• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1623
 • 28
 • 1
 • Tagged with
 • 1652
 • 773
 • 536
 • 531
 • 479
 • 422
 • 305
 • 245
 • 209
 • 196
 • 195
 • 167
 • 144
 • 141
 • 138
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Alla vill ha en Chihuahua– men till vilket pris? : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar år 2009 rörande djurmisshandel samt vanvård av djur

Berglund, Michaela, Carlén, Cecilia January 2011 (has links)
Vi har gjort en studie om hur djurmisshandel och vanvård av djur presenteras i media genom en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av 117 relevanta artiklar och insändare från 7 tidningar i Sverige söktes svar på följande frågeställningar: Hur presenterar media djur som varit utsatta för misshandel eller vanvård? Hur framställs gärningspersonen vid misshandel och vanvård av djur? Skiljer det sig i hur misshandel och vanvård av husdjur och nyttodjur presenteras? Det som framkom var att djuren ofta presenteras som varelser som olyckligt nog utsatts för brott. Djuren kan inte själva påverka sin livssituation utan det är ägaren som avgör djurens öde. Det var sällan gärningspersonen beskrevs utan istället beskrevs djurens situation. Vi kunde inte se att det var någon skillnad mellan hur misshandel och vanvård av husdjur respektive nyttodjur beskrevs. Den tydligaste skillnaden var snarare hur gärningspersonen i de olika fallen beskrevs, framställdes samt vem det var.Vi valde att dela in djuren i grupperna nyttodjur och husdjur för att dessa presenterades på olika sätt samt att de var utsatta för olika former av våld. Djur som benämns som nyttodjur räknar vi som djur som kan hjälpa till att producera något, exempelvis kor, höns och grisar medan djur som benämns som husdjur är de djur vi väljer att ha som sällskap exempelvis hundar, katter och akvariefiskar.Det var en del artikelförfattare som såg personer som äter kött som gärningsperson. De propagerade för att alla ska bli vegetarianer då detta skulle bidra till en bättre värld, friskare människor och att djuren skulle få det bättre. Detta återfanns även i tidigare forskning om djur och där beskylldes människor som trots allt lidande djuren får utstå vid uppfödningen ändå väljer att äta kött.Vi tog hjälp av de olika teorierna rutinaktivitetsteorin och speciesismen för att dra slutsatser: Rutinaktivitetsteorin kunde kopplas till hur bönder behandlade sina djur medan speciesismen kunde kopplas till de artiklar som propagerade om att alla bör bli vegetarianer.Namnet på vår uppsats kommer av en artikel som handlade om hundvalpar som smugglas för att uppfödare ska kunna tjäna massa pengar. Hundsmuggling är något som vi har sett tidigare men fann bara en artikel som beskrev ämnet i denna studie.
2

Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar? : En kvantitativ innehållsanalytisk undersökning ur ett genusperspektiv

Engström, Anna January 2012 (has links)
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur män respektive kvinnor framställs i tre svenska mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Endast bildmaterial av redaktionell karaktär har undersökts. Detta har utförts med hjälp av kvantitativ innehållsanalytisk metod, där ett egenkonstruerat kodschema använts för att analysera det valda bildmaterialet. Uppsatsen tar sitt teoretiska avstamp i genusforskning på medier, med böcker av bland andra Linda Fagerström och Maria Nilson, Gunilla Jarlbro samt Kjell Nowak och Gunnar Andrén. Utöver de teorier som framförs av dessa författare har ett antal artiklar och uppsatser som behandlar genus och matlagningsprogram varit till hjälp. Huvudfrågeställning: På vilket sätt framställs kvinnor respektive män i bildmaterialet hos tidningarna Elle Mat & Vin/Buffé/Allt om Mat? Hypoteser: -    Män kommer i framställas i professionella sammanhang i högre grad än kvinnor, där deras yrke har en tydlig koppling till mat och matlagning.  -          Kvinnor kommer i större utsträckning än män medverka i form av statist i bild- samt receptreportage. Efter genomförd analys kan uppsatsförfattaren konstatera att tidningarna till viss del reproducerar könsstereotypa bilder av kvinnor och män: kvinnorna som syns i tidningarna är fler än männen till antalet, men de förekommer klart oftare än männen inom kategorin statist i bildreportage.
3

