• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 6986
 • 4823
 • 1964
 • 1534
 • 787
 • 773
 • 247
 • 244
 • 152
 • 145
 • 117
 • 113
 • 86
 • 76
 • 65
 • Tagged with
 • 21521
 • 3092
 • 3078
 • 2887
 • 1723
 • 1709
 • 1422
 • 1249
 • 1154
 • 1122
 • 1103
 • 1065
 • 1005
 • 963
 • 894
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Vägen tillbaka till hälsa : intervjustudie med kvinnliga deltagare från en stresshanteringskurs

Ohlsson, Helén January 2006 (has links)
In recent years more and more people have been sick-listed due to stress and it has happened to more women than men. The purpose of this paper is to see if recoveringfrom stress related states of ill-health can be promoted through participation in a stress management course. Five women who were or had been sick-listed and had participated in the life management course were interviewed. The results show that the course was an important forum for expressing emotions. The participants were more positive about the future after than before they entered the course. The participants believed that they had developed new attitudes towards life and that they had become more conscious about their coping strategies. They were more aware of the need of balance in life but that would sometimes interfere with their need of supporting others. The women made no big changes in their habits but the course seems to have taught them how to relax, a skill they used in different ways in their everyday lives.
42

Stress och en känsla av sammanhang : en studie av svenska ungdomar med olika bakgrundsfaktorer

Höggren, Gunilla, Sandell, Kerstin January 2002 (has links)
No description available.
43

Stress utifrån tre kvinnogenerationers perspektiv

Håkansson, Pernilla January 2002 (has links)
No description available.
44

”Att räcka till, prestera, verkligen ta till vara utbildningen, göra alla glada och nöjda och vara vacker” - Upplevelser och konsekvenser kring kvinnlig stress

Andersson, Karin January 2008 (has links)
Med den här studien har jag velat fördjupa mig i unga kvinnors livssituation och vad som upplevs som de största stressfaktorerna. Syftet var att se hur unga kvinnors psykiska hälsa och självbild påverkas av förväntningar och krav, samhälleliga strukturer och förhållanden samt eventuella konsekvenser av detta. Jag ville även titta närmare på hur kvinnors livsvillkor ser ut, och vad det är i just deras situation som gör att deras psykiska hälsa blir drabbad. Det empiriska material jag använt mig av består av resultatet av skriftliga undersökningar som gjorts av fem stycken kvinnor i ålder 25-30 år, där de bland annat ombads reflektera över vad som gör dem stressade, vilka krav de upplever i samband med stress och vilka eventuella skillnader det finns mellan manlig och kvinnlig stress. De slutsatser jag kunnat dra utifrån min undersökning är att kvinnor blir stressade på grund av alla de olika förväntningar och krav som ställs på dem, vilket gör att de olika bilderna (som är konstruktioner) av hur en kvinna bör vara kolliderar. Således verkar den kanske största stressen för kvinnor idag vara att inte veta vilken som är deras roll, och därför måste de istället vara duktiga på allt. Konsekvenserna av stressen blir bland annat att kvinnor ständigt går runt och känner sig otillräckliga – i sin yrkesroll, i sina relationer och i kontrollen av den egna kroppen. När det gäller stress ur ett jämställdhetsperspektiv så brukar man tala om att man går in i väggen, men när det gäller jämställdhetsutvecklingen idag så verkar det istället som om att många kvinnor snarare slår huvudet i det berömda taket i sin iver att bli jämställda med männen. Kvinnor blir stressade för att jämställdhet inte råder i dagens samhälle, men de verkar bli ännu mer stressade av sin iver att försöka bli jämställda.
45

En studie om förskollärares syn på stress hos barn.

Bergström, Malin, Levin, Fanny January 2012 (has links)
No description available.
46

Tio ungdomars upplevelser av stress

Engström, Ingrid, Lindvall, Tobias January 2011 (has links)
Stress is something that has increased in recent decades among adolescents. Several reports indicate that young people today are more stressed because of the many demands they wear. They should be good in school, achievement expectations, get an education or job, make choices and think about their future. The purpose of our essay is that we want to explore and gain an understanding of how young people in the third grade in high school looks to stress. To conduct this study, we used a qualitative approach, by doing interviews with 10 high school students attending third grade at Västerviks gymnasium. The result we got out of the interviews was that young people experience stress differently, depending on their different as individuals. We found that there are different causes of stress, such as school, media, friends, demands from various quarters and choosing education. The interviews showed that some kind of stress was possible to handle for the adolescents, for instance by making schedule. Some stress from society was, on the other hand, more difficult to avoid.
47

