• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 23
 • Tagged with
 • 23
 • 17
 • 17
 • 15
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Anpassning av systemutvecklingsmetoder

Larsson, Malin January 2002 (has links)
<p>Litteratur inom systemutvecklingsområdet menar att det är vanligt att anpassningar görs vid användandet av formaliserade systemutvecklingsmetoder. Vissa författare menar även att det inte finns mycket stöd för hur dessa anpassningar bör utföras. Undersökningen som genomförts i denna rapport genom intervjuer med sex systemutvecklare syftar till att klargöra anledningen till att anpassningar görs samt vilka positiva och negativa effekter detta kan medföra. Vidare syftar arbetet till att klargöra om ett eventuellt förbättrat resultat kan uppnås med hjälp av anpassningar och vilka svårigheter som kan finnas med att göra anpassningar. Arbetet avser även att ta reda på om systemutvecklarna använder samma metoder i alla projekt eller om metodvalet varierar och även om samma anpassningar görs av metoden till alla projekt. Slutligen undersöks även vilken roll utbildning och erfarenhet spelar för benägenheten att göra anpassningar.</p><p>Resultatet av undersökningen visar att vissa alltid använder sig av samma metod i alla projekt medan andra varierar metodvalet från projekt till projekt. Respondenterna är överens om att anpassningar måste göras av metoderna för att kunna utnyttja dem på ett effektivt sätt som är anpassat till varje specifikt projekt och företag.</p>
2

Anpassning av systemutvecklingsmetoder

Larsson, Malin January 2002 (has links)
Litteratur inom systemutvecklingsområdet menar att det är vanligt att anpassningar görs vid användandet av formaliserade systemutvecklingsmetoder. Vissa författare menar även att det inte finns mycket stöd för hur dessa anpassningar bör utföras. Undersökningen som genomförts i denna rapport genom intervjuer med sex systemutvecklare syftar till att klargöra anledningen till att anpassningar görs samt vilka positiva och negativa effekter detta kan medföra. Vidare syftar arbetet till att klargöra om ett eventuellt förbättrat resultat kan uppnås med hjälp av anpassningar och vilka svårigheter som kan finnas med att göra anpassningar. Arbetet avser även att ta reda på om systemutvecklarna använder samma metoder i alla projekt eller om metodvalet varierar och även om samma anpassningar görs av metoden till alla projekt. Slutligen undersöks även vilken roll utbildning och erfarenhet spelar för benägenheten att göra anpassningar. Resultatet av undersökningen visar att vissa alltid använder sig av samma metod i alla projekt medan andra varierar metodvalet från projekt till projekt. Respondenterna är överens om att anpassningar måste göras av metoderna för att kunna utnyttja dem på ett effektivt sätt som är anpassat till varje specifikt projekt och företag.
3

Agilitet under styrande villkor : En fallstudie om systemutvecklingsmetoders betydelse på Skatteverket / Agility under controlling circumstances

Hasan, Sadia, Johannesson, Petra January 2016 (has links)
The purpose of this study was to 1) identify driving forces for introducing new system development methodologies at the Swedish Tax Agency. The preconditions of the Swedish Tax Agency also affect the use of new methodologies. The study therefore also aimed to 2) portrait the influence of the preconditions on the organization. Furthermore, the object of the study was to 3) illustrate the use of methods in system development and also to 4) investigate the contributions of the methods to the organization and the four case projects within the Swedish Tax Agency. The study was carried out through a qualitative methodology, with interviews, and a quantitative methodology, with questionnaires and document collection. A combination of methods was used in order to acquire a holistic perspective of a complex issue. From the study, some conclusions have been drawn. Firstly; being modern, fashionable and a desirable employer are driving forces for introducing new system development methods, together with a desire of increased efficiency when developing systems. Secondly; the main preconditions were identified as the organizational culture and how the purpose of a change is communicated to the affected employees. Thirdly; all of the project teams that were that participated in the study was found to use different hybrids of system development methods, which lead to the fourth conclusion; the used methods was found to contribute with different things, such as structure in project planning and when tracking sources of errors, commitment in work and good group dynamics.
4

