• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 272
 • 7
 • Tagged with
 • 281
 • 155
 • 143
 • 99
 • 93
 • 84
 • 76
 • 71
 • 65
 • 64
 • 55
 • 34
 • 31
 • 28
 • 25
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Revisorns oberoende

Persson, Malin, Thor, Sara January 2008 (has links)
<p>En revisor tvingas inför varje uppdrag ta ställning till huruvida oberoendet kan vara hotat. Idag görs detta med analysmodellen, men det har inte alltid varit så. Den är ett resultat av redovisningsskandalerna i början av 2000- talet, då revisorns oberoende var starkt ifrågasatt. Vilka faktorer finns idag för att undvika dessa skandaler? Detta ville vi ta reda på genom följande problemformulering: ”vilka faktorer kan stärka revisorns oberoende?”. Då vårt syfte med uppsatsen är att förklara hur en revisor kan stärka sitt oberoende, har vi valt att skriva en kvalitativ uppsats. Detta för att få en djupare bild av vad oberoendet innebär och för att urskilja olika nyanser kring ämnet. Vi har sökt på Göteborgs universitetsbibliotek för att hitta relevant litteratur inom området. För att samla in vår empiri valde vi att genomföra intervjuer med auktoriserade revisorer från KPMG, Öhrlings och Ernst & Young. Vi anser att de största revisionsbyråerna har de mest välutvecklade regelverken för oberoende, och därmed de som kan bidra med mest till uppsatsen. I slutsatserna har vi besvarat syftet, och konstaterat att förutom förändringar i lagen, kvalitetskontrollen och förväntningsgapet så har vi genom våra respondenter belyst ytterligare tre faktorer. Den första faktorn innebär att företagen ska kontrolleras på samma sätt som revisorerna, för att minska det medvetna fusket i företagsledningen. Den andra faktorn behandlar revisionsbyråernas interna kontrollsystem, som bör vara detaljerat och noggrant utvecklat. Den tredje faktorn påpekar vikten av en personlighet som är ärlig och lämplig att utöva revisionsverksamhet.</p>
2

Revisorns oberoende

Persson, Malin, Thor, Sara January 2008 (has links)
En revisor tvingas inför varje uppdrag ta ställning till huruvida oberoendet kan vara hotat. Idag görs detta med analysmodellen, men det har inte alltid varit så. Den är ett resultat av redovisningsskandalerna i början av 2000- talet, då revisorns oberoende var starkt ifrågasatt. Vilka faktorer finns idag för att undvika dessa skandaler? Detta ville vi ta reda på genom följande problemformulering: ”vilka faktorer kan stärka revisorns oberoende?”. Då vårt syfte med uppsatsen är att förklara hur en revisor kan stärka sitt oberoende, har vi valt att skriva en kvalitativ uppsats. Detta för att få en djupare bild av vad oberoendet innebär och för att urskilja olika nyanser kring ämnet. Vi har sökt på Göteborgs universitetsbibliotek för att hitta relevant litteratur inom området. För att samla in vår empiri valde vi att genomföra intervjuer med auktoriserade revisorer från KPMG, Öhrlings och Ernst & Young. Vi anser att de största revisionsbyråerna har de mest välutvecklade regelverken för oberoende, och därmed de som kan bidra med mest till uppsatsen. I slutsatserna har vi besvarat syftet, och konstaterat att förutom förändringar i lagen, kvalitetskontrollen och förväntningsgapet så har vi genom våra respondenter belyst ytterligare tre faktorer. Den första faktorn innebär att företagen ska kontrolleras på samma sätt som revisorerna, för att minska det medvetna fusket i företagsledningen. Den andra faktorn behandlar revisionsbyråernas interna kontrollsystem, som bör vara detaljerat och noggrant utvecklat. Den tredje faktorn påpekar vikten av en personlighet som är ärlig och lämplig att utöva revisionsverksamhet.
3

