• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 505
 • 229
 • 1
 • Tagged with
 • 735
 • 726
 • 724
 • 105
 • 66
 • 62
 • 61
 • 58
 • 56
 • 50
 • 49
 • 47
 • 46
 • 46
 • 45
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Åldern är bara en siffra - eller? : En kvalitativ studie om synen på utbildning som en framgångsfaktor i arbetslivet efter femtioårsåldern / Age is just a number - or is it? : A qualitative study of the view on education as a success factor in working life after the age of fifty

Rubin, Isabella, Mårtensson, Rebecca January 2022 (has links)
Arbetsförmedlingen framhåller utbildning som en framgångsfaktor för återetablering tillarbetsmarknaden samt som en primär arbetsmarknadsåtgärd vid kompetensutveckling och omställning. Ett behov att införa arbetsmarknadspolitiska insatser för främjande av kontinuerlig kompetensutveckling poängteras dock av svenska myndigheter. Under år 2022 införs det därför en förhöjning av ålder för rätten till studiemedel samt ett nytt omställningsstudiestöd. Utifrån ett angeläget intresse för sakfrågan om hur utbildning i äldre åldrar lönar sig på arbetsmarknaden, syftar aktuell studie till att undersöka individers syn på utbildning inom bristyrkesområden på svensk arbetsmarknad, i åldersspannet 50-65 år utifrån tvåurvalsgrupper. Studien ämnar besvara tre frågeställningar: hur ser arbetslösa individer i åldrarna 50-65 år på att utbilda sig inom bristyrkesområden som en potentiell lösning på arbetslöshet? På vilka sätt upplever individer, med erfarenhet av utbildning inom bristyrken i åldersspannet 50-65 år, att utbildningen har påverkat deras anställningsbarhet? Vilka eventuella hinder finns det som kan påverka möjligheten till utbildning senare i livet? Empirin insamlades via en kvalitativ metod och analyseras utifrån två teoretiska utgångspunkter; Donald E. Supers Life-Span, Life-space Theory of Career Development samt Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes Careership Theory. Resultatet påvisar att det finns en övergripande positiv syn på utbildning i åldersspannet50-65 år, men att den präglas av åldersrelaterade utbildningshinder och individers förhållningssätt till dessa. Vidare har utbildning inom bristyrken framgått vara positiva för anställningsbarheten i form av stärkta arbetsmarknadspositioner, ökad attraktivitet ur ett arbetsgivarperspektiv samt en ökad bredd av arbetstillfällen.
22

Korkat - Vinkork, en dold återvinningsmöjlighet : En studie som belyser hur produktdesign med hjälp av upcycling kan främja återvinningen av naturkork. / Recorked- Wine cork, an upcycling opportunity.

Linnea, Löfgren January 2022 (has links)
Årligen produceras 15 miljarder vinkorkar, vinkorkar som till största del kasseras på grund av en avsaknad av ett återvinningssystem. Detta sker trots att det finns goda möjligheter för materialet att återvinnas och komposteras, metoder som följaktligen understödjer materialets förutsättning att ingå i ett cirkulärt system.        Genom att utnyttja korkens ljudisolerande egenskaper ämnar projektet att med upcycling placera materialet i ett cirkulärt system. Kork är ett förnybart material med goda miljökvalitéer och korkekskogarna har ett högt kulturellt och socioekonomiskt värde. Korgekskogarna kännetecknas dessutom av viktiga biologiska miljöer. Materialet kan följaktligen vara en viktig aspekt inom hållbar produktdesign.        Av den totala mängden kork som årligen produceras blir över 70 procent vinkorkar. Återvinning med hjälp av upcycling kan således ha en stor påverkan för att främja en hållbar resursanvändning av materialet.         Med forskning genom design har studien med designmetoderna hållbar utveckling, Cradle to Cradle och upcycling undersökt korks förutsättningar att ingå i ett biologiskt system. Genom att undersöka materialet med hjälp av upcycling från materialets ljudisolerande egenskaper kan ett högre materiellt värde åstadkommas. Fördjupad kunskap har erhållits genom expertintervjuer, workshops och probes.        Resultatet är akustikplattor tillverkade av återvunna vinkorkar i naturkork. Akustikplattorna belyser korks naturligt ljudisolerande egenskaper och kan således förbättra användarens ljudmiljö. Konceptet främjar minskat avfall men ger också användaren möjlighet att integrera med produkten och erbjuder användaren att utforma produkten efter önskan och behov. Produkten visar följaktligen ett möjligt scenario för en del av materialets livscykel. Designscenariot visar hur materialet kan stanna inom den biologiska loopen för att i en sista fas komposteras, en process som omvandlar produkten till näring till jorden där nya korkekar kan växa. Detta är följaktligen en möjlighet att skapa ett högre materiellt värde som kan resultera i den regenerering som är nödvändigt för att bevara korkekskogarna, skogarnas rika biologiska mångfald och viktiga socioekonomiska samt kulturella värde. / 15 billion wine corks are produced annually, wine corks that are largely discarded due to a lack of a recycling system. Despite this fact there are great prospects for the material to be recycled or composted, methods that consequently support the product to be a part of a circular system.          By utilizing the sound-insulating properties of cork this project intends to place the material in a circular system using upcycling as a method.          Cork is a renewable material with good environmental qualities and cork oak forests have a high cultural and socio-economic value. Cork oak forests are characterized as important biological environments. The material can consequently be a valuable aspect in sustainable product design. Of the total amount of cork produced annually over 70 percent becomes wine corks. Recycling with the help of upcycling can thus have a major impact on promoting sustainable use of resources.         Through research through design, the study uses the design methods: sustainable development, sustainable product design, Cradle to Cradle and upcycling to investigate the possibilities for wine corks to be part of a biological system. By utilising the sound-insulating properties of recycled cork and upcycling, a higher material value can be achieved. In-depth knowledge has been obtained through expert interviews, workshops and probes.          The result is acoustic panels made from recycled natural wine corks. The acoustic panels illuminate the cork’s natural sound-insulating properties, which can thus improve the user’s sound environment. The concept promotes reduced waste but also gives the user the opportunity to interact with the product and consequently offers the user to design the product according to their desire and need. The product therefore shows a possible scenario for the material life cycle. The design scenario shows how the material can stay within the biological loop to be composted in a final phase, a process that converts the product into nutrients for the soil where new cork oaks can grow. Consequently, this is an opportunity to create a higher material value that can result in the regeneration that is necessary to preserve the cork oak forests, the rich biodiversity and important socio-economic and cultural value.
23

