• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 8
 • 1
 • Tagged with
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Klaipėdos šiluminės elektrinės konversija į šiuolaikinį meno centrą Danės gatvėje / The conversion of thermopower station into modern art centre in Klaipeda, Danes street

Stalaučinskas, Tadas 22 June 2010 (has links)
Magistro studijų baigiamojo darbo tikslas-- įvertinant esamą situacija bei atliekant reikalingus tyrimus, nustatyti Klaipėdos šiluminės elektrinės teritorijos konversijos galimybes, pateikti projektinius pasiūlymus. Atlikus architektūrinę ir urbanistinę analizę nuspręsta plėtoti visuomeninės ir komercinės infrastruktūros teritorijoją, integruojant ja į miesto planinę- erdvinę struktūrą. Planuojamą teritoriją siūloma išvalyti, paliekant architektūrinę ir konstrukcinę vertę turinčius pastatus. Šiluminės elektrinės pastatas tampa teritorijos ir miesto dalies akcentu, turintis glaudų ryšį su senamiesčiu. Trijų tūrių kompozicija racionaliai pritaikoma šiuolaikinio meno centro funkcijai, kuriame projektuojamos ekspozicijų erdvės, konferencijų salės, vestibiuliai, viešojo maitinimo, techninės patalpos ir kt. Rengiant projektą naudojamos netradicinės konstrukcinės sistemos. Darbą sudaro grafinė medžiaga ir tekstinė dalis: įvadas, analitinė dalis, duomenų apie pastatą apibendrinimas, pastato architektūrinis ir konstrukcijų techninės būklės įvertinimas, tyrimo medžiagos apdorojimas, architekturiniai ir konstrukciniai pastato renovacijos siulymai, literatūros sąrašas. Atskirai pridedami darbo priedai – grafinės medžiagos sumažintos kopijos, maketo nuotraukos. / The aim of the final work of MA – identify the teritory conversion opportunities of Klaipeda thermopower station, evaluating the current situation and taking the relevant research methods . Develop comercial and public infrastructure area by using architectural and urbanistical analysis and integrating it into the target –spacial structure of the city. It is suggested to empty the target area, except the buildings that have architectural and structural value. The Thermopower station is going to be the accent of the teritory and the part of town, and have a close relation with the architecture of the oldtown. Three solids composition is adopted for the function of the modern art center, where exposition spaces, conference halls, lobbies, restaurants, technical rooms are being established. Untraditional constuctive systems were adjusted to prepare this project. The work contains graphic matereal and text part: introduction, analytical part, the summary of the building data, the evaluation of the building‘s architectural and constructive technical condition, processing of the research matereal, architectural and contructive renovation suggestions, bibliography. Appedixes: graphic matereal copies, photos of the model of the project.
2

Vamzdynų renovacija naudojant betranšėjes technologijas / Pipelines renovation using trenchless technologies

