• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 366
 • 52
 • 38
 • 26
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 489
 • 129
 • 119
 • 115
 • 111
 • 107
 • 99
 • 72
 • 64
 • 64
 • 63
 • 62
 • 51
 • 48
 • 44
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

A freguesia de Enseada de Brito :: evolução histórica-demografica no período de 1778 a 1907 /

Farias, Vilson Francisco de January 1980 (has links)
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. / Made available in DSpace on 2012-10-16T20:43:28Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T13:54:57Z : No. of bitstreams: 1 170108.pdf: 10750753 bytes, checksum: 838d1ee85b145fd2d8451f12a22b5bfd (MD5)
2

Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha e sua população : 1810-1930

Luz, Sergio Ribeiro da January 1994 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2012-10-16T07:12:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T18:38:49Z : No. of bitstreams: 1 95853.pdf: 10595036 bytes, checksum: 9e1e6ae2152ecf60ba332f84bde05078 (MD5) / Utiliza técnicas da Demografia Histórica, para estudar o período de 1810 a 1930, a evolução histórico-demográfica da Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha de Santa Catarina. Busca subsídios para o trabalho nos registros paroquiais e civis de eventos vitais da população da Freguesia; nas estimativas populacionais do século XIX; nos Censos Demográficos; nas Fallas dos Presidentes da Província. O povoamento da Freguesia prende-se à problemática da imigração açoriana para as províncias de Santa Catarina e São Pedro do Rio Grande, em meados do século XVIII, com vistas à efetivar a posse lusitana desse território, também disputado por espanhóis. A proposta desta dissertação é de contribuir com mais um estudo de História Demográfica de uma freguesia catarinense e permitir estudos comparativos no âmbito regional.
3

O Brasil das muitas mães : aspectos demograficos da circulação de crianças

Serra, Marcia Milena Pivatto 21 February 2003 (has links)
Orientador: Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-03T01:49:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Serra_MarciaMilenaPivatto_D.pdf: 8424306 bytes, checksum: 1a5e0924f4fc7f784f59be109ddf6aa9 (MD5) Previous issue date: 2003 / Resumo: A circulação de crianças é um fenômeno demográfico bastante estudado em alguns países, como os da África sub-sahariana, mas praticamente desconhecido da demografia brasileira. Encontramos no Brasil um esforço de alguns poucos pesquisadores em apreender o fenômeno sob a ótica das ciências sociais. O presente trabalho tem a pretensão de captar a circulação infantil da perspectiva da demografia. Para cumprir tal objetivo, o primeiro desafio deste trabalho foi o de encontrar, dentre as fontes de dados já existentes, as que, embora não construídas com esse propósito, tivessem o potencial de captar a circulação de crianças no Brasil e os fatores a ela relacionados. Após a escolha das fontes, o passo seguinte foi examinar e analisar as relações entre o fenômeno e as variáveis escolhidas, através de instrumentos descritivos e inferenciais, com a utilização de modelos logísticos multivariados. As análises dos resultados obtidos indicaram, parcial ou integralmente, relações entre a circulação e fatores sócio-demográficos. Embora reste muito a ser explorado, o trabalhou revelou que é possível trabalhar com a circulação na infância do ponto de vista demográfico, utilizando fontes de dados existentes no país / Abstract: Children's círculation is a demographic phenomenon largely studied in some countries such as those in the Sub-Saharian Africa, but almost unknown by Brazilian demography. Indeed, there are authors concerned with such a phenomenon ia Brazil, approaching it from the perspective of the social sciences. This dissertation intends to capture children's círculation from the demographic point of view. To achieve such an aim, the first challenge of this study was to find, among existing data sources, those that could be used to explore the issue in Brazil. The analysis uses descriptive as well as inferential techniques, specifically multivariate logistic models. The study reveals some of the socio-demographic factors relevant to understand the círculation of children in Brazil and shows that it is possible to explore further existing data sets to better understand the phenomenon / Doutorado / Doutor em Antropologia
4

Tying the knot and kissing childhood goodbye? early marriage in educationally expanding societies

