• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 35
 • 4
 • Tagged with
 • 39
 • 23
 • 15
 • 13
 • 13
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Undersökning av möjligheter att minskadeponiavfall från byggarbetsplatser ur miljöperspektiv / Investigation of possibilities to minimize landfill waste fromconstruction sites from an environmental point of view

Lindholm, Jonatan January 2016 (has links)
Syfte: Trots förbättring står byggbranschen i dag fortfarande för en stor del av det avfallsom uppstår i städer över hela världen. Företagen börjar bli medvetna om avfallet deskapar men stora satsningar inom området är fortfarande sällsynta. Syftet med detta arbete är att reda ut problemet deponiavfall från snickararbeten och att komma fram till varför och från vilka arbetsmetoder och moment detta uppstår. Att undersöka vad som kan motivera företag att välja mer miljövänliga metoder, samt vilka olika lösningar och metoder för avfallsminskning som skulle kunna utnyttjas. Metod: Efter en litteraturstudie, för att överblicka problemet och förslag till lösningar, har ett strategiskt urval av byggföretag undersökts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Undersökningen kan ses som en pilotstudie för att klargöra kunskapsläget i ett svenskt sammanhang, som utgångspunkt för ytterligare forskning och innovation. Resultat: Undersökningen visar att ekonomiska ställningstaganden fortfarande styrföretagens val av material och metoder om inte speciella krav har satts upp. Problemet tar sig olika uttryck i olika företagsnivåer. Det finns på ledningsnivå en stark ambitionför miljöarbete, men man behöver antingen förbud eller starka incitament för att förbättra och effektivisera materialanvändning och avfallshantering. På lokal- och projektnivå finns en stor variation i hanteringen. Potentialen ligger till stor del hos den mänskliga faktorn, då disciplin och noggrannhet vid sortering och kapning av material kan minska avfallet avsevärt. Varje projekt har olika förutsättningar och det är därför viktigt att planera varje del av arbetet noga. Mer forskning behövs också vad gäller de ekonomiska aspekterna för återanvändning av avfall i produktionen av nytt material,vilket skulle ändra villkoren för avfallshanteringen. Konsekvenser: Byggbranschen har överlag bra översikt över problemet, men för att företagen ska bli intresserade av att satsa på detta behövs vidare forskning om hur återanvändning av material och miljövänliga metoder skulle kunna bli mer ekonomiskt hållbara. Ytterligare studier rekommenderas också om hur planering och noggrannhet på arbetsplatsen kan förbättras. Begränsningar: Studien gäller inte för industribyggnader med speciella konstruktionskrav och tar heller inte upp avfall från mark- och installationsarbeten. / Purpose: Although improvements have been made, the construction business is still responsible for a big part of the world’s waste and landfill materials. The companies are getting more aware of the waste they create, but extreme measures and bigger investments within the subject are still rare. The purpose of this thesis is to identify the amount of landfill generated from construction work and connect it to the tasks and methods used. This is to then investigate in what would motivate the companies to choose more environmental methods as well as what different solutions could be used to minimize waste and landfill materials. Method: The main investigation method in this project are interviews, but analyses of different documents are also made. Literature studies have also been made in order to get a better understanding of the subject as well as finding new, innovative techniques. Findings: The study shows that the economic aspects still controls the companies’ choice of materials and working methods if no special requirements are set. A lot of problems lie with the human factor, where discipline and precision when sorting and cutting materials are crucial to minimizing the waste generated at a project. Every project has its own conditions and good planning for all things is therefore essential, since no project is like the other. Another research area worth looking in to is the possibility to reuse some of the waste material in the production of new construction elements. Implications: The construction business have a good view of the problems and are well aware of the waste material they generate, but more research in how environmental methods and how to reuse and recycle materials into production can be used without economical drawbacks need to be made in order to motivate the companies to choose them. Additional studies in how planning and precision at the construction site can be improved are also recommended. Limitations: These findings don’t apply to construction projects for industrialbuildings, nor do they cover the waste and landfill materials generated by foundation and installation work.
2

Säkerhetsrutiner på byggarbetsplatsen : Kommunikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare

Kindbom, Ida, Berg, Simon January 2016 (has links)
No description available.
3

Förbrukningsmaterial på byggarbetsplatser / Consumable material on construction sites

