• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 68
 • 53
 • 31
 • 21
 • 11
 • 7
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 211
 • 132
 • 56
 • 52
 • 40
 • 37
 • 37
 • 32
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Lean Thinking : kan administration bli lean

Kakamami, Sasan, Ohlsson, Therése January 2009 (has links)
<p><strong>Syfte:</strong> Syftet med denna studie är att undersöka:</p><ol><li>Lean filosofins påverkan på Banken X administrativa processer. </li><li>Samt huruvida Lean Kan vara ett verktyg/process för att förbättra de administrativa Processerna.   </li></ol><p>Dessutom är våra frågeställningar dessa:</p><ul><li>Hur påverkar Lean de administrativa processerna i Banken X?</li><li>Kan administration bli Lean?</li><li>Hur kan Banken X arbeta för att implementera Lean på det mest effektiva sättet?</li></ul><p> </p><p><strong>Metod: </strong>Denna studie har den kvalitativa metoden som ansats. Teorin för denna studie har hämtats från relevanta vetenskapliga teorier inom aktuellt ämne. Vidare genomfördes denna insamling av information i syfte för att underlätta förståelsen samt skapa en insikt i ämnet. I förfarande för denna studie har vi valt den deduktiva metoden att arbeta efter, resultatet är intervjuer av tre medarbetare från Banken X huvudkontor. Det empiriska underlaget har sedan sammanställts med den teoretiska materiellt där vi har skildrat likheter och olikheter.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Resultat & slutsats: </strong>Denna studie påvisar att Lean kan öka värdeskapande för de administrativa processerna, samt att administration kan bli Lean, men inte i samma omfattning och effektivitet som Lean faktiskt har haft på verkstadsindustrin. Vidare att det kanske svåraste i arbetet med Lean faktiskt är implementeringen och acceptansen av medarbetarna.</p><p> </p><p><strong>Förslag till fortsattforskning:</strong> Vi anser att det skulle vara intressant att om ett par år studera Banken X eller för den delen en annan administrativ organisation för att se huruvida Lean Administration har fått ett fäste eller inte och för att se om värde och värdeskapande har identifierats på ett mer effektivt sätt</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Uppsatsens bidrag: </strong>Förhoppningen med denna studie är att belysa Lean konceptets påverkan på administrativa organisationers processer. Vi är övertygade om att dagens knivskarpa konkurrens bidrar till att fler och fler organisationer inte längre lyckas överleva på den tuffa marknaden. Dessutom är vi övertygade om att i den globala värld som vi lever i är det mycket viktigt och centralt att organisationer har tydliga och strukturerade processer i sitt dagliga arbete för att lyckas vidmakthålla sig. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Nyckelord: </strong>Lean, Muda, Värde, Värdeskapande & Kaizen </p> / <p><strong>Aim:</strong> The purpose of this study is to investigate:</p><ol><li>The Lean philosophy’s impact on the Bank X administrative processes. </li><li>And whether Lean Can be a tool/process to improve the administrative processes.</li></ol><p>Further are our issues these:</p><ul><li>How does Lean affect the administrative processes in the Bank X? <strong></strong></li><li>Can administration become Lean? <strong></strong></li><li>How can Bank X work to implement Lean in the most efficient way?<strong></strong></li></ul><p><strong> </strong></p><p><strong>Method:</strong> This study is the qualitative method approach. The theory of this study is taken from the relevant scientific theories in the current topic. Furthermore we took this collection of information in order to facilitate understanding and create an understanding of the subject. The procedure for this study, we have chosen the deductive method to work after, the result are from the interviews of three employees from the Bank X headquarters. The empirical basis has been compiled with the theoretical material which we have described the similarities and differences</p><p> </p><p><strong>Result & Conclusions: </strong>This study demonstrates that Lean can increase the value of administrative processes, and that the administration can become Lean, but not to the same extent and effectiveness of Lean actually has had on the engineering industry. Furthermore, it is perhaps most difficult in the work with Lean is actually the implementation and acceptance by the employees.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Suggestions for future </strong><strong>research:</strong> We think it would be interesting to in a couple of years studying Bank X or, for that matter, a different administrative organization to see whether Lean Administration has received an attachment or not and to see if value and valuecreating have been identified in a more efficient manner</p><p> </p><p><strong>Contribution of the thesis: </strong>The hope of this study is to highlight the Lean concept's impact on the organizations' administrative processes. We are convinced today's sharp competition contributes to more and more organizations no longer manage to survive in the tough market. In addition, we are convinced that in the global world we live in, it is very important and crucial that organizations have clear and structured processes in their daily work in order to succeed in maintaining itself.</p><p> </p><p><strong>Key words: </strong>Lean, Muda, Value, Valueadding & Kaizen</p>
52

