• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 268
 • 27
 • 11
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 307
 • 80
 • 57
 • 56
 • 46
 • 38
 • 35
 • 35
 • 34
 • 33
 • 31
 • 27
 • 25
 • 23
 • 23
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Känner du dig hemma här? : Känsla för platsen i Gottsunda och Sunnersta

Grönvall, Stina, Thor, Linnéa January 2015 (has links)
Denna uppsats handlar om känslan för platsen där man bor. Genom att ta avstamp i att segregation existerar undersöker uppsatsen om människors känsla för platsen är annorlunda beroende på området de lever i. Detta innebär både förklaringar till att människor trivs där de bor samt identitet till platsen och hemmahörande. För att undersöka detta har stadsdelarna Gottsunda och Sunnersta undersökts. Dessa två bostadsområden ligger geografiskt nära varandra i Uppsala men skiljer sig åt när det gäller ekonomiska och sociala förutsättningar. Sunnersta är ett villaområde med hög medelinkomst och låg arbetslöshet. Gottsunda är ett område där största delen består utav hyreslägenheter där invånarna har en relativt låg medelinkomst och hög arbetslöshet. Det empiriska materialet har samlats in framförallt genom promenerande intervjuer och har analyserats utifrån förklaringsmodeller som beskriver trivsel på platsen samt teorier om plats, identitet och platsidentitet. Slutsatsen är att känslan för platsen varierar med hur människor identifierar sig med, och upplever, en plats. Detta beror på sammanhang och gemenskap men också till stor del på platsens utformning vilket i sin tur varierar beroende på om det är ett resursstarkt eller resurssvagt område. Detta innebär att skillnaden i känslan för platsen mellan områdena snarare kan vara en indirekt, än en direkt, följd av en segregerad miljö.
2

Besökare, invånare och näringsliv i symbios : En studie om regional platsmarknadsföring

du Rietz, Marie, Karlsson, Malin January 2013 (has links)
Syfte: Syftet är öka förståelse för hur kommuner har valt att arbeta med platsmarknadsföring för att attrahera tre målgrupper; invånare, näringsliv samt besökare. Vi kommer se till två medelstora kommuner inom Sverige för att kunna få ett tydligare fokus på regioner med liknande förutsättningar. I arbetet kommer vi även se till två aspekter av platsmarknadsföringslitteraturen: platsens varumärke och de tre olika målgrupperna, och undersöka vikten av dessa i arbetet med platsmarknadsföring.   Metod: Vi har valt att undersöka ämnet med en induktiv ansats genom kvalitativa intervjuer med sex olika intervjupersoner som arbetar med platsmarknadsföring. Målet är att ta reda på hur intervjupersonerna arbetar med ämnet för att sedan jämföra deras svar med teorierna för att finna de faktorer som är viktigast i arbetet med platsmarknadsföring.   Slutsats: Resultatet visar att platsmarknadsföring är en aktuell och viktig fråga att arbeta med. Det är av vikt att försöka förmedla ett starkt varumärke till alla målgrupper och att arbeta för att alla aktörer ska enas under samma varumärke. Vi fann att de tre olika målgrupperna hade en stark koppling till varandra och att det är viktigt för platsens utveckling.
3

Barns känsla för plats i Tierps kommun : Plats-Identitet-Framtid

Lundqvist, Matilda January 2015 (has links)
Detta är en uppsats som undersöker hur barn relaterar till platsen de bor på samt hur platsen påverkar hur de ser på sin identitet. Uppsatsen ämnar även granska barns syn på sin framtid utifrån uppväxten på denna plats. Platsen som undersöks är Tierps kommun och barnen som deltar i studien går i låg -och mellanstadieklasser på grundskolor i kommunen. Genom en enkätundersökning som utförts av Tierps kommun tillsammans med en fallstudie utförd av författaren har slutsatser om barnens relation till sin plats kunnat dras i denna uppsats. Fallstudien utfördes hos två klasser på en skola i Tierps kommun för att djupare kunna analysera barns känsla för plats. I denna fallstudie ingick en gruppintervju, som bestod av en påståendeövning och en gruppdiskussion, samt en kartstudie. Utifrån teorier om platstillhörighet, platsidentitet, barn som sociala aktörer och känsla för plats visar uppsatsen på att barn i Tierps kommun relaterar till sin plats genom det sociala umgänget på platsen samt hur platsen används. Platserna skapar en mening utifrån minnen som skapas där och förstärks av känslor som platsen ger. Barns identitet utvecklas genom interaktioner med platser som ger upphov till vissa känslor och i framtiden vill de förstärka sina positiva känslor för platsen genom att exempelvis bevara naturen och bygga fler platser för roliga aktiviteter.
4

Globaliseringens påverkan på platsmarknadsföring och konkurrens mellan städer. : Hur arbetar Umeås aktörer för att marknadsföra staden som en mötesstad inom affärsturism?

