• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 55
 • 13
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 87
 • 25
 • 18
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Estudo critico da bibliografia sobre Cecilia Meireles

Oliveira, Ana Maria Domingues de 12 February 1988 (has links)
Orientador: Marisa Philbert Lajolo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem / Made available in DSpace on 2018-07-17T06:51:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_AnaMariaDominguesde_M.pdf: 4875749 bytes, checksum: ceaa839b3a9a72d510c345430db3f0b3 (MD5) Previous issue date: 1988 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Teoria Literaria / Mestre em Letras
32

External and internal factors affecting the metabolism, bioavailability, tissue distribution, and bioactivity of grape seed flavanols

Margalef Jornet, Maria 25 September 2015 (has links)
Els flavanols, compostos polifenòlics abundants en fruites i vegetals, són beneficiosos per a la salut en afectar processos cel·lulars i fisiològic. El seu consum regular ha estat associat amb una baixa mortalitat i un baix risc de patir malalties cardiovasculars. Els flavanols que s'absorbeixen a l'intestí prim són reconeguts com xenobiòtics, de tal manera que són ràpidament conjugats en formes glucuronidades, sulfatades i metilades per enzims de fase II tant a l'intestí prim com al fetge. Els polímers dels flavanols arriben al còlon on són metabolitzats per la microbiota a àcids fenòlics de baix pes molecular. Posteriorment, tots els compostos absorbits es distribueixen en els teixits i es creu que són aquestes les formes bioactives dels flavanols. Per tant, diferents condicions experimentals com la quantitat de flavanols ingerits, el temps de consum, l'edat, el gènere o l'estat patològic de l'hoste podrien afectar la conjugació i distribució dels flavanols entre els teixits influint així en la seva funcionalitat. Amb la finalitat de testar aquesta hipòtesi, es van realitzar estudis en rates a les quals se'ls van administrar diferents dosis d'un extracte de flavanols de llavor de raïm sota diferents condicions experimentals i es van analitzar per HPLC-MS / MS les concentracions de flavanols i els seus metabòlits en plasma i teixits. Els resultats van mostrar que la quantitat de flavanols, el temps d'ingestió, l'edat i el gènere de l'hoste i el seu estat patològic influeixen en el metabolisme i la distribució dels flavanols. Mitjançant un sistema in vivo-in vitro es demostra que diferents metabòlits dels flavanols presenten diferent activitat; en concret en la síntesi de lípids. Per tant es pot concloure que tots els factors externs i interns estudiats influeixen en la metabolització i distribució dels flavanols determinant activitat fisiològica. / Los flavanoles, compuestos polifenólicos abundantes en frutas y vegetales, mejoran la salud al afectar procesos celulares y fisiológicos y su consumo regular ha sido asociado con baja mortalidad y bajo riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los flavanoles que se absorben en el intestino delgado son reconocidos como xenobióticos, de tal forma que son rápidamente conjugados a su formas glucuronidasas, sulfatadas y metiladas por enzimas de fase II tanto en el intestino delgado como en el hígado. Los polímeros de los flavanoles alcanzan el colon donde son metabolizados a ácidos fenólicos de bajo peso molecular por la microbiota. Posteriormente, todos los compuestos absorbidos se distribuyen en los tejidos y se cree que son estas formas conjugadas de los flavanoles las bioactivas. Por lo tanto, distintas condiciones experimentales como la dosis de flavanoles, el tiempo de tratamiento, la edad, el género o el estado patológico del huésped podrían afectar a la conjugación y distribución de los flavanoles entre los tejidos influyendo así en su funcionalidad. Con el fin de testar esta hipótesis, se realizaron estudios en ratas a las que se les administraron diferentes dosis de un extracto de flavanoles de pepita de uva bajo distintas condiciones experimentales y se analizaron por HPLC-MS/MS las concentraciones de flavanoles y sus metabolitos en plasma y tejidos. Los resultados mostraron que la cantidad de flavanoles y el tiempo de ingestión, la edad y el género del huésped y su estado patolóagico influyen en el metabolismo y la distribución de los flavanoles. Mediante un sistema in vivo-in vitro se demuestra que distintos metabolitos de los flavanoles presentan distinta actividad; en concreto en la síntesis de lípidos. Por lo tanto se puede concluir que todos los factores externos e internos estudiados influyen en la metabolización y distribución de los flavanoles determinando actividad fisiológica. / Flavanols, important polyphenolic compounds in fruits and vegetables, improve health by affecting cellular and physiological processes and regular use has been associated with low mortality and low risk of cardiovascular disease. The flavanols that are absorbed in the small intestine are recognized as xenobiotics, and are rapidly conjugated to their glucuronidased, sulfated and methylated forms by phase II enzymes in the small intestine and the liver. The polymeric forms of flavanols reach the colon where they are metabolised to low molecular weight phenolic acids. Subsequently, all absorbed compounds are distributed in tissues and believed to be, the conjugated forms of flavanols, the bioactive ones. Thus, different experimental conditions as amount of flavanols ingested, length of the intake, age, gender or health condition of a host may affect the flavanols metabolism and distribution in tissues thus affecting their functionality. To test this hypothesis, studies in rats that were administered different amounts of an extract from grape seed flavanols under different experimental conditions, and plasma and tissue concentrations were analyzed by HPLC-MS/MS. The results showed that the amount of flavanols and time of intake, age and gender of the host and its pathological condition influence the metabolism and distribution of the flavanols. By an in vivo system-vitro it was also demonstrated that different flavanol metabolites have different activity; particularly in lipid homeostasis. Therefore it can be concluded that all studied external and internal factors influence the metabolism and distribution of flavanols determining physiological activity.
33

