• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 96
 • 26
 • 9
 • 6
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 151
 • 81
 • 74
 • 65
 • 47
 • 47
 • 41
 • 36
 • 28
 • 26
 • 25
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

FASB and IASB Harmonization of Leases

Pointer, Martha M., Morgan, Robert G., Berg, Gary G. 01 January 2014 (has links)
Abstract is available to download.
2

Kartläggning av direkt lobbying : En empirisk studie där direkt lobbying via comment letters på standardsättarorganet IASB mellan år 2005 och 2009 studeras

Åberg, Henrik, Jägerström, Emma January 2009 (has links)
<p>Denna uppsats behandlar direkt lobbying mot det internationella standardsättarorganetInternational Accounting Standards Board, IASB. Studien motiveras med att utformandet avIFRS, till följd av en ökad globalisering, fått en allt viktigare roll inom internationellredovisning. Vår empiriska undersökning går ut på att kartlägga avsändare av inskickadecomment letters under perioden 2005 till 2009 till standardsättarorganisationen IASB.Comment letters är kommentarer eller feedback som IASB efterfrågar från allmänhen innanen ny IFRS definitivt bestäms.Vårt resultat visar på att en majoritet av direkt lobbying via comment letters utförs avorganisationer och att Europa utmärker sig som särskilt aktiv när man ser till frekvensen avantalet inskickade kommentarer. Vidare finner vi att endast sex länder världen övertillsammans står för över hälften av kommentarerna. Vi analyserar fram ett flertal tänkbaraförklaringar som kan ligga bakom vårt framtagna resultat, där faktorer som länders storlek,ekonomisk utveckling, kultur och framförallt lagstiftning diskuteras. Våra förklaringar tillresultatet kan inte ses som en uttömmande analys till varför det förehåller sig på det här viset.Resultatet skall snarare ses som en sanningsenlig och aktuell bild av verkligheten som kanverka som språngbräda för framtida forskning, något som tidigare saknas inom området.</p>
3

Kartläggning av direkt lobbying : En empirisk studie där direkt lobbying via comment letters på standardsättarorganet IASB mellan år 2005 och 2009 studeras

Åberg, Henrik, Jägerström, Emma January 2009 (has links)
Denna uppsats behandlar direkt lobbying mot det internationella standardsättarorganetInternational Accounting Standards Board, IASB. Studien motiveras med att utformandet avIFRS, till följd av en ökad globalisering, fått en allt viktigare roll inom internationellredovisning. Vår empiriska undersökning går ut på att kartlägga avsändare av inskickadecomment letters under perioden 2005 till 2009 till standardsättarorganisationen IASB.Comment letters är kommentarer eller feedback som IASB efterfrågar från allmänhen innanen ny IFRS definitivt bestäms.Vårt resultat visar på att en majoritet av direkt lobbying via comment letters utförs avorganisationer och att Europa utmärker sig som särskilt aktiv när man ser till frekvensen avantalet inskickade kommentarer. Vidare finner vi att endast sex länder världen övertillsammans står för över hälften av kommentarerna. Vi analyserar fram ett flertal tänkbaraförklaringar som kan ligga bakom vårt framtagna resultat, där faktorer som länders storlek,ekonomisk utveckling, kultur och framförallt lagstiftning diskuteras. Våra förklaringar tillresultatet kan inte ses som en uttömmande analys till varför det förehåller sig på det här viset.Resultatet skall snarare ses som en sanningsenlig och aktuell bild av verkligheten som kanverka som språngbräda för framtida forskning, något som tidigare saknas inom området.
4

Användarnas roll i IASB:s standardsättningsprocess : En studie av svenska finansanalytikers och fondförvaltares låga deltagande i standardsättningsprocessen.

Bergman, Sofia, Sigurdsson, Hanna January 2012 (has links)
Denna studie undersöker varför svenska finansanalytiker och fondförvaltare inte i så stor utsträckning deltar i International Accounting Standards Boards (IASB:s) standardsättningsprocess. IASB:s syfte är enligt det konceptuella ramverket att i första hand tillgodose de informationsbehov som användare av den finansiella redovisningen har. För att IASB ska kunna förstå användarnas behov anser IASB att det är viktigt att de lyssnar till och beaktar användarnas åsikter. Flera studier visar dock att användare är underrepresenterade i IASB:s standardsättningsprocess. Genom en litteraturgenomgång utvecklas modellen "Förklarande faktorer till lobbying i standardsättningsprocesser" genom att kombinera Vrooms (1964) förväntansteori med Verbas et al. (1995) "The Civic Voluntarism Model" som förklarar passivitet i politiska processer. Därefter genomförs djupintervjuer varefter intervjumaterialet kodas och analyseras utifrån författarnas modell. Studien visar att de intervjuade svenska finansanalytikernas och fondförvaltarnas låga deltagande i IASB:s standardsättningsprocess beror på brist på resurser i form av tid och brist på motivation i form av otillräcklig kunskap om IASB, att de inte upplever sig kunna påverka IASB och att de saknar intresse för frågor som berör årsredovisningen. Att de saknar intresse för frågor som berör årsredovisningen tyder på att IASB har en felaktig bild av årsredovisningens betydelse för svenska finansanalytiker och fondförvaltare. För dessa fungerar årsredovisningen som en reliabel, snarare än en relevant, finansiell rapport. Detta indikerar att IASB är fel inriktade i den pågående omarbetningen av det konceptuella ramverket. Slutligen kan det inte uteslutas att IASB använder en egenkonstruerad felaktig bild av finansanalytikers och fondförvaltares informationsbehov för att rättfärdiga sitt eget arbete.
5