Användbarhetsaspekter i samband med systemutveckling

Andersson, Annica January 1999 (has links)
<p>Denna rapport innehåller en undersökning av vilka aspekter som är avgörande för att en systemutvecklingsprocess leder till slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Rapporten innehåller dessutom ett antal riktlinjer för hur en systemutvecklingsmetod kan förbättras med avseende på användbarhet.</p><p>För att genomföra undersökningen har jag valt att utvärdera hur två systemutvecklingsmetoder, SSADM och IDM, hanterar användbarhetsaspekter. Jag har utvärderat dessa metoder utifrån följande frågeställningar: om de stödjer gränssnittsdesign, om de är iterativt användarorienterade, om de involverar designers med speciella gränssnittskunskaper, om de har fokus på användarna, om de innehåller tidiga och kontinuerliga tester av användbarhet, om de har en integrerad utveckling samt om de innehåller stöd för prototyping. Det som framkommer i rapporten är att ovanstående frågeställningar till viss del är avgörande för att säkerställa slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Förutom ovanstående aspekter är det dessutom av vikt att ta hänsyn till användbarhet i samband med kravinsamling och kravanalys. Rapporten avslutas med ett antal riktlinjer att ha i åtanke vid design av slutprodukter med användbara gränssnitt.</p>
5

Metodanvändning vid utveckling av webbaserade informationssystem

Ohlsson, Jesper January 2004 (has links)
<p>Webbaserade informationssystem blir allt vanligare och komplexiteten på system ökar. Tidigare har utvecklingen varit driven av tekniker och verktyg med avsaknad av metodstöd. Det finns metoder tillgängliga vilka specifikt är framtagna för utvecklingsmiljön, men användningen av dessa verkar vara låg. Arbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning som metoder för webbaserade informationssystem används och varför de inte används i högre grad. För att svara på denna frågeställning har en enkätundersökning genomförts mot systemutvecklare som arbetar med webbaserade informationssystem. Resultatet av arbetet tyder på att de undersökta metoderna inte är vanligt förekommande, ingen användning av metoder för webbaserade informationssystem har funnits i undersökningen. Enkäten visade istället att metodanvändning i form av egenutvecklade och traditionella systemutvecklingsmetoder är hög. Skälen till att metoder utvecklade specifikt för webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning har undersökningen funnit främst bero på systemutvecklares bristande kunskap om tillgängliga metoder, men också uppfattningen om att metoder medför ökade utvecklingskostnader och medför att utvecklingsprojekt tar längre tid.</p>
6

En undersökning av faktorer som styr valet mellan XP och RUP

Flisberg, Magnus January 2005 (has links)
<p>För att genomföra ett lyckat systemutvecklingsprojekt kan ett flertal utvecklingsmetoder användas. Utvecklingsmetoder hjälper till att undvika fallgropar under utvecklingsprocessen. De två typer av utvecklingsprocesser som arbetet baseras på är eXtreme Programming (XP) och Rational Unified Process (RUP).</p><p>Genom att identifiera skillnader samt hur XP och RUP kan kombineras, presenteras olika faktorer. En faktor är projektstorlek som enligt litteratur är den viktigaste faktorn vid valet mellan XP och RUP. Med hjälp av en enkätundersökning hos ett antal utvecklingsföretag har data samlats in för att ta reda på om projektstorlek är en huvudsaklig faktor för valet mellan XP och RUP. Undersökningen resulterar i att verifiera eller falsifiera om projektstorlek är en huvudsaklig faktor vid valet mellan XP och RUP. Undersökningen visar med hjälp av ett poängsystem att projektstorlek inte är den huvudsakliga faktorn, det vill säga att hypotesen om att projektstorlek är huvudsaklig, falsifieras</p>
7

Hur stödjer systemutvecklingsmetoder kommunikation mellan systemutvecklare och kund?

