• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 13
 • Tagged with
 • 13
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Jämförelsestudie mellan två metoder för analys av P-homocystein

Svensson, Erica January 2014 (has links)
Homocystein (Hcy) är en aminosyra som är starkt bunden till kroppens metabolism av metionin. När hcy tillbakabildas till metionin krävs närvaro av vitamin B12 och folat. Analys av hcy i plasma (P-hcy) används vid misstanke om brist av någon av dessa vitaminer. Analysen kan utföras med ett antal olika metoder. I denna studie analyseras P-hcy immunologiskt med analysinstrumentet Immulite 2000 XPi (Siemens Healthcare Diagnostics Inc, Erlangen, Germany) och enzymatiskt med analysinstrumentet Cobas 6000 (Roche Diagnostics Scandinavia AB, Bromma, Sweden) med syfte att jämföra analysresultaten från de båda metoderna. Immulite 2000 XPi användes som referensmetod då denna validerats för klinisk analys av P-hcy. Studien genomfördes på 51 st slumpvis utvalda plasmaprover (24 kvinnor och 27 män) mellan 25 och 95 år.Utöver metodjämförelse genomfördes precisionsstudie med Cobas 6000 (20 replikat i två nivåer). Den enzymatiska metoden visade en hög precision. Vid låg nivå beräknades variationskoefficienten (CV) till 1,71 % (medelvärde: 8,32 ❍mol/L) och vid hög nivå till 2,54 % (medelvärde: 29,45 ❍mol/L). Korrelationen mellan de båda metoderna var r = 0,994, (y=0,977x + 1,4 och R2 = 0,989). Ingen statistisk signifikant skillnad påvisades. Resultaten av P-hcy vid analys med Cobas 6000 låg dock 0,9 ❍mol/L (medelvärde) högre än resultat från Immulite 2000 XPi. Denna systematiska avvikelse bör inte vara av klinisk betydelse vid analys av P-hcy för utredning av eventuell sjukdom. Skillnaden kan dock vara relevant om analysen används för uppföljning av tidigare analysresultat. Resultat visar att båda metoderna kan användas för analys av P-hcy och att de kan användas som ett tillfredsställande diagnostiskt verktyg.
2

JÄMFÖRELSE AV MANUELL- OCHAUTOMATISK MÄTNINGAV SLAGLÄNGDEN ÖVERVÄNSTRA KAMMARENS UTFLÖDESTRAKTI TVÅDIMENSIONELL EKOKARDIOGRAFI / Comparison of manual and automatic measurement of Velocity time integral of Left ventricular outflow tract in two-dimensional echocardiography

Hassan, Hamda, Klos-Piontek, Magdalena January 2016 (has links)
Tvådimensionell ekokardiografi som en icke-invasiv metod används bl.a. vid bedömning av systolisk vänsterkammarfunktion. Slagvolym (SV) är den mängd blod hjärtat pumpar ut under systole och används för vidareberäkningar av hjärtminutvolym (CO) och cardiac index (CI). Vänstra kammarens utflödestrakt (LVOT) anses vara det bästa området att beräkna SV. Då multipliceras LVOT-diameter och Velocity time integral (VTI)- ett mått på hur långt blodet skickas under systole. VTI mäts manuellt eller automatiskt utifrån dopplerkurvan som lagts i LVOT. Förutom SV, CO och CI används LVOT och VTI inom den kardiologiska diagnostiken vid utredningen av klaffsjukdomar, shuntar och hjärtsvikt.Syftet med studien var att jämföra om det fanns signifikant skillnad när VTI mättes manuellt och automatiskt.22 patienter deltog i denna studie och båda VTI-mätningar (den manuella och- automatiska) utfördes på varje patient. En jämförelse av båda mätningarna gjordes och vidare analyserades angående hur båda VTI påverkade slagvolymberäkningen.Resultatet visade att automatiska VTI gav högre värde än manuella VTI och resulterade med högre slagvolymvärden. Skillnaderna var signifikanta eftersom p-värdena var motsvarande 0,002 och 0,003. Metoderna hade dock en bra korrelation (r=0,950 för VTI, r=0,984 för SV).Vidare forskning behövs för att kunna avgöra om den manuella metoden kan ersättas med den automatiska.
3

Metodjämförelse mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende differentialräkning av leukocyter : en viktig analys inom vården