Tamulis, Mindaugas 03 June 2009 (has links)
Baigiamajame darbe pateikiama Jurbarko miesto, Vydūno gatvės vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų vamzdynų būklės analizė. Tyrimų pradžioje vandentiekio ketinių vamzdžių linija (160 m ilgio) buvo diagnozuota televizinės įrangos GULLYVER pagalba. Nustatyta, kad vamzdyje yra išilginis trūkimas. Ištyrus esamas aplinkybes, priimtas sprendimas renovuoti vamzdyną betranšėjiniu būdu priverstinio įtraukimo metodu. Pasirinktas įrenginys Grundotrack „Mini – Gigant“. Nustatyta, kad norint atstatyti nusidėvėjusį vandentiekio vamzdyną, būtina įtraukti naują PE slėginį vandentiekio vamzdį 200 mm skersmens. Grundotrack „Mini – Gigant“ įrenginiu sulaužius senus ketinius vamzdžius, PE vamzdžiai įtraukti be kliūčių. Suskaičiavus darbų sąmatas nustatyta, kad naujo vamzdžio įtraukimas priverstiniu būdu, naudojant betranšėjas technologijas, kainavo 89168 Lt. Tokio pat vamzdžio paklojimas atviru būdu (iškasant tranšėjas) būtų kainavę 108008 Lt. Nuotakyno sistema (380 m ilgio) iš keramikinių 300 mm skersmens vamzdžių pirmiausia buvo diagnozuojama telekamera TELEMEC 100. Nustatyta, kad vamzdynas labai blogos būklės (išilginiai, skersiniai trūkimai, vamzdžio sandurų prasikeitimai ir trūkimai) ir reikalinga skubi vamzdyno renovacija. Ištyrus esamas aplinkybes, priimtas sprendimas renovuoti vamzdyną betranšėjiniu būdu, taikant rankovės metodą. / The final paper analyses the condition of the water supply and sewerage collection network pipelines of Vydūno street, Jurbarkas. First of all, the line of the cast iron pipes (160 meter long) of the water supply system were diagnosed by the use of the television equipment GULLYVER. Longitudinal split in the pipe was discovered. Upon examination of the existing circumstances, the decision was made to renovate the pipeline by trenchless mode, by applying forced pulling method. The device Grundotrack Muni – Gigant was selected for completion of this task. It was established that in order to restore the worn water supply pipeline, a new PE pressure water supply pipe of 200 mm diameter needs to be installed. After the old cast iron pipes were broken by the device Grundotrack Mini - Gigant, the PE pipes were installed without any problems. Having calculated the work estimates, it was established that installation of the new pipe by forced method, through application of trenchless technologies, cost LTL 89168. Open laying (by excavating trenches) of the same pipe would have cost LTL 108008. The sewerage system (380 meter long) consisting of 300 mm diameter ceramic pipes was initially diagnosed by camera TELEMEC 100. Very poor condition of the pipeline was determined (longitudinal, cross fractures, changes and fractures of the pipe joints) and need for urgent renovation of the pipeline was established. Upon examination of the existing circumstances, the decision was made to... [to full text]
3

„Klaipedos gelžbetonio“ gamyklos ir jos teritorijos renovacija pritaikant pastatus ekspozicijų centrui / Teritorial renovation of "Klaipėdos gelžbetonis" faktory site into exposition center

Žemgulys, Mindaugas 22 July 2008 (has links)
Darbe pateikiamas „Klaipėdos gelžbetonio“ gamyklos teritorijos, esančios Danės upės prieigose, konversijos siūlymas. Atlikus istorinę, urbanistinę teritorijos analizę, teritorijoje siūloma vystyti visuomeninę-komercinę funkciją. Vizualiai įvertinus esamų pastatų konstrukcinių elementų susidėvėjimą, siūloma teritoriją išvalyti, o konstrukciniu požiūriu vertingus elementus integruoti į naujų pastatų struktūrą, kaip buvusios teritorijos panaudos ženklus. Detalizuojamas ekspozicijų centro reprezentacinis korpusas tampa pagrindine komunikacine komplekso ašimi. Jame projektuojamos bendrosios (vestibiuliai, laikinos ekspozicijos), aptarnavimo (viešojo maitinimo, techninės ir kt.) ir specializuotos (konferencijų, priėmimų, prezentacijų) patalpos, papildančios teritorijoje esančių ekspozicijų salių korpusus. Darbą sudaro grafinė medžiaga ir tekstinė dalis: įvadas, analitinė tiriamoji, eksperimentinė dalys ir priedai. / Thesis proposes solution of territorial conversion of “Klaipėdos gelžbetonis” factory, which stands on the bank of Danė River. Carried out historical and urban territorial analysis suggested that territory should be reserved for public-commercial use. Visual evaluation of constructional elements of present buildings resulted to necessity of clearing the site. Only few valuable elements were integrated into structure of new buildings, maintaining signs of former function. Detailed representational pavilion of exposition center acts as main communicational axis of whole ensemble. There are proposed premises for general-purpose (lobbies, temporary expositions), services (restaurants, technical stuff, locker-rooms, etc.) and special-purpose (conferences, presentations, etc.), which complement permanent expositional spaces. Structure of thesis: introduction, analytical section, experimental section, references and extras.
4