Chager Navarro, Sonia 21 November 2014 (has links)
A mida que l'adolescència avança, tenir més o menys llibertat d'elecció influeix en els diferents esdeveniments que caracteritzen la transició a l'edat adulta per a les dones, on la iniciació de l'activitat sexual, el primer matrimoni i maternitat sovint es perceben com a elements clau en la formació familiar. En l'àmbit del matrimoni, en particular, tot i que en les últimes dècades, un augment en l'edat de la nupcialitat s'ha produït en la majoria de països arreu del món, encara avui en dia moltes noies joves es casen abans de complir els divuit anys. Aquesta pràctica preval en gran part d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, i d'alguna manera o altra existeix a tot el món. No obstant, les xifres nacionals sovint poden amagar una elevada prevalença per a algunes regions o sectors de la població. En les últimes dècades, però, aquesta forma de matrimoni ha disminuït lleugerament. Per tant, aquest canvi de patró suggereix una pregunta clau: Per què s’està esdevenint una postergació del matrimoni? Hi ha dues forces principals habitualment emprades per a la seva explicació: l'educació i la força laboral. Hi ha una consciència general entre els científics socials de l'associació entre l'edat de la formació de la unió i el nivell educatiu assolit, en el qual l'educació es veu com un fort agent en el canvi familiar. El fet que estudis demostren que, sistemàticament, les dones amb més anys d'escolaritat tendeixen a retardar la seva entrada a la primera unió, porta a la idea que en un escenari en el qual hi hagi hagut una gran o mitjana expansió educativa, el calendari de nupcialitat s’alterarà. Per tant, s'esperaria observar edats posteriors al primer matrimoni. I, degut a que en molts països s'ha produït no sols un augment en l'edat de les primeres núpcies, sinó també una expansió de l'educació, de forma quasi paral·lela, els dos fenòmens han estat sovint vinculats entre si. Per tant, pel que fa a la prevalença dels matrimonis precoços, el resultat esperats serien un descens de núvies adolescents a mida que més nenes assoleixen nivells més alts d'educació. Per tant, en aquesta tesi, en lloc de realitzar una anàlisi en profunditat d'aquelles regions en què el matrimoni infantil és una pràctica profundament arrelada, l'atenció se centra principalment en alguns d'aquests països en els quals hi ha algun canvi en el calendari matrimonial cap al endarreriment, així com un augment dels nivells d'escolaritat femenina. Consegüentment, per a cada regió continental s’ha escollit un país - l'Índia, Kenya i Colòmbia -, els quals comprenen el cos de la tesi de Doctoral -, amb l'Índia que representa el país on històricament les nenes les han casat ben joves, sent una característica comuna en la seva societat; mentre que certes poblacions en el context Kenyà també han practicat tals matrimoni precoços; i a Colòmbia les unions tendeixen a passar una mica més tard. No obstant, encara que aquests tres països han tingut un augment relativament impressionant en la seva expansió educativa femenina, presenten tres escenaris ben diferents en termes del possible efecte del canvi en l'estructura educativa en el calendari del matrimoni i sobretot en la prevalença dels matrimoni precoços específicament. Així, amb dades del Integrated Public Use of Microdata Series international project (IPUMSi) i de les enquestes de Demografia i Salut (DHS), l'objectiu central d'aquesta investigació ha estat el de proporcionar alguna evidència en aquest sentit mitjançant la comparació de tres experiències i contextos diferents ja que tots ells han estat objecte d'importants avanços en termes d'èxit educatiu, així com en canvis en la seva prevalença matrimoni precoç. / As adolescence progresses, having more or less freedom of choice influences the different events that characterize the transition to adulthood for women, with the initiation of sexual activity, first marriage and childbearing often being perceived as key steps in family formation. In the domain of marriage, in particular, even though in the last decades, an increase in the age at marriage has occurred in most countries worldwide, still to date many young girls will keep marrying before their eighteenth birthday. This practice prevails across much of Africa, Asia and Latin America, and in some form or another exists throughout the world. To date, although regional variation within national boundaries can be found, an early median age at first marriage is still prevalent in Middle/West Africa and the South of Asia, followed by the East/Southern Africa, Southeast Asia, and to a lesser extent the Caribbean and Central America. However, national figures can often veil an elevated prevalence of early marriage for some regions or population sectors. In the last decades, nonetheless, early marriage has been slightly diminishing, more so in some countries than others. Hence, this changing pattern arises one main question: Why is the postponement of marriage really taking place? There are two main forces usually employed for its explanation: education and labour force participation. There is a general awareness among social scientists of the association between age at union formation and the educational level achieved, in which education is seen as being a strong agent on family change. The fact that studies show that, systematically, women with more years of schooling tend to delay their entry into first union, brings upon the idea that in a scenario in which a great educational expansion has been taking place, marriage timing will evidently alter. Hence, one would expect to observe later ages at first marriage. And, due to the fact that in many countries there has been an increase in the age at marriage as well as an educational expansion, occurring almost in parallel, both phenomena have often been linked together. Consequently, in terms of the prevalence of early marriages, the expected outcome would be a descent of child brides as more girls reach higher levels of education. Hence, in the present thesis on early marriage, instead of performing in-depth analysis of those regions in which child marriage is a profoundly rooted practice, the focus is mainly on some of those countries in which there is some change in the marriage timing towards its delay as well as an increase of female schooling levels. Thus, one developing country for each continental region - that is India, Kenya and Colombia - comprise the Doctoral dissertation's major body -, with India representing the one which child brides have historically been a common feature in their society; while certain populations within the Kenyan context have also practiced such early marriage timing; and in Colombia unions happen somewhat later. Yet, although these three countries have seen relatively impressive gains in their female educational expansion, they present three different scenarios in terms the possible effect of the change in the educational structure on marriage timing and on the prevalence of early marriage specifically. So, with data from the Integrated Public Use of Microdata Series international project (IPUMSi) and the Demographic and Health Surveys (DHS) Program, the central aim in the present research has been to provide some evidence on this regard by comparing three different experiences -India, Kenya and Colombia- since they have all undergone major advances in terms of educational achievement, as well as changes in their early marriage prevalence.
5

