• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 55
 • 13
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 87
 • 25
 • 18
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines

Avenoza, Gemma 09 October 1989 (has links)
RESM:La present tesi s'ocupa de l'estudi d'una part dels fons manuscrits conservats a les biblioteques barcelonines. Davant del problema de la manca de catàlegs actualitzats i de la poca accessibilitat dels vells, semblà oportú ocupar-nos de la realització d'un repertori de manuscrits, delimitants el corpus objecte d'estudi i de descripció per unes precisions cronològiques, materials, geogràfiques i lingüístiques que són àmpliament exposades a la introducció.Aquest tipus d'anàlisi depèn d'un plantejament metodològic rigorós. Era imprescindible establir uns criteris estrictes que seleccionessin les dades que havien d'ésser objecte d'estudi i discriminessin aquelles que, tot i essent importants, resultessin més indirectamente vinculades a l'objectiu de la recerca. Aquest plantejament obligà a què els questionaris de treball inicialment emprats haguessin d'ésser revisats i completats, després d'una cala que serví per sondejar els fons objecte d'estudi. Així es va arribar a una solució de compromís que, sense deixar de banda el punt de vista codicològic, considerés només aquelles dades més útils. Aplicar estrictamente els mètodes que estudien les regulres, l'estructura de la doble pàgina, la unitat de reglara i les de mòdul d'escriptura (per no citar més que unes quantes), no hagués estat productiu. Els manuscrits aplegats corresponen als segles XIV i XV, i pocs presenten trets d'haver estar realitzats en centres de còpia organitzats. Les biblioteques barcelonines apleguen uns dipòsits molts variats i formats per molt diferents orígens; no anàvem a estudiar un fons uniforme, sortit d'un o dos centres de producció de llibres, cas en el qual les recerques codicològiques abans anunciades obtenen resultats del màxim interès. El material així aplegat s'estructurà en dues parts: el repertori propiament dit i el que anomenarem materials complementaris, entre els quals destaquem els índex que ajuden a consultar-lo, les transcripcions de textos inèdits o d'interès, els estudis i el material gràfic (format per reproduccions de manuscrits i còpies i calcs de filigranes). Els índex són nombrosos i permeten la localització d'autors, de rúbriques, de primers versos, d'incipit, d'explicit -i també de diverses possibles lectures probatòries-, d'atribucions, d'antics posseïdors i de traductors, entre altres. Cada una de les descripcions va acompanyada d'una introducció, més o menys breu, que recull les diverses dades conegudes sobre el text i información sobre els estudis que se n'ocupen. La diversitat dels materials aplegats plantejava nombrosos problemes, perquè no era possible oferir una informació del mateix nivell per a tots, ja que alguns manuscrits posseïen una bibliografia crítica abundant mentre d'altres a penes havien rebut atenció per part dels especialistas. Algunes d'aquestes introduccions es convertiren per elles mateixes en àmplies exposicions que anaren a formar part dels estudis inclusos entre els materials complementaris. Un cas especials entre els manuscrits repertoriats foren els cançoners. Primers se'ls considerà com a llibres i s'estudiaren els volums que els vontenien (alguns exemplars de luxe i d'altres còpies aplegades per afeccionats i que ens parlen d'un determinat gust literari que ha intervingut en la tria dels poemas copiats), però també es féu lloc a una enumeració detallada de totes les peces que contenien, oferint les dades d'autor, primer vers, rúbrica, versificació i d'altres que podien ésser d'utilitat. L'estudi de tots aquests manuscrits ens duu a reflexionar una mica sobre el seu entorn. La majoria dels textos conservats cauen dins dels dominis de la història, la religió i les obres de contingut moral. És fácil explicar la presència d'obres d'aquest tipus, més quan part dels fons actualment a Barcelona provenen d'esglésies i d'ordes religiosos. Destaquen també les traduccions: Aristòtil, Sèneca, Valeri Màxim i Sal.lusti, entre els autors "clàssics", algunes d'elles com la "Medea" de Sèneca, traduïda del català. Cap manuscrit conté versions vulgars de la Biblia; la prohibició real de posseir biblies en romanç, per tal d'evitar l'entrada d'heretgies, fou realment respectada. Poques, però, són les obres de "diversió", epígraf sota el qual pot situar-se la poesia, encara que només sigui parcialment, perquè composicions com les de Juan de Mena s´han d'entendre també com obres d'intenció moral. La presència de la literatura europea és petita, i això és conseqüència d'haver deixat de banda els textos en català, llengua a la qual es traduïren moltíssimes obres tant franceses com italianes. Entre els manuscrits estudiats podem definir dues categories: per una banda els textos de luxe, còpies executades amb tota probabilitat a tallers professionals, a autèntics escriptoris i, per altra, manuscrits que són còpies patriculars, fetes per afeccionats a la literatura; d'aquestes algunes corresponen a una espècie de quaderns de treball, empreats en la redacció d'obres majors i, conseqüentment, no presenten l'aspecte acurats dels altres còdexs. El cas més preciós és el del manuscrit de luxe per excel.lència, copiat amb cura i profusamente decorat, com són els llibres d'hores que ens han transmés algunes oracions en llengua vulgar. El treball que aquí es presenta completa i corregeix, en algun cas, els catàlegs publicats de les diverses biblioteques; ha permès localitzar textos inèdits i assenyala diverses línies d'investigació a seguir. / This thesis is a repertory of manuscripts. The repertory contains all the manuscripts that have been copied before year 1500 in a romance language different from Catalan and actually conserved in libraries of Barcelona. The codex are carefully described, enumerating the included works. Before each description and introduction is given which remark the most interesting aspects of the manuscripts. The corpus is completed with a large number of indexes (of authors, translators, attributions, possessors, titles, first verses, probatoria, etc.), includes also the transcriptions of some unpublished texts, and a graphic part (reproduction of watermarks and paleographic examples); finally some studies about the most interesting problems posed by the material contained in the corpus close the exposition.
12

