• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 505
 • 229
 • 1
 • Tagged with
 • 735
 • 726
 • 724
 • 105
 • 66
 • 62
 • 61
 • 58
 • 56
 • 50
 • 49
 • 47
 • 46
 • 46
 • 45
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Fler män än kvinnor? : En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner

Adolfsson, Emma January 2016 (has links)
Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige. Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller. De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.
12

A place where they belong : ‐ unaccompanied youth and their experiences of home, journey and integration

Beckmann, Cecilia January 2017 (has links)
No description available.
13

Att förmedla ett hantverk : – ett examensarbete om görande, kunskapsfilosofi och (visionärt) mångfaldsarbete inom trähantverk / To communicate, perform and encourage crafts : – an investigation about the act of making, knowledge philosophy and the promoting of diversity within the field of woodworking

Rosengren, Theo January 2017 (has links)
Mitt arbete handlar om hur hantverk, trähantverk i synnerhet, behöver en injektion av nya perspektiv för att inte stagnera i framtiden. Projektet handlar om att skapa en lärandesituation/kunskapsmiljö och möte med nästkommande generation hantverkare. Främst så vill jag plantera frön om att arbete med händerna är något fantastiskt och viktigt. I vårt uppkopplade och skärmintensiva text- och bildsamhälle frånkopplas den yngre generation allt mer från kroppsligt arbete – vilket vi ser i bland annat mindre slöjd, bild och idrott i grundskolan. Arbetet är uppdelat i två delar. En textdel och en praktisk del. Textdelen syftar till att lyfta idéer kring kunskapsfilosofi och hantverkspedagogik samt diskutera skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap. Den praktiska delen handlar om att på ett begripligt sätt närma sig en framtida generation av hantverkare. Metoden för att nå min målgrupp, 14-16 åringar, är att arrangera workshops där deltagaren får möjlighet att tillverka en pall efter eget huvud. Detta är inget slöjdpedagogiskt arbete utan jag har valt att skapa en lärandesituation som om jag skulle undervisa en ung hantverkare i verkstaden. Resultatet av arbetet redovisas i en reflektionsdel och består i tankar om hur jag har arbetat med projektet samt hur det ska utvecklas och tas vidare med fortsatt arbete med hantverksworkshops för ungdomar. Den lärandesituation/workshop jag höll för ungdomarna resulterade i en, för arbetet, stor insikt: Det går att påverka attityder till hantverk genom rätt sorts stimulans. / My thesis is about how craft process especially my own practice can maintain tradition of woodworking the way my predecessors did, but also to include new generations and perspectives. The project is about creating a teaching environment with the next generation of makers. The objective is to show the value of working with your hands. In a technological world the younger generation is stripped of the hand and body-experience - arts, crafts and sports are taken away from the curriculum to give more time for theoretical education. The thesis is divided in two parts: One part theoretical and one part practical. The theoretical part aims to highlight the difference of thoughts and ideas surrounding the philosophical theories of knowledge and the educational side of craftsmanship. The practical part aims to further examine how to connect with the new generation of makers. My method to connect with my target group, 14 to 16 years old, is to arrange workshops where the participant are challenged to make and design their own stool. This thesis is not a study in the pedagogic practice of handicraft. The educational approach I take is personal and hands-on, one I would use with a young apprentice in my wood workshop. The result of my thesis shows the success of the test workshop and how to improve the method in the future. The workshop yielded one important realization: It ́s possible to influence attitudes towards craftmanship with a physical approach, rather than a theoretical.
14

Uppsala Resecentrum - en plats för alla : En kvalitativ studie i hur tillgänglighet tar sig uttryck i Uppsalas offentliga rum

In de Betou, Siri January 2020 (has links)
No description available.
15

The challenge of Affordable Housing in new urban development projects: : The case of Nyhamnen

Illerbrand, thyra, Hinderson, Hanna January 2021 (has links)
The notion of Affordable Housing became widespread in the 1980s in North Americaand Europe, when the growing gap between rich and poor manifested itself inthe housing system. In Malmö today, the monthly rent for new produced tenanciescorresponds to about 70 percent of the average citizens disposable income per month.Affordable Housing is important because it improves the quality of life by leading tobetter health, financial stability, security, adequate jobs and population diversity. This thesis gives light to the current problem of Affordable Housing shortage and housinginequality, that is affecting certain groups. Those groups are the many young adultswho can’t move away from home due to financial reasons, or aspects such as divorce,migrancy, bad credit or debts that prevent them from getting a lease in Malmö. The thesis investigates whether Affordable Housing can meet the urgent need of housingfor low-income earners, and to activate a large new urban development project calledNyhamnen, set to be completed by 2050. Nyhamnen is located in the old harbor, indirect contact with the waterfront. The municipality of Malmö is promising a socially,economically, and environmentally sustainable, mixed-use urban district. Mixed-usezoning creates conditions enabling individuals from varied socioeconomic backgroundsto live together, which corresponds to Malmö’s large diversity, but this can only occurif individuals can afford to live in the new development project. Previous research shows an urgent Affordable Housing crisis that affects people’squality of life, and the word ‘’crisis’’ is not sufficient enough to describe the actualdamage being done. There is a lack of previous research on Affordable Housing inthe context of new development projects and by a waterfront, therefore this study aimsto highlight that gap. The thesis consists of a case study and empirical data in the formof an interview study, findings, discussion and conclusions. Semi-structured interviewswere performed with managers and officials at various companies to investigate theincentives that exist for Affordable Housing today. The conclusions of the study presents a strategy of providing 25% tenancies and 75%condominiums in Nyhamnen, which could both be cost effective and strengthen socialsustainability in the new district in the future. Nyhamnen will provide Malmö with 9000new homes and if 25% of these would be tenancies with reasonable rents, it would be2250 affordable tenancies. To accomplish that strategy in Nyhamnen, cooperationbetween developers, architects, officials, the municipality of Malmö, politicians, andthe Swedish state has to take place.
16