Cohabitación y familia en Colombia, 1973-2005

Saavedra M., Anny Carolina 28 April 2016 (has links)
Uno de los temas que recientemente más ha atraído la atención de los investigadores de todo el mundo que estudian los cambios en los patrones familiares ha sido el aumento significativo de las uniones al margen del matrimonio. En general, la literatura establece que el periodo de mayor expansión de la cohabitación en occidente se produjo durante la segunda mitad del siglo XX, una etapa que coincide con un fuerte proceso de modernización. El significado social de la cohabitación, sin embargo, no es el mismo en todo el mundo. En el contexto europeo, la cohabitación se considera una manifestación de la pérdida del valor religioso y social del matrimonio, una característica que se relaciona con el cambio de valores que plantea la Teoría de la Segunda Transición Demográfica. En América Latina, por el contrario, la cohabitación ha sido durante muchos años parte integral del sistema nupcial, de forma tal que el matrimonio y la cohabitación constituyen formas habituales no solo de unirse en pareja, sino también de constituir una familia. Por tanto, la cohabitación se reconoce socialmente como una opción equiparable y concreta frente al matrimonio. Este trabajo aborda como tema central el estudio del perfil y la tendencia de la cohabitación en Colombia durante los últimos cincuenta años y, además, examina la implicación de los cambios en la formación de las uniones con el proceso de estructuración de la familia. Una de las singularidades de esta investigación reside en la utilización de una escala geográfica muy detallada para el análisis espacial. Los resultados constatan que en este periodo se produjo en Colombia uno de los mayores incrementos absolutos y relativos en los niveles de cohabitación de todo el continente. Si bien, este aumento tuvo lugar en todos los grupos sociales y áreas del país, el incremento relativo fue mayor entre los estratos sociales más altos. Este patrón contradice la tendencia que habría cabido esperar en el contexto de expansión educativa que experimentó Latinoamérica a partir de la década de 1960. La cohabitación, sin embargo, continúa reproduciendo el patrón de desventaja social, su frecuencia sigue siendo más alta entre las personas menos educadas y entre los estratos socioeconómicos más pobres. Asimismo, los resultados apuntan a que en el fuerte arraigo sociocultural de la cohabitación subyacen numerosos elementos vinculados con la colonización del continente americano, la religión, la etnia e incluso la distribución geográfica de la cohabitación. Estos hallazgos confirman el peso de la historia sobre el comportamiento individual y colectivo en aspectos tan diversos como la elección personal por la cohabitación o el matrimonio, o la forma en que se configura la familia. Por otra parte, los resultados también muestran la asociación de la cohabitación con características de larga tradición en la formación familiar en América Latina. Los hogares extensos y complejos, la jefatura femenina o la maternidad en solitario están directamente relacionados con la intensidad de la cohabitación. / In recent years, the significant increase in unions outside marriage has been one of the topics that has attracted the attention of researchers worldwide that study changes in family patterns. In general, the literature shows that the greatest Western expansion of cohabitation occurred during the second half of the twentieth century, a period that coincides with a strong modernization process. The social significance of cohabitation, however, is not the same all over the world. In the European context, cohabitation is considered a manifestation of the loss of the religious and social value of marriage, and is attributed to changing values as presented in the Theory of the Second Demographic Transition. In contrast, in Latin America, cohabitation has for many years been an integral part of the nuptiality system, in that both cohabitation and marriage are common forms of union and family creation. Therefore, cohabitation is socially recognized as a comparable and concrete option along with marriage. This thesis focuses on the investigation of the profile and the trend of cohabitation in Colombia during the last fifty years and examines the implications of changes in union formation with the the family structure process. One of the unique aspects of this research is the use of a very detailed geographical scale for spatial analysis. The results confirm during the period studied, it was in Colombia that one of the largest increases in absolute and relative levels of cohabitation across the continent occurred. While this increase was observed in all social groups and areas of the country, the relative increase was higher among the higher social strata. This pattern contradicts the trend that would have been expected in the context of educational expansion that took place in Latin America beginning in the 1960s. Cohabitation, however, continues to reproduce the pattern of social disadvantage, and its frequency remains higher among less educated populations and among the poorest socioeconomic strata. The results also suggest that the strong sociocultural roots of cohabitation underlie many elements that stem from the colonization of the American continent, the religion, the ethnicity and even the geographical distribution of cohabitation. These findings confirm the impact of history on individual and collective behavior aspects such as the personal choice to cohabitate or to marry, or the way the family configuration that is selected. Moreover, the results also show the association between the choice to cohabitate and long-standing practices or traditions of family formation in Latin America. Households that are extensive or complex, as well as female-headed households or single motherhood are directly related to the intensity of cohabitation.
6