Optimización del diseño de convertidores de potencia CC-CC

Ribes Mallada, Úrsula 10 February 2016 (has links)
L'electrònica ha experimentat una gran evolució durant les últimes dècades. El número de dispositius i aplicacions electrònics ha augmentat exponencialment fins a convertir-se en elements indispensables de la nostra vida quotidiana. Concretament, en el campo de l’electrònica de potencia, els convertidores commutats CC-CC, àmpliament utilitzats en els sistemes d’alimentació d’ equips electrònics, requereixen d’una eficiència elevada. Així, en la tesis es presenta un nou mètode per al disseny de convertidors CC-CC que optimitza una funció objectiu no lineal amb restriccions no lineals. El model desenvolupat aborda, en la majoria dels casos, un problema que consisteix en el disseny òptim de mínimes pèrdues, es a dir, màxima eficiència. A pesar d’això, també es presenta, a mode d’exemple, el disseny òptim de convertidors maximitzant l’ample de banda. Es pretén mostrar així la facilitat amb que pot ser modificat el programa de disseny. El problema ha estat modelat com un programa de Programació Geomètrica per aprofitar les avantatges que ofereix l’optimització convexa.L'electrònica ha experimentat una gran evolució durant les últimes dècades. El número de dispositius i aplicacions electrònics ha augmentat exponencialment fins a convertir-se en elements indispensables de la nostra vida quotidiana. Concretament, en el campo de l’electrònica de potencia, els convertidores commutats CC-CC, àmpliament utilitzats en els sistemes d’alimentació d’ equips electrònics, requereixen d’una eficiència elevada. Així, en la tesis es presenta un nou mètode per al disseny de convertidors CC-CC que optimitza una funció objectiu no lineal amb restriccions no lineals. El model desenvolupat aborda, en la majoria dels casos, un problema que consisteix en el disseny òptim de mínimes pèrdues, es a dir, màxima eficiència. A pesar d’això, també es presenta, a mode d’exemple, el disseny òptim de convertidors maximitzant l’ample de banda. Es pretén mostrar així la facilitat amb que pot ser modificat el programa de disseny. El problema ha estat modelat com un programa de Programació Geomètrica per aprofitar les avantatges que ofereix l’optimització convexa. / La electrónica ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas. El número de dispositivos y aplicaciones electrónicas ha aumentado exponencialmente hasta convertirse en elementos indispensables en nuestra vida cotidiana. Concretamente, en el campo de la electrónica de potencia, los convertidores conmutados CC-CC, ampliamente utilizados en los sistemas de alimentación de equipos electrónicos, requieren de una eficiencia elevada. Así, en la tesis se presenta un nuevo método para el diseño de convertidores CC-CC que optimiza una función objetivo no lineal con restricciones no lineales. El modelo desarrollado aborda, en la mayoría de los casos, un problema que consiste en el diseño óptimo de mínimas pérdidas, es decir, máxima eficiencia. Sin embargo, también se presenta, a modo de ejemplo, el diseño óptimo de convertidores maximizando el ancho de banda. Se pretende mostrar así la facilidad con que puede ser modificado el programa de diseño. El problema ha sido modelado como un programa de Programación Geométrica para aprovechar las ventajas que ofrece la optimización convexa. / The electronics has evolved greatly in recent decades. The number of electronic devices and applications has grown exponentially to become indispensable in our daily lives. Specifically, in the field of power electronics, the power converters DC-DC, widely used in supply systems of electronic equipment, require a high efficiency. Thus, the thesis presents a new method for the design of DC-DC converters to optimize nonlinear objective function with nonlinear constraints. The model developed presented, in most cases, a problem which consists in the optimum design of minimum losses. However, also presents the optimal design of converters maximizing bandwidth. And is intended to show how easy it can be modified the design program. The problem is modelled as a Geometric Programming problem to exploit the advantages of convex optimization.
34