Women as Agents of Change : a Critical Visual Analysis of the Representation of Brazilian Indigenous Women Activists

Gualersi, Emanuela January 2023 (has links)
The Brazilian climate crisis has become a frequent topic in both international and national media. During Bolsonaro's presidency, Brazil prioritised economic development over protecting Indigenous Peoples and the environment, resulting in backlash from Indigenous Peoples and their organisations. This thesis aims to bring awareness to the presence of Indigenous women as agents of social change in the context of the environmental crisis. The study will explore how Indigenous women activists participating in the First and Second National March of Indigenous Women in Brazil were represented in photojournalistic images from Brazilian alternative news media outlets. By conducting a critical visual analysis, the research aims to uncover how these women addressed the struggle to protect Indigenous lands and how their representation challenges power structures and contributes to broader social change. The images will be analysed using an interpretive approach to representation that focuses on the intersection of gender, ethnicity, and beliefs. Furthermore, the theoretical concept of power will be employed to identify power dynamics represented in the selected images. The research reveals that Indigenous women use their cultural identity as a means to advocate for their rights. Cultural elements and practices symbolise their unique cultural identity and serve as a form of resistance and solidarity within Indigenous communities. Additionally, the representation of Indigenous women visualises different expressions of power relations. Notably, power-over, power-to, and power-with. Indigenous women activists challenge power dynamics by drawing strength from their intersecting social identities. In essence, this thesis suggests that Indigenous women are not passive victims but active agents of social change in the face of the climate crisis. Finally, the media’s portrayal of these women can play a vital role in safeguarding their culture and lands.
24

Herbarium Gothic : A Trauma Theory Approach to the Pulp of V.C. Andrews Flowers in the Attic

Dimovska, Evangelina Nicole January 2023 (has links)
This thesis examines the literary representation and construction of mental illness in characters resulting from childhood trauma in the gothic pulp novel Flowers in the Attic (1979) by Cleo Virginia Andrews (1923-1986). Through a close reading of the novel, the analysis will emphasise the narration, interpersonal relationships, and constructed psyche primarily of the main character Cathy Dollanganger. While trauma in books has been discussed earlier, the trauma that affects the characters in Flowers has not been given the same recognition because of its lowbrow status and children’s literature categorisation. Trauma fiction focuses on the complex nuances that traumatic events bring to characters and narrative forms. Acknowledging trauma's impact on characters and narratives, I approach Flowers as a testimony from a survivor of adverse childhood experiences who still suffers from post-traumatic stress disorder and emotionally unstable personality disorder. Through a close reading of Flowers in the Attic and using trauma theory as my theoretical framework, primarily by use of Anne Whitehead, this thesis aims to shed light on the nuance of trauma and its portrayal in literature. Ultimately, I will argue that Flowers qualifies as trauma fiction to challenge its current perception as children’s literature, simultaneously promoting a more empathetic approach to its narrative than currently employed.
25

Konsumenters motivationsfaktorer bakom valet av fysiska butiker och e-handel : Consumers’ factors motivating their choice between physical stores and online shopping

Zahidi, Sadjaad, Sztojka, Krisztofer January 2021 (has links)
No description available.
26

Motivationen hos fastighetsmäklare i sin yrkesroll / The Motivation of Real Estate Agents in Their Professional Role

Tafic, Aldin, Shabani, Era January 2022 (has links)
No description available.
27

Tensions Between Development and Exploitation Through a World-Systems Theoretical Perspective : Comparative Analysis On Land Grabbing in Brazil and Ethiopia

