas samt präglas av ett starkt humanfokus för att på bästa sätt tillgodose medarbetarnas behov. / Uppsatsnivå: C
30

Vad kunderna vill ha : En studie om önskvärda egenskaper hos butikspersonalen i kosmetikabranschen / What costumers want : A study about desired characters of shop staff in the cosmetic industry

Carlehöjd, Therese, Karlsson, Ida January 2008 (has links)
Den ökande graden av homogena produkter och en allt högre konkurrens mellan företag skaparett behov för företagen att differentiera sig genom service. Fler och fler företag använder sig avproduktsupportservice för att skapa konkurrensfördelar. Det är lönsamt att ha bra kundserviceeftersom det kostar mindre att göra kunderna nöjda än vad det gör att attrahera nya kunder ellerfå tillbaka kunder som företaget tidigare förlorat. Det mycket viktigt för ett företag att se tillvilka kvaliteter som ger framgångsrik personal. Bra personal har olika nyckelegenskaperberoende på vilken bransch det handlar om. På grund av den höga involveringen av känslorinom kosmetikabranschen skapas mycket positiva och negativa upplevelser, vilka kan kopplastill personalens kundmedvetenhet i deras egenskaper och beteenden. Intern marknadsföringsyftar till att förbättra kundmedvetenheten, servicetänkandet och den interna kommunikationenhos personalen, vilket kan åstadkommas genom en rad olika aktiviteter på ett företag. Viktigtinom den interna marknadsföringen är kunskapen om att alla anställda på ett företag ärdeltidsmarknadsförare.Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera kundens upplevelse avbutikspersonals viktigaste beteenden och egenskaper i sminkbutiker. Syftet är även att utrönahur ett kosmetikaföretag kan använda intern marknadsföring för att utveckla de viktigastekvaliteterna hos sin butikspersonal. Resultatet ska vara kosmetikaföretag till hjälp då de villutveckla sin butikspersonal. Undersökningen bygger på en induktiv ansats och åttadjupintervjuer har genomförts med respondenter inom avgränsningarna kvinnor mellan 20 till30 år.Av studien framgår att de egenskaper som är viktigast hos personal i sminkbutiker är att definner alternativ som passar kundernas behov, att de är yrkesskickliga, kan butikens sortiment,är vänliga och att de är tålmodiga. De beteenden som är viktigast är att personalen är fokuseradpå kunden, hjälpsam, lyhörd, välkomnande och att de inte är oförskämda.De interna marknadsaktiviteter som kan användas för att utveckla butikspersonalensviktigaste egenskaper och beteenden är träning och utbildning, ledningsstöd och intern dialog,intern masskommunikation och informationsupport, human resource management, system ochtekniskt stöd, internt rättelsearbete samt marknadsundersökning och marknadssegmentering.Aktiviteterna kan användas i olika kombinationer och i olika utsträckning för att uppnåönskvärt resultat. / Uppsatsnivå: D

Page generated in 0.0936 seconds