O livro de bolso na contemporaneidade: a experiência brasileira e os principais modelos internacionais / Paperbacks in today\'s society: the Brazilian experience and the main international models.

Souza, Willian Eduardo Righini de 08 April 2016 (has links)
Pretende-se analisar o mercado contemporâneo de livros de bolso a partir de quatro coleções, duas brasileiras e duas francesas: L&PM Pocket, da L± Companhia de Bolso, da Companhia das Letras; Le Livre de Poche, da Librairie Générale Française; e Folio, da Gallimard. Investiga-se a materialidade dos livros, com destaque para os seus formatos, capas, paginação e elementos pré e pós-textuais. À luz da Histoire du livre francesa e da Bibliografia, as características editoriais são discutidas em sua historicidade, apontando as condições sociais e econômicas que permitiram o seu surgimento e desenvolvimento em cada época e país abordado. Em uma perspectiva comparativa, as conquistas e deficiências das coleções brasileiras são debatidas em relação ao modelo francês, com suas coleções mais antigas e consolidadas há décadas. Deste modo, propõe-se testar duas hipóteses: de que o mercado nacional vive um período de diversificação, com títulos que não se resumem a bestsellers e/ou clássicos da literatura; e que, assim como ocorreu na Europa na metade do século XX, as coleções de bolso têm se aproximado do público universitário. Conclui-se que embora as coleções brasileiras ainda não apresentem a mesma variedade de séries e títulos que as francesas e não respondam por uma fatia expressiva do consumo de livros no país, elas têm se expandido e recorrido a medidas e estratégias similares às adotadas pelas principais coleções dos países que utilizamos como referência. / Brazilian and two French: L&PM Pocket, from L± Companhia de Bolso, from Companhia das Letras; Le Livre de Poche, from Librairie Générale Française; e Folio, from Gallimard. It investigates the materiality of the books, highlighting its formats, covers, pagination and pre and post-textual elements. In the light of the Histoire du livre and the Bibliography, editorial features are discussed in their historicity, pointing to the social and economic conditions that allowed their emergence and development in every time and country approached. In a comparative perspective, the achievements and shortcomings of Brazilian collections are discussed in comparison to the French model, with its oldest and consolidated collections. Thus, it is proposed to test two hypotheses: that the domestic market is experiencing a period of diversification, with titles that are not just the best-selling and / or classical literature; and, as occurred in Europe in the mid-twentieth century, the paperback collections have been conquered university readers. We conclude that although the Brazilian collections still do not have the same variety of French series and titles and not account for a significant share of book consumption in the country, they have expanded and resorted to measures and strategies similar to those adopted by the major collections from the set of countries we used as a reference.
35

Obreiros diligentes e zelosos auxiliando no preparo da grande obra : a Hist?ria do Brasil no Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro (1889- 1912)