Carlsson, Jennifer, Lindhe, Maria January 2014 (has links)
I studien behandlas hantering av förbrukningsmaterial samt tillvägagångssätt för att öka en snickares värdeskapande tid, alltså den tid som genererar ett värde för kunden. Konceptet Lean är en central del i studien och dess tillämpbarhet inom byggproduktion har undersökts. Lean bygger bland annat på att i möjlig mån minimera aktiviteter som saknar värde för kunden, exempelvis tid spenderad på att leta material. Konceptet handlar även om ökad struktur och standardisering av arbetssätt på arbetsplatser. Då sex olika projekt finns med i studien, ingår en utredning över hur respektive projekts materialhantering är utformad. I studien ingår även en undersökning kring potentialen i användandet av arbetssättet med förrådsman på byggarbetsplatser.
4

Granskning av arbetsmiljö och olycksstatistik : NCC: s byggproduktion

Andersson, Anna, Landgren, Matilda January 2010 (has links)
<p>Syftet med examensarbetet är att analysera och jämföra statistik över byggproduktionsrelaterade olyckor på NCC Construction Sverige AB och granska arbetsmiljöarbetet mellan regionerna Västerås och Uppsala för att se om det finns några skillnader. Arbetsmiljö är ett väldigt aktuellt ämne inom byggbranschen just nu.</p><p>Informationen i examensarbetet grundas främst på information från arbetsmiljöverkets hemsida och böcker lånade på biblioteket och av examinatorn Gert Bard. Informationen om NCC: s arbetsmiljöarbete baseras på utförda intervjuer med platschefer och arbetsledare på tre byggarbetsplatser i Västerås och på tre byggarbetsplatser i Uppsala. Olycksstatistiken har erhållits från arbetsmiljöingenjören Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige AB.</p><p>Litteraturstudien omfattar en beskrivning av vad arbetsmiljö är och hur arbetsmiljöarbetet går till, vilka aktörer som medverkar och deras uppgifter. Litteraturstudien innehåller även en presentation av strategier som kan skapa bättre och friskare arbetsplatser.</p><p>Resultatet innehåller en beskrivning av NCC: s arbetsmiljöarbete som består av arbetet med arbetsmiljöplan, arbetsmiljöpolicy, tillbudsrapportering, arbetsberedningar, skyddsronder och företagsvård. Resultatet omfattar även en beskrivning och en sammanställning av den olycksstatistik som erhållits från NCC Construction Sverige AB. Olyckstatistiken över Västerås och Uppsala sträcker sig från år 2005 t.o.m. år 2009. Statistiken har delats upp i olika kategorier för att det ska gå att jämföra de olika städerna och för att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan olika kategorier.</p><p>Svaren från enkätundersökningarna från de byggarbetsplatser som besöktes beskrivs och redovisas i tabell- och diagramform. Enkätundersökningen handlar om yrkesarbetarnas tillbudsrapportering, attityd, arbetsmiljö, ekonomi, stress, deras uppfattning om ledningens engagemang och faktorer som påverkar deras arbetsmiljö negativt. </p><p>Slutsatser och diskussion upplyser om de skillnader som upptäckts mellan regionerna Västerås och Uppsala. Olycksstatistiken visar bland annat att antalet olyckor är högre i Västerås än i Uppsala. Enkätundersökningarna visar exempelvis att yrkesarbetarna i Västerås känner sig mer stressade och är mindre engagerade i arbetsmiljöarbetet. Detta kan vara en av orsakerna till den högre olycksstatistiken i Västerås.</p>
5

iPad på en byggarbetsplats : Det effektiva och papperslösa sättet att arbeta på

Davidov, Viktor January 2011 (has links)
Quality assurance of construction projects and create effective ways of working, is intoday's pressed position, major objectives for building contractor companies. This thesis is an attempt to see if it is possible to achieve these goals with the new modern tool iPad. The author of this thesis has during the latter half of his one year practice work in Uppsala for the Swedish building construction company NCC Construction Sverige AB, conducted a study on the possibility of using the iPad on an construction site. This has been done with active field studies in which applications have been tested and also the supervisors receptive. The usability of the iPad has always been in focus since it is important that the applications are easy to use and easy to learn. The results of the work, as presented in this report, points at opportunities in efficiency if the iPad is introduced and used on construction site. There are many useful applications for the iPad, and with a system that can handle the synchronization between the iPad and the computer, the workflow will be streamlined significantly.
6

Hälsoeffekter av asbest och kvartshaltigt material på byggarbetsplatser : Litteraturundersökning av rökningens cancerframkallande förmåga i samband med exponering av asbest och kvarts på byggnadsarbetare samt redovisning av åtgärder