Revisorns oberoende

Linné, Sofia, Malmqvist, Hanna January 2009 (has links)
<p>Bakgrund</p><p>Revisorns oberoende har blivit ett intressant ämne på grund av ett flertal redovisningsskandaler där revisorn har varit inblandad. Enronskandalen blev uppmärksammad. Det upptäcktes felaktiga balansräkningar och oetiska affärer. Det amerikanska företaget Worldcom kunde med hjälp av falsk bokföring förbättra sitt resultat väsentligt. På grund av de omtalade redovisningsskandalerna har revisorns oberoende fått en central roll. Analysmodellen är ett verktyg för att säkerställa revisorns oberoende. Analysmodellen presenterar olika hot som revisorn ställs inför och vi grundar vår studie på denna modell. Tidigare studier har visat vilka faktorer som påverkar revisorns identifiering av hot. Studierna har visat att yrkeserfarenhet påverkar revisorn problemidentifieringsförmåga. Vi frågar oss således om yrkeserfarenhet påverkar revisorns uppfattning om oberoendet?</p><p>Syfte </p><p>Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur revisorns yrkeserfarenhet påverkar uppfattningen om oberoendet samt tillämpningen av analysmodellen. </p><p>Metod</p><p>För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vårt empiriska material har inhämtats genom sex intervjuer med revisorer. Vi baserar vårt urval på de respondenter som går under vår definition på en erfaren och en mindre erfaren revisor. Företagen som revisorerna reviderar är små till medelstora företag. </p><p>Resultat</p><p>Resultaten av våra intervjuer analyserades med hjälp av vår teoretiska referensram vilket bidrog till våra slutsatser. Vi kan konstatera att det finns skillnader i uppfattningen om revisorns oberoende. De erfarna revisorerna väljer att definiera en oberoende revisor baserat på erfarenhet av tidigare situationer. Uppfattningen om oberoendet och analysmodellen väljer de nyblivna revisorernas att basera på lagar och regleringar. Vår slutsats är att erfarenhet är en betydande faktor för revisorernas uppfattning om oberoendet</p>
4

Framtidens Hus

Lundgren, Valter January 2007 (has links)
<p>The company Sol & Energiteknik wanted to examine the possibility to make a standard</p><p>house totally energy independent. Based upon this I have, during the spring of 2007,</p><p>examined the possibilities available at the market today through litterature studies, contact</p><p>with several companies and reading reports at the internet.</p><p>The first thing to examine has been to determine the energy consumption for a standard</p><p>house, and find out if there are better technologies to be used for energy conservation.</p><p>My conclusion in this matter is that there are possibilities today for building a house more</p><p>energy efficient.</p><p>When I had reached the point at which my design for the house was decided, I also had</p><p>to choose the different products to use to produce energy as well as to store that energy.</p><p>To produce heat and electricity to the house I decided to use a wind turbine and a solar</p><p>water heater.</p><p>The most difficult part of designing a house that is energy independent is that the</p><p>produced energy must be stored somehow. Storing the heat is relatively easy beacuse the</p><p>heat can be stored in a large water tank. The electricity is a bigger problem beacuse it</p><p>must be stored in batteries, which today are too expensive to be used in a standard house.</p><p>In the future producing and storing hydrogen might be used to produce electricity, but</p><p>today that technology is both expensive and not tested enough.</p><p>My final conclusion is that a standard house can not be built to be totally energy</p><p>independent today, unless it is very expensive to connect the house to the electricity</p><p>network. As an alternative solution I came up with a proposal for a house which is</p><p>connected to the electricity network and have some amount of own produced energy.</p><p>This house prooved to be a good investment if you choose to build it today, and it could</p><p>be a very good investment in the long run beacuse energy prices increase every year.</p>
5

Revisorns oberoende

Linné, Sofia, Malmqvist, Hanna January 2009 (has links)
Bakgrund Revisorns oberoende har blivit ett intressant ämne på grund av ett flertal redovisningsskandaler där revisorn har varit inblandad. Enronskandalen blev uppmärksammad. Det upptäcktes felaktiga balansräkningar och oetiska affärer. Det amerikanska företaget Worldcom kunde med hjälp av falsk bokföring förbättra sitt resultat väsentligt. På grund av de omtalade redovisningsskandalerna har revisorns oberoende fått en central roll. Analysmodellen är ett verktyg för att säkerställa revisorns oberoende. Analysmodellen presenterar olika hot som revisorn ställs inför och vi grundar vår studie på denna modell. Tidigare studier har visat vilka faktorer som påverkar revisorns identifiering av hot. Studierna har visat att yrkeserfarenhet påverkar revisorn problemidentifieringsförmåga. Vi frågar oss således om yrkeserfarenhet påverkar revisorns uppfattning om oberoendet? Syfte Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur revisorns yrkeserfarenhet påverkar uppfattningen om oberoendet samt tillämpningen av analysmodellen. Metod För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vårt empiriska material har inhämtats genom sex intervjuer med revisorer. Vi baserar vårt urval på de respondenter som går under vår definition på en erfaren och en mindre erfaren revisor. Företagen som revisorerna reviderar är små till medelstora företag. Resultat Resultaten av våra intervjuer analyserades med hjälp av vår teoretiska referensram vilket bidrog till våra slutsatser. Vi kan konstatera att det finns skillnader i uppfattningen om revisorns oberoende. De erfarna revisorerna väljer att definiera en oberoende revisor baserat på erfarenhet av tidigare situationer. Uppfattningen om oberoendet och analysmodellen väljer de nyblivna revisorernas att basera på lagar och regleringar. Vår slutsats är att erfarenhet är en betydande faktor för revisorernas uppfattning om oberoendet
6

