• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 9
 • Tagged with
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Anpassning, införande och användning av Rational Unified Process (RUP) : en fallstudie

Hallenborg, Christina January 2002 (has links)
<p>Systemutveckling omfattar alltmer komplexa och tidskrävande uppgifter, vilket lett till större fokus på användningen av metoder och processer. Systemutvecklingsmetoder är ofta generellt beskrivna för att passa flera olika typer av verksamheter och projekt. Generaliseringen gör att metoden passar alla och ingen, vilket kan föranleda att den måste anpassas för att ge optimal hjälp och vägledning till en enskild verksamhet.</p><p>Detta arbete belyser hur systemutvecklingsprocessen RUP anpassas, införs och används inom ett företag, samt vilka problem som är förenat med detta. Studien omfattas av en fallstudie som gjorts vid ett större mjukvaruutvecklingsföretag.</p><p>Resultatet visar att processen inte används i sin helhet, utan att delar valts ut och integrerats med befintlig metodik. Anpassnings- och införande arbetet har organiserats som projekt och resultatet har dokumenterats i development case. Innehållet och omfattningen av anpassningen har påverkats av en mängd faktorer däribland verksamhetens metodtradition och metodens uppbyggnad/stuktur.</p>
2

Anpassningar av systemutvecklingsmetoden RUP

Svensson, Ulf January 2004 (has links)
<p>Systemutvecklingen har under de senaste åren medfört mer komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter vilket har genererat olika problem. Resultatet av detta har gett upphov till att organisationer uppfunnit och infört systemutvecklingsmetoder. Enligt litteraturen används dock metoder sällan som de föreskrivs då olika anpassningar ofta genomförs.</p><p>Det finns idag en uppsjö systemutvecklingsmetoder på marknaden, däribland RUP, som valts att belysas i detta arbete. Studien som genomförts undersöker hur systemutvecklare anpassar RUP i olika projekt samt vilka motiv det finns till de anpassningar som görs. Undersökningen omfattar sju respondenter från olika företag vilka har goda erfarenheter inom området.</p><p>Resultatet av studien visar att RUP aldrig används i sin helhet och att kompletterande metoder ofta förekommer. Några större anpassningar i arbetsflödet kravhanteringen inträffar sällan, dock förekommer vissa mindre justeringar. Motiven till anpassningarna var många. De främsta var att bemanningen, inarbetade processer och metoder samt att olika standarder styrde mycket</p>
3

Metodanvändning vid utveckling av webbaserade informationssystem

Ohlsson, Jesper January 2004 (has links)
<p>Webbaserade informationssystem blir allt vanligare och komplexiteten på system ökar. Tidigare har utvecklingen varit driven av tekniker och verktyg med avsaknad av metodstöd. Det finns metoder tillgängliga vilka specifikt är framtagna för utvecklingsmiljön, men användningen av dessa verkar vara låg. Arbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning som metoder för webbaserade informationssystem används och varför de inte används i högre grad. För att svara på denna frågeställning har en enkätundersökning genomförts mot systemutvecklare som arbetar med webbaserade informationssystem. Resultatet av arbetet tyder på att de undersökta metoderna inte är vanligt förekommande, ingen användning av metoder för webbaserade informationssystem har funnits i undersökningen. Enkäten visade istället att metodanvändning i form av egenutvecklade och traditionella systemutvecklingsmetoder är hög. Skälen till att metoder utvecklade specifikt för webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning har undersökningen funnit främst bero på systemutvecklares bristande kunskap om tillgängliga metoder, men också uppfattningen om att metoder medför ökade utvecklingskostnader och medför att utvecklingsprojekt tar längre tid.</p>
4

Anpassningar av systemutvecklingsmetoden RUP

Svensson, Ulf January 2004 (has links)
Systemutvecklingen har under de senaste åren medfört mer komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter vilket har genererat olika problem. Resultatet av detta har gett upphov till att organisationer uppfunnit och infört systemutvecklingsmetoder. Enligt litteraturen används dock metoder sällan som de föreskrivs då olika anpassningar ofta genomförs. Det finns idag en uppsjö systemutvecklingsmetoder på marknaden, däribland RUP, som valts att belysas i detta arbete. Studien som genomförts undersöker hur systemutvecklare anpassar RUP i olika projekt samt vilka motiv det finns till de anpassningar som görs. Undersökningen omfattar sju respondenter från olika företag vilka har goda erfarenheter inom området. Resultatet av studien visar att RUP aldrig används i sin helhet och att kompletterande metoder ofta förekommer. Några större anpassningar i arbetsflödet kravhanteringen inträffar sällan, dock förekommer vissa mindre justeringar. Motiven till anpassningarna var många. De främsta var att bemanningen, inarbetade processer och metoder samt att olika standarder styrde mycket
5