Minal, Mistry January 2014 (has links)
The purpose of this study is to understand which health effects that occur from exposure of asbestos and material containing quartz and if interactions with smoking leads to increased risk of lung cancer. The construction workers on site often lack knowledge about the risk of cancer when exposed to asbestos or quartz. The issue that I am going to discourse is, which health effects occur when exposed to asbestos or quartz? Does the risk of lung cancer increase when exposed to smoking, asbestos and quartz? Which measures can be used to prevent and reduce exposure of asbestos and quartz and how does the work handling asbestos looks today?  The work is based on a literature review and an interview as a complement. Results of the study have been shown that smoking is associated with asbestos- or silica exposure and doubles the risk of lung cancer. To reduce and prevent exposure of asbestos, quartz and decrease the risk of lung cancer the measures that can be used are; encouragement of quitting smoking, use of the respirators and training for handling asbestos and quartz. The conclusions are that smoking is associated with asbestos- or silica exposure that increases the risk of lung cancer and that younger employees do not have similar knowledge as older of the consequences of exposure and management.
7

Granskning av arbetsmiljö och olycksstatistik : NCC: s byggproduktion

Andersson, Anna, Landgren, Matilda January 2010 (has links)
Syftet med examensarbetet är att analysera och jämföra statistik över byggproduktionsrelaterade olyckor på NCC Construction Sverige AB och granska arbetsmiljöarbetet mellan regionerna Västerås och Uppsala för att se om det finns några skillnader. Arbetsmiljö är ett väldigt aktuellt ämne inom byggbranschen just nu. Informationen i examensarbetet grundas främst på information från arbetsmiljöverkets hemsida och böcker lånade på biblioteket och av examinatorn Gert Bard. Informationen om NCC: s arbetsmiljöarbete baseras på utförda intervjuer med platschefer och arbetsledare på tre byggarbetsplatser i Västerås och på tre byggarbetsplatser i Uppsala. Olycksstatistiken har erhållits från arbetsmiljöingenjören Rolf Tengnér på NCC Construction Sverige AB. Litteraturstudien omfattar en beskrivning av vad arbetsmiljö är och hur arbetsmiljöarbetet går till, vilka aktörer som medverkar och deras uppgifter. Litteraturstudien innehåller även en presentation av strategier som kan skapa bättre och friskare arbetsplatser. Resultatet innehåller en beskrivning av NCC: s arbetsmiljöarbete som består av arbetet med arbetsmiljöplan, arbetsmiljöpolicy, tillbudsrapportering, arbetsberedningar, skyddsronder och företagsvård. Resultatet omfattar även en beskrivning och en sammanställning av den olycksstatistik som erhållits från NCC Construction Sverige AB. Olyckstatistiken över Västerås och Uppsala sträcker sig från år 2005 t.o.m. år 2009. Statistiken har delats upp i olika kategorier för att det ska gå att jämföra de olika städerna och för att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan olika kategorier. Svaren från enkätundersökningarna från de byggarbetsplatser som besöktes beskrivs och redovisas i tabell- och diagramform. Enkätundersökningen handlar om yrkesarbetarnas tillbudsrapportering, attityd, arbetsmiljö, ekonomi, stress, deras uppfattning om ledningens engagemang och faktorer som påverkar deras arbetsmiljö negativt.  Slutsatser och diskussion upplyser om de skillnader som upptäckts mellan regionerna Västerås och Uppsala. Olycksstatistiken visar bland annat att antalet olyckor är högre i Västerås än i Uppsala. Enkätundersökningarna visar exempelvis att yrkesarbetarna i Västerås känner sig mer stressade och är mindre engagerade i arbetsmiljöarbetet. Detta kan vara en av orsakerna till den högre olycksstatistiken i Västerås.
8

Avfallshantering inom nyproduktion : Metoder för minskat avfall inom byggproduktion