Hruby, Hugo 29 March 2007 (has links)
Made available in DSpace on 2015-04-14T13:48:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389204.pdf: 1111965 bytes, checksum: 2ff1924b07184e6d7a99fdf6a7996f59 (MD5) Previous issue date: 2007-03-29 / A transi??o da Monarquia para a Rep?blica, ao final do s?culo XIX no Brasil, foi objeto de uma ampla atividade intelectual, refletindo as opini?es d?spares dos partid?rios de v?rias correntes, trazendo consigo profundos reflexos na produ??o historiogr?fica. Conflitos de ordem pol?tica, como tamb?m o confronto entre distintas interpreta??es sobre o passado do pa?s, marcaram o advento do regime republicano. O Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, em raz?o das rela??es mantidas, desde 1838, entre os seus s?cios e o Estado mon?rquico e por atuar, at? ent?o, como centro autorizado para a produ??o de um discurso sobre o Brasil, envolveu-se, igualmente, nestes debates. As concep??es dos membros do IHGB sobre a Hist?ria e o papel do historiador encontravam-se intimamente ligadas a um projeto que fora extinto com a instaura??o do novo regime de governo. Esta disserta??o analisa de que maneira aquela institui??o, entre os anos de 1889 e 1912, portou-se diante da ruptura pol?tica e quais foram as suas implica??es na escrita da Hist?ria do Brasil. Para tanto, analisou-se a Revista do Instituto onde h? a reprodu??o de documentos hist?ricos, artigos, biografias e resenhas de obras, como tamb?m, a transcri??o das atas das sess?es que contemplam discursos, pareceres e leituras de trabalhos, relat?rios de atividades, discuss?es e propostas sobre a Hist?ria, Geografia, Arqueologia e Etnografia do Brasil. Nesta disserta??o concebe-se a Hist?ria como uma opera??o, compreendendo-se o fazer hist?ria na rela??o entre um lugar, as pr?ticas e a constru??o de um texto
36

Discurso sobre episiotomia nos livros populares sobre gravidez e parto comercializados no Brasil / Discourse about episiotomy in popular pregnancy and childbirth books sold in Brazil

Niy, Denise Yoshie 29 August 2012 (has links)
Resumo Introdução: Desde meados da década de 1980 existem evidências científicas sólidas para que a episiotomia não seja praticada de modo rotineiro, porém, ela continua sendo amplamente realizada, no Brasil inclusive. A alfabetização em saúde compreende a capacidade de buscar informações e convertê-las em ações. Os livros para gestantes comercializados no país podem ou não contribuir para a alfabetização em saúde da mulher no que se refere à episiotomia. Objetivo: Descrever o conteúdo relativo à episiotomia de livros sobre gravidez e parto disponíveis no Brasil e analisar seus possíveis efeitos de sentido. Métodos: Foram selecionados 11 livros sobre gravidez publicados no Brasil a partir de buscas em lojas virtuais. Todo o conteúdo sobre episiotomia foi destacado para leitura. Conforme aporte teórico de Patrick Charaudeau, esse conteúdo foi descrito quanto a identificação e qualificação da episiotomia, qualificação de seus riscos e benefícios e qualificação das alternativas à episiotomia. Resultados: Apenas quatro livros mencionam a episiotomia, que é identificada também como corte, incisão, procedimento, intervenção, entre outros termos. De modo geral, a episiotomia é qualificada quanto ao que ela supostamente evita, a lesão perineal, que seria também um dos seus principais benefícios, segundo as obras analisadas, o que não condiz com as evidências científicas. Os riscos da episiotomia, quando abordados, são minimizados e os métodos de proteção do períneo raramente são expostos. Os livros analisados refletem o atual panorama da assistência ao parto no Brasil, em que a episiotomia ou é um procedimento invisível ou tem seus efeitos adversos minimizados ou mesmo ignorados. Conclusão: O discurso das obras está descolado das evidências científicas no que se refere à episiotomia. Os textos analisados reforçam a posição do médico como detentor do conhecimento e não contribuem para a alfabetização em saúde da mulher. / Abstract Introduction: Since the mid-1980s, there has been sound scientific evidence showing that episiotomy should not be used on a routine basis, even though its use largely persists to this day, including in Brazil. Health literacy means the ability to search for information and convert it into action. Childbirth and pregnancy books sold in Brazil may or may not help improve womens health literacy regarding episiotomy. Objective: To describe the content of books about pregnancy and childbirth which are available in Brazil, mainly as far as episiotomy is concerned, and to analyze their possible meaning effects. Methods: Eleven childbirth books published in Brazil were selected from online stores. All the content related to episiotomy was highlighted for further reading. As proposed by Patrick Charaudeau, the texts highlighted were described as to identification and qualification of episiotomy, qualification of episiotomy risks and benefits and qualification of alternative methods. Results: Only four books mention episiotomy, and it is also referred to as cut, incision, procedure, intervention, among other designations. Altogether, episiotomy is qualified as to what it is supposed to prevent, perineal tear. According to the literature analyzed, the prevention of perineal tear would be one of the main benefits from episiotomy, which does not match the evidence. Whenever mentioned, risks of episiotomy are understated and the protection of the perineum through alternative methods is stated scarcely. The books analyzed reflect the current state of Brazils childbirth practices, where episiotomy is either invisible or has its side effects either understated or disregarded. Conclusion: The books discourse regarding episiotomy is not supported by scientific evidence. The texts analyzed reinforce the physicians authority as knowledge keeper and do not help improve womens health literacy.
37

