• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB / Opportunities and obstacles to get Lean to endure : Case study at LKAB

Bellini, Sara, Huru, Adam, Lind, Pontus January 2020 (has links)
Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LKAB är ett svenskt gruvföretag som infört olika verksamhetsstrategier i försök att effektivisera organisationen, samtliga satsningar har dock misslyckats. Under våren 2019 togs beslut om att införa Lean på förädlingsverken i Kiruna, fem Leancoacher rekryterades vars huvudsyssla är att implementera arbetssättet. Arbetet är i uppstartsfasen men målet är att Lean ska genomsyra hela verksamheten inom några år. Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för hur Leancoachernas arbete bedrivs idag, detta för att sedan kunna identifiera vilka hinder och möjligheter som finns med implementeringsarbetet vid förädlingen på LKAB. Examensarbetet ska resultera i rekommendationer för vad LKAB bör arbeta vidare med för att få ett framgångsrikt Leanarbete som består. För att få en korrekt bild av Leancoachernas arbete har en fallstudie gjorts med kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och kompletterades med en observerande studie. Då en stor mängd empiri evaluerats har teoretiska ramverket utformats efter en induktiv teoriinsamling. Respondenternas svar har analyserats och jämförts med teorin för att identifiera eventuella hinder och möjligheter med Leanarbetet i nuläget. Slutsatsen från studien är att hinder och möjligheter är kopplat till tre övergripande teman vilka är ledarskap, synen på Lean samt kultur och förändringsbenägenhet. Hinder som framkom i undersökningen är att det saknas en gemensam målbild och syn på Lean. Det saknas tydliga riktlinjer från högsta ledning vilket medfört att Leancoachernas arbetssätt inte är enhetligt. Kommunikationen i organisationen upplevs vara bristfällig med flaskhalsar iinformationsflödet. I nuläget ligger fokus på resurseffektivitet snarare än flödeseffektivitet. Det har även uppdagats att det finns ett visst motstånd mot förändring från medarbetare och chefer. Några möjligheter som identifierats i studien berör främst att LKAB försöker anpassa Lean efter sin egen verksamhet, samt att organisationen satsat stora resurser på Leanimplementeringen. Examensarbetet har mynnat ut i rekommendationer för vad LKAB bör arbeta vidare med föratt få Lean att bestå i verksamheten. En viktig del handlar om att organisationen behöver få ett helhetsperspektiv med gemensamma mål och visioner. LKAB bör fokusera mer på ledarskapet, en viktig del inom det handlar om att bistå med kontinuerliga utbildningar för att fylla eventuella kunskapsluckor. Medarbetare behöver involveras mer i Leanarbetet, chefer behöver ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kreativitet. LKAB bör fokusera på att förändra tankesätt och attityder kring implementering av Lean för att motverka förändringsmotståndet. LKAB bör exempelvis undersöka varför tidigare verksamhetsstrategier misslyckats, för att sen kunna dra lärdomar av det. / Lean is a management strategy that is about continuous improvement and eliminating waste. Research shows that the mining industry have applied Lean to a lesser extent than otherindustries. LKAB is a Swedish mining company that has introduced various management strategies in an attempt to make the organization more effective, but all efforts have failed. In the spring of 2019, a decision was made to implement Lean at the processing plants in Kiruna, five Lean coaches were recruited whose main job is to establish the working method.The work is in the start-up phase, but the goal is that Lean will permeate the entire business within a few years. The purpose of this project is to gain an understanding of how the Lean coaches' work is conducted today, this in order to be able to identify what obstacles and opportunities that exist with the implementation work at the processing plants at LKAB. The thesis will result in recommendations for what LKAB should continue to work with, in order to succeed with Lean. In order to get a correct image of the Lean coaches´ work, a case study has been made with a qualitative approach. Semi structured interviews were conducted and supplemented with an observational study. A large amount of empirical data has been evaluated, the theoretical framework is based on an inductive theory gathering. The respondents' answers have been analyzed and compared with the theory to identify obstacles and opportunities with the current Lean work. The conclusions from the thesis is that obstacles and opportunities are linked to three general themes which are leadership, the view of Lean and culture and propensity for change. Obstacles that emerged in the study concerns that there is no common objective or unified view of Lean. There are no clear guidelines from top management, and the Lean coaches work differently compared to each other. The communication in the organization is perceived to be inadequate with bottlenecks in the information flow. Currently, the focus is on resource efficiency rather than flow efficiency. It has also been discovered that there is some resistance to change from employees and managers. The opportunities identified in the study mainly concern that LKAB tries to adapt Lean to its own organization, and LKAB has invested large resources on the Lean implementation. The thesis has resulted in recommendations for what LKAB should continue to work with in order to make Lean endure in the organization. An important part is that LKAB needs to have a holistic perspective with common goals and visions. LKAB should focus more on leadership, they need to provide continuous training to fill any knowledge gaps. Employees need to be more involved in the Lean work, managers need to take advantage of employees' skills and creativity. LKAB should focus on changing the way of thinking and attitudes about implementing Lean to counteract the change resistance. For example, LKAB should investigate why previous business strategies failed, so that lessons can be learned.
2