Metodanvändning vid utveckling av webbaserade informationssystem

Ohlsson, Jesper January 2004 (has links)
Webbaserade informationssystem blir allt vanligare och komplexiteten på system ökar. Tidigare har utvecklingen varit driven av tekniker och verktyg med avsaknad av metodstöd. Det finns metoder tillgängliga vilka specifikt är framtagna för utvecklingsmiljön, men användningen av dessa verkar vara låg. Arbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning som metoder för webbaserade informationssystem används och varför de inte används i högre grad. För att svara på denna frågeställning har en enkätundersökning genomförts mot systemutvecklare som arbetar med webbaserade informationssystem. Resultatet av arbetet tyder på att de undersökta metoderna inte är vanligt förekommande, ingen användning av metoder för webbaserade informationssystem har funnits i undersökningen. Enkäten visade istället att metodanvändning i form av egenutvecklade och traditionella systemutvecklingsmetoder är hög. Skälen till att metoder utvecklade specifikt för webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning har undersökningen funnit främst bero på systemutvecklares bristande kunskap om tillgängliga metoder, men också uppfattningen om att metoder medför ökade utvecklingskostnader och medför att utvecklingsprojekt tar längre tid.
6

Anpassning, införande och användning av Rational Unified Process (RUP) : en fallstudie

Hallenborg, Christina January 2002 (has links)
Systemutveckling omfattar alltmer komplexa och tidskrävande uppgifter, vilket lett till större fokus på användningen av metoder och processer. Systemutvecklingsmetoder är ofta generellt beskrivna för att passa flera olika typer av verksamheter och projekt. Generaliseringen gör att metoden passar alla och ingen, vilket kan föranleda att den måste anpassas för att ge optimal hjälp och vägledning till en enskild verksamhet. Detta arbete belyser hur systemutvecklingsprocessen RUP anpassas, införs och används inom ett företag, samt vilka problem som är förenat med detta. Studien omfattas av en fallstudie som gjorts vid ett större mjukvaruutvecklingsföretag. Resultatet visar att processen inte används i sin helhet, utan att delar valts ut och integrerats med befintlig metodik. Anpassnings- och införande arbetet har organiserats som projekt och resultatet har dokumenterats i development case. Innehållet och omfattningen av anpassningen har påverkats av en mängd faktorer däribland verksamhetens metodtradition och metodens uppbyggnad/stuktur.
7

Metodval inför tidig läs- och skrivundervisning

Hansen, Lindy, Bertilsson, Josefine January 2017 (has links)
Under de senaste åren har det utvecklats olika metoder för elevers läs- och skrivutveckling och för att lärare på bästa sätt ska kunna möta elever efter deras förutsättningar och behov måste läraren använda arbetssätt som gynnar samtliga i elevgruppen. Vi kan se en problematik i att möta varje elev då alla inhämtar och utvecklar kunskap på olika sätt. Därför är syftet med vår empiriska studie att ta reda på hur lärare arbetar med elevers tidiga läs- och skrivutveckling och vad som avgör vilken metod som används i praktiken. För att besvara dessa frågor har vi valt att samla in data genom att göra en kvalitativ undersökning där vi bland annat intervjuat fyra verksamma lärare. Den information våra informanter har bidragit med återkopplas till den tidigare forskning och de teorier som berör vår frågeställning. Denna återkoppling har gett oss ett resultat som bland annat visar att det bör finnas en variation av metoder i undervisningen för att utveckla samtliga elevers läs- och skrivförmåga. Beträffande avgörandet av metod i undervisningen har vår studie visat på olika svar men en viktig aspekt är att elevgruppen alltid bör stå i fokus vid valet av vilka metoder som ska användas.
8

eXtreme Programming vs. etablerade systemutvecklingsmetoder : en jämförelse

Johansson, Carolin January 2004 (has links)
Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan. Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa. Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme Programming.
9

eXtreme Programming vs. etablerade systemutvecklingsmetoder : en jämförelse

Johansson, Carolin January 2004 (has links)
<p>Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan.</p><p>Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa.</p><p>Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme Programming.</p>

Page generated in 0.1001 seconds