O livro de bolso na contemporaneidade: a experiência brasileira e os principais modelos internacionais / Paperbacks in today\'s society: the Brazilian experience and the main international models.

Willian Eduardo Righini de Souza 08 April 2016 (has links)
Pretende-se analisar o mercado contemporâneo de livros de bolso a partir de quatro coleções, duas brasileiras e duas francesas: L&PM Pocket, da L± Companhia de Bolso, da Companhia das Letras; Le Livre de Poche, da Librairie Générale Française; e Folio, da Gallimard. Investiga-se a materialidade dos livros, com destaque para os seus formatos, capas, paginação e elementos pré e pós-textuais. À luz da Histoire du livre francesa e da Bibliografia, as características editoriais são discutidas em sua historicidade, apontando as condições sociais e econômicas que permitiram o seu surgimento e desenvolvimento em cada época e país abordado. Em uma perspectiva comparativa, as conquistas e deficiências das coleções brasileiras são debatidas em relação ao modelo francês, com suas coleções mais antigas e consolidadas há décadas. Deste modo, propõe-se testar duas hipóteses: de que o mercado nacional vive um período de diversificação, com títulos que não se resumem a bestsellers e/ou clássicos da literatura; e que, assim como ocorreu na Europa na metade do século XX, as coleções de bolso têm se aproximado do público universitário. Conclui-se que embora as coleções brasileiras ainda não apresentem a mesma variedade de séries e títulos que as francesas e não respondam por uma fatia expressiva do consumo de livros no país, elas têm se expandido e recorrido a medidas e estratégias similares às adotadas pelas principais coleções dos países que utilizamos como referência. / Brazilian and two French: L&PM Pocket, from L± Companhia de Bolso, from Companhia das Letras; Le Livre de Poche, from Librairie Générale Française; e Folio, from Gallimard. It investigates the materiality of the books, highlighting its formats, covers, pagination and pre and post-textual elements. In the light of the Histoire du livre and the Bibliography, editorial features are discussed in their historicity, pointing to the social and economic conditions that allowed their emergence and development in every time and country approached. In a comparative perspective, the achievements and shortcomings of Brazilian collections are discussed in comparison to the French model, with its oldest and consolidated collections. Thus, it is proposed to test two hypotheses: that the domestic market is experiencing a period of diversification, with titles that are not just the best-selling and / or classical literature; and, as occurred in Europe in the mid-twentieth century, the paperback collections have been conquered university readers. We conclude that although the Brazilian collections still do not have the same variety of French series and titles and not account for a significant share of book consumption in the country, they have expanded and resorted to measures and strategies similar to those adopted by the major collections from the set of countries we used as a reference.
38

Análise de fiabilidade de permutadores de calor de unidades de tratamento de ar

Pereira, Antonino José Dias de Castro January 2012 (has links)
Tese de mestrado integrado. Engenharia Mecânica. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012
39

Lectura i biblioteques populars. Model de col.lecció i lectura a les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1922.