En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean / A qualitative case study research on companies attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean

Juhlin, Linnea, Jovanović, Igor January 2014 (has links)
Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats   Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin   Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist   Datum Maj 2014   Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens användning av styrverktyget, där företagen i stor utsträckning förbiser vikten av den strategiska delen av Lean. Detta har gjort att företag har haft svårigheter att uppnå sina mål med användandet av styrverktyget.   Syfte Syftet är att skapa förståelse för hur tillverkande företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean, samt belysa de beståndsdelar gapet består av.   Metod Studien har antagit ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där tematisering och ett deduktivt tillvägagångssätt har använts. Studien har genom kvalitativ metod med fallstudiedesign studerat fyra stora företag med hjälp av semistrukturerade intervjuer.   Teori En genomgång av Lean-konceptet görs för att skapa förståelse för styrverktyget sedan fördjupar vi oss på den strategiska delen av Lean för att kartlägga de olika beståndsdelarna som kan överbrygga gapet.   Bidrag Gapet framträder inte lika tydligt i vår studie, fallföretagen har i sitt tankesätt störst fokus på den strategiska delen av Lean. Kultur och ledarskap är huvudbeståndsdelar i jobbet med att överbrygga gapet där den strategiska delen ämnar skapa positiv energi hos medarbetarna. Studien indikerar på att svårigheter med att införliva de teoretiska kunskaperna i praktiken ökar risken för att gapet ska uppstå.               Nyckelord: Lean Production, Lean Thinking, Lean kultur, Gap, operativ, strategisk, Dualism. / Title A qualitative case study research on companies attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean Level Bachelor thesis   Authors Igor Jovanović and Linnea Juhlin   Supervisor Stig Sörling and Tomas Källquist   Date May 2014   Problem Earlier research has shown that there is a gap in how companies work with Lean where they largely overlook the importance of the strategic part of Lean. Due to this, companies have difficulties to achieve their goals with the use of the management tool.   Purpose The purpose of this report is to create an understanding of manufacturing companies’ attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean, and to highlight the components that the gap might consist of.   Method The study adopts a hermeneutic and social constructionist perspective where thematisation and a deductive approach have been used. A qualitative approach with case study design has been used to study four large companies using semi-structured interviews.     Theoretic frame A review of the Lean concept has been conducted to create an understanding of the management tool. The study has then focused on the strategic part of Lean to identify the different components that may help to bridge the gap.   Contribution The gap is not as evident in our empirical study as in our theoretical framework. It appears as companies do have their focus on the strategic parts of Lean, at least in their way of thinking. Culture and leadership are essential components in the efforts towards bridging the gap. The strategic part of Lean intends to create positive energy among employees. The study indicates that a difficulty in incorporating the theoretical knowledge in practice increases the risk of creating the gap. Key words: Lean Production, Lean Thinking, Lean Culture, Gap, Operational, Strategic, Dualism

Page generated in 0.0758 seconds