• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 68
 • 53
 • 31
 • 21
 • 11
 • 7
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 211
 • 132
 • 56
 • 52
 • 40
 • 37
 • 37
 • 32
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Kaizen på tjänsteföretag

Floberg, Martin, Sjöberg, Marcus January 2022 (has links)
Kaizen har sedan 1970-talet möjliggjort för företag att arbeta med ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar syftar till allt ett företag gör för att göra morgondagens arbete bättre. Kaizen är en kundfokuserad teori och vill därför utveckla företaget i ett mer kundorienterat synsätt. Kaizen-teorin är inte lika välutvecklat i tjänsteföretag som den är för producerande företag, därför fokuserar arbetet på att fördjupa kunskapen inom området. Syftet med studien har varit att undersöka hur tjänsteföretag inom finansbranschen kan arbeta med ständiga förbättringar genom Kaizen. Genom att genomföra intervjuer med sju olika anställda på ett tjänsteföretag inom finansbranschen och genom en litteraturstudie har forskningsfrågorna kunnat besvaras. Analysen bygger på jämförelsen av nuläget (resultat) och den teoretiska referensramen. För att ett företag ska kunna arbeta med Kaizen behöver de använda sig av filosofier och verktyg. Dessa kan vara brainstorming sessioner, Root-cause, erfarenhetsutbyten, workshops, plan-do-check-act (PDCA), 5S, standard operating procedure (SOP) och en organisationskultur som främjar ett kundperspektiv. Slutsatsen som studien visar är att Spotlight Stock Market bör arbeta med Kaizen till viss del på ett sätt de redan gör. Spotlight bör fortsätta arbeta med brainstorming sessioner, Root-cause, erfarenhetsutbyten, workshops och organisationskulturen på det sätt de idag gör. För att fortsätta arbeta med Kaizen bör Spotlight implementera PDCA, 5S och SOP i redan existerande processer och rutiner. Genom att undersöka flera tjänsteföretag inom finansbranschen skulle ytterligare underlag kunna genereras för att öka generaliserbarheten i framtida studier. Vidare studier av implementeringen skulle då kunna resultera i en generell modell för implementeringen av Kaizen i tjänsteföretag inom finansbranschen. / Since the 1970s, Kaizen has made it possible for companies to work on continuous improvement. Continuous improvement refers to everything that a company does to make tomorrows work better. Kaizen is a customer-focused theory and therefore wants to develop the company with a more customer-oriented approach. The Kaizen theory is not as well-developed for in-service companies as it is for producing companies, and the writing focuses on deepening the knowledge within the area. The purpose of the study has been to investigate how service companies in the financial industry can work with continuous improvement through Kaizen. By conducting interviews with seven different employees at a service company in the financial industry and through a literature study, the studied questions have been answered. The analysis is built upon comparison between current situation (result) and the theoretical framework. For a company to work with Kaizen, they need to use philosophies and tools. These can for example be brainstorming sessions, root-cause, experience exchanges, workshops, plan-do-check-act (PDCA), 5S, Standard operating procedure (SOP) and an organizational culture that fosters a customer perspective. The study shows that Spotlight Stock Market should work with Kaizen to some extent in a way they already do. Spotlight should continue to work on brainstorming sessions, root-cause, experience exchanges, workshops, and organizational culture in the way they do today. To continue working with Kaizen, Spotlight should implement PDCA, 5S and SOP in already existing processes and procedures. By examining several service companies in the financial industry, more research could be generated to improve the generalizability for future studies. Further studies of the implementation could then result in a general model for the implementation of Kaizen in service companies in the financial industry.
42

Optimalizace činností techniků specialistů při zavádění pilíře PM WCM / The Optimization of Company Activities of Technician‘s Specialists Through PM WCM‘s Pillar Implementation

Živěla, Roman January 2011 (has links)
This master’s thesis deals with the determination of conditions and the proposal of appropriate instruments within the World Class Manufacturing system (WCM), mainly its pillars Professional Maintenance (PM), in order to remove, with the assistance of subsequent analysis, all the waste which occurs in the enterprise and consequently to appropriately optimise the activities of staff, especially the specialized engineers.
43

Energiaspekten i miljöförbättringsarbete : En teoretisk undersökning av en möjlig kombination av miljöförbättringsmetoderna Green Performance Map och Energikaizen / The energy aspect in environmental improvement work : A theoretical investigation of a possible combination of the environmental improvement methods Green Performance Map and Energikaizen