Stress och nervositet hos ungdomar inom musiken

Suhari, Fredrik January 2008 (has links)
<p>Examensarbete 15 hp, lärarexamen</p>
48

Remain-Sharp

Johansson, Kim, Kimström, Jason January 2009 (has links)
Stress, measures
49

Stress response effects on growth, carcass characteristics, and tenderness in Bonsmara-influenced steers

Falkenberg, Shollie Marie 16 August 2006 (has links)
Half-blood Bonsmara steers were evaluated for temperament during stressful situations to discover the relationships between behavioral stress responses, growth, carcass characteristics and tenderness. Two experiments were conducted to evaluate behavioral stress responses at different stages in the U.S. beef production system with growth, carcass characteristics and tenderness. The first experiment evaluated stress responses at both time of weaning and at the beginning of the feedlot period on half-blood Bonsmara X Beefmaster steers. Steers (n=156) were weaned and paired to destinations of either Uvalde or Overton for winter grazing. At weaning cattle were weighed, and temperament measurements were recorded. After grazing winter pastures, cattle entered the feedlot and were measured for temperament, weight, and condition and frame scores. Cattle were harvested in two groups; each group was selected for harvest when they reached a backfat of approximately 7 mm. Backfat endpoints were determined by visual assessment and ultrasound. Carcass data were recorded approximately 36 hrs post-mortem, and 2.5cm steaks were removed from the 13th rib for Warner-Bratzler shear force determination. The second experiment involved Bonsmara X Angus (n=207) steers grazed on wheat pasture and fed at Cattletown feedlot near Hereford, TX. The steers were evaluated near the beginning and end of the finishing phase for performance and temperament. They were harvested in two groups; each group was selected for harvest when they reached approximately 7 mm of backfat as determined by visual assessment and ultrasound. In experiments 1 and 2, behavioral or temperament measures and hormonal responses were related to each other. It appeared as cattle become acclimated to the production system, temperament measures lose their predictive ability. In Experiment 1, weaning exit velocity appeared to be more related to economically important traits such as ADG (r = -0.26), ribeye area (r = -0.37), and Warner Bratzler shear force (r = 0.27), although beginning feedlot exit velocity was associated with feedlot weights (r = -0.30). In Experiment 2, end feedlot measurements tended to be more associated with feedlot weight (r = -0.20), but there did not seem to be any high relationships with carcass characteristics and tenderness.
50

”Att räcka till, prestera, verkligen ta till vara utbildningen, göra alla glada och nöjda och vara vacker” - Upplevelser och konsekvenser kring kvinnlig stress

Andersson, Karin January 2008 (has links)
<p>Med den här studien har jag velat fördjupa mig i unga kvinnors livssituation och vad som upplevs som de största stressfaktorerna. Syftet var att se hur unga kvinnors psykiska hälsa och självbild påverkas av förväntningar och krav, samhälleliga strukturer och förhållanden samt eventuella konsekvenser av detta. Jag ville även titta närmare på hur kvinnors livsvillkor ser ut, och vad det är i just deras situation som gör att deras psykiska hälsa blir drabbad. </p><p> Det empiriska material jag använt mig av består av resultatet av skriftliga undersökningar som gjorts av fem stycken kvinnor i ålder 25-30 år, där de bland annat ombads reflektera över vad som gör dem stressade, vilka krav de upplever i samband med stress och vilka eventuella skillnader det finns mellan manlig och kvinnlig stress.</p><p> De slutsatser jag kunnat dra utifrån min undersökning är att kvinnor blir stressade på grund av alla de olika förväntningar och krav som ställs på dem, vilket gör att de olika bilderna (som är konstruktioner) av hur en kvinna bör vara kolliderar. Således verkar den kanske största stressen för kvinnor idag vara att inte veta vilken som är deras roll, och därför måste de istället vara duktiga på allt. Konsekvenserna av stressen blir bland annat att kvinnor ständigt går runt och känner sig otillräckliga – i sin yrkesroll, i sina relationer och i kontrollen av den egna kroppen. </p><p> När det gäller stress ur ett jämställdhetsperspektiv så brukar man tala om att man går in i väggen, men när det gäller jämställdhetsutvecklingen idag så verkar det istället som om att många kvinnor snarare slår huvudet i det berömda taket i sin iver att bli jämställda med männen. Kvinnor blir stressade för att jämställdhet inte råder i dagens samhälle, men de verkar bli ännu mer stressade av sin iver att försöka bli jämställda.</p>

Page generated in 0.0795 seconds