Il teatro sugli scaffali. Genesi e storia di una biblioteca specialistica (1931-2009)

Rossi, Federica <1972> 07 June 2010 (has links)
la ricerca ha avuto per oggetto la ricostruzione della storia e del patrimonio della biblioteca privata specializzata di San Genesio fondata nel 1931 presso la Casa "Lyda Borelli" per artisti drammatici di Bologna. La biblioteca si presenta oggi come uno dei centri di documentazione teatrale più antichi e significativi del panorama italiano: oltre 10.000 monografie, per la maggior parte concernenti testi e studi specialistici, un fondo antico (pre 1831) di oltre 2.000 volumi, una ricca collezione di periodici sul mondo dello spettacolo in collezione completa, una raccolta di copioni teatrali manoscritti e dattiloscritti di oltre 1.000 unità. La biblioteca, inoltre, comprende l'archivio storico della Casa che conserva la documentazione riguardante la vita dell'Istituto dalla sua nascita, nel 1917, numerosi fondi aggregati appartenuti a rilevanti personaggi dello spettacolo e un patrimonio fotografico unico in Italia. La tesi sintetizza i due principali filoni di ricerca seguiti durante il percorso dottorale. Il primo è quello della ricognizione delle fonti archivistiche, sia interne sia esterne all'istituto, al fine di dettagliare la lunga storia della biblioteca San Genesio, mai oggetto di altra ricostruzione complessiva. Questo obiettivo è stato raggiunto mediante la consultazione dell'intero patrimonio documentario conservato presso l'Archivio storico di Casa "Lyda Borelli" e di numerosi fondi archivistici, concernenti attori e personaggi in rapporto con la Casa, presenti in altri istituti pubblici e privati. I documenti interni alla Casa sono stati intrecciati con altri con cui sono speculari, conservati in altre istituzioni. La seconda parte della ricerca si è concentrata sull'analisi del fondo librario antico. La ricchezza della collezione, costituita da oltre trecento testi teatrali pubblicati nel XVI e XVII secolo, ha offerto un ampio campione d'indagine per ricostruire l'evoluzione dell'editoria specializzata nei primi secoli della stampa tipografica. A tal fine è stato redatto un catalogo, in cui la descrizione bibliografica è accompagnata dall'analitica registrazione degli elementi paratestuali presenti, quali dediche, avvisi ai lettori, indici, errata corrige, marginalia, note di possesso ed ex libris, elementi oggetto di forte interesse nei più accreditati e moderni studi bibliologici e di storia del libro sia italiani sia stranieri. A completamento del catalogo sono stati compilati numerosi indici al fine di moltiplicare le chiavi d'accesso e di lettura del fondo (per autori secondari, luoghi di stampa, editori e tipografi, marche tipografiche e possessori), dotando il catalogo di un apparato fotografico dei frontespizi. Questi elementi aggiuntivi rendono l'elaborato un repertorio unico per le edizioni teatrali e una fonte importante per gli studiosi della stampa in antico regime tipografico.
13