Bohlin, Lotta January 2021 (has links)
Höga krav på energirapportering ställs på stora företag i Sverige och med hänsyn till de Globala Hållbarhetsmålen måste industrin ställa om till en mer hållbar produktion. I projektet LEDA-GRÖNT, ett samarbete mellan Chalmers och KTH, ska miljöförbättringsmetoden Green Performance Map spridas i syfte att inom industriella processer, genom minskad resursanvändning, bidra till en mer hållbar produktion. I detta arbete har metoden undersökts genom litteraturstudier och intervjuer i en jämförelse med miljöförbättringsmetoden Energikaizen1  för att få perspektiv på hur energiaspekten inom industriella processer kan undersökas ytterligare. Den förstnämnda miljöförbättringsmetoden undersöker användning av resurser såsom vatten, material och energi men syftet med detta arbete var att undersöka endast energiaspekten av metoden. Inget företag har besökts under detta arbete men intervjuer har genomförts med personer som på något sätt har arbetat med någon eller båda av dessa metoder och som arbetar på antingen Scania eller AstraZeneca. En viktig avgränsning som har gjorts inom arbetet var det faktum att endast energiaspekten av Green Performance Map undersöktes, trots att det finns flera andra aspekter som skulle kunna ge betydande resultat. Rapporten avgränsades även till att endast undersöka två miljöförbättringsmetoder för att hålla sig inom ramen för arbetets storlek. I detta arbete har tre huvudsakliga frågor besvarats, dessa berör metodernas användningsområden, kompletteringsmöjligheter och utmaningar. De främsta resultaten av arbetet är att det finns möjligheter för dessa metoder att kombineras, att metoderna har olika förutsättningar och utmaningar samt att metoderna överlappar varandra och har olika typer av fördelar under olika förhållanden. I resultatet presenteras två möjligheter att kombinera metoderna, två kombinationer som bygger på att de båda metoderna, i sin helhet, kan användas som en utbyggnad av varandra. I analysen diskuteras möjlig- heterna att kombinera metoderna samt hur de i sina styrkor kan överlappa varandras utmaningar. Betydelsen av dessa resultat är att det finns anledning och potential för vidare undersökningar, samt att liknande jämförelser kan göras med andra metoder för att hitta bästa möjliga sätt att hitta miljöförbättringsmöjligheter inom industriella processer. / Great demands in energy reporting are placed on large companies in Sweden and according to the Sustainable Development Goals, the industry must adapt to a more sustainable production. This report provides a short review of the project LEDA-GRÖNT [LEAD-GREEN , my translation], a cooperation between the Swedish universities Chalmers and KTH, in which the environmental improvement method Green Performance Map is an important part. Its purpose, which comes from a reduction of resource use in industrial processes, is contributing to a more sustainable production. In this report, the method has been analyzed with the help of literature studies and interviews in acomparison with the environmental improvement method Energy Kaizen to gain perspective on how energy aspects in industrial processes can be further investigated. The former environmental improvement method contains the use of the environmental aspects like water, materials and energy but the purpose of this report was to investigate only the energy aspect of the method. No company has been visited while writing this report but the respondents in the interviews were people with some kind of connection to one or both of these methods and they work at either Scania or AstraZeneca. Important delimitations that have been made within this report were the fact that only the energy aspect of the method Green Performance Map was analyzed, despite the fact that there are several other aspects that could give significant results. Also, the report was limited to only two environmental methods to stay within the frames for the size of this work. In this report, three major questions have been answered, and these concern areas of application for both methods, possibilities for complementation, and challenges in the methods. The main results are that there exist opportunities for these methods to be combined, but also that both methods have different prerequisites and challenges. Also, the methods overlap each other and have different types of advantages under different conditions. Two possible ways to combine the methods are introduced in the results. These suggestions were based on the idea that both methods, as a whole, can beused as an extension of the other method. In the analysis, the possibilities to combine the methods and how they can overlap the challenges of the other method were discussed. The significance of these results is that there are reasons and there is potential to investigate this type of study further, and that similar comparisons can be made with other methods to find the most efficient way of finding environmental improvement opportunities in industrial processes.
44

Řízení změn ve školách pomocí filozofie Kaizen / Management of changes at schools trough philosophy Kaizen