Išvalytų ežerų būklės įvertinimas / The estimation of sweeped lakes state

Stučka, Deimantas 14 January 2009 (has links)
Pastaraisiais dešimtmečiais pastebimi intensyvūs, biogeninių medžiagų sukeliami, eutrofikacijos procesai ežeruose, kartu skatinantys uždumblėjimo procesus t.y. sapropelio kiekio didėjimas, dumblo sluoksnio storėjimas, pelkėjimas, ko pasekoje matomas ženklus nendrių, švendrių, plūdžių pagausėjimas. Darbe aprašoma atlikti 4 Druskonio, Mergelių akių, Valdakio, Ilgučio ežerų, valytų 1974, 1978, 1979, 1980 metais, susikaupusių nuosėdų sluoksnio storio, kiekio bei spalvos, ir susisluoksniavo būklės tyrimai. Tyrimams atlikti buvo naudota dumblo paėmimo cilindras, GPS bei matavimo juosta. Nustatyta, kad ežeruose vyrauja pagrinde du skirtingi pagal savo atspalvį, tankumą, kiekį ir storį dumblo sluoksniai. Pastebima tendencija, kad per praėjusį ežerų valymo laikotarpį metinis vidutinis viršutinio dumblo sluoksnio kaupimosi intensyvumas buvo apie 3,8 mm, Druskonio ež., 4,4 mm Mergelių akių ež., 0,5 mm Valdakio ež., 3 mm Ilgučio ež. Pagilintose ežerų dalyse, kur pašalintos dugno nuosėdos augalijos nepastebėta. Mergelių akių ežere per 29 metus po ežero išvalymo dumblo kaupimosi intensyvumas didžiausias iš visų tirtų ežerų. Valdakio ež. per 30 metų po ežero išvalymo dumblo kaupimosi intensyvumas mažas, mažiausias iš visų tirtų ežerų. Įvertinus tokį dumblo kaupimąsi, galima teigti, kad dumblėjimas palyginus yra lėtas, nežiūrint į tai, kad ežerai teršiami. / The late decades notice intensive eutrofication processes in the lakes caused by biogenic materials. These processes also stimulates silt up, that mean growing amount of saprophel, thickening of silt layer, swamping, in consecution is visible by marked increase of reeds, cat’s-tails and duckweeds. In work described executed investigations in 4 lakes: Druskonis, Mergelių Akys, Valdakis and Ilgutis lakes, dredged in 1974, 1978, 1979 and 1980. The thickness, amount, color and stratification conditions of accumulated precipitates layer were investigated. Silt taking cylinder, GPS and tape-measure were used to execute the investigations. Ascertained that in lakes basically dominates two different by theirs color, density, amount and thickness silt layers. Noticed tendencies that by last time from the lakes were dredged, annual average upper silt layer accumulation intensity were about 3,8 mm, Druskonis Lake, 4,4 mm Mergelių Akys Lake, 0,5 mm Valdakis Lake, 3 mm Ilgutis Lake. In deepened parts of the lakes, where bottom sediments there eliminated, vegetation was not noticed. In the Mergelių Akys Lake by 29 years from it was dredged silt accumulation intensity is the highest of all investigated lakes. In the Valdakis Lake by 30 years from it was dredged silt accumulation intensity is low, the lowest of all investigated lakes. Evaluated such silt accumulation, it is true to say that the silting is comparatively slow, not to mentioned the fact that the lakes are polluted.
5

Vilniaus geležinkelio stoties renovacija / Renovation of Vilnius Railway Station

Kaziukonis, Laimis 22 June 2011 (has links)
Magistro studijų baigiamojo darbo tikslas – kompleksiškai spręsti sudėtingų transporto komunikacijų, urbanistinių struktūrų renovacijos problemas. Baigiamojo darbo analitinėje dalyje nagrinėjama geležinkelio stočių morfologinė raida, sandara ir funkciniai ryšiai. Remiantis metodine literatūra ir užsienio patirtimi suformuojamos pagrindinės urbanistinės geležinkelio stočių renovacijos tendencijos. Tiriamojoje darbo dalyje atliekama Vilniaus geležinkelio stoties istorinė ir urbanistinė analizė, bei pateikiami paminklosauginiai tvarkymo siūlymai ir rekomendacijos. Eksperimentinėje dalyje pateikti variantai vertinami pagal analitinės dalies išvadas. Privalumai ir trūkumai nagrinėjami pagal penkis pagrindinius kriterijus: tipologiją, infrastruktūrą, urbanistinę struktūrą, vidinę struktūrą ir istorinį kontekstą. Projektinėje baigiamojo darbo dalyje detalizuojamas stoties-parko variantas, atitinkantis šiuolaikinius sudėtingų transporto komunikacijų renovacijos metodus ir tendencijas, bei kompleksiškai sprendžiantis ne tik atskiro pastato, bet ir urbanistines teritorijos problemas. / The main objective of Final work of Architecture master studies is to find solution for complex transport communication and urban renovation problems. Morphological development of railway station, structure and functional intercourse are analyzed in analytical part of Final work. Main tendencies of urban renovation of railway stations are formulated with reference to methodological literature and foreign experience. Proposals and recommendations for regulation of historical heritage are made after historical and urban analysis of Vilnius railway station in explorative part of Final work. In experimental part project proposals are evaluated by conclusions of analytical part. Strengths and weakness analyzed by five main criteria: morphology, infrastructure, urban structure, plan and historical context. Version of station-park is developed in Final work project part. It corresponds to contemporary transport communication renovation methods and tendencies and offers complex solution not only for unique building problems, but for whole urban territory complex.
6