Francesco Platone de' Benedetti, il principe dei tipografi bolognesi. Annali tipografici (1482-1496).

Gatti, Elena <1968> 27 May 2011 (has links)
This work is focused on the reconstruction of the intellectual biography of Francesco Platone de' Benedetti, prince of the Bologna's printers (1482-1486), that is the same with his typographical outputs. The research had been divided in two parts: the first, with his life, invesitigated by archive documents, and the second part, focused on the census of his editions, with a particular attention to his types. The research on the typographical types had been developed with Adobe Photoshop, that had allowed me to virtually reconstruct the cases of the Gotic and Roman types used by de' Benedetti.
14

Un protagonista del commercio librario nell'Italia dei lumi: Moïsè Beniamino Foà (1730-1821) / A leading bookseller in the Age of Enlightenment: Moses Benjamin Foà (1730-1821)

Ruggerini, Davide <1977> 10 September 2013 (has links)
Nell’alveo delle indagini sulla storia del commercio librario nell’Italia del Settecento, attente a individuare i legami fra circolazione del libro, diffusione delle idee illuministe e riforme politiche nella seconda metà del secolo, la ricerca ha l’obiettivo di offrire un quadro articolato della fisionomia di un mercante del libro attivo nel periodo più intenso del riformismo estense nel ducato di Modena: Moïsè Beniamino Foà (1730-1821). Il primo capitolo della tesi riguarda le cariche ufficiali che questi ricoprì al servizio delle istituzioni culturali promosse da Francesco III d’Este, le vicende che lo implicarono nelle maglie della censura e il suo impegno civile e politico a favore dei processi di emancipazione degli ebrei in età giacobina e napoleonica. Il secondo tenta di interpretare la genesi della sua fortuna economica attraverso l’esame del testamento e dell’inventario dell’asse ereditario: nel panorama di precarietà dei mestieri del libro dal secolo dei lumi ai primi decenni della Restaurazione, pare arduo individuare un libraio comparabile a Foà per solidità e capacità di investimento. All’analisi della clientela del mercante è dedicato il terzo capitolo, che si sviluppa seguendo il filo dei rapporti diplomatici intessuti da Francesco III con le corti italiane nell’orbita dell’influenza politica e culturale asburgica. Si descrivono, quindi, i viaggi europei e la rete dei contatti commerciali che garantirono la ricchezza dell’offerta rispecchiata dai numerosi cataloghi librari pubblicati nel corso di oltre un cinquantennio. Di questi si offre una descrizione bibliografica e quantitativa con un affondo sulla diffusione del libro scientifico. Con la fisionomia del mercante viaggiatore, Foà coniugava quella dell’erudito bibliofilo: la ricerca si conclude con la presentazione della sua biblioteca e dei suoi rapporti con i filologi dell’epoca. / In the context of an insight on the history of book trade in Italy during the XVIII century, also focusing on the interplay between book circulation, spread of Enlightenment ideas and political reforms of the second half of the century, this research aims at providing a comprehensive framework of a book trader who was highly committed within the most compelling period of the Estense Duchy in Modena. The first chapter analyses the official assignments he was appointed at, serving in the cultural institutions promoted by Francesco III Este, and also relevant incidents with censorship and his social and political engagement for the empowerment of the Jewish community across the Age of Napoleon. The second chapter attempts to provide an interpretation of the background of his economic fortune through the study of his last will and of the inventory of movable and immovable property. Foà seems to be a unique book seller for his determination and entrepreneurship, particularly in light of the uncertain situation of book related professional activities from the age of Enlightenment to the beginning of European Restoration. The third chapter outlines the major features of his customers, by following Francesco III diplomatic relations with the Italian states under the Habsburg political and cultural influence. The fourth chapter entails accurate references to Foà’s journeys to Europe and to his trade network which enriched relevant catalogues, published during more than fifty years. Foà acted as both a business man and a scholar: conclusive remarks concern Foà library and his relations with contemporary philologists.
15