Kynčlová, Zlatuše January 2013 (has links)
This thesis presents the philosophy of Kaizen which is applied for improviment of processes in production and leadership. The main aims of the thesis are to introduce the essence of the philosophy of Kaizen and to suggests implementation of the philosophy into schools as an alternative model of managment. In the theoretical part, the principles of philosophy of management, which have the roots in Japan, are characterized on the basis of research from the available literature and other theoretical sources. The history and evolution of Kaizen philosophy is anaylised within the text for a better undersatnding and the differences between Japanese and Czech society are also mentioned. The practical part is focused on qualitative survey of applying the philosophy of Kaizen in the company Česká spořitelna. The empirical investigation is mainly based on interviews and observations. The experience of the Česká spořitelna with the implementation of Kaizen philosophy is analysed through these two methods. The results of the survey provide a view on new phenomenon for the school sector and introduce options for its possible implementation of some of the concepts of Kaizen philosophy in the management of changes in schools. The transcript of qualitative research is the basis for the application of Kaizen...
45

Štíhly podnik / Lean Management

Fazekaš, Michal January 2010 (has links)
My master's thesis consists of 2 main parts. In the theoretical part, I describe the most essential methods of Lean Management. I focus on the development of Just in Time, Kaizen and Jidoka in the Toyota factories, followed by an overview of other methods mainly TPM, 5S, TOC, Poka Yoke, SMED and quality management. In the end of the theoretical part, I analyze the impact of lean management on the financial indicators of a company. In the practical part, I analyze the management of processes in Harsco Metals Slovensko. I examine the efficiency of establishing lean management in the company and focus on the processes where I believe the above mentioned methods could be implemented.
46

Propuesta de mejora de procesos en un taller de reparación de equipos de acuerdo a la metodología lean service / Process improvement proposal in an repair workshop of equipment according to the lean service methodology

Raymundo Palacios, Ray Elías 14 April 2019 (has links)
La investigación realizada en este trabajo es ejecutada al Taller de Reparaciones de Equipos de una empresa que brinda servicios de minería y construcción. Dentro del análisis de la situación actual del taller. Durante el análisis de la situación actual del taller, se identificó que el problema es la demora en la entrega de las reparaciones de acuerdo a las fechas programados generando insatisfacción del cliente, así como pérdidas de producción de acuerdo a la planificación realizada por nuestros clientes en los distintos proyectos de minería y construcción. Durante el análisis de las causas principales que generan el problema se identificó la falta de control y gestión de los procesos, evaluación ineficiente, los tiempos de reparación no se encuentran estandarizados y las áreas muestran una ausencia de gestión visual. Es por ello que se propone la implementación de la metodología Lean Service ya que las herramientas como 5S, Estandarización, Poka-yoke, VSM y Kaizen los cuales brindan el soporte para eliminar y/o reducir desperdicios durante el proceso del servicio de reparación de equipos. Durante la comparación del tiempo estándar actual con el tiempo estándar propuesto aplicando las herramientas Lean Service, se pudo mejorar la eficiencia del proceso en un 39.6% mejorando el tiempo de ciclo de 38 días a 23.3 validada durante la simulación del sistema. Finalmente, se han calculado los indicadores VAN y TIR para determinar la viabilidad de la inversión de la propuesta de mejora dando un resultado positivo para su implementación. / The research made in this job, is based on the equipment repair workshop of a company that provides mining and construction service. During the analysis of the current situation of the workshop, it was identified that the problem is the delay in the delivery of the repairs according to the scheduled dates, generating customer dissatisfaction, another problem is the production losses according to the planning made by our customers in the different mining and construction projects. During the analysis, it was identified the lack of control and management of the processes, inefficient evaluation, the repair times are not standardized neither the areas because they show absence of visual management. According with those problems, it was proposed the implementation of the lean service methodology, since the tools such as 5s, standardization, Poka-yoke, VSM and kaizen. they provide the support to eliminate and reduce waste during the process of equipment repair service. During the comparison between the current standard time with the proposed standard time, by applying the lean service tools, the efficiency of the process could improve by 39.6 percent, improving the cycle time from 38 days to 23.3 validated during the simulation of the system. Finally, we use the indicators NPV (Net Present Value) and IRR (Internal Rate Of Return), They give us the viability of the investment, having a positive result implementation. / Tesis
47