Ölje, Elin January 2016 (has links)
Leukocyter, vita blodkroppar, utgör en del av kroppens immunförsvar. De utmognar från hematopoetiska stamceller i benmärgen. Leukocyterna kan delas in i neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter. För att bestämma antalet leukocyter i blodet analyseras leukocytpartikelkoncentration (B-LPK) med cellräknare. Om B-LPK är förhöjt eller sänkt utförs en differentialräkning av leukocyter (B-Diff) för att se i vilket cellsystem förändring föreligger. Den manuella analysen utförs på perifera blodutstryk färgade med cytokemisk färg, May-Grünwald Giemsa. Utstryket granskas i ett automatiskt mikroskopiskt system som räknar, fotograferar och förklassificerar leukocyter efter deras utseende. DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 är två varianter av ett sådant instrument från samma tillverkare (CellaVision AB, Lund, Sverige). Syftet med studien var att utföra en metodjämförelse mellan dessa instrument genom analys av 60 patientprov bestående av venöst blod taget i EDTA-rör. Proven samlades in slumpmässigt från patienter (32 män och 28 kvinnor) mellan 19-95 år. Resultaten visade enligt tvåsidigt parat t-test ingen signifikant skillnad avseende differentialräkning av neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter. Korrelationen var 0,95, 0,91 respektive 0,68. Det fanns dock en signifikant skillnad mellan instrumenten avseende differentialräkning av eosinofila- och basofila granulocyter, korrelationen var 0,91 respektive 0,20. När endast 200 celler räknas kan ett resultat på 2 % skilja upp till 1-5 %. Därför blir skillnader på leukocyttyper som utgör enstaka procent i blodet normalt mycket stora. Metodjämförelsen visade att båda instrumenten ger samma resultat och anses därför likvärdiga vid analys av manuell B-Diff. / Leukocytes, white blood cells, are cells of the immune system. They are produced and derived from hematopoietic stem cells in the bone marrow. Leukocytes can be divided into neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. To determine the numbers of leukocytes in blood the leukocyte particle concentration (B-LPK) can be analyzed by cell counters. When B-LPK is elevated or lowered a differential count of leukocytes (B-Diff) is performed to see in which cell systems the change exists. The manual analysis involves peripheral blood smears stained with a cytochemical color, May-Grünwald Giemsa. The smear examined in an automatic microscopically system that counts, photographs and pre-classify leukocytes by its appearance. DiffMaster Octavia and CellaVision DM1200 are two variants of such instruments from the same manufacturer (CellaVision AB, Lund, Sweden). The aim of the study was to do a comparison between these instruments by analyzing 60 samples consisting venous blood in EDTA-tubes. The samples were collected randomly from patients (32 men and 28 women) between 19-95 years old. The results from two-sided paired t-test showed no significant difference between the differential count of neutrophils, lymphocytes and monocytes. The correlation was 0,95, 0,91 and 0,68. However, there was a significant difference between the instruments differential count of eosinophils and basophils, the correlation was 0,91 and 0,20. When counting only 200 cells a profit of 2 % distinguish up to 1-5 %. Abnormalities in leukocytes which represents only a few percent in blood can therefore be very large. Method comparison showed that both instruments give the same results and are considered equivalent in analysis of manual B-Diff.
4

eXtreme Programming vs. etablerade systemutvecklingsmetoder : en jämförelse

Johansson, Carolin January 2004 (has links)
Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan. Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa. Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme Programming.
5

eXtreme Programming vs. etablerade systemutvecklingsmetoder : en jämförelse

Johansson, Carolin January 2004 (has links)
<p>Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan.</p><p>Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa.</p><p>Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme Programming.</p>
6

Metodjämförelse för fixturkonstruktion till prototyptillverkning

Aldegård, Alexander, Gapinski, William January 2018 (has links)
The thesis work is done in collaboration with Prodtex AB, which works to develop digital tools to facilitate the constructor´s work in virtual environments, for instance CAFD within CATIA V5. What the client wanted the project participants to perform was a comparison of the company's semi-automatic software for fixture design, and the traditional construction method with CATIA. The reason for the method comparison is because Prodtex AB requires data, which they can present to potential customers. The participants produced a method to enable the necessary components of the project, the method consisted of training in fixture design, fixture construction and work with the consulting company´s application. These elements have been essential for the comparison to be reliable. The main part of the assignment consisted of constructing units for the given fixture. The reason behind this is due to the necessity of a certain level of experience in fixture design, which is required to be able to assemble units with an accurate and efficient procedure. The method comparison generated data in terms of time in the measurement areas, input, design and export that the project participants analyzed and compiled in the result section. Based on the statistics, participants were able to find answers about which features the software made the most time savings of, and how abundant these were in relation to the traditional design method. A conclusion about when it was beneficial for a company to invest in the software was based on reasoning deduced from the outcome discussion.
7