Flores de otro mundo: inmigración internacional y mercados matrimoniales. España en perspectiva comparada

Serret Sanahuja, Joana 19 June 2014 (has links)
La presente tesis doctoral analiza los matrimonios mixtos en España, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia y Rusia, centrándose en dos grandes puntos de interés: los aspectos sociodemográficos de los cónyuges y las particularidades del mercado matrimonial. Con la intención de contribuir a completar los estudios ya existentes, el análisis se ha desarrollado desde la novedosa perspectiva de la población nativa. El principal foco de atención recae en los determinantes y las características de los autóctonos que se casan con extranjeros. En los estudios previos las uniones mixtas se han explicado, principalmente, en base a las características de los cónyuges extranjeros, pero pensamos que existe una característica comuna entre los nativos que se casan con extranjeros, por lo que es necesario abordar los matrimonios mixtos desde este punto de vista. Las contribuciones más importantes de este trabajo son: un análisis extenso y detallado de los matrimonios mixtos en España; un estudio de los matrimonios mixtos en otros países de Europa (Italia, Holanda, Alemania, Francia, Bélgica y Rusia) desde una perspectiva comparada; una observación de los matrimonios mixtos partiendo de la población nativa, un enfoque que permite identificar los cónyuges nativos que se unen con extranjeros, haciendo especial hincapié en las diferencias de sexo; y una contextualización de los matrimonios mixtos dentro del mercado matrimonial de cada país. Para poder obtener una visión global y completa de los matrimonios mixtos se ha recurrido al análisis de varias fuentes de datos: Movimiento Natural de la Población, Padrón Municipal de Habitantes, Encuesta Nacional de Inmigrantes, Rilevazione dei Matrimoni, Generation and Gender Survey. Los resultados obtenidos han permitido apuntar que los matrimonios mixtos podrían suponer una solución a los desajustes de preferencias existentes en el mercado matrimonial y habrían permitido que los nativos que no tenían cabida en el mercado nacional pudiesen contraer matrimonio. / This dissertation analyses mixed marriages in Spain, Italy, Belgium, the Netherlands, Germany, France and Russia, focusing on two major points of interest: sociodemographic aspects of spouses and the particularities of the marriage market. This analysis has been developed from a new perspective of the native population by adding novel contributions to existing studies. The main focus lies in the determinants and characteristics of natives who marry foreigners. In previous studies mixed unions were explained based mainly on the characteristics of foreign spouses, but we believe that there is a common feature among the natives who marry foreigners; therefore it is necessary to analyse mixed marriages from this view. The most important contributions of this work are: an extensive and detailed analysis of intermarriage in Spain; a study of mixed marriages in other European countries (Italy, the Netherlands, Germany, France, Belgium and Russia) from a comparative perspective; an observation of mixed marriages based on the native population: this approach identifies native spouses who marry foreigners, with an emphasis on sex differences; and a contextualisation of mixed marriages within the marriage market in each country. To obtain a comprehensive overview of mixed marriages we analysed multiple data sources: Movimiento Natural de la Población, Padrón Municipal de Habitantes, Encuesta Nacional de Inmigrantes, Rilevazione dei Matrimoni, Generation and Gender Survey. The results obtained allowed us to note that intermarriage could provide a solution to the preferences imbalances that exist in the marriage market, which would have allowed natives, who had no place in the domestic marriage market, to marry.
7

Las migraciones internas de latinoamericanos en España: evolución, determinantes e impacto territorial