Mažo daugiabučio namo atnaujinimas iki beveik nulinės energijos pastato / Low energy refurbishment of existing small multi-residential buildings

Janulis, Rokas 23 July 2012 (has links)
Daugiabučių modernizavimo problema nagrinėjama, remiantis Europos Komisijos išleista "Energijos vartojimo efektyvumo pastatuose" direktyva. Darbe atkreipiamas dėmesys į mažų daugiabučių, kurie gyvenamųjų pastatų modernizavimo procese sudaro mažumą, sektorių. Darbe siekiama įvertinti tipinio mažo daugiabučio renovacijos galimybę iki beveik nulinės energijos pastato koncepcijos rodiklių, kuri buvo pateikta kaip reikalavimas visiems ES naujai statomiems pastatams nuo 2020 m. (viešosios paskirties - nuo 2018 m.) Tyrimo metu buvo atlikti eksperimentiniai elementų šiluminių savybių matavimai, kurie vėliau panaudoti pastato energijos balanso skaičiavimams bei energinio modelio sudarymui. Pritaikant dažniausiai naudojamas energijos taupymo priemones, modeliuojami keli mažai energijos vartojančio pastato variantai. Naudojantis programine įranga, sumodeliuotas galimas energijos tiekimas pastatui iš atsinaujinančių energijos šaltinių, siekiant užtikrinti kuo didesnę AEŠ dalį pastato energijos balanse. Atlikti ekonominiai modernizavimo variantų vertinimai. Pagal pasirinktą kriterijų pateiktas labiausiai šalies mastu tinkantis, atsižvelgiant į Lietuvos daugiabučių namų rinką, ekonominius bei energetinius rodiklius, daugiabučio energinis modelis. / The issue of multi-residential building refurbishing is being analyzed reffering to the "Energy performance of building directive", introduces by European Commission. This paper puts attention to the share of buildings that takes the minority by participating in residential building renovation program. Research is made to assess the case study of refurbishing a small scale residential building achieving a performance of nearly zero energy building. In the directive it is stated, that from year 2020 all newly built buildings will have to be nearly zero energy. All new public buildings must have this energy performance from the year 2018. During the research, experimental measurements of thermal characteristics of thermal envelope elements were made. These results were used to stimulate the yearly energy balance and create energy model of the building. With the use of most common renewable energy techniques and energy saving measures, several energy models were analyzed. With the use of sophisticated computer software, possible energy supply schemes with high share of RES were introduced. Energy supply solutions were analyzed on an economic basis. Referring on set criterions, most suitable solution of energy supply scenario is offered, considering the real estate market, economic and energetic indexes of Lithuania.
7

Sausintų pelkių būklės įvertinimas ir renovacijos pasiūlymai / The Estimation Of Drained Swamps State And Suggestion Of Renovation