Llobet Domènech, Jordi 07 May 2008 (has links)
Estudi històric que analitza el procés de formació i el contingut de les col.leccions de les biblioteques populars creades pel govern mancomunal entre 1918 i 1922: Valls, Olot, Sallent, Borges Blanques, Canet de Mar, El Vendrell, Pineda i Figueres.L'objectiu de la recerca és descriure la tria dels llibres i delimitar els valors culturals i ideològics que conformen la proposta de lectura de les biblioteques. Amb aquest objectiu, el treball situa en primer lloc l'horitzó polític, cultural, bibliotecari i editorial on s'emmarca la proposta; i a continuació, s'ocupa de la descripció, l'avaluació i la recepció de la tria bibliogràfica.La informació bibliogràfica s'ha inventariat en una base de dades que ha permès efectuar una valoració quantitativa i qualitativa del fons de les biblioteques. L'anàlisi identifica, d'una banda, les línies mestres del desenvolupament del fons i, de l'altra, enllaça els autors i els textos de referència de la tria amb els cànons i els moviments culturals de l'època.La resposta dels municipis i dels lectors a la proposta bibliogràfica s'ha obtingut a partir d'un ventall de testimonis documentals: la premsa local i comarcal; les memòries dels patronats de les biblioteques; i, les memòries i els informes de les bibliotecàries destinades a cada població.La recerca constata el compromís de la proposta de lectura amb el programa de govern de la Mancomunitat i amb els valors culturals i ideològics del catalanisme conservador, com a força política que el dirigeix. La recerca analitza també els trets específics de la intervenció d'Eugeni d'Ors i de Jordi Rubió i Balaguer, directors del sistema de biblioteques populars, a l'hora de formar les col.lecions de les biblioteques.La recerca se situa en els orígens de la tradició bibliotecària catalana per reconèixer els valors i els discursos específics sobre els llibres i la lectura que s'elaboren des de l'espai de la biblioteca pública, a partir del moment en què es crea i s'institucionalitza aquest espai a Catalunya, a començaments del segle XX. / "Reading and popular libraries. Model of collection and reading development at the Mancomunitat of Catalonia popular libraries: 1918-1922"TEXT:Historical research on the creation and content of the collection of the popular libraries created by the Mancomunitat of Catalonia between 1918 and 1922 at Valls, Olot, Sallent, Borges Blanques, Canet de Mar, El Vendrell, Pineda and Figueres.The research's aim is to describe the book collection and define the cultural and ideological values that shape the reading offer at the libraries. In order to attain this aim, the essay firstly presents a political, cultural, library and publishing industry background that frames the proposal, and then it tends to the description, evaluation and reception of the bibliographic selection.The bibliographic information has been introduced in a data base that has permitted a quantitative and qualitative evaluation of the libraries collections. The analysis identifies on one side the main lines of the collection development, and on the other side it matches the selected authors and reference texts with the reading canons and the cultural movements of that time.The answer of the municipalities and the readers to the bibliographic proposal has been obtained from different documentary evidence: local newspapers, the annual reports of the libraries trusts and the reports of the librarians in each town.The investigation ascertains the compromise of the reading proposal with the Mancomunitat's government programme and the cultural and ideological values of the conservative catalanism, the ruling political force at the time. The investigation also analyzes the specific characteristics of Eugeni d'Ors and Jordi Rubió i Balaguer's intervention in the collection development of the libraries as directors of the popular libraries system.The research is situated at the origins of the Catalan librarian tradition to recognize thebook and reading speeches that are drawn up at the public library spaces, from the moment that these spaces were created and institutionalised in Catalonia, at the beginning of the 20th Century.
40

La statistique bibliographique de la France sous la monarchie au XVIIIe siècle

Estivals, Robert. January 1965 (has links)
Thèse complémentaire--Université de Paris. / Bibliography: p. [423]-439.

Page generated in 0.044 seconds