Quintero Lesmes, Doris Cristina 12 June 2015 (has links)
Tras definir la migración interna, repasar las principales fuentes de datos para su estudio e identificar las diferentes modalidades de medición, se presenta un análisis de la evolución de los patrones demográficos y geográficos de las migraciones internas de los latinoamericanos en España entre 1998 - 2013, a partir de la Estadística de Variaciones Residenciales (E.V.R), el Padrón Continuo, la Encuesta de Población de Activa (E.P.A.) y los Censos de Población del año 2001 y 2011 en España. La primera parte del estudio, muestra los resultados derivados de un análisis demográfico descriptivo que permite ver los cambios de la migración interna de los latinoamericanos en España en sus dos tipos de flujos (intra e interprovinciales) en cuanto a intensidad y calendario, antes y después de la crisis económica. En segundo lugar, se presenta un análisis territorial que profundiza en el efecto que produjo el nuevo contexto económico sobre las pautas geográficas y los saldos migratorios internos a escala provincial. Finalmente, una tercera parte evalúa de forma empírica las variables de contexto y del individuo que determinaron porque un latinoamericano decide moverse de una provincia a otra, teniendo como grupo de referencia a los españoles. Estos tres análisis permitieron establecer el recorrido de las migraciones internas y la intensidad de los flujos de los latinoamericanos en España a partir de diferentes enfoques, así como la influencia que tuvo la crisis económica sobre los mismos. En consecuencia, el papel de los latinoamericanos en la migración interna en España fue cada vez mayor y contribuyó al incremento de la movilidad general de la población, creando un nuevo patrón migratorio interno claramente definido por la coyuntura económica que sufrió España entre 1998 y 2013, delimitada en tres periodos: “llegada del extranjero (1998 – 2002)”; “consolidación o boom migratorio ( 2003- 2007)”; y el último periodo que inicia en el año 2008 de la mano de la “crisis económica”. Son espacios migratorios definidos y muy localizados de provincias que presentan una alta conectividad: antes de la crisis económica se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Islas Baleares, Sevilla; y después de la crisis Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo, Guadalajara, Tarragona, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, La Rioja. Los cambios en la intensidad de la migración interna que realizan los latinoamericanos son superiores a la intensidad de la población nativa y triplica el número de movimientos que realizan los españoles. Los resultados obtenidos en el análisis contextual indican que los factores más importantes para explicar la variación de los flujos migratorios son la distancia, el stock de residentes en la provincia de destino y el porcentaje de población de edad entre 20-49 años. En el enfoque individual los determinantes fueron la tenencia de la vivienda y la duración de residencia. / After defining internal migration, reviewing the main sources of data for study and identify the different measurement methods, we present an analysis of the evolution of the demographic and geographic patterns of internal migration of Latin Americans in Spain between 1998-2013, from Residential Variation Statistics, the Population Register, Active Population Survey and the Census of Population of 2001 and 2011 in Spain. In the first part of the study, we show the results from a descriptive demographic analysis that lets you see the changes in internal migration of Latin Americans in Spain in two types of flows (intra and inter) in intensity and timing, before and after the economic crisis. Secondly, we present a territorial analysis that explores the effect produced by the new economic context on geographic patterns and internal migration balances at the provincial level. Finally, in a third part empirically evaluates the variables of context and the individual, which determined that a Latin American decides to move from one province to other having as reference group for Spanish. These three analyzes allowed to establish the travel of internal migration and the intensity of the flows of Latin Americans in Spain from different approaches as well as the influence that the economic crisis on them. Consequently, the role of Latin American internal migration in Spain was growing and contributed to the overall increase in population mobility, creating a new internal migration pattern clearly defined by the economic situation that Spain suffered between 1998 and 2013, demarcated into three periods: "Arrival from abroad (1998 - 2002)"; "consolidation or immigration boom (2003- 2007)"; and the last period beginning in 2008 at the hands of the "economic crisis". They are defined migratory spaces and very localized provinces having high connectivity: Before the economic crisis are Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Islas Baleares, Sevilla; and after the crisis, Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo, Guadalajara, Tarragona, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, La Rioja. Changes in the intensity of internal migration made by Latin Americans are higher than the intensity of the native population and tripling the number of moves made by Spanish. The results of the contextual analysis indicates that the most important factors in explaining the variation of migration flows are the distance in kilometers, the stock of residents in the province of destination and the percentage of population aged between 20-49 years. In the individual approach, the determinants were housing tenure and length of residence.
8

Reconstrucció de famílies de la parròquia de Sant Just Desvern (1509-1936). Un estudi de demografia històrica