Framtidens Hus

Lundgren, Valter January 2007 (has links)
The company Sol & Energiteknik wanted to examine the possibility to make a standard house totally energy independent. Based upon this I have, during the spring of 2007, examined the possibilities available at the market today through litterature studies, contact with several companies and reading reports at the internet. The first thing to examine has been to determine the energy consumption for a standard house, and find out if there are better technologies to be used for energy conservation. My conclusion in this matter is that there are possibilities today for building a house more energy efficient. When I had reached the point at which my design for the house was decided, I also had to choose the different products to use to produce energy as well as to store that energy. To produce heat and electricity to the house I decided to use a wind turbine and a solar water heater. The most difficult part of designing a house that is energy independent is that the produced energy must be stored somehow. Storing the heat is relatively easy beacuse the heat can be stored in a large water tank. The electricity is a bigger problem beacuse it must be stored in batteries, which today are too expensive to be used in a standard house. In the future producing and storing hydrogen might be used to produce electricity, but today that technology is both expensive and not tested enough. My final conclusion is that a standard house can not be built to be totally energy independent today, unless it is very expensive to connect the house to the electricity network. As an alternative solution I came up with a proposal for a house which is connected to the electricity network and have some amount of own produced energy. This house prooved to be a good investment if you choose to build it today, and it could be a very good investment in the long run beacuse energy prices increase every year.
7

Reglering av redovisningsjäv - Ett måste eller onödig byråkrati?

Westin, Erik, Wiklund, Simon January 2014 (has links)
Efter revisionspliktens slopande år 2010 har fler förenklingar för småföretag blivit föreslagna angående revision och redovisning. En av dessa är slopandet av de jävsbestämmelser som är relaterade till revision för småföretag, nämligen redovisnings-, medelsförvaltnings- och byråjävet. Förslaget avsåg att förenkla för småföretag samt att öka möjligheterna för revisionsbyråers så kallade kombiuppdrag. Denna debatt har lett till ett lagförslag om ett slopande av dessa jävsregler vilket sedermera blivit avslaget med motiveringen att det skulle äventyra revisionens oberoende. Vi vill med denna studie undersöka vilka positiva och negativa aspekter som ett slopande av redovisningsjävsreglerna skulle resultera i samt vilka som skulle gagnas mest av en sådan förändring.  De teorier som används som grund för denna kvalitativa studie är Principal-agent teorin, Oberoende, Legitimitetsteorin samt Intressentmodellen, inom Principal-agent teorin finns en delteori som heter Informationsasymmetrier. Dessa teorier ger oss som forskare en god kunskapsgrund samtidigt som dessa används som underlag för intervjumanualerna och för den senare analysen av empirin. I syfte att studera vårt ämne samt försöka besvara våra problemformuleringar och syfte har vi genomfört djupintervjuer med ett målstyrt urval. Dessa intervjuer genomfördes utifrån ett semistrukturerat tillvägagångsätt i syfte att uppnå en mer konversationsliknande intervju samt att låta respondenterna utveckla sina egna åsikter. Dessa respondenter utgjordes av en egen företagare, en revisor, en redovisningskonsult, en banktjänsteman samt två forskare. Vi valde att intervjua personer från olika yrken i syfte att få olika infallsvinklar på denna fråga och på det sättet få en bättre uppfattning och kunskap om ämnet. Utifrån den empiri som vi insamlat kan vi med hjälp av vår teoretiska referensram analysera denna subjektivt. Utifrån de utförda intervjuerna samt teori kan vi dra slutsatsen att denna regeländring skulle innebära positiva, negativa samt oförändrade aspekter. De övervägande positiva aspekterna utgörs av ökad effektivitet internt för revisionsbyråer, praktisk förenkling för småföretag, ökade affärsmöjligheter för revisionsbyråer samt effektivare rådgivning för småföretag. De negativa aspekterna utgörs av att revisionens kvalitetsstämpel för småföretag försvinner, minskade affärsmöjligheter för redovisningskonsultbyråer, sämre skatteunderlag för skattemyndigheten och att revisionsbyråerna tappar en del av sin professionalitet. Eftersom redovisningsjävet enbart berör små företag vars nytta med revision främst är intern istället för extern anses de negativa aspekterna vara av mindre vikt än de positiva. Således är slutsatsen att slopandet av redovisningsjävsreglerna överlag skulle vara positivt.
8

Kan nya regler för icke-revisionstjänster innebära konsekvenser för revisorns oberoende? : En intervjustudie om hur svenska revisorer uppfattar att EU:s revisionspaket och reglering av IRT kan komma att påverka revisorns oberoende.