Edizione e studio di fonti per la storia della Puglia nel periodo di Alfonso Il Magnanimo

Vilia, Speranza 27 January 2015 (has links)
L’obiettivo primario di questo lavoro è stato individuare documenti relativi alla Puglia nei registri emessi dalla cancelleria di Alfonso il Magnanimo, conservati presso l’Archivo de la Corona de Aragón. L’esistenza di documenti riguardanti l’Italia in questo archivio è gia da tempo conosciuta, eppure sono stati solo parzialmente utilizzati. D’altro canto tutti gli studiosi hanno segnalato gravi lacune nelle fonti storiche per la Puglia aragonese, in particolare in relazione al periodo di Alfonso il Magnanimo. Inoltre la Puglia era la provincia del regno di Napoli per la quale la cancelleria emise il maggior numero dei documenti dopo quelli per la Terra di Lavoro, in quanto economicamente più attiva e quindi al centro delle attenzioni del re. Tutto ciò giustifica la scelta del criterio territoriale per valorizzare una così preziosa fonte storica. In base ai documenti trovati si è stabilita la struttura della tesi: una prima parte introduce la situazione del Regno di Napoli e le circostanze che portarono alla conquista aragonese, segnalando in particolare il contenuto di documenti che rivela i primi contatti e gli accordi segreti del re aragonese con i feudatari pugliesi, principalmente il principe di Taranto e gli altri membri della famiglia Orsini-del Balzo, che poi presero attivamente parte alla guerra di conquista con alterne vicende. Questa sezione si conclude con il capitolo sui giuramenti di fedeltà e omaggio delle città pugliesi al nuovo re. La seconda parte è suddivisa in base alle diverse e nuove informazioni che si evincono dai documenti: ciascun capitolo inizia con l’introduzione dello specifico argomento e la rispettiva bibliografia fondamentale, per poi presentare il contenuto dei documenti. Si analizzano così aspetti del territorio, la situazione della regione dopo la lunga guerra, le comunicazioni; un nutrito capitolo riguarda le attività economiche, che comprendono la produzione e commercializzazione dei monopoli regi quali il sale e il grano, nonché le attività portuali e commerciali, nelle quali si inseriscono le relazioni con Venezia e Ragusa. Sono toccati anche alcuni aspetti giuridici e la riforma fiscale, ma naturalmente molto di più emerge sui feudatari e la sistemazione dei feudi e sulla famiglia Orsini. Un interessante capitolo riguarda alcuni componenti della società, come le comunità ebraiche, alle quali appartenevano mercanti e medici e che venivano angariate dalla Chiesa, e si è potuto dedurre anche qualcosa sulle donne di diverse condizioni sociali. Infine è dedicato un capitolo a ciascuna delle tre province, per analizzare più da vicino le situazioni specifiche, le città e alcuni personaggi. Si è dedicato ampio spazio alla Dogana della Mena delle pecore, che costituiva la principale fonte di ingressi per la casse regie, chiarendo questioni della sua creazione che si fa normalmente coincidere con la nomina a commissario del catalano Francesc Montlober. Per la Terra d’Otranto si sono analizzati in particolare la peculiare situazione del principato di Taranto e la figura di Giovanni Antonio del Balzo Orsini e due rari documenti di dote di donne dell’alta nobiltà, descritti nel contesto delle usanze dell’epoca. La terza parte contiene la descrizione di registri e serie, anche per facilitare ulteriori ricerche nell’archivio, la descrizione dei caratteri estrinseci e intrinseci, della struttura e delle varie tipologie di documenti. Mi sono soffermata in particolare sulla scrittura, descrivendo le diverse caratteristiche grafiche degli scrivani, e sulle lingue, il latino per le comunicazioni più formali, il catalano per quelle rivolte agli uomini del seguito di Alfonso e il volgare napoletano nelle sue varietà. I documenti trascritti sono stati scelti per rappresentare l’intero territorio della Puglia e le diverse tipologie: privilegi, lettere, istruzioni agli ambasciatori, capitoli di accordi, giuramenti, sentenze. Si sono trascritti sempre gli inserti redatti in Puglia, per lo più documenti notarili, ma anche una sentenza di un capitano e una donazione del principe di Taranto. Nella trascrizione si sono rispettate le norme stabilite dalla Commissione Internazionale di Diplomatica. È incluso un glossario e l’elenco dei documenti reperiti. / This research aimed at provide the absence of documentary fonts from the Puglia’ history in the period of Alfonso il Magnanimo. This hypothesis emerged from the documents founded at the aragonese’ s chancellor’s office conserved by the archive of Corona of Aragon from Barcelona (ACA). The analysis of the Aragonese’s king take course with the research of Italian and Spanish documents fonts from the reports at that time to the most recently studies to search individual documents and integrate the information. So it was founded a lot of material organized in this thesis structure. The first part, rebuild events e diplomatic links from the aragonese’s conquest since the first intervention of Alfonso from Aragona in Italy, carrying out ignored facts about the role of feudatories , cities and economic sources from Puglia. The second part, divided on the base of territorial, politics, economic and social aspects, described the documentaries content, comparing with the knowledge emerged from bibliography, dedicating special chapters to each one of the three provinces in which Puglia was divided. The third part brings out a description of registers and documents, of their extrinsic and intrinsic character with particular attention at the writings and the languages. In the appendix were reported hundred documents , with a transcription based on the international normative for edition and chosen for cover as full as possible different aspects of the whole region, and the totally list of the documents about Puglia founded at ACA. Understanding by this way to bring the scientific community a critical analyzed material and heuristic instruments to trace easily documents and information.
16