Leon, Carlos Leon January 2016 (has links)
ABSTRACT   This bachelor thesis aims to study the effects of globalization in places where they end up in a competition with each other to attract conferences and congresses. This may cause issues and problems that could affect the way destinations work with the City Marketing and destination development to make themselves more competitive. In this bachelor thesis, the study focus will be on how different organizations (Visit Umeå, Folkets Hus, and partly Umeå kommun) work on place marketing, destination development, positioning and Umeå as a brand to succeed in attracting business visitors at conferences and congresses.   Another important aspect of this bachelor thesis is to analyses the importance and significance of the international competition but mainly national competition that can be alleviated when the selected actors (Visit Umeå and Folkets Hus) have a synergy with each other. In order to answer the purpose of this thesis a document analysis and a literature study have been conducted, along with three different semi-structured interviews in order to gain a deeper understanding of the chosen topic. It has been shown that municipalities and places have in recent years begun to understand the importance of investing in business tourism by building conference and convention facilities, with the purpose to stimulate the local economy through business visitors.   Globalization has contributed to the tough competition that places, cities, regions, countries and continents are living in, which are the main focus of this study.  The question that arises from this is how Umeå’s various actors are working to promote the city and how the city of Umeå competes against the other cities who also market themselves as conference and convention cities.       Keywords:   Collaboration, Conferences, Congresses. Destination, Destination development, Place marketing, Visitors.
5

Besökare på Gotland : En studie av relationen mellan förväntningar och upplevelser

Sjöberg, Gustaf January 2011 (has links)
A place becomes a place when it means something to someone. A place can simultaneously be experienced by many different visitors and from many different perspectives. Places can be produced and consumed and represent relationships between people or between people and places. This work focuses questions about the visitors’ experiences of a place as well as the intent of their visit.      Place image is produced by authorities and tourist organizations in order to give a positive image of the place. Tourists are offered places to visit and base their expectations on the way in which these places are marketed. In addition, the visitors’ own self-images play a part when it comes to choosing places to visit. In an individual’s use of a place, processes are created that have to do with image, experience, and self-image.                            This work emphasizes primarily three different approaches regarding visitors´ explanations and stories related to their visits. The three approaches include the nature visitors who tell about their visits as a relationship between man and nature; the cultural visitors, to whom the origin of a place and man’s role in it are main elements; and the family visitors whose stories emphasize visits with their children’s wellbeing in mind. In the creation of self-image, it is not only the place where one lives that matters. The human as a visiting tourist with expectations of various sites is another factor that affects self-image. Building and transforming one’s own self-image is an ongoing process and through different approaches to places, a visitor processes his or her self-image.
6

Från plats till resmål : Etableringsprocessen

Bergkvist, Madeleine, Blixt, Matilda, Lindahl, Caroline January 2011 (has links)
In this thesis we have examined why the establishment process of travel destination is essential for the tour operators and how the process can be influenced by different conditions. The thesis is written from the perspective of the tour operators and with the tour operator Ving as our case study, we have been able to create a picture of how the establishment process of travel destination may look like. We have chosen to deal with some different areas in this thesis that all are important for the creation of a holistic picture of the process. The overall segments listed in this thesis are the process itself, the tourist, marketing, the product creation and demand. By connecting our theoretical framework to the collected empirical data from our case study, we have analyzed the establishment process and drawn our conclusions.
7

Landskapets antropologi : Om människor, platser och relationer dem emellan

Stephan, Niklas January 2007 (has links)
No description available.
8

Hur lär du? – Ett försök att förstå hur andra lär sig. / How do you learn?

Johansson, Anders January 2012 (has links)
The study is an attempt at understanding and showing how humans learn. The approach is holistic and I use open interviews which are transcribed and analyzed. Other methods and tools for interpreting the data are Grounded Theory and Atlas TI. Eventually the researcher interprets data, constructs new knowledge and creates a theory of his own. At the end of the study there is a theory about learning. I provide some pieces of advice about how “productive” place and method qualities for learning can be constructed. Learning is defined and some researchers’ thoughts about it are presented. My analysis shows that place, method and motivation are important influences on a supporting learning environment. / I den här studien görs ett försök att förstå och visa hur människor lär. Angreppssättet är holistiskt och genomförs med öppna intervjuer som transkriberas och analyseras. Metod och verktyg som används, Grounded Theory och Atlas TI, ger forskaren möjlighet att tolka och finna ny kunskap i det insamlade materialet och att forma en egen teori utifrån det. I slutet av arbetet presenteras en teori för lärande som ger några råd för platsens och metodens utformande. För att veta vad jag letar efter görs en genomgång av vad lärande är och hur några andra forskare tänker kring företeelsen. Analysen av det insamlade materialet visar att platsen, metoden och motivationen är viktiga delar för att skapa en bra miljö för lärande.
9

Huvudmannaskap för allmän plats : en studie av ansvarsfördelning med fokus på delat huvudmannaskap

Thorstensson, Andreas, Ödman, John January 2013 (has links)
No description available.
10

Platsutveckling och platskänsla : En fallstudie av anpassning till målgrupper

Thorsell, Tina January 2014 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1108 seconds