• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18
 • 8
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 46
 • 12
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Flykten från sig själv i jakten på jaget : Klivet in och klivet ut ur medberoendets gastkramande famn / The escape from oneself in search for an identity : The step in and out of codependence strangling arms

Rosati Örsell, Julia January 2015 (has links)
Uppsatsen syftar dels till att försöka nå en djupare kunskap om medberoende som begrepp men undersöker även hur medberoendet kan förstås samt förklaras från en medberoendes eget perspektiv. Vidare undersöks också på vilket sätt tolvstegsprogrammet kan förstås som en fungerande behandlingsmetod för medberoende, varför samtliga intervjupersoner aktivt deltar samt verkar i en tolvstegsgemenskap för anhöriga till missbrukare. Studiens resultat presenterar olika typer av uttryck samt symptom som verkar framträdande för medberoende och knyter även an dessa till dels varandra och dels till varför samt hur tolvstegsprogrammet kan verka förebyggande mot dessa. Slutligen diskuteras även hur medberoende samt tillfrisknandet i tolvstegsprogrammet kan förklaras med hjälp av anknytningsteorin samt en sociokulturell teori om ett relationellt själv. / This essay partly refers to trying to reach a deeper understanding of codependency as a construct but also examines how codependency can be understood and explained from a codependents own perspective. The essay also examines in what way the twelve step program can be perceived as an effective treatment method for codependency, why all the interviews were taken with people who are active participants in a twelve step program for family and friends of an addict. The study’s result represents different kind of expressions and symptoms that seems most significant for codependency and partly attach these to each other but partly also examines how and why the twelve step program can prevent these. Finally it’s also discussed how codependency and the recovery by participating in the twelve step program can be explained with the help from the attachment theory and a sociocultural theory about a relational self.
32

A family systems approach to treatment of addictive disorders confluence of two existing constructs /

Selm, Leo Joseph. January 2002 (has links)
Thesis (doctoral)--La Salle University, 2002. / ProQuest dissertations and theses ; AAT 3064085. Includes bibliographical references (leaves 82-86).
33

Risker av att växa upp i en dysfunktionell familj : En kvalitativ studie om medberoendes livskvalité

Sandström, Nicklas, Vilčinskaitė, Viktorija January 2018 (has links)
Detta examensarbete fokuserar på medberoende, utifrån intervjuer med några som har växt upp med missbrukande föräldrar, och deras perspektiv angående livskvalité som medberoende personer. Syftet är att utifrån det psykosociala perspektivet, synliggöra risker med att växa upp i en missbruksfamilj som medberoende och hur det har påverkat utvecklingen av livskvaliteten i vuxen ålder. Studien består av forskningsstudier, litteraturgranskning och egen empirisk komponent, som omfattar intervjuer med fem medberoende personer varav tre har utvecklat eget missbruk som de har fått hjälp med.   Barn som växer upp i en dysfunktionell familj och utsätts för missbruksproblematik får diverse konsekvenser. Flertal vuxna barn till missbrukande föräldrar upplever att de hade växt upp i förtid och tog på sig den vuxnes roll. Instabila och opålitliga föräldrar gjorde att barnens tillvaro präglades av oorganiserad och komplicerad livsstil. Det ledde till att barnen kände sig ensamma och i ständig kamp om bekräftelse, någonting som följer med de till vuxen ålder. / This bachelor's thesis focuses on co-dependency from interview individual’s perspective who have their own experience in co-dependency from the childhood with one or both of their parents being dependent on alcohol or drug substance. The purpose of this thesis is to obtain an increased knowledge of the codependency phenomena based on the sociological perspective, reveal the risks of growing up in an addicted family as a co-dependent individual and how it has influenced the development of the quality of life in their adult age. Thesis consists of research studies, literature review and own empirical component which includes qualitative interviews with five cohabiting individuals, of which three have developed their own addiction they have received help for. The drawn conclusion is that co-dependency problem, just like substance abuse difficulty, is a complicated and ambiguous concept. Children who grow up in a dysfunctional family and are exposed to substance abuse problems from a young age, have different consequences. Many adult children of addicted parents experience that they were forced to grow up early and take upon the adult's role. Unstable and unreliable parents made the children's existence characterized by unorganized and complicated lifestyle where they felt alone and in constant struggle for confirmation, something that accompanies them into the adulthood.
34

Manželské soužití bývalé uživatelky alkoholu se stále závislým partnerem - případová studie / A case study of a recovering alcoholic wife living together with an alcoholic husband