Förbättrad e-handel genom optimerad logistik för modeindustrier / Improved e-business through enhanced logistics for fashion industries : A case study on a fashion industry

Castenbladh, Robin, Åkerlind, Fredrik January 2018 (has links)
Oscar of Sweden brottas med ineffektiva flöden i sin försörjningskedja som innehåller långa ledtider vilket drabbar deras e-handel på ett negativt sätt. Om tiden från det att en varumärkesägare investerar pengar i material tills dess att slutprodukterna når marknaden är för lång resulterar det i oönskade effekter i form av bundet kapital vilket har en negativ effekt på företagets kassaflöde.  Studien syftar till att analysera en försörjningskedjas värdeflöden inom mode och konfektion, det med hjälp av bland annat en värdeflödeskartläggning för att hitta eventuella brister och komma med förbättringsförslag med avsikt att effektivisera värdeflödena i en försörjningskedja.  För att åstadkomma en förbättrad e-handel med hjälp av effektivare flöden är synlighet i försörjningskedjan med hjälp av informationsdelning en viktig faktor. Realtidsuppdateringar på lagersaldon är en typ av informationsdelning som skulle underlätta beslutsfattanden i försörjningskedjan.   Att reducera leverantörsbasen för att knyta starkare band med de som återstår möjliggör förbättrad leveranssäkerhet, kortare leveranstider och kan skapa högre förtroende. Slutsatserna visar att Oscar nyta starkare band med de som återstår möjliggör förbättrad leveranssäkerhet, kortare leveranstider och kan skapa högre förtroende. Slutsatserna visar att Oscar of Sweden till sist kan reducera ledtiden och minska sina lagernivåer utan att försämra kundservicenivån och på så sätt förbättra sitt kassaflöde och sälja mer skjortor. / Oscar of Sweden is a company that is currently struggling with ineffective flows in its supply chain. If the time period from when a brand owner invest money in raw material to when the end products reach the market is unnecessarily extensive, then it will eventuates in unwanted effects in form of high amount of tied up capital during a long period of time, which is disadvantageous for the company’s cash flow.  The study aims at analyzing the value flows in a supply chain, this by creating a value stream mapping in order to identify possible shortcomings and actions of improvement to streamline the value flows.  In order to achieve improved e-commerce through increased flow efficiency, the visibility of the supply chain with support of information sharing is an important factor. Real-time updates on inventory balances are a type of information sharing that would facilitate the decision making in the supply chain. Further, reducing the supplier base to achieve closer relationships with those remaining enables improved delivery reliability and shorter delivery times which can create greater confidence. In conclusions, the aim for Oscar of Sweden is eventually to reduce lead time and its inventory levels without impairing customer service levels, thus improving cash flow and selling more shirts
48

