• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Internlogistiken i en monteringsprocess / The internal logistics in an assembly process

Blomstrand, Johanna, Akhter, Moumita, Zdenac, Ines January 2016 (has links)
Denna studie har i syfte att presentera en lösning på ett fallföretags problem inom materialförsörjning för att förbättra information- och materialflödet. Detta problem har angripits genom att studera huruvida en supermarket är en bra lösning. Tre olika simuleringar har utförts för att skapa tre individuella supermarkets. Experimentens utfall har analyserats och diskuterats för att avslutningsvis presentera en slutsats där undersökningsfrågan besvarats.

Page generated in 0.1171 seconds