A institucionalização das atividades de informação científica e tecnológica no Brasil: o caso do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)

Silva, Luiz Antônio Gonçalves da 24 August 1987 (has links)
Submitted by Washington Segundo (washingtonsegundo@ibict.br) on 2017-06-12T17:30:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_digitalizada_Luiz_Antonio.pdf: 13676176 bytes, checksum: 93201dc855b12b311451016fe112184e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-12T17:30:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_digitalizada_Luiz_Antonio.pdf: 13676176 bytes, checksum: 93201dc855b12b311451016fe112184e (MD5) Previous issue date: 1987-08-24 / A partir do exame do contexto internacional e nacional, estuda-se o processo referente à criação de um centro bibliográfico no País, que deu origem ao Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). Esse contexto é composto da ação da Unesco, de apoio às atividades bibliográficas a nível mundial, da atividade bibliográfica no Brasil, anterior ao estabelecimento do IBBD, dos fatos que determinaram a formulação da proposta para a criação do Instituto e das negociações que se desenvolveram entre as instituições envolvidas nesse processo. / The process that led to the creation of the Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) is studied within the international and national context of the time. This background is formed by the global bibliographic activities of Unesco, the bibliographic activities in Brazil before the establishment of IBBD, the facts that where determinant in the preparation of the proposal for the creation of the Institute as well as the negotiations that took place among the institutions involved in this process.
17