Lorentzon, Martin January 2016 (has links)
Revisorns oberoende är en debatt som ständigt återaktualiseras i nya sammanhang. Under de senaste decennierna har en debatt blossat upp kring huruvida tillhandahållande av icke-revisionstjänster (IRT) har en negativ inverkan på revisorns oberoende. Studien syftar till att upprätta en konsekvensanalys kring vilka möjliga konsekvenser EU:s nya revisionspaket, med striktare reglering för IRT, kan komma att få för svenska revisorers oberoende. Studiens resultat visar framför allt en skillnad mellan konsekvenser för det faktiska- och synbara oberoendet. Det nya regelverket tycks ha en låg inverkan på revisorns faktiska oberoende till följd av den praxis och de rutiner som existerar bland revisorer, avseende oberoendefrågan. Resultatet visar dock att reglerna kan få desto större konsekvenser för det synbara oberoendet vilket kan komma att stärkas till följd av att den nya lagen bidrar med ökat tydlighet och medvetande mot tredjeparter.
9

Revisorns oberoende : En kvalitativ studie om hur olika faktorer kan påverka revisorns oberoende

Andersson, Andreas, Hultman, Kim January 2017 (has links)
Revisorns oberoende är en viktig förutsättning för en opartisk, självständig och objektiv revision. Trots att revisorns oberoende beskrivs som hörnstenen för att uppfylla revisionens funktion har det uppdagats i flera stora konkurser att revisorer brustit i sitt ansvar att oberoende och kritiskt granska företaget. Under 2016 införs ny reglering som begränsar revisorns uppdragslängd, vilka konsulttjänster denne får göra samt att sanktionsavgifter införs. Litteraturstudien som genomförts inför uppsatsen har funnit att teorin är motstridig huruvida utvalda faktorer kan påverka revisorns oberoende. Syftet med denna uppsats är att beskriva, förklara och utveckla en modell för hur utvalda faktorer påverkar revisorns oberoende, samt undersöka revisorers attityd till hur ny reglering kommer att påverka revisorers oberoende. Genom en kvalitativ studie har sex revisorer från stora och mindre revisionsbyråer intervjuats där svaren analyserats mot befintlig teori i ämnet. Faktorerna konsulttjänster, klientens betydelse, klientens anknytning och revisorns uppdragslängd har identifierats som faktorer som ger upphov till ett antal olika hot; konsulttjänster kan ge upphov till självgranskningshot och egenintressehot, klientens betydelse kan ge upphov till ett egenintressehot, klientens anknytning kan ge upphov till vänskaps- och skrämselhot samt revisorns uppdragslängd kan ge upphov till vänskapshot. Vidare finner studien att revisorer är positiva till den nya regleringen om byrårotation och minskade konsulttjänster men de ställer sig skeptiska till införandet av sanktionsavgifterna som anses orimliga.
10

Att skapa god revision i små aktiebolag

Böcker, Madeleine, Ohlsson, Emelie January 2008 (has links)
<p>På grund av alla de företagsskandaler som har inträffat har lagstiftaren gjort mycket för att stärka revisorns oberoende och därigenom tillförlitligheten till revisionen. Förtroendet mellan revisor och klient anses dock lika viktigt och om en revisor inte skapar en personlig relation med sina kunder så finns det en risk att han går miste om viktig företagsinformation. Detta leder fram till frågan om vad revisorerna anser skapa en god revision i små aktiebolag samt hur oberoendet och förtroendet påverkar kvalitén på revisionen. </p><p>Vi använder oss av en kvalitativ studie för att kunna få mer djupgående information till vår frågeställning. Vår undersökning baseras på primärdata som har samlats in genom personliga intervjuer. </p><p>Efter genomförandet av vår uppsats konstaterade vi att för att skapa en god revision krävs det både en oberoende revisor samt en bra relation mellan revisorn och den granskade. För lite respektive för mycket av varje komponent ger inget optimalt resultat utan det är viktigt att man finner en balans mellan de båda.</p>

Page generated in 0.076 seconds