Att mäta Flow på Byggarbetsplatser : En undersökning av olika metoder att fånga arbetstillfredsställelse / To measure Flow on Construction sites : An investigation of different methods to capture work satisfaction

Siltala, Minna January 2022 (has links)
Inom byggbranschen skedde mycket förändring under tiden för datainsamlingen, inte minst genom digitalisering och effektivisering. Detta till trots fanns väldigt lite forskning kring hur de anställda inom byggbranschen upplevde att deras arbetstillfredsställelse påverkades under förändring. Ett koncept som tog hänsyn till individen kopplat till deras arbetstillfredsställelse var flow konceptet framtaget av Csíkszentmihályi. Detta koncept var uppbyggt av 8 punkter som behövde uppfyllas så bra som möjligt för att uppleva det Csíkszentmihályi kallar för ”flow” såsom exempelvis; ”balans mellan möjlighet och skicklighet”, ”tydliga målsättningar”, ”omedelbar feedback”, ”känsla av kontroll” och så vidare. Ju fler av dessa koncept som stämde in och ju bättre de upplevdes, desto större chans var det att uppleva flow och därför också mer sannolikt att nå god arbetstillfredsställelse. Examensarbetet undersökte arbetstillfredsställelsen med stöd i flow konceptet genom tre olika metoder (enkäter, observationer och intervjuer) och jämförde dessa för att bidra med rekommendationer för framtiden om vilken eller vilka metoder som bäst fångar arbetstillfredsställelsen. Detta så att byggbranschen fortsatt ska kunna genomföra stora förändringar och samtidigt öka arbetstillfredsställelsen hos sina anställda. Det fanns styrkor och svagheter med samtliga metodvalen. För att nämna några möjliggjorde enkäterna och observationerna anonymitet hos de deltagande medan intervjuerna svarade på frågorna ”hur” och ”varför”, vilket öppnade upp för en dialog kring upplevelsen. I samarbete med ett byggprojekt på Skanska, NA3, och ett forskningsprojekt på Luleå tekniska universitet undersökte detta examensarbete hur de anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelsen påverkades under förändring. Urvalet för undersökningen bestod av arbetsledarna och planeraren i ett pågående byggprojekt som planerades få tillgång till ett nytt digitalt verktyg under tiden för datainsamlingen. Datainsamlingen genomfördes mellan v.5 och v.16 år 2020. Observationer och enkäter gjordes veckovis medan intervjuerna hölls i slutet av datainsamlingen, under v.16. Samtliga resultat över lag visade på hög chans att uppleva flow och därför god arbetstillfredsställelse. Det nya digitala verktyget blev försenat så det skedde inte så stora förändringar i de undersöktas arbetsvardag till en början, men under tiden för datainsamlingen fångades en plötslig neråtgående trend parallellt med att hela världen drabbades av Covid-19. Covid 19 i sig hade ingen direkt koppling till projektet, men den förde med sig skyndsamma digitala förändringar i arbetet kopplat till plötsligt distansarbete och online möten, men även sjukfrånvaro, svårigheter att få nog stora arbetsstyrkor, försenade leveranser samt stor oro och stress koppat till projektet och dess framfart men även för varje människas liv och egen hälsa. Flow konceptet och de metoder som användes fungerade således för att fånga flow och arbetstillfredsställelse på det aktuella projektet. De använda metoderna hade som tidigare nämnts många olika för- och nackdelar metodmässigt men även kopplat till flow konceptet. Sammanfattningsvis ansågs enkäter vara den metod som var mest tillförlitlig när det kommer till att undersöka flow. Enkäter i kombination med intervjuer, möjliggör för att kunna följa och analysera påverkan på arbetstillfredsställelsen över tid för att sedan kunna ställa följdfrågor vid behov för att få en bredare förståelse. Vidare hur väl den uppmätta arbetstillfredsställelsen stämmer överens med verkligheten behöver fortsatt forskning. / The construction industry was in a state of rapid change during 2020, not least through digital transformation and continual improvement. Despite this, there was at that time very little research on how employees in the construction industry experience how their job satisfaction is affected by change. A concept that considers the individual and their job satisfaction was the flow concept developed by Csíkszentmihályi. This concept consists of 8 aspects that should be met as well as possible to experience what Csíkszentmihályi calls "flow" such as; "balance between ability and skill", "clear goals", "immediate feedback", "sense of control" and so on. The better these aspects are fulfilled, the greater the chance of experiencing flow and therefore also good job satisfaction.  This thesis therefore examined job satisfaction through the flow concept using three different methods (surveys, observations and interviews) and compared these methods to achieve recommendations on which method or methods best capture job satisfaction. By following the recommendations, the construction industry can continue to implement major changes and at the same time increase the job satisfaction of its employees. Each of the examined methods had their own strengths and weaknesses. For example, surveys and observations enabled anonymity among the participants while an interview answered more questions such as “how” and “why”, and therefore allowed for dialogue. In collaboration with a construction project at Skanska and a research project at Luleå University of Technology, this thesis examined how employees experience job satisfaction during change. The sample for the study was predetermined by the scope of the collaboration between Skanska and LTU. It consisted of the supervisors and the planning engineer in an ongoing construction project where their tasks were due to undergo major digital transformations during the study. The data collection was carried out between weeks 5 and 16 during 2020. Observations and surveys were carried out weekly while the interviews were held at the end of the data collection period, during week 16. The results showed an overall high chance of experiencing flow, but during the data collection a sudden downward trend was captured at the same time as Covid-19 spread the world over. Covid-19 brought with it a rapid switch to work from home for some individuals, resulted in absences and delays in deliveries, as well as great anxiety and stress linked to the project and its progress but also for each person's life and even their own health. The chosen flow concept and study methods were successful in capturing flow and job satisfaction on the construction project. The chosen methods had many different advantages and disadvantages methodologically, but also regarding the flow concept. In summary, surveys are the most reliable method when it comes to examining flow. Surveys, in combination with interviews, make it possible to follow job satisfaction over time and follow-up with complementary questions to gain a broader understanding. Further research is needed on how well the measured job satisfaction corresponds to reality.
8