I takt med tiden : En undersökning av New Labours kulturpolitik och den nya politiken

Sindmark Hörnfeldt, David January 2020 (has links)
The purpose of this study is to examine the cultural policies of the New Labour government led by Tony Blair. This is achieved by looking at the study All Our Futures, presented in 1999, and the speech by Tony Blair in 2007 at the Tate Museum in London. The study also uses Theodor Adorno and Max Horkheimers term “cultural industries”, John Fiskes “social reader” and the development of humanistic psychology to contextulize those policies, along with perspectives on the welfare state after World War II and the development of what is called New Public Management. As a last tool it uses the rationales Dorte Skot-Hansen used to analyze the development of nordic cultural policies, along with the view of art as “l’art pour l’art”, art for its own sake. The conclusion is that the New Labour government made cultural policies for the sake of social development and economic growth, not for the sake of art.
17

Klimatet vs kulturarvet : Hur arbetas det i Nacka kommun för att motverka klimatförändringarnas effekter på kulturarvet?

Wattman, Katarina January 2020 (has links)
This essay has been written with the aim to investigate how the cultural-historical environments and ancient monuments in Nacka county (southeast of Stockholm, Sweden) are being cared for regarding proactive measures to conteract the negative effects climate change will have on them. The essay also investigates what the Swedish laws and regulations demand of counties concerning proactive and reactive measures against negative climate change effects on cultural-historical environments and ancient monuments and how climate change will affect Nacka county and its cultural-historical environments and ancient monuments.The investigation has been carried out by means of literature studies and one interview during May-July 2020.The investigation shows that Nacka county has general plans for their routine care for the cultural-historical environments and ancient monuments, but there are no plans or proactive measures taken to prevent or mitigate the negative effects of climate change.
18

“Why am I even listening to you to begin with? You’re a virgin who can’t drive.” : En undersökning av oskuldsdiskursens koppling till respektabilitet i filmen Clueless (1995)

Tengelin, Julia January 2021 (has links)
Denna uppsats syftar till att undersöka på vilket sätt oskuld knyts till respektabilitet för de fyra kvinnliga karaktärerna Cher, Dionne, Tai och Amber i Amy Heckerlings film Clueless från 1995. Såväl Clueless som Jane Austens Emma (som Clueless bygger på) tar upp oskuld och sexualitet som centrala teman. Hur dessa ämnen kan förhålla sig relevanta i nästan tvåhundra år blir intressant ur ett genusvetenskapligt perspektiv då ens sociala status verkar hänga samman med en status som antingen oskuld eller icke-oskuld. Tidigare forskning om Clueless har inte undersökt aspekter av respektabilitet i relation till oskuld. Genom en diskursanalytisk metod undersöks subjektspositioner, utestängningsprocesser och förgivettaganden i sju olika teman: ras, heterosexualitet, åtråvärdhet, omvårdnad, kunskap om sex, klass och ekonomi. Analysen visar hur karaktärernas status som oskulder eller icke- oskulder spelar mindre roll för deras respektabilitet. Snarare är det en heterosexuell läggning, förvärvandet av olika kapitalformer, åtråvärdhet och omvårdnadspraktiker som avgör vem som får bestämma vad som anses respektabelt och inte.
19

Wednesday: En modern Pippi Långstrump : En kvalitativ innehållsanalys av TV-serien Wednesday

Hellman, Olivia, Milakovic-Bauer, Karuna January 2023 (has links)
The aim of this study is to examine how the female character Wednesday Addams in the Netflix-series Wednesday is portrayed and if her character reproduces or breaks norms for femininity. Furthermore, the thesis examines which myths and stereotypes are being embodied through Wednesday. The thesis is structured through a case study design and uses semiotic analysis as a method. With the help of the semiotic tools denotation and connotation, 8 episodes of the Netflix-series were analyzed, looking at semiotic resources like attributes, posing, gaze and color. The study relies on a theoretical framework consisting of semiotics, gender theory and various theoretical concepts, such as myths, the gender contract, the performative gender, male gaze, respectability, heteronormativity and stereotypes. The result demonstrates that the Netflix-series Wednesday has made Wednesday's character visible through a femininity that is allowed to be both norm-breaking and normative. Wednesday shows that she is flexible in her representation as a woman. Instead of regarding Wednesdayas an opposite to the male, and what separates her from everyone else, one can argue that her character is questioning and problematizing how a woman should be.
20

Heritagisation process in an urban area : The case of Stockholm's harbour, Stadsgården, during the 20th century in relation with the present

Vilardi, Stefano January 2023 (has links)
No description available.

Page generated in 0.4907 seconds