Effektivisering av processer inom lageroptimering Göteborgs Kex AB

Mujanovic, Malik, Svedgren, Sebastian January 2014 (has links)
Med ett klart system för hur en produktion skall fungera, i form av standardiserade processer, går det att minska de slöserierna som uppkommer i form av material och onödiga rörelser. Göteborgs kex är ett företag som är intresserade av att kunna minska sina slöserier och arbeta med förbättringsarbete för att kunna bli mer effektivare i sin produktion.Göteborgs kex är Skandinaviens ledande tillverkare av kex och ingår i norska Orkla-koncernen, som den största distributören av märkesvaror till dagligvaruhandel i Norden.Det problem som de har är ett område som heter Blå hallen. Mycket material byggs upp i form av lager inne i blå hallen och detta blir en fara för de som arbetar där då deras hälsa, arbetsmiljö och säkerhet påverkas. Avsikten med detta examensarbete är att utforska detta område och komma med förslag på hur de kan förbättra och effektivisera sina processer där. Målet är att minska lagerhanteringen och förbättra arbetsmiljön för de som arbetar där.Processförbättringar görs genom att kartlägga den nuvarande processen och därefter eliminera onödiga aktiviteter. Dock är processförbättringar mycket krävande av ledningen och deras engagemang i produktionen. Processhantering görs i form av implementering av olika roller och ansvar med betoning på Sex sigma och Kaizen. Detta lägger grunden för en kontinuerligt förbättrande process där onödiga slöserier och kostnader reduceras.En processkartläggning kommer att göras för att få en överblick på de nuvarande processerna för att sedan komma med förslag till förbättringar som ska minimera de problem som uppstår och eliminera onödiga aktiviteter. Genom kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, där observationer och intervjuer med olika områdesansvariga personer och kurslitteratur så har olika förslag som läggs fram i arbetet bearbetats.Förslagen grundar sig på fakta man samlat in och den processkartläggning som gjordes. Processkartläggningen gav en överskådlig blick på kommunikationsprocessen där det som skulle förmedlas från ledningen till produktionen var vagt. Vidare studier av processkartläggningen upptäcktes onödiga aktiviteter. Dessa aktiviteter var tidskrävande och även möjligtvis kostnadsbärare och genom att eliminera dessa så kan man vinna mycket tid men även göra monetära besparingar bland processerna.Dessutom fanns det problem i processhanteringen då det inte fanns implementerade roller i processerna. Genom en belysning på behovet av Sex sigma och Kaizen så rekommenderades Göteborgs Kex att verkställa rollbeskrivningar för involverade personer i processerna. Göteborgs Kex kan på detta sätt säkerställa processernas stabilitet och effektivitet där grunden läggs på ständiga förbättringar i form av Sex Sigma och Kaizen. Eftersom Göteborgs Kex inte har någon Sex Sigma filosofi implementerad så finns det inga personer med roller eller ansvar för processhanteringen som kunde fatta beslut utan detta utsågs som ledningens uppgift. Genom att göra beräkningar på processen och belysa de onödiga aktiviteter som finns genom att säkra processerna med vetenskapligt beprövade metoder, så är processtyrning något som Göteborgs Kex kan tillämpa i hela företaget. / Program: Industriell ekonomi med inriktning logistik
49

Pull flow na indústria automóvel Kaizen Institute Consultant Group

Monteiro, Miguel Moreira January 2012 (has links)
Tese de mestrado integrado. Engenharia Industrial e Gestão. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012
50

Titel: PMC WAY – Vägen till effektiv produktion : En studie om hur Lean production kan implementeras i ett mindre industriföretag

Callander, Sara, Hägerström, Malin January 2008 (has links)
<p>Titel: PMC WAY – Vägen till effektiv produktion</p><p>Problem: Hur kan PMC AB använda sig av Lean production-konceptet för att få en mer produktiv och effektiv produktion?</p><p>Syfte: Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av PMC AB genomföra en studie om konceptet Lean production, för att sedan ta reda på hur PMC AB kan använda sig av detta koncept i sin produktion för att bli mer effektiva och produktiva.</p><p>Metod: För att genomföra studien har primär- och sekundär data använts. Den primära datan har samlats in genom intervjuer med personer på PMC AB samt observationer i produktionen. Den sekundära datan består av information insamlad från litteratur, artiklar, Internet och broschyrer.</p><p>Resultat: Studien visar att Lean production inte bara är användbart i stora österländska företag såsom Toyota, utan går att implementera på alla olika sorters företag. Konceptet betonar dock vikten av att grundligt gå igenom alla delar av företaget och inte glömma någon. Toyota Ways fyra huvudområden tar upp just alla företagets delar, vilket har gjort att modellen blivit så framgångsrik. De fyra huvuddelarna är filosofin, processerna, medarbetare och partners samt problemlösning. Alla fyra huvudområden är viktiga på olika sätt, men utan den långsiktiga filosofin blir det svårare, om inte omöjligt, att uppnå framgång med konceptet. Den långsiktiga filosofin sitter tätt ihop med att företaget måste få med sig alla medarbetare i detta långsiktiga tänkande. Ledarna måste få medarbetarna motiverade och känna ett engagemang gentemot verksamheten och inte bara ser det som ett arbete. Kan ledarna få medarbetarna motiverade går det lätt att förbättra processerna och få bort allt slöseri i företaget. Detta kan dock endast göras om medarbetarna och ledarna själva blir problemlösare och lär sig se och lösa problem. Därför måste företaget få dem att inse att problem är något bra och något som endast kan göra företaget bättre. Genom att använda sig av denna modell har vi kunnat få fram vad som är viktigt för PMC att tänka på för att får en mer produktiv och effektiv produktion. Vi har analyserat fram hur PMC kan förbättras, och lämnat förslag till ledningen som nu får ta över arbetet med att genomföra dessa förbättringar.</p>

Page generated in 0.042 seconds