• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 175
 • 4
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 181
 • 68
 • 57
 • 53
 • 50
 • 35
 • 17
 • 17
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel och Kari Hotakainens Löpgravsvägen ur ett genusperspektiv

Leander, Sandra January 2008 (has links)
<p>En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel och Kari Hotakainens Löpgravsvägen. Romanerna studeras även ur ett genusperspektiv.</p>
2

En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel och Kari Hotakainens Löpgravsvägen ur ett genusperspektiv

Leander, Sandra January 2008 (has links)
En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel och Kari Hotakainens Löpgravsvägen. Romanerna studeras även ur ett genusperspektiv.
3

Den fantastiska inledningen : En narratologisk analys om konsten att inleda en fantasyroman

Starlander, Kristina January 2014 (has links)
No description available.
4

”But alas – where are any Lovecraft pieces?” : En narratologisk undersökning av H.P. Lovecrafts noveller

Löfling, Emil January 2013 (has links)
Uppsatsen undersöker H.P. Lovecrafts noveller "The Shadow out of Time" och "The Outsider" ur ett narratologiskt perspektiv med syftet att hitta återkommande narratologiska mönster i de två novellerna.
5

Diskursiv och kulturell kontextualisering i narratologi och postkolonialism : En interdisciplinär studie med utgångspunkt i Mieke Bal och Homi K. Bhabha

Nyman, Anna January 2009 (has links)
<p>Syftet med denna uppsats är att sammanföra postkolonial teori och narratologi för att visa på hur teoretikerna Homi K. Bhabhas postkoloniala tänkande och Mieke Bals narratologi berikar varandra och tillsammans belyser kontextualiseringen som en central punkt. Denna kommer vidare att leda till frågan kring hur ansvar skrivs in i det kommunikativa liksom i det kulturella rummet.  </p>
6

Berättaren och det brända barnet Bengt

Steén, Tobias January 2007 (has links)
<p>Bränt barn är historien om den unge Bengt och dennes liv efter att hans mor plötsligt gått bort. Vi får följa Bengt genom ett års tid där ett sorgearbete efter modern tar sig i uttryck genom hämnd, svartsjuka och mycket plågande. Bengts far Knut hittar snabbt en ny fru och Bengt som till en början skyr henne som pesten inleder sedermera ett kärleksförhållande med henne. Hon blir då Bengts moderssubstitut. </p><p> För mig har berättarstrukturen och karaktärsteckningen varit av särskilt intresse. Det eftersom jag själv känner mig oerhört kluven i de eviga frågorna kring vem som är berättare och vad som berättas. Jag vill påvisa och problematisera bilden av berättaren, och med det menas både berättaren i romanen och berättaren i allmänhet. Det är för mig tämligen ointressant att bara påpeka vad det är för sorts berättare utan att också fördjupa detta så därför vill jag göra läsaren uppmärksam på att målet i sig inte är att förklara berättaren utan snarare att problematisera denna. Anledningen till att jag har valt just Bränt barn är därför att jag känner att den är idealisk i detta sammanhang bland annat eftersom den innehåller två olika berättare och även är obestämd i vilken värld den rör sig kring.</p>
7

Några narratologiska begrepp i teori och praktik, karaktär, händelse, kronologi, berättare och fokalisation i en novell av Anna-Karin Palm

Jansson, Erna January 2007 (has links)
<p>Uppsatsens syfte är att närmare undersöka några av narratologins termer. Den litteraturteoretiska inriktningen narratologi beskrivs övergripande, några av dess termer beskrivs mer ingående samt att användningen av dem prövas rent praktiskt i en novellanalys. Novellananlysen sker i ett storyavsnitt och ett diskursavsnittt.</p><p>För novellananlysen används en novell av Anna-Karin Palm som heter "Öppna ögon". I storyavsnittet undersöks hur begreppen karaktär och händelse beskrivs teoretiskt och hur de kan användas. I avsnittet om diskurs undersöks termerna kronologi, berättare och fokalisation.</p>
8

Diskursiv och kulturell kontextualisering i narratologi och postkolonialism : En interdisciplinär studie med utgångspunkt i Mieke Bal och Homi K. Bhabha

Nyman, Anna January 2009 (has links)
Syftet med denna uppsats är att sammanföra postkolonial teori och narratologi för att visa på hur teoretikerna Homi K. Bhabhas postkoloniala tänkande och Mieke Bals narratologi berikar varandra och tillsammans belyser kontextualiseringen som en central punkt. Denna kommer vidare att leda till frågan kring hur ansvar skrivs in i det kommunikativa liksom i det kulturella rummet.
9

Berättaren och det brända barnet Bengt

Steén, Tobias January 2007 (has links)
Bränt barn är historien om den unge Bengt och dennes liv efter att hans mor plötsligt gått bort. Vi får följa Bengt genom ett års tid där ett sorgearbete efter modern tar sig i uttryck genom hämnd, svartsjuka och mycket plågande. Bengts far Knut hittar snabbt en ny fru och Bengt som till en början skyr henne som pesten inleder sedermera ett kärleksförhållande med henne. Hon blir då Bengts moderssubstitut. För mig har berättarstrukturen och karaktärsteckningen varit av särskilt intresse. Det eftersom jag själv känner mig oerhört kluven i de eviga frågorna kring vem som är berättare och vad som berättas. Jag vill påvisa och problematisera bilden av berättaren, och med det menas både berättaren i romanen och berättaren i allmänhet. Det är för mig tämligen ointressant att bara påpeka vad det är för sorts berättare utan att också fördjupa detta så därför vill jag göra läsaren uppmärksam på att målet i sig inte är att förklara berättaren utan snarare att problematisera denna. Anledningen till att jag har valt just Bränt barn är därför att jag känner att den är idealisk i detta sammanhang bland annat eftersom den innehåller två olika berättare och även är obestämd i vilken värld den rör sig kring.
10

Kausalitet i fiktiva miljöer : En narratologisk analys av tre cyberpunk-romaner / Causality in fictional settings : A narratological analysis of three cyberpunk novels

Sjöqvist, Joachim January 2012 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0493 seconds