Slaná, Hana January 2017 (has links)
Background: Abstinent woman, former alcohol user, who is in marriage with active alcohol user. Concept co-dependency (Kudrle, 2003, Whitfield, 1991). Determination, agreement and the will of the married couple for participation in this case study concerning alcohol use and its effects on their coexistence. Objectives and research questions: The main objective of this thesis was to investigate the coexistence of an alcohol-dependent husband with abstinent wife. The main research question was: How is the coexistence of dependent partner with abstinent wife? Additional research questions were: 1) Does, the coexistence look as harmonic in the eyes of the couple and does it fulfil the image of the ideal partnership? 2) What is the role of the respondents in the partnership - is there a sign of co-dependency? 3) Which are the relaps prevention techniques the wife use for maintaining the abstinence? 4) What circumstance or situations may motivate the husband to quit alcohol use? Methodology: The gathering of data for this case study was done by qualitative approach. The main collection methods were the semi-structures in-depth interviews (Miovský, 2006). As the additional methods the study of the medical records of respondents, Quality of Life questionnaire (WHOQOL-BREF) (WHO, 1996), Alcohol Use Disorders...
35

Exploring the Potential Relationship Between the Worth-Teaching Index Score and Student Academic Achievement

Freeman, James L. 14 December 2018 (has links)
No description available.
36

<i>The Hero of Everything</i>: Representation of Disability in Fantasy

Washelesky, March 17 May 2021 (has links)
No description available.
37

Codependency among College Students in the United States and Taiwan: A Cross-Cultural Study

Chang, Shih-Hua January 2010 (has links)
No description available.
38

Barn som vuxit upp i dysfunktionella familjer med fokus på alkoholism : En kvalitativ studie om barns upplevelser och dess relevans för vuxenlivet / Children who have grown up in dysfunctional families with focus on alcoholism : A qualitative study on children's experiences and its relevance in their lifes as adults

Hübinette, Angelica January 2015 (has links)
No description available.
39

Hur skuggan kan lysa upp mörkret : En kvalitativ studie om socialarbetares syn på medberoende och hur detta kan påverka det professionella arbetet med klienter / How the Shadow Can Light up the Darkness : a Qualitative Study About Social Workers View on Codependency and How It Affects the Professional Client Work

Kekki, Jimmy, Hagman, Jennifer January 2020 (has links)
Syftet med denna studie har varit att studera och analysera den professionella relationen mellan socialarbetaren och klienten, kopplat till socialarbetarnas tecken på medberoende och anknytningsmönster. Dess delsyfte har varit att undersöka vilken påverkan medberoende hos socialarbetaren kan ha inom professionen socialt arbete, kopplat till missbruk. Empirin utgjordes av sju kvalitativa intervjuer, där fem kvinnor och två män som arbetar inom socialt arbete tillhört urvalet. Respondenternas ålder har varierat mellan 22 och 58 år och deras utbildningsbakgrund, uppväxt och tidigare erfarenheter av missbruk skiljde sig åt. Utifrån detta gjordes en tematisk analys av intervjumaterialet, där särskilda teman hittades. Den teoretiska ram som använts i studien har utgått från att operationalisera begreppet medberoende. Resultatet i analysen har påvisat att socialarbetarens bakgrund, anknytning och tidigare erfarenheter av missbruk kan ha en viss påverkan i ens profession. Det är dock reflektionen kring de egna gränssättningarna gentemot sig själv och sina klienter, samt reflektionen kring medberoende som är de viktigaste delarna i att vara professionell, utifrån studiens resultat. Vår förhoppning med denna studie är att fler ska bli mer insatta och intresserade av medberoende, samt vikten av reflektion i sin professionella roll som socialarbetare eller inom andra människobehandlande yrken. / The purpose of this study was to examine and analyze the professional relationship between the social worker and the client, in relation to the social workers signs of codependency and attachment patterns. Its sub-purpose has been to study in what ways the signs of codependency can affect the professionality of social workers, connected to substance abuse. The empirical research was based on seven qualitative interviews performed on five women and two men between the age of 22 and 58. Their levels of education, upbringing and previous experiences differ. A thematic analysis was then used to analyze the empirical data, where specific themes were found. The theories used in this study, were meant to operationalize the hypothesis of the concept of codependency and the shadow. The results of this study show that the social workers background, attachment pattern and previous experiences of addiction can have an impact on one’s professional role. It is however the reflection about one’s boundaries towards oneself and the clients, as well as the reflection about codependence that is the most important part of being a professional social worker, based on the results of this study. We hope that this study can encourage people to be more aware of and interested in codependency and the importance of reflection as a social worker, but also in other care- and human treating professions.
40

Worlds Connected and Worlds Apart: Postures and Dependencies Influencing Government-Agency Relations

Hosea, Marilyn A. January 2011 (has links)
No description available.

Page generated in 0.2618 seconds