Ständiga förbättringar och praktisk problemlösning : en explorativ studie på Saab Automobile AB

Sefton, Martin January 2009 (has links)
<p>Continuous improvement is one of five principles in General Motors – Global Manufacturing System (GM-GMS). GM-GMS has been used by Saab Automobile AB since 2003 and is a central component for realisation of GM’s vision. Internal audits have discovered problems with one of the tools, practical problem solving (PPS), which needs to be improved. The department manufacturing of press and body (PK) wants to survey the problems and initiate a process of improvement. The purpose of this thesis work is to develop a foundation for future re-designs of the PPS process. Employees have been interviewed and observed in order to explore possible difference theoretical and practical problem solving with PPS. The result of the investigation shows 4 different and interrelated problem categories. 1. Information transfer, PPS hand over to product quality engineers (PQE) department cause problem when general assemblies (GA) are excluded from the improvement work. General assemblies do not get any feedback information from (PQE) about planed countermeasures. 2. Problem solving, team leaders has difficulties with identifying the true problem. Using “five-why” during the analysis work causes problem, since team leaders do not have the knowledge of how to use the tool in a proper way. 3. Documentation of PPS, the content in the PPS-form is a problem according to team leaders. Lack of knowledge and understanding of how to use the PPS-document leads to incomplete and incorrect analysis. 4. Coordination of involved people, support and help are missing from the management and quality engineer according team leaders. PPS from Global Costumer Audit are imposing time stress according to team leaders. Recommendations for further work is to investigate the opportunities with a web based PPS and process to improve information transfer and documentation of PPS. A second recommendation is to train and coach team leaders in problem solving and improve coordination of involved people and skills in problem solving.</p>
53