Karlsson, Linnea January 2022 (has links)
Within International Relations, the phenomenon of land grabbing has become a key developmental issue. After reading the existing literature and research on land grabbing, the lack of empirical examples through case selection is clearly noticed. There are many perspectives in which one can analyze the consequences of land grabbing, through vulnerabilities to environmental ramifications. The world-systems theory argues that there have always been a variety of forms of labor within the functioning divisions of labor the world economy from a capitalist position. This theory supports the claim that foreign investors in the core countries exploit the land and labor of the countries in the semi-periphery and periphery zones. This thesis presents an analysis of the findings through consideration from the theoretical framework of the world-systems theory and its relation to the characteristics of exploitation and development in Brazil and Ethiopia comparatively. Moreover, through highlighting the variables in which land grabbing can be examined by, these empirical investigations will deepen our understanding of development and exploitation in relation to contemporary globalization.
28

Visualisering av krisberedskap i brädspel : En visual analysis av spelet Prepper - Var inte rädd, var förberedd!

Hoff, Jesper January 2022 (has links)
This essay goes through how the board game Prepper - Var inte rädd, var förberedd! Visualizes crisis information. By using perform a semiotic analysis, you can see how the game visualizes crisis information for the player. With communication perspective and representation theory, one can see how the game's cards and game pieces relate to the themes of crisis and crisis information. You can see that the game succeeds in visualizing crisis information, by putting the player in different crisis scenarios. It comes in the form of crisis cards. There, the player gets through a short narrative text about what must be done, the player gets the solution visualized. The player also receives information on how different tools can be used. Prepper graphic design uses characters that the viewer already recognizes or will easily interpret as warning signs and warning signs. This means that the spectator can easily live in the different situations.
29

Konstpolicyns lokala kollision : En kvalitativ genusanalytisk studie av politiska åsikter kring uppkomsten av Sunne kommuns konstpolicy / The local art collision : A qualitative gender analytical study of political opinions about the occurrence of Sunne municipality's local art policy

Berg Eriksson, Emmeli January 2021 (has links)
The purpose of this study is to analyze the political debate that arose during the development of a municipal art policy in Sunne municipality. This is based on how Sunne municipality has previously worked with public art and how the debate might change it. The study also discusses and analyzes how the local culture plan and art policy work with the national cultural policy goals. The method for the study is a descriptive argumentation analysis. The arguments presented are then further analyzed in the light of the theory of Linda Nochlin about women's misrepresentation in art history. The analysis is also illustrated by theoretical concepts that deal with public art, gender equality and artistic quality. The result shows two different sides of the argument where gender equality goals are set against the idea of an intrinsic value of art.
30

Hur ser fastighetsmäklare på friskrivningsklausuler? / How do real estate agents view disclaimer clauses?

Cederlund, Adrian, Asklund, Oskar January 2023 (has links)
Detta examensarbetes primära tanke är att bidra till kunskapsmassa inom fastighetsaffärer. Eftersom denna affär för de allra flesta är den största och kanske viktigaste investeringen man gör rent ekonomiskt under sitt liv, är det av en betydande vikt att ha en god kunskap kring ämnet. Mer specifikt kommer arbetet att handla om friskrivningsklausuler, dess påverkan på köpet och fastighetsmäklarens syn på det juridiska verktyget. För att ta reda på detta har separata intervjuer gjorts med aktiva fastighetsmäklare. Uppsatsen är en kombination av en kvalitativ studie och en rättsdogmatisk då man inte kommer ifrån att fastighetsaffären, och likaså fastighetsmäklarens profession, är strängt reglerad av juridiken. Uppsatsen består av en teoridel där det redogörs för det rättsliga läget medan empirin tar upp intervjuerna. Studien tyder på att det finns en skillnad i hur starkt det rättsliga skyddet är när man väljer att använda sig av en friskrivningsklausul alternativt en dolda-felförsäkring. Studien indikerar även att de intervjuade fastighetsmäklarnas inarbetade sätt är att hellre peka mot dolda-fel försäkringar  snarare än att utnyttja friskrivningen, med reservation för när det är frågan om dödsbo. / The main aim of this Bachelor thesis is to increase the knowledge in real estate business. Since this investment is, for most people, likely the largest and the most important one they make in a lifetime, it is of great value to have a good understanding of the subject. The thesis will go into and focus extra on disclaimer clauses, their impact on the purchase and the real estate agents perspective on this legal tool. To find out about this, separate interviews have been conducted with   active real estate agents. The work is a combination of a qualitative study and jurisprudence as you can´t ignore that both the real estate transaction and the real estate agent's profession are strictly regulated by the law. This means that the empirical part will include the analyzed interviews, while the theoretical part will consist of the legal framework. The study indicates that there is a difference in the strength of legal protection when choosing to use a disclaimer clause versus a hidden-defect insurance. The study also indicates that additionally, it is observed that interviewed real estate agents are inclined to point towards the insurance  option rather than utilizing disclaimers, with a specific exception which is the deceased's estate.

Page generated in 0.1389 seconds