Masdéu i Térmens, Raimon 18 March 2016 (has links)
Les línies generals de l’evolució de la demografia catalana entre 1497 (any del primer fogatge de l’època moderna) i 1936 (any de l’únic cens encarregat per la Generalitat republicana) són prou conegudes. Les aportacions de Josep Iglésies, Jordi Nadal i Pierre Vilar, principalment, han emmarcat amb força precisió aquesta evolució. El que no és tant conegut, sobretot per la manca d’estudis de reconstruccions de famílies a Catalunya, és el comportament demogràfic de la població catalana, les característiques del que es coneix com a “sistema demogràfic antic” i les característiques del que es coneix com a “sistema demogràfic modern”. El component més important del “sistema demogràfic antic” és, en paraules de Louis Henry, una fecunditat natural; és a dir, les parelles tenien el nombre de fills que la biologia de la dona admetia, amb el permís dels trencaments matrimonials prematurs. El component més important del “sistema demogràfic modern” és una fecunditat limitada, és a dir, les parelles tenen el nombre de fills que decideixen que volen tenir. Una reconstrucció de famílies permet esbrinar en quin moment, bàsicament en quina generació (o generacions) de dones, es va fer, de manera majoritària, aquest canvi de sistema. Altres estudis demogràfics han demostrat que, en el cas de Catalunya, aquest canvi es va produir durant la segona meitat del segle XIX. Cal tenir en compte que en aquells anys no hi havia un ús sistemàtic i generalitzat dels mitjans de control de natalitat artificials, de manera que aquesta reducció del nombre de fills es va aconseguir mitjançant altres mètodes de control. La parròquia de Sant Just Desvern és un exemple de les moltes parròquies rurals que hi havia a Catalunya entre principis de l’edat moderna fins el primer terç del segle XX. Podem distingir-ne la seva proximitat a Barcelona, de manera que entra molt clarament dins de la seva àrea d’influència més directa. Això es constata en els llibres sacramentals santjustencs, amb una notable presència de nobles i ciutadans honrats barcelonins com a propietaris de terres i cases. I ja en el primer terç del segle XX va ser la burgesia barcelonina la que es va sentir atreta per la situació i les condicions de vida de Sant Just Desvern. Els aspectes demogràfics que hem analitzat són la natalitat, la nupcialitat, la mortalitat, la fecunditat i la mobilitat i ho hem complementat amb l’estudi de la composició de les famílies i de les llars. Tot plegat ens ha servit per afegir un exemple més al treball d’Àngels Torrents sobre la parròquia de Sant Pere de Riudebitlles de l’any 1993, amb el qual hi ha molts punts en comú, tant metodològics com cronològics. Finalment, les conclusions ens han servit per a una exhaustiva recollida de dades procedents de multitud de treballs anteriors, tant de reconstruccions de famílies com d’estudis demogràfics de qualsevol tipus que aportessin dades demogràfiques relacionades amb les parròquies catalanes amb les quals hem elaborat una síntesi el més completa possible. A més, hem comparat la fecunditat de les dones catalanes amb la fecunditat d’altres dones de la resta de la península ibèrica i del continent europeu, en aquest cas a partir d’una recerca selectiva. / Las líneas generales de la evolución de la demografía catalana entre 1497 (año del primer “fogatge” –recuento- de la Edad Moderna) y 1936 (año del único censo encargado por la Generalitat republicana) son suficientemente conocidas. Las aportaciones de Josep Iglésies, Jordi Nadal y Pierre Vilar, principalmente, han enmarcado con mucha precisión esta evolución. Lo que no es tan conocido, sobre todo por la escasez de estudios basados en la reconstrucción de familias en Catalunya, es el comportamiento demográfico de la población catalana, las características de lo que se conoce como “sistema demográfico antiguo” y las características de lo que se conoce como “sistema demográfico moderno”. El componente más importante del “sistema demográfico antiguo” es, en palabras de Louis Henry, una fecundidad natural; es decir, las parejas tenían los hijos que la biología de la mujer admitía, con el permiso de las rupturas matrimoniales prematuras. El componente más importante del “sistema” demográfico moderno” es una fecundidad limitada, es decir, las parejas tienen el número de hijos que deciden que quieren tener. Una reconstrucción de familias permite conocer en qué momento, básicamente qué generación (o generaciones) de mujeres, se produjo, de manera mayoritaria, este cambio de sistema. Otros estudios demográficos han demostrado que, en el caso de Catalunya, este cambio se produjo durante la segunda mitad del siglo XIX. Cabe señalar que en aquel momento no se utilizaban de forma sistemática y generalizada métodos de control de