Lean Thinking : kan administration bli lean

Kakamami, Sasan, Ohlsson, Therése January 2009 (has links)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka: Lean filosofins påverkan på Banken X administrativa processer. Samt huruvida Lean Kan vara ett verktyg/process för att förbättra de administrativa Processerna.   Dessutom är våra frågeställningar dessa: Hur påverkar Lean de administrativa processerna i Banken X? Kan administration bli Lean? Hur kan Banken X arbeta för att implementera Lean på det mest effektiva sättet?   Metod: Denna studie har den kvalitativa metoden som ansats. Teorin för denna studie har hämtats från relevanta vetenskapliga teorier inom aktuellt ämne. Vidare genomfördes denna insamling av information i syfte för att underlätta förståelsen samt skapa en insikt i ämnet. I förfarande för denna studie har vi valt den deduktiva metoden att arbeta efter, resultatet är intervjuer av tre medarbetare från Banken X huvudkontor. Det empiriska underlaget har sedan sammanställts med den teoretiska materiellt där vi har skildrat likheter och olikheter.   Resultat &amp; slutsats: Denna studie påvisar att Lean kan öka värdeskapande för de administrativa processerna, samt att administration kan bli Lean, men inte i samma omfattning och effektivitet som Lean faktiskt har haft på verkstadsindustrin. Vidare att det kanske svåraste i arbetet med Lean faktiskt är implementeringen och acceptansen av medarbetarna.   Förslag till fortsattforskning: Vi anser att det skulle vara intressant att om ett par år studera Banken X eller för den delen en annan administrativ organisation för att se huruvida Lean Administration har fått ett fäste eller inte och för att se om värde och värdeskapande har identifierats på ett mer effektivt sätt   Uppsatsens bidrag: Förhoppningen med denna studie är att belysa Lean konceptets påverkan på administrativa organisationers processer. Vi är övertygade om att dagens knivskarpa konkurrens bidrar till att fler och fler organisationer inte längre lyckas överleva på den tuffa marknaden. Dessutom är vi övertygade om att i den globala värld som vi lever i är det mycket viktigt och centralt att organisationer har tydliga och strukturerade processer i sitt dagliga arbete för att lyckas vidmakthålla sig.    Nyckelord: Lean, Muda, Värde, Värdeskapande &amp; Kaizen / Aim: The purpose of this study is to investigate: The Lean philosophy’s impact on the Bank X administrative processes. And whether Lean Can be a tool/process to improve the administrative processes. Further are our issues these: How does Lean affect the administrative processes in the Bank X? Can administration become Lean? How can Bank X work to implement Lean in the most efficient way?   Method: This study is the qualitative method approach. The theory of this study is taken from the relevant scientific theories in the current topic. Furthermore we took this collection of information in order to facilitate understanding and create an understanding of the subject. The procedure for this study, we have chosen the deductive method to work after, the result are from the interviews of three employees from the Bank X headquarters. The empirical basis has been compiled with the theoretical material which we have described the similarities and differences   Result &amp; Conclusions: This study demonstrates that Lean can increase the value of administrative processes, and that the administration can become Lean, but not to the same extent and effectiveness of Lean actually has had on the engineering industry. Furthermore, it is perhaps most difficult in the work with Lean is actually the implementation and acceptance by the employees.   Suggestions for future research: We think it would be interesting to in a couple of years studying Bank X or, for that matter, a different administrative organization to see whether Lean Administration has received an attachment or not and to see if value and valuecreating have been identified in a more efficient manner   Contribution of the thesis: The hope of this study is to highlight the Lean concept's impact on the organizations' administrative processes. We are convinced today's sharp competition contributes to more and more organizations no longer manage to survive in the tough market. In addition, we are convinced that in the global world we live in, it is very important and crucial that organizations have clear and structured processes in their daily work in order to succeed in maintaining itself.   Key words: Lean, Muda, Value, Valueadding &amp; Kaizen
54

Titel: PMC WAY – Vägen till effektiv produktion : En studie om hur Lean production kan implementeras i ett mindre industriföretag

Callander, Sara, Hägerström, Malin January 2008 (has links)
Titel: PMC WAY – Vägen till effektiv produktion Problem: Hur kan PMC AB använda sig av Lean production-konceptet för att få en mer produktiv och effektiv produktion? Syfte: Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av PMC AB genomföra en studie om konceptet Lean production, för att sedan ta reda på hur PMC AB kan använda sig av detta koncept i sin produktion för att bli mer effektiva och produktiva. Metod: För att genomföra studien har primär- och sekundär data använts. Den primära datan har samlats in genom intervjuer med personer på PMC AB samt observationer i produktionen. Den sekundära datan består av information insamlad från litteratur, artiklar, Internet och broschyrer. Resultat: Studien visar att Lean production inte bara är användbart i stora österländska företag såsom Toyota, utan går att implementera på alla olika sorters företag. Konceptet betonar dock vikten av att grundligt gå igenom alla delar av företaget och inte glömma någon. Toyota Ways fyra huvudområden tar upp just alla företagets delar, vilket har gjort att modellen blivit så framgångsrik. De fyra huvuddelarna är filosofin, processerna, medarbetare och partners samt problemlösning. Alla fyra huvudområden är viktiga på olika sätt, men utan den långsiktiga filosofin blir det svårare, om inte omöjligt, att uppnå framgång med konceptet. Den långsiktiga filosofin sitter tätt ihop med att företaget måste få med sig alla medarbetare i detta långsiktiga tänkande. Ledarna måste få medarbetarna motiverade och känna ett engagemang gentemot verksamheten och inte bara ser det som ett arbete. Kan ledarna få medarbetarna motiverade går det lätt att förbättra processerna och få bort allt slöseri i företaget. Detta kan dock endast göras om medarbetarna och ledarna själva blir problemlösare och lär sig se och lösa problem. Därför måste företaget få dem att inse att problem är något bra och något som endast kan göra företaget bättre. Genom att använda sig av denna modell har vi kunnat få fram vad som är viktigt för PMC att tänka på för att får en mer produktiv och effektiv produktion. Vi har analyserat fram hur PMC kan förbättras, och lämnat förslag till ledningen som nu får ta över arbetet med att genomföra dessa förbättringar.
55