Tempo e consciencia

Gomes, Paulo de Tarso 09 April 1998 (has links)
Orientador: João de Fernandes Teixeira / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação / Made available in DSpace on 2018-07-24T20:32:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gomes_PaulodeTarso_D.pdf: 9562601 bytes, checksum: 7476dfe2a83c770de4e0001fd34f2c76 (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: O objeto de nossa investigação é a questão da consciência e sua temporalidade interna, aplicada ao problema do pensamento em autômatos. Iniciamos pela insuficiência do cogito cartesiano como fundamento para o reconhecimento da consciência do outro, considerando o critério comportamental em Turing e o critério da consciência em Searle. Analisamos a questão da consciência humana, examinando as hipóteses de substância e propriedade. Esta última nos leva a discutir a relação entre processamento semântico e experiências vividas, numa compreensão evolutivo-biológica. Examinamos o vínculo entre a continuidade orgânica e a temporalidade interna, tendo como fundamentos o critério de Leibniz para a distinção entre autômatos naturais e artificiais e o conceito bergsoniano de duração. Segue-se uma discussão sobre a ontologia do mental como uma ontologia de primeira pessoa e da multiplicidade. Finalmente, procuramos situar o fenômeno da consciência em bases naturais e compatíveis com uma compreensão científica do universo, através do princípio antrópico e de uma interpretação do problema do observador consciente, considerando a consciência uma propriedade cosmológica. Deste modo, a construção da simultaneidade é compreendida dentro dos limites biológicos do organismo humano, restringindo a compreensã.o bergsoniana de simultaneidade. Ainda assim, obtemos da temporalidade interna à consciência um limite para o processamento semântico e, conseqüentemente, para o desenvolvimento de autômatos. Além disso, compreendemos a liberdade como uma necessidade já presente no sujeito epistemológico, que é, portanto, autônomo / Abstract: The object of this investigation is the question of consciousness and its inner temporality, applied to the problem of thought in automata. Considering the Cartesian cogito to be an insufficient foundation for the recognition of the consciousness of the other, we take into account Turing's behavioral approach and Searle's consciousness approach. Our analysis, then, centers on the subject of human consciousness, and, as we examine the substance and property hypotheses, we are led to discuss the relationship between semantic processing and lived experiences, what, in turn, obliges us to face the question from the perspective of an evolutionary-biological understanding. We proceed to discuss the nexus between the organic continuity and the inner temporality; taking Leibniz's criterion to distinguish artificial from natural machines and the concept of the Bergsonian duration. It follows a discussion of the ontology of the mental as an ontology of the first person and of the multiplicity. Finally, we place the phenomenon of the consciousness on compatible bases with a scientific understanding of the universe, approaching the question from the anthropic principIe and from an interpretation of the conscious observer's problem and, thus, considering consciousness a cosmological property. The construction of simultaneity is therefore understood within the biological limits ofthe human organism, implying a restriction to the Bergsonian simultaneity concept. Nevertheless, inner temporality is seen as a limit to semantic proccessing and, consequently, to the development of automata. Moreover, freedom is understood as an ever present need in the epistemological subject who is, therefore, autonomous / Doutorado / Filosofia e História da Educação / Doutor em Educação
18

O violão nos programas de pós-graduação e na sala de aula: amostragem e possibilidades

Antunes, Gilson Uehara Gimenes 13 April 2012 (has links)
Este trabalho visou localizar, ler e analisar teses e dissertações de mestrado e doutorado a respeito do violão escritas e defendidas em universidades brasileiras entre os anos de 1991 e 2007. Procurou, também, observar as aplicações didáticas desses trabalhos como auxílio a professores, alunos e demais interessados a respeito do violão. Finalmente, conseguiu demonstrar que, a despeito da parca bibliografia impressa no Brasil referente ao violão, esses trabalhos - muitos deles passíveis de serem obtidos em sites e bibliotecas de universidades - servem como material de referência e estudo aos pesquisadores e público em geral. / This paper intended getting, reading and to analyze the thesis of doctoral and master degree about the guitar written in Brazilian universities between the years 1991 and 2007. Intended, also, to observe the didactic applications of this thesis as a source for teachers, students and any interested people about guitar subjects. Last, it goals to show that, despite the small number of books about the guitar printed in Brazil, this works - in general not difficult to have access in websites and libraries of the universities - are useful as material of reference and study for both researchers and public in general.
19

Resiliência, educação e escola : um balanço das produções científicas de 2000 a 2013 /