la natalidad artificiales, de manera que la reducción de hijos se consiguió mediante otros métodos de control. La parroquia de Sant Just Desvern es un ejemplo de la multitud de parroquias rurales que había en Catalunya entre principios de la Edad Moderna hasta el primer tercio del siglo XX. Podemos distinguir su proximidad a Barcelona, de manera que se ve influenciada muy directamente por la capital catalana. Ello se constata en los libros sacramentales de la parroquia, en los que aparecen nobles y “ciutadans honrats” (ciudadanos honrados) de Barcelona como propietarios de tierras y casas. I ya en el primer tercio del siglo XX fue la burguesía barcelonesa la que se sintió atraída por la situación y las condiciones de vida de Sant Just Desvern. Los aspectos demográficos que hemos analizado son la natalidad, la nupcialidad, la mortalidad, la fecundidad y la movilidad y los hemos completado con el estudio de la composición de las familias y los hogares. Todo ello ha servido para añadir un ejemplo más al trabajo de Àngels Torrents sobre la parroquia de Sant Pere de Riudebitlles del año 1993, con el cual hay muchos puntos en común, tanto metodológico como cronológico. Finalmente, las conclusiones han servido de excusa para una recogida exhaustiva de datos procedentes de muchos trabajos anteriores, tanto reconstrucciones de familias como estudios demográficos de cualquier tipo que nos aportasen datos demográficos relacionados con las parroquias catalanas; con todo ello hemos elaborado una síntesis muy completa. También hemos comparado la fecundidad de las mujeres catalanas con la fecundidad de otras mujeres del resto de la península ibérica y del continente europeo, en este caso a partir de una búsqueda selectiva. / The general outlines of the evolution of the Catalan demography between 1497 (year of the first “fogatge” –counting houses– of the Modern Age) and 1936 (year of the only census commissioned by the Republican Generalitat –Catalan government–) are enough known. The contributions of Josep Iglésies, Jordi Nadal and Pierre Vilar, mainly, have framed very precisely this evolution. What is not well known, especially by the lack of studies based on reconstructions of families in Catalonia, is the demographical behaviour of the Catalan population, the characteristics of what is known as an “ancient demographic system” and the characteristics of what is known as a “modern demographic system”. The most important component of the “ancient demographic system” is, in the words of Louis Henry, a natural fertility; that is to say, couples had the children that the biology of the woman admitted, with the permission of premature marriage breakdown. The most important component of “modern demographic system” is a limited fertility, that is to say, couples have the number of children who decide they want to have. A reconstruction of families allows to know at what point, basically what generation (or generations) of women, did, in a majority, this change of system. Other demographic studies have showed that in the case of Catalonia, this change occurred during the second half of the 19th century. It is necessary to take into account that at the time were not used a systematic method and generalised of artificial birth control, so that this reduction of children was achieved by other methods of control. The parish of Sant Just Desvern is an example of the many rural parishes that there were in Catalonia between early modern age to the first third of the 20th. This is stated in the sacramental books of the parish, with a remarkable presence of noble and citizen honoured in Barcelonan as owners of lands and houses. And already in the first third of the 20th century was the Barcelonan bourgeoisie what was attracted by the situation and the living conditions of Sant Just Desvern. The demographic aspects that have been analysed are the birth, the marriage, the mortality, the fertility and the mobility and the study has been complemented with the analyse of the composition of the families and of the households. All this has served us to add another example to the work of Angels Torrents on the parish of Sant Pere de Riudebitlles of the year 1993, with which there are many points in common, both methodological and chronological. Finally, the conclusions have served us as an exhaustive collection of pertinent data of previous works, regarding the reconstructions of families and demographic studies of any kind that contribute demographic data related to the Catalan parishes with which have elaborated a synthesis the most complete as possible. Besides, we have compared the fertility of Catalan women with the fertility of other women from the rest of the Iberian Peninsula and the European continent, in that case from a selective research.
9