Lindberg, Mathilda January 2022 (has links)
Over the years, Sweden have been good at reducing landfilling of waste and increasing recycling, but we have not been as good at reducing the amount of waste. The Swedish Environmental Protection Agency has begun to work towards reducing Sweden's waste amount, where one of the priority areas is the construction sector. Prevention is only a small part of the waste management itself. The biggest difference is made in material handling and resource efficiency.  The aim of this project is to investigate through a case study how new production in construction manages to reduce its climate footprint by reducing its waste measured in kg / BTA. The goal of the project is to present compiled statistics on the waste management of selected new production projects and draw conclusions from the connection between the statistics and working methods. The study is a case study based on six randomly selected projects carried out by Peab Sverige AB, locally in Umeå, Sweden. The study was conducted by studying documents and already collected data as well as qualitative, semi-structured interviews with key roles for each project. The waste statistics show that only one of the six projects meets the goal of 25 kg / BTA. The worst result is 62.82 kg / BTA. The results regarding working methods show that there is no concrete strategy at company level to reach the target of 25 kg / BTA. The purchasing department is largely centrally controlled because Peab works with long-term framework agreements with nationwide suppliers and contractors. Furthermore, the results showed that some projects chose prefabricated solutions but that most elements were built on site. Most projects stored their material indoors or in tents except for one project that stored their material outdoors, sometimes not covered up. On those projects, material had to be thrown away because it was unprotected. The same project also had problems with construction defects that led to the need to demolish and redo. Most projects used Peab's planning form VPP (Visual Production Planning) in addition to one project. Follow-ups and feedback of experience differ between the projects. All projects use experience feedback after the end of the project, but not all did follow ups on individual steps. The conclusions that could be drawn from the study are that storage of material should take place in tents or indoors to reduce waste due to damaged materials, only if just-in-time deliveries are not possible. Furthermore, the study showed that neither type nor size of project has an impact on the amount of waste measured in kg / BTA. Because each project is unique, it is difficult to compare the work of site managers because they do not use the same methods. Experience feedback would therefore need more space between the projects. Good communication, planning and coordination are fundamental if dealing with problems that arise in production and to be able to continue working towards reducing waste at construction sites.
9

Miljövänlig byggarbetsplats för en bättre framtid / Environmentally friendly construction site for a better future

Benayzah, Adam, Daoud, Clinton January 2018 (has links)
Klimatfrågan är idag ett av de större samtalsämnena inom byggvärlden vilket har ett satt ett större ansvar på företag att bygga mer miljövänligt. Alla vet hur viktigt det är att värna om miljön men vi tycker att de flesta företagen gör fel när de lägger de största fokuset på att få en ’’slutprodukt’’ som är miljövänlig, men själva byggarbetsplatsen är inte alls lika miljövänlig. Syftet med denna studie är att miljöarbetet på byggarbetsplatser ska tas på samma allvar som miljöarbetet för byggnader. Genom att få företag sätta upp egna miljömål som speglar de lagar som existerar i Sverige. För att åstadkomma detta skall en bakgrund till vad interna miljömål kan vara samt vad som krävs för att en byggarbetsplats ska uppnå dess interna miljömål. Sedan visa på vilket sätt de interna miljökraven hjälper till att uppnå de befintliga nationella miljömålen Sverige har. Studien bygger på diverse litteraturstudier samt intervjuer. Intervjuerna gjordes med en projektledare och en platschef båda kunniga inom det område vi valt att studera. Studien visar att med hjälp av ISO standarder kan en högre miljökvalitet nås på bygget samtidigt som att följa standarden blir det interna miljömålet. Det påverkar dock alla i företaget som är involverade i projektet då de måste få den kunskap som krävs för att följa den valda standarden. Studien visar även att som följd av att de interna miljömålen uppnås finns det ett klart samband till att de nationella miljömålen främjas.
10

Avfall på byggarbetsplatsen : statistik som hjälper platschefen / Waste at the building site : statistics to help the local manager

Svensson, Johanna January 2003 (has links)
<p>The purpose of this report is to find a model of statistics for construction and demolition waste, which makes it useful for the local manager at the building site. The intention with the model is that it will be used as a support of the local manager, to direct his project towards reduced strain of the environment. The model will also be used to make it easier to control that the claims from authority and aims for the environment are achieved. </p><p>To familiarise with the subject waste handling within the building and construction sectorI have done a literature search. I have also been studying rules and regulations regarding the waste handling. The main investigation is based on interviews with local managers. I have also spoken to waste contractors to get their view in the subject. To get to know how the local manager want the statistics formed I have made an opinion poll. </p><p>The investigations have indicated that it is unusual that the statistics is used at the building site at all. Among the local managers there are an interest thought in having the statistics as a result of the separation of construction and demolition waste and an encouragement to go further with it. </p><p>Economical information was in great demand in the statistics, because economy control most of the manager’s work. The local manager experiences that the accessibility of checking up how much of the waste that goes to deposition is good. In fact this is a problem, as part of the unsorted waste goes to deposition in next stage. Most of the statistics of the waste contractors don’t specifying how much.</p>

Page generated in 0.056 seconds