En jämförelse mellan två immunokemiska metoder vid analys av NT-proBNP i plasma

Nyqvist, Hannes January 2016 (has links)
NT-proBNP is a biproduct derived from the synthesis of BNP, a synthesis stimulated when cardiomyocytes are stretched such as in heart failure. Heart failure is defined as the hearts inability to supply the blood volume the body acquires. It is advantageous to monitor changes for adequate treatment. NT-proBNP has proven to be an excellent marker for this purpose. The purpose of the study was to compare the two immunochemical methods for measuring NT-proBNP: Roche Elecsys proBNP II analyzed with Cobas e601 and Siemens IMMULITE 2000 NT-proBNP analyzed with IMMULITE 2000 XPi. For this comparison 60 lithium heparin plasma samples from 36 men (60 – 90 years old) and 24 women (65 – 94 years old) was used. IMMULITE 2000 XPi served as the reference method. Results from the assays were compared in a correlation diagram, which indicated good correlation (R: 0.98). Cobas e601 yielded results on average 17.4 % lower than the reference method. A paired t test was used to prove significant diference at 95 % confidence level between the methods on a 95 % confidence level. Precision regarding Roche Elecsys proBNP II, based on measurings of plasma with low and high analyte concentration, 25 replicates one day and 5 replicates 4 days gave imprecisions &lt;3 % (CV%). Reference method imprecision (CV%) &lt;5 % was calculated from control analysis. Good correlation between the two methods and lower imprecision when using proBNP II indicate that Cobas e601 can be used. / NT-proBNP är en restprodukt vid syntes av brain natriuretic peptide (BNP), vars syntes stimuleras av att hjärtats myocyter töjs ut såsom vid hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa den volym blod som motsvarar systemkretsloppets behov. Det är fördelaktigt att kunna följa förändringar i hjärtmuskelns funktion för adekvat behandling. NT-proBNP har visat sig vara en bra markör i detta syfte. Studiens syfte var att jämföra två immunokemiska metoder: Roches Elecsys proBNP II i analysinstrumentet Cobas e601 med Siemens IMMULITE 2000 NT-proBNP i analysinstrumentet IMMULITE 2000 XPi. Studiematerialet kom att bestå av 60 patientprover av litiumheparinplasma från 36 män (60 – 90 år) samt 24 kvinnor (65 - 94 år). IMMULITE 2000 Xpi fungerade som referensmetod. Resultat av kalibrering överensstämde med erhållna masterkurvor och analys av kontroller gav resultat inom 1 SD. Analysresultaten från de båda metoderna jämfördes i ett korrelationsdiagram. Spridningsdiagrammen indikerade en korrelation om R: 0,98. Jämförd metod gav dock i genomsnitt 17,8 % lägre resultat. Signifikant skillnad metoderna emellan vid 95 % konfidensnivå påvisades genom ett parat t-test. Precision avseende Roches Elecsys proBNP II undersöktes genom analys av plasma med hög respektive låg analytkoncentration (25 replikat samma dag och 5 replikat om dagen i ytterligare 4 dagar) vilket totalt gav en imprecision om &lt;3 % uttryckt i CV. Referensmetodens imprecision beräknades utifrån analyserade kontroller och gav en CV &lt;5 %. God korrelation mellan de båda metoderna samt lägre imprecision vid användning av Elecys proBNP II talar för att den jämförda metoden kan tas i bruk.
9