Marxism i läroböcker

Olsson, Joakim January 2013 (has links)
Detta examensarbete undersöker hur marxismen framställs i läroböcker. Detta är intressant eftersom att läroböcker används mycket i skolan och deras innehåll ses som auktoriativt av elever (det vill säga, de tror på det som står däri). Marxismen är också en central ekonomisk teori som kan läras ut i både samhällskunskap och historia. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marxism framställs i läroböcker. Detta syfte preciseras i frågeställningar som frågar vilka aspekter av marxismen som inkluderas i läroböcker och om dessa aspekter skiljer sig åt mellan böcker för ämnena historia och samhällskunskap samt mellan böcker för högstadiet och gymnasiet. De aspekter jag utgår ifrån är marxismens grundläggande beståndsdelar fastställda av Vladimir Lenin. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som problematiserar undervisningsinnehåll (och som därmed är en bred didaktisk analys) visar denna undersökning på att framställningen av marxismen i läroböcker är exkluderande när det gäller aspekter av marxismen, att läroböcker i historia inkluderar mer aspekter än de i samhällskunskap, samt att ingen signifikant skillnad mellan böcker för högstadiet och gymnasiet föreligger. Undersökningen visar också på att Karl Marx analys av det kapitalistiska samhället är en aspekt som ofta exkluderas i läroböcker vilket kan ses som ett dolt budskap om vad som är centralt i Marx teorier.
4

Upplevelserna av medarbetarskap i äldreomsorgen i Hagfors kommun

Holmberg, Maria January 2013 (has links)
No description available.
5

Kommuners riktlinjer för biståndsbedömning : En studie av 16 kommuner

Kházimi Karlsson, Ilham January 2014 (has links)
Uppsatsen är en innehållsanalys av 16 kommuners riktlinjer för vård och äldreomsorg. Syftet är att undersöka hur kommunerna formulerar sina riktlinjer samt om dessa stämmer överens med Socialtjänstlagen. Vidare undersöker uppsatsen variationen dessa riktlinjer emellan och försöker ge förklaringar utifrån teorier om hur politiska organisationer styrs och hur man skapar legitimitet i myndighetsutövning. En ytterligare förklaringsmodell erbjuds i form av ett förändrat ledarskapsideal inom byråkratiska organisationer. Inriktningen på uppsatsen är att undersöka vad riktlinjerna i sig anger och sedan sätta detta i en kontext med tidigare forskning och teori. Uppsatsen visar att det finns en viss variation i riktlinjerna, men att ambitionen inte är högre än att man ska följa lagen. Slutsatserna är att Socialtjänstens verksamhet för vård och äldreomsorg inte är direkt styrd genom riktlinjer, men att den sannolikt påverkas av många faktorer där ibland riktlinjer. En annan del av slutsatserna är att många intressenter har möjlighet att utöva en stort inflytande, men att arbetsbelastning och bemanning gör att styrningen och påverkan inte sker systematiskt.
6

Samma nyheter i olika tidningar? : en kvalitativ innehållsanalys på tre gratistidningar

Hagrenius, Tobias January 2007 (has links)
Huvudresultaten i undersökningen är att de tre gratistidningarna väljer att profilera sig helt olika. City Göteborg väljer att profilera sig som en gratistidning med lokala nyheter i ett kvällstidning format. PunktSE väljer att profilera sig som en gratistidning med en blandning av lokala och nationella nyheter i ett kvällstidningsformat. Metro väljer däremot att profilera sig som en gratistidning med nationella nyheter i ett seriöst perspektiv. Gratistidningarna skiljer sig inte mycket ifrån betaltidningarna och analysen överensstämmer även mycket väl med tidigare forskning på området. De kriterier en händelse måste uppfylla i betaltidningar måste även en händelse uppfylla i gratistidningarna för att bli en nyhet.
7

