• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 6
 • Tagged with
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Funkcja kolorystyki w poezji K. I. Galczynskiego / Colours of K. I. Galczynski poetry

Špakovska, Aneta 14 June 2005 (has links)
The main subject of the master thesis analysing the poetry of K. I. Galczynski. I would like to introduce Polish and foreign readers with his colourfull and imaginated reality of 1940-50th years.
2

Spausdintų žemėlapių spalvų palyginamoji analizė Lietuvos etnografinių regionų pavyzdžiu / Printed map colorings by comparison of lithuania’s region of etnographic analysis

Baikauskas, Marius 27 June 2014 (has links)
Kartografiniuose kūriniuose spalva yra viena iš pačių svarbiausių priemonių, kurios pagalba perteikiama informacija. Darbe apžvelgiama spalvų teorija ir jos raida, trumpai nagrinėjamas spalvų suvokimas kaip reiškinys, apžvelgiami spalvų maišymo ir kalibravimo procesai bei sistemos. Darbe trumpai aprašomi spalvinio matymo sutrikimai bei jų svarba kuriant kartografinius kūrinius. Ruošiant apklausą, nagrinėta keturių spalvų teorija (grafų teorija), kuria remiantis nustatytas spalvų kiekis reikalingas tyrimui atlikti. Tyrimo esmė yra atskleisti regioninius bei lyčių spalvinio matymo ypatumus analizuojant gautus duomenis iš apklaustųjų. Taip pat gauti rezultatai yra palyginami su spausdintuose žemėlapiuose naudojamų spalvų skalėmis. Visas tyrimas paremtas RGB kodo analize bei interpretavimu. Gauti darbo rezultatai atskleidžia, kad skirtumai yra pastebimi ir tai leidžia tęsti platesnius tyrimus apie spalvinio matymo ypatumus, pasitelkiant ir kitų sričių specialistus(psichologus, gydytojus, etnologus ir kt.). / Cartographic works, color is one of the most important means by which information is transmitted. The paper provides an overview of color theory and its development, briefly examined the color perception as a phenomenon, an overview of color mixing and calibration processes and systems. The paper briefly describes the color-vision disturbances and their importance for creating cartographic works. In preparing poll, examined the four-color theory (graph theory), which on the basis of the number of colors required for analysis. The study is to reveal the essence of regional and gender color-vision characteristics of the analysis of data obtained from the interviewees. Also, the results are compared to printed maps used color scales. The entire study is based on the RGB code analysis and interpretation. Get the results of the work reveals that the differences are noticeable, and it allows you to continue research on the wider vision of the color characteristics, and through other specialists (psychologists, doctors, ethnologist, etc).
3

Liofilizuotomis daržovėmis praturtinto jogurto kokybės tyrimai / The Quality Analysis of Yoghurt Enriched with Lyophilised Vegetable

Botyriūtė, Reda 16 June 2014 (has links)
Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami jogurto, praturtinto liofilizuotomis daržovėmis, fizikinių rodiklių (klampumo, rišlumo, konsistencijos, tvirtumo ir rūgštingumo) bei juslinių savybių tyrimų rezultatai. Darbo objektas – 3,5 % riebumo ekologiškas jogurtas, kuris buvo pagardintas liofilizuotomis daržovėmis, prieskoniniais augalais ir pievagrybiais. Buvo paruošti 6 jogurto su priedais variantai: I var. (kontrolinis) – be priedų; II var. – pomidorų, žaliųjų bazilikų milteliai, druska; III var. – pomidorų, žaliųjų bazilikų, svogūnų milteliai, druska; IV var. – pomidorų, svogūnų milteliai, druska; V var. – paprikų, dašio milteliai, druska; VI var. – pievagrybių, svogūnų milteliai, druska. Darbo metodai: jogurtų spalva matuota spalvos analizatoriumi ColorFlex 45˚/0˚ (HunterLab, JAV). Šviesos atspindžio režimu matuoti parametrai: L*, a* ir b*. Jogurto tekstūra įvertinta tekstūros analizatoriumi TA.XT plus (Stable Micro Systems, JK). Tyrimo metu naudotas atgalinio išspaudimo 35 mm diskas bei 50 mm skersmens stiklinaitė. Nustatyti tyrimo parametrai: disko judėjimo greitis prieš bandymą – 1,0 mm s-1, greitis bandymo metu – 1,0 mm s-1, greitis po bandymo – 10,0 mm s-1. Jogurto juslinėms savybėms įvertinti naudotas aprašomasis juslinės analizės metodas. Buvo nustatyti tokie jusliniai rodikliai: skonis, kvapas, konsistencija, išvaizda ir spalva. Jie įvertinti naudojant intervalines 5 balų skales. Juslines jogurto savybes vertino 6 vertintojai, kurie turėjo užpildyti... [toliau žr. visą tekstą] / Master‘s thesis presents physical properties (viscosity, firmness, consistency, cohesiveness and acidity) and sensory analysis results of yoghurt with lyophilised vegetables. Object of the research: 3.5 % fat yoghurt enriched with lyophilised vegetables, herbs and mushrooms. Six samples of yoghurt were produced. (1) variant (control) was natural yoghurt without any vegetables; (2) variant was made by adding tomatoes, green basil powder, salt; (3) variant of yoghurt contained tomatoes, green basil, onions powder and salt; (4) variant was enriched with tomatoes, onion powder, salt; (5) test variant was made with red peppers, summer savoury powder, salt; (6) variant was yoghurt enriched with mushrooms, onion powder and salt. Research methods: Visual colour of yoghurts was measured by using a Hunter Lab Colour Measurement System Model Color Flex. 45/0 (Hunter Associates Laboratory, Inc.,USA) on the L*a*b* scale. A TA.XT Plus Texture Analyser (Stable Micro Systems Ltd., England) was used to analyse the textural properties of yoghurt samples through simple compression test, using back extrusion 35 mm cell disk and 50 mm back extrusion container. TA settings: Pre – Test speed: 1.00 mm/s, Test speed: 1.00 mm/s, Post – Test speed: 10 mm/s. The descriptive sensory analysis method was applied to assess the following sensory properties of yoghurt: taste, odour, consistency, appearance and colour. The sensory properties were analysed by six tasters who were asked to fill in the... [to full text]
4