Verifiering av procalcitonin på instrumentet ADVIA Centaur XPT / Verification of procalcitonin on the instrument ADVIA Centaur XPT

Malm, Beatrice January 2020 (has links)
Bakgrund och syfte Procalcitonin (PCT) används i sjukvården vid uppföljning av patienter med bakterieinfektion. Under rådande corona-pandemi har studier visat att förhöjt PCT är associerat med utvecklingen av en svår form av Sars-Cov2-infektion. Genom att mäta PCT kan tecken till sekundär bakterieinfektion identifieras och utvecklingen av svår sjukdomsbild förutspås.På Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) sker analysen av PCT på instrumentet Cobas e411. Under den pågående pandemin pågår det nu diskussion kring att överföra PCT-analysen till instrumenten ADVIA Centaur XPT på USÖ istället eftersom detta instrument även finns i Lindesberg och Karlskoga. Analysen skulle därmed kunna ske på alla tre laboratorier. Metod Venöst blod med olika koncentrationer av PCT samlades in från 21 patienter. Proverna användes till patientjämförelse. Till inomserieprecision användes patientprover som poolats till en hög och en låg nivå. Till totalprecisionen användes hög och låg kontroll. Datan från patientjämförelsen bearbetades i Excel och presenterades i linjära regressioner och Bland altman-plot. Som sensitivitetsanalys upprepades den statistiska bearbetningen med de sju högsta värdena exkluderade. Resultat och slutsats Patientjämförelsen mellan Cobas e411 och ADVIA Centaur XPT 1070 samt mellan ADVIA Centaur XPT 1070 och 1071 visade en bra korrelation. ADVIA Centaur XPT mäter dock lägre än Cobas e411, vilket ses i Bland altman-plotten som en metodbias på 30%. Detta ses även efter sensitivitetsanalys med högre värden exkluderade och datan bearbetats på nytt. Precisionsmätningarna visade bra precision med låga CV% för både ADVIA Centaur XPT 1070 och 1071.Med hänsyn till resultatet betraktas bytet till ADVIA Centaur XPT som en risk, varför beslutet fattas att fortsättningsvis analysera PCT på Cobas e411. / Background and purpose The PCT-value is used for observing the development of illness in patients with bacterial infection. During the Covid 19-pandemic, studies have shown that an increased PCT predicts a severe Covid-19.At the University hospital of Örebro, USÖ, the PCT assay is analyzed on the Cobas e411 instrument. The hospitals of Lindesberg and Karlskoga cannot perform the analysis due to a lack of this instrumentation.Since Centaur instruments are available at all three hospitals, performing the analysis on these instruments instead of the Cobas would enable all three hospital laboratories in the county to offer PCT analysis. Method Venous blood with different PCT values where collected from 21 patients and analysed with Siemens ADVIA Centaur XPT and Roche Cobas e411. Within-run precision was tested using pooled samples of low and high PCT concentrations. Between-run precision was tested using controls of low and high PCT concentrations. The data was examined by linear regression and Bland altman-plots using Excel. As a sensitivity analysis, the seven highest values were excluded, and the statistical analysis was repeated. Results and conclusion Despite the values correlating well in the linear regression and the assay had a high precision with a low CV% for both ADVIA Centaur XPT 1070 and 1071, the ADVIA Centaur XPT-instrument systematically measures 30% lower compared to Cobas e411. This method bias could lead to a misclassification of Covid 19-patients. With respect to our results, we consider analysis on ADVIA Centaur XPT to be risky and thus choose to continue analysing on Cobas e411.
10

