• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

From Subways to the Pop Shop: Display Space in the Work of Keith Haring

Rappaport, Leah Pauline 12 May 2012 (has links)
This thesis investigates the relationship between Haring's artwork and its display as it influences the viewer's perception and interpretation.
2

The Pop Shop : En del av Keith Harings konst

Rosengren, Ellen January 2020 (has links)
Uppsatsen behandlar ämnet affären Pop Shop och dess relation till grundaren och konstnären Keith Harings konstnärskap. Studiens syfte är att öka förståelsen för samspelet mellan subkultur, konst och kommers/mode utifrån exemplet Keith Harings butik Pop Shop. Huvudsyftet är att fördjupa förståelsen om butiken Pop Shop som en del av Keith Haringskonstnärskap, och dess relation till gatukonst. Metoden för studien är en kvalitativ analys och Pop Shop studeras utifrån teorier om visuell kultur, hur vi ser och betraktar något, utifrån Martha Stukens & Lisa Cartwrights definition. I studien betraktas mode och gatukonst som uttryck i en visuell kultur. I studien används också den postmodernistiska teori som presenteras av Stuken & Cartwright för att förstå hur Pop Shop kunde vara en del av samtidskonsten och kommers. Uppsatsen är disponerad med en inledning och sedan en analys del. Resultatet visar hur Pop Shop är en del av Keith Harings konstnärskap och hur den är konstruerad och formad utifrån subkultur, gatukonst, mode och kommers.
3

Fenomenet Keith Haring : Konstens kommersialisering

Sahlström, Carl January 2022 (has links)
ABSTRACT Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx Handledare: Sara Callahan Titel och undertitel: Fenomenet Keith Haring- Konstens kommersialisering Författare: Adam Sahlström Kontaktuppgifter: sahlstromadam@gmail.com Uppsatsnivå (kandidat-, magister- eller masteruppsats): Kandidatuppsats Ventileringstermin: HT2021 ABSTRACT: Uppsatsen behandlar ämnet kring konstnären Keith Haring och hur hans konst kommersialiserats i diverse olika kanaler såsom reklam och mode. Syftet med denna studie är att undersöka och öka förståelsen för hur Keith Haring har använts i konst och även kommersialiserats i form av tryck på kläder som massproduceras och också valet av att använda hans symboler i reklamkampanjer. Vidare syftar uppsatsen till att diskutera närmare hur Keith Haring gick från konstnär till varumärke. Utifrån en kvalitativ metod där relevant material samlats in och tolkats genomförs en analys baserad på specifika teorier. Dessa är bland andra teorin om kulturellt kapital av den franska sociologen Pierre Bourdieu. Även en postmodernistisk teori appliceras. I studien betraktas konst, reklam och mode utifrån teorin kring visuell kultur. Resultatet av denna studie visar hur olika fält kan integreras och gynnas av varandra. Utöver detta, visar också resultatet hur branding fungerar när konst kommersialiseras och blir till ett varumärke.
4

The Virtue of Penance in the United States, 1955-1975

Morrow, Maria Christina January 2013 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0724 seconds