Barakauskas, Justas 14 January 2009 (has links)
Darbe nagrinėjama nusausintų pelkių degradavimas, jų hidrologinio rėžimo būklė, jo atstatymo galimybės ir pasiūlymai. Analizuojami ir įvertinami pelkių renovacijos būdai. Pelkių tyrimams buvo panaudota specializuota šiems darbams technika ir įprasta mokslinių tyrimų metodika. Geologiniams tyrimams naudotasi pelkių zondu, hidrologiniams – plonasieniai skydai, aukščių ir vietų nustatymui – nivelyras ir GPS įranga. Atlikus tyrimus ir išanalizavus gautus duomenis, buvo atliktas rezultatų įvertinimas. Didžiausią įtaką aukštapelkių būklei turi sausinimo poveikis. Visų trijų nagrinėjamų pelkių hidrologinis rėžimas yra pažeistas, degraduoja aukštapelkinė ekosistema, nyksta durpių klodai, kyla gaisrai, gresia pelkinės bioįvairovės rūšių išnykimas. Hidrologinio rėžimo atkūrimas būtų geriausia priemonė sustabdyti pelkių degradavimą. Todėl būtina sustabdyti pelkių sausinimą. Grioviuose įrengti užtvankas, kurios sudarytų sąlygas pakelti vandens lygį aukštapelkėse. / The study researches into the degradation of drained bogs, the status of their hydrological regime, possibilities and proposals concerning its restoration. The methods of bog renovation are analysed and evaluated. In the bog research, specialized technical means of this area and the usual scientific research methodology were employed. The following equipment was used: bog probe in geological research, thin-walled screens in hydrological research, levelling instrument and GPS equipment for the determination of altitudes and location. After research and analysis of the data obtained, the evaluation of results was carried out. The effect of draining has the biggest impact on upland bogs. The hydrological regime of all three bogs considered in the study is affected negatively, the upland bog ecosystem is under degradation, peat layers are diminishing, fires emerge, there is a threat of extinction of various species making up the bog biological diversity. The restoration of the hydrological regime would be the best measure to stop bog degradation. Therefore, bog drainage has to be stopped. Dikes should be constructed in trenches in order to form conditions to lift the water level in upland bogs.
8

Visuomeninių pastatų renovacijos daugiakriterinė internetinė sprendimų paramos sistema / Multiple Criteria Web-Based Decision Support System For Refurbishment of Public Buildings

Gulbinas, Andrius 21 February 2006 (has links)
The aim of the dissertation is to improve the efficiency of the refurbishment process of public buildings by using methods of multiple criteria analysis, the developed model for integrated analysis of the lifecycle of a public building, the model for integrated analysis of the negotiations process for refurbishment of buildings and the Multiple Criteria Decision Support System for Refurbishment of Public Buildings developed on then basis of these models.
9

Daugiabučių namų rekonstrukcija / Reconstruction of Multistorey Apartment Buildings

Ruseckas, Jonas 02 July 2009 (has links)
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamos rekonstrukcijos atsiradimo priežastys, kompleksinės daugiabučių gyvenamųjų namų rekonstrukcijos problematika. Tyrimo objektas – gyvenamųjų namų ir juos supančios aplinkos rekonstrukcija. Šiuo metu gyvenamųjų namų modernizavimas vykdomas tvarkant atskirus pastatus ir pagrinde termodinaminiu požiūriu. Darbe tyrimo objektas išplečiamas iki kvartalo (mikrorajono) apibūdinant tai kompleksine rekonstrukcija. Analizuojamos pagrindinių sąvokų - renovacija, rekonstrukcija, kapitaliai renovuojamas pastatas, reikšmės. Pabrėžiami pagrindiniai kompleksinės rekonstrukcijos tyrimo ir vykdymo etapai. Aptariamos statinio statybos rūšys ir formos rekonstrukcijos vykdymui įgyvendinti. Darbą sudaro 5 dalys: įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 60 p. teksto be priedų, 17 iliustr., 5 schemos, 2 lent., 41 bibliografinis šaltinis. / The final master’s paper deals with the reasons of the origin of reconstruction as well as with the problematics of complex reconstruction of apartment houses. Subject of the research is reconstruction of dwelling houses and surrounding environment thereof. For the time being, modernisation of dwelling houses is carried out through reconstruction of individual buildings, basically in terms of thermodynamics. In the paper, the subject of the research is evolved into a quarter (microdistrict) characterising this by complex reconstruction. The meanings of the main concepts, i.e. renovation, reconstruction, building under major renovation, are analysed. The main stages of complex reconstruction research and implementation are highlighted. Building construction types and forms for implementation of reconstruction are discussed. The paper consists of the following 5 parts: introduction, two sections, conclusions, list of references. Size of the paper contains 60 pages of text without annexes, 17 illustrations, 5 diagrams, 2 tables, 41 references.

Page generated in 0.0683 seconds