Ständiga förbättringar och praktisk problemlösning : en explorativ studie på Saab Automobile AB

Sefton, Martin January 2009 (has links)
Continuous improvement is one of five principles in General Motors – Global Manufacturing System (GM-GMS). GM-GMS has been used by Saab Automobile AB since 2003 and is a central component for realisation of GM’s vision. Internal audits have discovered problems with one of the tools, practical problem solving (PPS), which needs to be improved. The department manufacturing of press and body (PK) wants to survey the problems and initiate a process of improvement. The purpose of this thesis work is to develop a foundation for future re-designs of the PPS process. Employees have been interviewed and observed in order to explore possible difference theoretical and practical problem solving with PPS. The result of the investigation shows 4 different and interrelated problem categories. 1. Information transfer, PPS hand over to product quality engineers (PQE) department cause problem when general assemblies (GA) are excluded from the improvement work. General assemblies do not get any feedback information from (PQE) about planed countermeasures. 2. Problem solving, team leaders has difficulties with identifying the true problem. Using “five-why” during the analysis work causes problem, since team leaders do not have the knowledge of how to use the tool in a proper way. 3. Documentation of PPS, the content in the PPS-form is a problem according to team leaders. Lack of knowledge and understanding of how to use the PPS-document leads to incomplete and incorrect analysis. 4. Coordination of involved people, support and help are missing from the management and quality engineer according team leaders. PPS from Global Costumer Audit are imposing time stress according to team leaders. Recommendations for further work is to investigate the opportunities with a web based PPS and process to improve information transfer and documentation of PPS. A second recommendation is to train and coach team leaders in problem solving and improve coordination of involved people and skills in problem solving.
56

Lean Production : - Press &amp; Plåtindustri AB

Olheden, Rasmus, Avalvi, Mats, Lind, Åsa January 2012 (has links)
Examensarbete C-nivå, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Ekonomistyrning, Kurskod 2FE90E, VT 2012 Författare: Mats Avalvi, Åsa Lind &amp; Rasmus Olheden Handledare: Elisabeth Kjellström Titel: Lean Production – Press &amp; Plåtindustri AB Bakgrund: Processtyrning handlar om att se och styra en verksamhet utifrån en horisontell värdekedja. Lean production strävar efter att resurseffektivisera flödet och därmed skapa ett mervärde för kunderna och stärka konkurrenskraften. Detta görs genom att minimera allt slöseri med hjälp av Kaizen som innebär att små ständiga förbättringar eftersträvas. För att detta ska kunna lyckas spelar individen en central roll. Det gäller att värna om människan och dess kompetenser samt att få alla involverade och delaktiga. Lean och Kaizen har sitt ursprung i Japan och framför allt i Toyota Production System (TPS) som består av 14 olika principer. Press &amp; Plåtindustri AB (PPI) är ett plåtföretag som är underleverantör till fordonsindustrin. Företaget ägs av japanska Press Kyogo co ltd och arbetar sedan några år tillbaka med Lean. Syfte: Syftet med denna uppsats är att, med Toyota Production Systems 14 principer som bakgrund, undersöka hur Press &amp; Plåtindustri AB:s produktionssystem ser ut samt hur företaget hanterar olika efterfrågevariationer. Metod: Den här uppsatsen bygger på en fallstudie av Press &amp; Plåtindustri AB. Vi har med en kvalitativ metodik samlat in data genom att intervjua personer från företaget samt genom observationer av produktionen. Slutsats: De flesta av TPS 14 principer kan identifieras hos PPI, utifrån företagets unika situation och förutsättningar. Företaget hanterar fluktuationerna i kundernas efterfrågan genom att balansera personalstyrkan med hjälp av bemanningsföretag.
57