Media och Sverigedemokraterna : Kandidatuppsats i statsvetenskap 15hp, Institutionen för samhällsvetenskaper

Berg, Lars January 2012 (has links)
No description available.
8

Samma nyheter i olika tidningar? : en kvalitativ innehållsanalys på tre gratistidningar

Hagrenius, Tobias January 2007 (has links)
<p>Huvudresultaten i undersökningen är att de tre gratistidningarna väljer att profilera sig helt olika. City Göteborg väljer att profilera sig som en gratistidning med lokala nyheter i ett kvällstidning format. PunktSE väljer att profilera sig som en gratistidning med en blandning av lokala och nationella nyheter i ett kvällstidningsformat. Metro väljer däremot att profilera sig som en gratistidning med nationella nyheter i ett seriöst perspektiv. Gratistidningarna skiljer sig inte mycket ifrån betaltidningarna och analysen överensstämmer även mycket väl med tidigare forskning på området. De kriterier en händelse måste uppfylla i betaltidningar måste även en händelse uppfylla i gratistidningarna för att bli en nyhet.</p>
9

BARN SOM DRABBAS AV RSV-INFEKTION : Litteraturöversikt rörande riskgrupper och profylax

Olofsson, Eva, Hellner, Emma January 2008 (has links)
RSV är en luftvägsinfektion som anses drabba alla barn innan de fyllt två år och kan orsaka stora problem för en del barn, särskilt underburna och barn med hjärt- och lungsjukdomar. Syftet med föreliggande arbete var att belysa: dels vilka RSV-incidensrisker och andra risker som föreligger för barn i riskgrupper som har en större benägenhet att drabbas av RSV-infektion än andra barn; dels på vilka sätt smittspridning kan förebyggas. Fjorton relevanta artiklar har påträffats via databaserna PubMed och Cinahl. De har analyserats med innehållsanalys. Utifrån analysen skapades två kategorier: incidensrisk i riskgrupper och profylax samt fem underkategorier: tre rörande incidensrisk och andra risker för kända riskgrupper och två rörande olika typer av profylax. Det framkom, förutom att det fanns en större risk att drabbas av RSV om barnen tillhörde någon riskgrupp, att barn i dessa grupper även blev sjukare än andra barn. Profylaxbehandling mot RSV ansågs vara effektiv med väldigt dyr och det rådde oenighet om vilka kriterier som skulle avgöra vilka barn som skulle få viss profylax. Vårdpersonal behöver mer fortlöpande utbildning om hygien och smittspridning. Fortsatta studier inom ämnet, med inriktning på omvårdnad, vore intressant.
10

IUP i särskolan :   En kvalitativ innehållsanalys av indiviuella utvecklingsplaner

Sandberg, Karin January 2010 (has links)
Att upprätta individuella utvecklingsplaner blev 2006 obligatoriskt för alla elever i den obligatoriska skolan. Planen ska fungera som ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling. Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan kommit fram till att många skolor brister när det gäller att utforma individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Syftet med studien är att undersöka innehållet i individuella utvecklingsplaner i särskolan. Fokus har riktats till planernas utformning och målformuleringarnas innehåll. Studien grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys av 23 individuella utvecklingsplaner från träningsskolan och grundsärskolan. För att förtydliga resultatet förkommer även kvantitativa inslag. Texterna studeras mot bakgrund av särskolans historiska utveckling. Studien visar att en stor del av grundsärskolans mål handlar om lärande och då främst enkla, konkreta utvärderingsbara mål kopplade till kursplanernas uppnåendemål. Framträdande i träningsskolans planer är att målen till stor del handlar om förberedelse för lärande och då framförallt mål med sinnesträningsövningar. Resultatet visar på en tyngd av individualiserad undervisning både i grundsärskolan och i träningsskolan. Mot bakgrund av särskolans historiska utveckling visar studien att innehållet i de undersökta planerna till viss del präglas av tidigare verksamhet, då individualisering och förberedelse för lärande har varit centralt i särskolans verksamhet genom tiderna.

Page generated in 0.0735 seconds