Gundersen, Jan, Agha, Ali January 2012 (has links)
Abstract This paper discusses how system development methods today support communication between system developers and their customers and end users. Today there are many system development methodologies with different aims and emphases. It is difficult, however, to find among these methods those who promote good and effective communication with customers because so many of these are very technically rooted and not as much directed towards the soft aspects of systems development - i.e. Human aspects. Our own experiences tells that a simple interview can be initialized without us having an idea what to ask the customer about or how to structure it up - nonetheless it’s done, but the outcome is just chance. This is however not an effective way to work. Yes! We do the interview, but the implementation is another issue!   By interviewing established system developers and looking into different system development methods, the aim with this work was to find out how well these methods aid the communication between developers and their customers or end users. The result of this paper shows that there is a need to ingrain communication in system development methods to support the dialog between developers and customers. There were also suggestions considering the development of communication tools which may be a solution to this problem.   With this paper we mean to put the spotlight on this particular area to hopefully push the issue further.       Key words: System development methods, communication, system developers, customers, end users. / Sammanfattning   Denna uppsats diskuterar hur systemutvecklingsmetoder idag stöder kommunikation mellan systemutvecklare och deras kunder och slutanvändare. Idag finns det mångfaldiga systemutvecklingsmetoder med olika syften och inriktningar. Det är dock svårt att hitta bland dessa, dem som söker främja en god och effektiv kommunikation med kund. Detta eftersom många av dessa är väldigt tekniskt rotade och riktar sig inte i lika stor grad mot de mjuka delarna av systemutveckling – dvs. de mänskliga aspekterna. Vår egen erfarenhet säger att en enkel intervju med en kund kan påbörjas utan att vi har en aning om vilka frågor vi ska ställa eller hur den ska struktureras. Ändå genomförs den. Fast resultatet är bara chansning! Detta är dock inte ett effektivt sätt att arbeta på. Att arrangera en intervju är inte svårt, men att genomföra den är en annan fråga!Genom att intervjua etablerade systemutvecklare och undersöka olika systemutvecklingsmetoder, är syftet med detta arbete att ta reda på hur väl dessa metoder stödjer kommunikationen mellan utvecklare och deras kunder eller slutanvändare. Resultatet av denna uppsats visar att det finns ett behov av att inkorporera kommunikation i systemutvecklingsmetoder för att stödja dialogen mellan utvecklare och kunder. Det fanns också förslag kring utvecklingen av något slags kommunikationsverktyg för att förebygga denna sorts problem. Avsikten med denna uppsats är att sätta fokus på detta område för att förhoppningsvis driva frågan vidare.Nyckelord: Systemutveckling metoder, kommunikation, systemutvecklare, kunder, slutanvändare.
8

Metodanvändning vid utveckling av webbaserade informationssystem

Ohlsson, Jesper January 2004 (has links)
Webbaserade informationssystem blir allt vanligare och komplexiteten på system ökar. Tidigare har utvecklingen varit driven av tekniker och verktyg med avsaknad av metodstöd. Det finns metoder tillgängliga vilka specifikt är framtagna för utvecklingsmiljön, men användningen av dessa verkar vara låg. Arbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning som metoder för webbaserade informationssystem används och varför de inte används i högre grad. För att svara på denna frågeställning har en enkätundersökning genomförts mot systemutvecklare som arbetar med webbaserade informationssystem. Resultatet av arbetet tyder på att de undersökta metoderna inte är vanligt förekommande, ingen användning av metoder för webbaserade informationssystem har funnits i undersökningen. Enkäten visade istället att metodanvändning i form av egenutvecklade och traditionella systemutvecklingsmetoder är hög. Skälen till att metoder utvecklade specifikt för webbaserade informationssystem inte används i större utsträckning har undersökningen funnit främst bero på systemutvecklares bristande kunskap om tillgängliga metoder, men också uppfattningen om att metoder medför ökade utvecklingskostnader och medför att utvecklingsprojekt tar längre tid.
9

Användbarhetsaspekter i samband med systemutveckling

Andersson, Annica January 1999 (has links)
Denna rapport innehåller en undersökning av vilka aspekter som är avgörande för att en systemutvecklingsprocess leder till slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Rapporten innehåller dessutom ett antal riktlinjer för hur en systemutvecklingsmetod kan förbättras med avseende på användbarhet. För att genomföra undersökningen har jag valt att utvärdera hur två systemutvecklingsmetoder, SSADM och IDM, hanterar användbarhetsaspekter. Jag har utvärderat dessa metoder utifrån följande frågeställningar: om de stödjer gränssnittsdesign, om de är iterativt användarorienterade, om de involverar designers med speciella gränssnittskunskaper, om de har fokus på användarna, om de innehåller tidiga och kontinuerliga tester av användbarhet, om de har en integrerad utveckling samt om de innehåller stöd för prototyping. Det som framkommer i rapporten är att ovanstående frågeställningar till viss del är avgörande för att säkerställa slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Förutom ovanstående aspekter är det dessutom av vikt att ta hänsyn till användbarhet i samband med kravinsamling och kravanalys. Rapporten avslutas med ett antal riktlinjer att ha i åtanke vid design av slutprodukter med användbara gränssnitt.
10

eXtreme Programming vs. etablerade systemutvecklingsmetoder : en jämförelse

Johansson, Carolin January 2004 (has links)
Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan. Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa. Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme Programming.

Page generated in 0.1156 seconds