Supporting production system development through Obeya concept

Shahbazi, Sasha, Javadi, Siavash January 2013 (has links)
Manufacturing Industry as an important part of European and Swedish economy faces new challenges with the daily growing global competition. An enabler of overcoming these challenges is a rapid transforming to a value-based focus. Investment in innovation tools for production system development is a crucial part of that focus which helps the companies to rapidly adapt their production systems to new changes. Those changes can be categorized to incremental and radical ones. In this research we studied the Obeya concept as a supporting tool for production system development with both of those approaches. It came from Toyota production system and is a big meeting space which facilitates communication and data visualization for a project team. Four lean companies have been studied to find the role of such spaces in production development. Results indicate a great opportunity for improving those spaces and their application to radical changes in production development projects / EXPRES
58

Immobilien-Prozessmanagement : Gestaltung und Optimierung von immobilienwirtschaftlichen Prozessen im Rahmen eines ganzheitlichen Prozessmanagements unter Berücksichtigung einer empirischen Untersuchung /

Heyden, Fabian, Pfnür, Andreas. January 2008 (has links)
Zugl.: TU Darmstadt, Diss., 2005.
59

An initial evaluation of a method for adopting kaizen events in the construction sector / Evaluación inicial de un método para adoptar eventos kaizen en el sector de la construcción

Arriola Oliveros B., Arriola Oliveros, B., Arriola Oliveros, B., Denis Granja, A., Rodríguez Dionisio, S. 01 April 2018 (has links)
Currently, construction companies have shown a need to adopt process improvement systems in order to function competitively in the market. However, civil construction, compared to the manufacturing, still has deficiencies relating to the incorporation of new improvement systems. Thus, the use of Kaizen Events (KE) is one of the main mechanisms used to perfect processes during the production (execution) phase of a product, ensuring enhanced performance and added value to the client. The present research sought to evaluate a method for adopting KE in the construction sector. The data-gathering tools used were a questionnaire and a focus group where academics and/or experts who fit a specific profile participated. A methodological strategy for the development of the work was adopted under the approach of Design Science Research (DSR) and the theoretical referential was developed from a Systematic Literature Review (SLR). Improvements were made to the method to improve its applicability and functionality in real life scenarios using the results obtained. Accordingly, the results show horizons for future research on KE in civil construction. / Revisión por pares
60

Optimalizace výrobního procesu pomocí aplikace metody KAIZEN / Optimization of production process through the application of the method of KAIZEN

Behan, Václav January 2016 (has links)
The main topic of this thesis is an optimization of chosen manufacturing process using the application of selected method. The theoretical part describes in detail components and issues that are related to the chosen Kaizen-method, whose implementation in the manufacturing process can have by proper grasp a significant impact on objectives achieving. Use of methods that bring manufacturing companies great potential for streamlining and optimization of manufacturing processes is nowadays essential for preserving the competitiveness. In the practical part the first analysis of the current selected process was made. In this analysis several serious deficiencies was found. It was subsequently suggested an optimal solution, that uses the selected method. For proposed solution were simultaneously necessary investment defined, without which no process can be changed. After consultation with the management of the company was this change approved and it was subsequently successfully applyed in the production process.

Page generated in 0.048 seconds