Spalva, poveikis bei reikšmė ugdyme / Colour, effects and meaning in education

Korsakaitė, Joginta 24 September 2008 (has links)
Šiame darbe nagrinėjama spalvų įvairovė, spalvų poveikis vaikams, jų požiūris į spalvas. Pirmame magistrinio darbo skyriuje nagrinėjama spalva, jos raidos elementai: spalvos istorija, spalvų teorijos, savybės, reikšmė, kaip kiekviena spalva veikia vaiką, kaip vaikai suvokia ir mato spalvas. Antrame magistrinio darbo skyriuje atskleidžiama spalvų reikšmė daugelyje sferų, nes spalvos egzistuoja visur – namuose, gamtoje, dailėje, reklamoje ar net medicinoje. Trečiajame magistrinio darbo skyriuje apibendrinami magistrinio darbo tyrimo rezultatai, kurie parodė, kad dauguma apklaustųjų mokinių galvoja, jog spalvos turi įtakos mokymosi kokybei, todėl mokyklos turėtų stengtis pagyvinti atitinkamomis spalvomis mokymosi aplinką, kas skatintų mokinių aktyvumą, darbingumą, motyvaciją mokytis, gerintų mokinių nuotaiką. Ši tema aktuali tuo, kad ji beveik nenagrinėta mokslinėje literatūroje, pasigendama sistemiškos, kompleksinės spalvų reikšmės vaikų ugdymui analizės. Spalvos nagrinėjamos bendrai apibūdinant jų poveikį žmogui, neatkreipiant ypatingesnio dėmesio į spalvų poveikį vaikams Tyrimo objektas: vaikų požiūris į spalvas, jų reikšmė. Šio darbo tikslas - atskleisti spalvų poveikį vaikų ugdyme. Darbo tyrimo uždaviniai: 4. Apžvelgti spalvų istoriją, teorijas, atskleisti spalvų savybes ir jų reikšmę vaikų ugdymui. 5. Išanalizuoti pasirinktas tam tikras sritis, kur spalvos turi ypatingą reikšmę. 6. Apibendrinti... [toliau žr. visą tekstą] / This master thesis investigates the variety of colours, the impact of colours for children and their attitude towards colours. Details of development of colours such a history of colours, theory of colours, features, and importance of colours for children, how each colour effects children, how children realize colour are examined in the first part of the master thesis. The effects of colours in different spheres are analyzed in second part of the master thesis, because colours exist everywhere – at home, in nature, in art, in advertisement or even in medicine. The results of research are summarized in the third part of master thesis, which showed, that majority of respondents declare that colours have the influence ion quality of the studies, so schools should secure the environment to be more colourful, which could induce the activity, working, motivation to study, improve the mood of students. The thesis is topical, because there is no systematic, complex analysis of the effect of colours for children and their education. The object of master thesis is children attitude to colours and its importance for children. The purpose of master thesis is to educe the effect of colours for children and their education. The tasks of master thesis are: 1. to review the history, theories of colours, reveal the features of colours and its effect for children education; 2. to analyze selected spheres, where the effect of... [to full text]
5