Sakotani, Vanessa Hanayo. January 2016 (has links)
Orientador: Renata Maria Coimbra / Banca: Maria de Fátima Salum Moreira / Banca: Francismara Neves de Oliveira / Resumo: A presente pesquisa está vinculada à linha intitulada "Processos Formativos, Diferenças e Valores", junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT/UNESP e tem como objetivo fazer um balanço dos artigos científicos, teses, dissertações e livros sobre resiliência e educação, publicados no período de 2000 a 2013, em língua portuguesa. A busca pelos artigos foi realizada no Portal de Periódicos da CAPES, Scielo e Bireme com os seguintes unitermos: resiliência e educação, resiliência e escola, resiliência e aluno, resiliência e estudante, resiliência e professor, resiliência e criança, resiliência e adolescente. Os livros foram selecionados de acordo com os mesmos unitermos citados anteriormente, mas somente aqueles que continham trabalhos científicos. Em relação às teses e dissertações, as buscas foram feitas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT, na Biblioteca de Teses e Dissertações C@thedra da UNESP, na Biblioteca de Teses e Dissertações da USP, na Biblioteca da Unicamp e no portal Domínio Público. O material compilado passou primeiramente por uma revisão sistemática de leitura, sendo que foram selecionados apenas aqueles que estabeleceram relações entre o tema da resiliência com a educação. Todo material foi lido e fichado e posteriormente foi feita a classificação dos materiais conforme as tendências teórico-metodológicas usadas: abstratas, interacionistas, críticas e materialistas histórico-dialéticas, baseadas em Mondini (2011). Na discus... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: This research is linked to the line entitled "Formative Processes Differences and Values", with the Graduate Program in Education of the FCT / UNESP aims to make a balance of scientific papers, theses, dissertations and books about resilience and education, published from 2000 to 2013, in Portuguese. The search for articles was made in the Journals Portal CAPES, Scielo and Bireme with the following key words: resilience and education, resiliency and school, resilience and student, student and resilience, resilience and teacher, resilience and child and adolescent resilience. The books were selected according to the same key words listed above, but only those that contained scientific papers. In relation to the theses and dissertations, searches were made in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations IBICT, in Theses and Dissertations C@thedra UNESP's Library, in USP Theses and Dissertations Library, at Unicamp Library and Portal Public Domain. The compiled stuff first passed by a systematic review, and only selected those that have established links between the issue of resilience to education. All material was read and synthesized and was subsequently made the classification of materials as the theoretical and methodological trends used: abstract, interactionist, critical and historical-materialist dialectics, based on Mondini (2011). In the discussion of the results we create analytical categories with the following contents: Resilience and Education, Resilie... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre
20

La premsa especialitzada en tecnologies de la informació a l'estat espanyol: aproximació a la seva evolució històrica i repertori hemerogràfic

González Quesada, Alfons 03 July 2001 (has links)
Estudi sobre la premsa especialitzada en tecnologies de la informació publicada en Espanya. Es descriuen les fonts d'informació per al coneixement de la producció hemerogràfica espanyola i es porta a terme l'anàlisi dels principals mètodes de descripció hemerogràfica emprats, tant pels historiadors de la premsa (Kayser, Almuiña, Figueres) com pels professionale de la pràctica catalogràfica, per establir un model general de descripció complementat per un conjunt de sis principis bàsics d'actuació que el fan aplicable a les especificitats de qualsevol tipus de premsa especialitzada. La nova pauta metodològica s'aplica en l'estudi sistemàtic de la premsa especialitzada en tecnologies de la informació. A través del disseny d'una base de dades documental es recull informació sobre 495 publicacions i a partir de l'explotació de la informació emmagatzemada en la base de dades s'esboça l'evolución històrica d'aquest tipus de premsa a Espanya entre els anys 1961-2000. / Study on the press specializing in information technologies published in Spain. The sources of information are described for the knowledge of the spanish bibliographic production and it makes the analysis of the principal methods of journal description used both by the historians of the press (Kayser, Almuiña, Figueres) and by the professionals of the information science, to establish a general model of description complemented with a set of six basic principles of performance that make it applicable to any type of specializing journals. The new methodological guideline is applied in the systematical study of the press specializing in information technologies. By means of the design of a bibliographic database there is gathered information about 495 publications and from the exploitation of the information stored in the bibliographic database there is outlined the historical evolution of this type of press in Spain between the years 1961-2000.

Page generated in 0.0353 seconds