Aproximación a las migraciones históricas a través del estudio de la información nominal

Jordà Sánchez, Joan Pau 05 April 2016 (has links)
Los apellidos tienen la función esencial de identificar a un individuo. Sin embargo, simultánea e indirectamente, también son indicadores de pertenencia a grupos humanos de diversa naturaleza: familiar, étnica, cultural, geográfica o socioeconómica, aportando información que va más allá de lo puramente onomástico. En este sentido, los nombres se han mostrado como un recurso solvente a la hora de analizar los movimientos de individuos en el pasado, especialmente cuando las fuentes escasean y se hace imperante recurrir a métodos indirectos. Esto es debido, en gran parte, a que las migraciones son consecuencia de la combinación de factores socio-históricos diversos que producen variaciones profundas en la prevalencia, estructura y repartición sobre el territorio de los antropónimos, tanto entre las comunidades de origen como en las de destino. Cataluña, y especialmente Barcelona, fue un territorio que recibió constantes flujos migratorios a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII. Serían ejemplos la expulsión de la comunidad judía, la llegada de miles de inmigrantes provenientes del Reino de Francia atraídos por el crecimiento económico de la región, y los flujos constantes de agricultores, temporeros y comerciantes que se trasladaron del campo a la ciudad. El formato seleccionado para llevar a cabo esta tesis es el de un compendio de publicaciones. Esta configuración ha sido elegida porqué permite, a nuestro parecer, una mayor flexibilidad en la aplicación de métodos y fuentes así como también mayor variedad en la elección de las preguntas de investigación. Así, la atención se ha centrado en tres aspectos diferentes pero complementarios: 1) se ha analizado el sistema de apellidación catalán en la Alta Edad Moderna, prestando especial atención a aquellos factores demográficos y socio-históricos que influyeron en su formación a la vez que también haciendo especial hincapié en las excepciones observadas. 2) Se han analizado los aspectos que definen la antroponimia catalana de los siglos XV, XVI y XVII a partir del análisis, frecuencia y distribución de los apellidos así como también se ha estudiado la impronta que diversos flujos migratorios de carácter internacional, procedentes en su mayoría de la Monarquía Hispánica y el Reino de Francia, dejaron en la onomástica 3) Se han propuesto nuevos métodos de clasificación de los apellidos complementarios a los criterios onomásticos existentes para captar mejor la complejidad de las formas y orígenes geográficos de los antropónimos catalanes así como su evolución a lo largo del tiempo. Cataluña es tierra de migraciones en la Alta Edad Moderna. De esta forma 1) se ha observado durante este período una alta variabilidad en la aparición, prevalencia y desaparición de la información nominal, fruto de un crecimiento natural muy bajo e incluso negativo y a la llegada constante de inmigrantes. 2) Se ha constatado que Barcelona recibió inmigración proveniente de toda Cataluña así como extranjeros durante el período 1451-1500, en su mayoría provenientes del Reino de Francia y del resto de la Monarquía Hispánica. Estos procesos han dejado una profunda impronta en la onomástica catalana. 3) Entre 1497 y 1553 se produjeron tres grandes patrones de asentamiento en Cataluña identificables a partir de los apellidos. Así, el área de Barcelona, el sur costero y los territorios del interior serían polos de inmigración, tanto interna como extranjera. 4) Por último, a partir de las concomitancias observadas entre los apellidos catalanes, castellanos, franceses y occitanos de la época, con el fin de identificar el origen geográfico de éstos, se ha propuesto un método de clasificación complementario a los criterios onomásticos, a partir de un análisis de conglomerados (cluster analysis). / Surnames have the essential function of identifying an individual. However, concurrently and indirectly, they also indicate belonging to human groups of various kinds: family, ethnic, cultural, geographical and socio-economic, providing extra information beyond that of onomastics. Accordingly, the study of nominal data is a demonstrably reliable resource when analyzing population movements in the past, especially when primary sources are scarce and it becomes necessary to draw on indirect methods of various kinds. This is largely due to the fact that migrations are the result of a combination of demographic and historical factors that bring about profound changes in the prevalence, structure and distribution of anthroponyms, both in the origin and destination communities. Continuous migration flows occurred in Catalonia, and Barcelona in particular, throughout the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries: chief among these were the expulsion of the Jewish community, the arrival of thousands of immigrants from the Kingdom of France, attracted by the economic growth in the region, and a steady stream of farmers, seasonal workers and traders who moved from the countryside to the city. The format of this thesis is a compendium of publications, which was selected because it allows, in our view, greater flexibility in the application of methods and sources as well as greater variety in choosing research questions. Thus the focus has been on three different but complementary aspects: 1) in overview, how surnames were passed down in modern Catalonia has been analyzed, with special attention to those demographic and sociohistorical factors that influenced their formation while also emphasizing the exceptions observed; 2) the distinguishing aspects of Catalan anthroponymy of the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries have been identified (e.g. frequency, distribution, the origin of names, etc.) as well as the impression that the various international flows of migrants, coming for the most part from the Kingdoms of Spain and of France, left. Additionally, the main centers of emigration and of the reception of migrants, their sociodemographic characteristics and the social, political and economic reasons for migration, as well as their impact on host communities, has been studied; and 3) new surname classification methods have been proposed, complementary to existing onomastic criteria, to better capture the complexity of forms and geographic origins of Catalan anthroponyms, and their evolution over time. This thesis supports the view that in the early modern era, Catalonia was a land of migrations, and demonstrates a clear relationship between population flows and nominal data from the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries. Thus 1) a high degree of variability in the nominal data, resulting from very low natural growth and the constant influx of immigrants from this period has been observed; 2) the processes whereby, from 1451 to 1500, Barcelona received immigration from all over Catalonia as well as from abroad, mostly from the Kingdom of France and the rest of the Kingdom of Spain, have left identifiable traces on the surnames of the period; 3) there were three major settlement patterns in Catalonia between 1497 and 1553, with those in the Barcelona area, coastal south and interior regions particularly standing out. The results, for their part, suggest a decline in onomastic similarities, implying that part of the foreign immigrants who were arriving bore names distant from the Catalan anthroponymy at the time; and lastly, 4) from the observed similarities between Catalan, Castilian, French and Occitan surnames, a classification method based on cluster analysis, complementary to the onomastic criteria to identify the geographical origin of surnames has been proposed.
10

Representación de la inmigración latinoamericana en el cine español durante el inicio de la crisis económica: 2007 a 2009

Sinisterra Rentería, Francia 09 February 2016 (has links)
España es uno de los países europeos que más inmigrantes latinoamericanos ha acogido, especialmente del 2007 al 2009 que también son los años en que comienza a manifestarse la crisis económica en este país; ésta es una de las razones principales para fijar la mirada en el cine español y poner en estrecha relación el mundo real con el ficcional, mostrando que este último es un recurso importante para estudiar los cambios que se producen en la realidad social en temas que son de permanente análisis como es la inmigración, en este caso la latinoamericana. / Spain is one of the European countries that most Latin American immigrants has received, especially from 2007 to 2009 which are also the years when the economic crisis begins to manifest in this country; this is one of the main reasons to stare at the Spanish cinema and put closely the real world with the fictional one, showing that the latter is an important resource to study changes that occur in the social reality in issues that are of ongoing analysis such as immigration, as in this case the one from Latin America.

Page generated in 0.0431 seconds