Išvalytų ežerų būklės įvertinimas / The estimation of sweeped lakes state

Stučka, Deimantas 14 January 2009 (has links)
Pastaraisiais dešimtmečiais pastebimi intensyvūs, biogeninių medžiagų sukeliami, eutrofikacijos procesai ežeruose, kartu skatinantys uždumblėjimo procesus t.y. sapropelio kiekio didėjimas, dumblo sluoksnio storėjimas, pelkėjimas, ko pasekoje matomas ženklus nendrių, švendrių, plūdžių pagausėjimas. Darbe aprašoma atlikti 4 Druskonio, Mergelių akių, Valdakio, Ilgučio ežerų, valytų 1974, 1978, 1979, 1980 metais, susikaupusių nuosėdų sluoksnio storio, kiekio bei spalvos, ir susisluoksniavo būklės tyrimai. Tyrimams atlikti buvo naudota dumblo paėmimo cilindras, GPS bei matavimo juosta. Nustatyta, kad ežeruose vyrauja pagrinde du skirtingi pagal savo atspalvį, tankumą, kiekį ir storį dumblo sluoksniai. Pastebima tendencija, kad per praėjusį ežerų valymo laikotarpį metinis vidutinis viršutinio dumblo sluoksnio kaupimosi intensyvumas buvo apie 3,8 mm, Druskonio ež., 4,4 mm Mergelių akių ež., 0,5 mm Valdakio ež., 3 mm Ilgučio ež. Pagilintose ežerų dalyse, kur pašalintos dugno nuosėdos augalijos nepastebėta. Mergelių akių ežere per 29 metus po ežero išvalymo dumblo kaupimosi intensyvumas didžiausias iš visų tirtų ežerų. Valdakio ež. per 30 metų po ežero išvalymo dumblo kaupimosi intensyvumas mažas, mažiausias iš visų tirtų ežerų. Įvertinus tokį dumblo kaupimąsi, galima teigti, kad dumblėjimas palyginus yra lėtas, nežiūrint į tai, kad ežerai teršiami. / The late decades notice intensive eutrofication processes in the lakes caused by biogenic materials. These processes also stimulates silt up, that mean growing amount of saprophel, thickening of silt layer, swamping, in consecution is visible by marked increase of reeds, cat’s-tails and duckweeds. In work described executed investigations in 4 lakes: Druskonis, Mergelių Akys, Valdakis and Ilgutis lakes, dredged in 1974, 1978, 1979 and 1980. The thickness, amount, color and stratification conditions of accumulated precipitates layer were investigated. Silt taking cylinder, GPS and tape-measure were used to execute the investigations. Ascertained that in lakes basically dominates two different by theirs color, density, amount and thickness silt layers. Noticed tendencies that by last time from the lakes were dredged, annual average upper silt layer accumulation intensity were about 3,8 mm, Druskonis Lake, 4,4 mm Mergelių Akys Lake, 0,5 mm Valdakis Lake, 3 mm Ilgutis Lake. In deepened parts of the lakes, where bottom sediments there eliminated, vegetation was not noticed. In the Mergelių Akys Lake by 29 years from it was dredged silt accumulation intensity is the highest of all investigated lakes. In the Valdakis Lake by 30 years from it was dredged silt accumulation intensity is low, the lowest of all investigated lakes. Evaluated such silt accumulation, it is true to say that the silting is comparatively slow, not to mentioned the fact that the lakes are polluted.
6

Popieriaus paviršiaus ir mechaninių savybių kaitos spausdinant ofsetiniais dažais tyrimas / Investigation of the Changes of the Paper Surface and Mechanical Properties at Printing with Lithographic Inks

Ziminskaitė, Asta 13 June 2013 (has links)
Baigiamajame magistro darbe ištirtas ofsetinių dažų poveikis skirtingų popierių struktūrinėms, optinėms ir mechaninėms savybėms. Atliktas palyginimas tarp balto popieriaus, nepadengto dažų sluoksniu, su atspaudais, padengtais keturiais skirtingais dažų sluoksnio storiais. Nustatyta, kurie popieriai esant tam tikram dažų sluoksnio storiui turi mažiausią bei didžiausią atsparumą mechaninėms savybėms, blogiausias ir geriausias optines savybes. Eksperimentiškai ištirtos šešių popierių, ofsetinių atspaudų trinties savybės ir nustatyti statinės ir kinetinės trinties koeficientai. Nustatytos šių koeficientų vertės tarp popieriaus ir popieriaus, tarp popieriaus ir atspaudo ir tarp atspaudo ir atspaudo. Darbo apimtis – 67 teksto be priedų, 45 iliustracijos ir 2 lentelės. / The thesis investigated inks effects of the different papers structural, optical and mechanical properties. Performed comparison between the white paper, uncoated inks layer, with printed, coated in four different inks thickness. It was found which papers and with which kind of coated inks thickness have minimum and maximum resistance of mechanical properties, the best and the worst optical properties. Experimentally investigated six different papers and offset prints friction properties and determined the static and kinetic coefficients of friction. These coefficients determined between the paper and the paper, the paper and print, and the print and print. Space of works – 67 pages of text without additions, 45 figures, 2 tables.

Page generated in 0.0639 seconds