Metodjämförelse mellan Immulite® 2000 XPi och Phadia® 250 för analys av IgE-antikroppar i serum : En studie med avseende på IgE-medierad allergi / Method Comparison between Immulite® 2000 XPi and Phadia® 250 for Serum IgE Antibody Analysis : A study with regard to IgE-mediated allergy

Nilsson, Tilde January 2017 (has links)
Allergi förekommer hos cirka 20 % av befolkningen i Sverige. Av de 20 % bedöms 40 % vara allergiska mot pollen. Allergi uppstår då en individ upprepade gånger exponeras för ett allergiframkallande ämne sk allergen. IgE-antikroppar bildas och binder till basofila granulocyter och mastceller. Den allergiska reaktionen eller överkänslighetsreaktionen av typ I uppkommer när ett allergen exempelvis pollen, kommer i direkt kontakt med IgE-antikroppar på mastceller eller basofila granulocyter. Allergiska individer har högre koncentration av IgE-antikroppar i blodet än icke allergiska. Normal koncentration av IgE i serum hos icke allergiker är &lt;0.35 kU/L. Syftet med studien var att genom analys av serumprover från 50 patienter jämföra två immunokemiska metoder på analysinstrumenten, Siemens immulite® 2000 XPi och Thermo Fisher Phadia® 250, för detektion av IgE-antikroppar riktade mot en inhalationspanel respektive björkpollen. Immulite® 2000 XPi användes som referensmetod. Jämförelsen gjordes för att bedöma om metoderna gav överensstämmande resultat och om Phadia® 250 skulle kunna användas som ett alternativ till rutinmetoden. Studiematerialet bestod av 50 patienter i åldrarna 18–80 år, 17  män (34 %) och 33 kvinnor (66 %). Resultatet visade att metoderna överlag gav överrensstämmande resultat med avseende på positiva och negativa IgE-värden, men att de uppmätta värdena för metoderna saknade överrensstämmelse. Analysresultaten från de båda metoderna gav överlag god korrelation vid analys av specifikt IgE mot björk (R=0,977) men en svagare korrelation vid analys av inhalationspanel (R=0,609). Med hjälp av Man-Whitney u-test sågs en signifikant skillnad vid IgE-analys mot björk (p= 0,0006) däremot sågs inte en signifikant skillnad mellan metodernas IgE-värden mot inhalationspanelerna (p=0,2398). För att kunna utvärdera om Phadia® 250 skulle kunna användas som ett alternativ till rutinmetoden, krävs en större population av prover samt fler analystillfällen. / Allergy is nowadays a public health problem that’s affecting 20 % of the Swedish population. A very common allergen that is related to 40% of all the allergic cases is pollen. Allergic reactions occur when an  individual is repeatedly exposed to an allergenic substance called allergene. IgE antibodies then form and bind to basophilic granulocytes and mast cells. The allergic reaction or type I hypersensitivity reaction, occurs when an allergen such as pollen comes into direct contact with IgE antibodies on mast cells or basophilic granulocytes. IgE is produced by plasma cells under the influence of CD4+ T lymphocytes. The IgE antibodies synthesized then sensitize the mast cells and basophilic granulocytes which are the most active cell types involved in allergic reactions. Allergic individuals have a higher concentration of IgE antibodies in the blood than non-allergic. Normal serum IgE concentration in non-allergic patients is &lt;0.35 kU / L. The aim of the study was to compare two immunochemical instruments, Siemens Immulite® 2000 XPi and Thermo Fisher Phadia® 250, by analyzing 50 serum samples to detect possible presence of IgE antibodies directed against an inhalation panel and a single allergen (IgE against birch). The study material consisted of 50 patients between the ages of 18-80, 17 men (34%) and 33 women (66%). The results showed that overall the two methods yielded consistent results due to positive and negative IgE values, but the measured values of the methods lacked concordance. The analysis results from the two methods generally yielded good correlation in the analysis of specific IgE against birch (R = 0.977) but a weaker correlation in the inhalation panel analysis (R = 0.609). Man-Whitney u-test showed a significant difference in IgE analysis against birch (p = 0.0006). However, a significant difference between the IgE values of the methods against the inhalation panels (p = 0.22398) was not observed. To be able to evaluate whether Phadia® 250 could be used as an alternative to the routine method, a larger population of samples and more analytical occasions is required.

Page generated in 0.064 seconds