FASB and IASB Harmonization of Leases

Morgan, Robert G., Pointer, Martha M., Berg, Gary G. 01 January 2014 (has links)
In an effort to harmonize worldwide accounting standards, the two primary parties, the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting Standards Board (IASB), are taking a topic-by-topic approach in an attempt to develop accounting standards that are acceptable to both bodies. Upon completion of this project, the similar accounting standards will be used worldwide. However, the harmonization of accounting standards is made more difficult by the different approaches taken toward accounting standards setting. The FASB uses a rulesbased approach to standard setting while the IASB uses a principles-based approach. The current project under discussion by the two boards is one of the more difficult areas to harmonize - accounting for leases.
6

Konvergence IASB a FASB na příkladu pravidel pro leasing / IASB and FASB Convergence on example of rules for leases

Lozovaya, Karina January 2011 (has links)
This thesis deals with the convergence project the IASB and FASB on the example of rules for leases. The first chapter introduces the general problems. The next chapters are introduced the IASB and the FASB, its objectives, structures, activities. The thesis focuses on the convergence project. The next two chapters, discusses the current leases arrangements in IFRS and U.S. GAAP, including its comparison. The main part analyses the draft of a new joint standard also discusses its possible impact and response to this proposal.
7

Har IFRS gjort redovisningen mer effektiv för investerare? En studie om goodwillpostens relevans. : En studie om goodwillpostens relevans.

Pettersson, Andreas, Nygard, Patrik January 2010 (has links)
<p><strong>Title:</strong> Have IFRS made the accounting more efficient for investors? – A study of goodwill-relevance </p><p><strong>Level:</strong> Final assignment for Degree of Master (One Year)</p><p><strong>Author:</strong> Patrik Nygard and Andreas Pettersson       </p><p><strong>Supervisor:</strong> Markku Penttinen            </p><p><strong>Date:</strong> 2010 – May</p><p><strong>Aim:</strong> The Swedish banks <em>SEB </em>and <em>Swedbank </em>are on the same market but their goodwill is amortized totally differently and its results will be different. We decided to examine the accounts in Sweden and see if they have been more efficient, from a user perspective, after the introduction of <em>IFRS</em> in year 2005</p><p><strong>Method: </strong> This paper is made from a quantitative and a deductive approach. We have collected data from all companies listed on the Stockholm Stock Exchange between the years 2002-2008 using the computer program <em>Financial Datastream</em> and then made the regression and other analyses and comparisons with the program <em>Minitab</em></p><p><strong>Result & Conclusions: </strong>We have in this paper demonstrated that how the accounting of goodwill designed is relevant to investors and that this relevance has increased in Sweden after the transition to <em>IFRS</em>. We have also concluded that the goodwill has greater relevance in a rising market than in a downward.<strong></strong></p><p><strong>Suggestions for future research: </strong>In future researches can the aim be to compare other accounting standards changes that occurred in the year 2005 and see if the accounting, from that perspective been more efficient.</p><p><strong>Contribution of the thesis: </strong>We have shown how the account influences investor’s decisions during different accounting systems and in particular how they react on the changed account of goodwill. We have examined this on the Swedish market and because of that our results are particularly interesting for anyone that invests in Swedish stocks.</p>
8

RR29/IAS19 : redovisning av pensioner

Frankenberg, Monica, Roos, Cecilia January 2003 (has links)
No description available.
9

Har IFRS gjort redovisningen mer effektiv för investerare? En studie om goodwillpostens relevans. : En studie om goodwillpostens relevans.

Pettersson, Andreas, Nygard, Patrik January 2010 (has links)
Title: Have IFRS made the accounting more efficient for investors? – A study of goodwill-relevance  Level: Final assignment for Degree of Master (One Year) Author: Patrik Nygard and Andreas Pettersson        Supervisor: Markku Penttinen             Date: 2010 – May Aim: The Swedish banks SEB and Swedbank are on the same market but their goodwill is amortized totally differently and its results will be different. We decided to examine the accounts in Sweden and see if they have been more efficient, from a user perspective, after the introduction of IFRS in year 2005 Method:  This paper is made from a quantitative and a deductive approach. We have collected data from all companies listed on the Stockholm Stock Exchange between the years 2002-2008 using the computer program Financial Datastream and then made the regression and other analyses and comparisons with the program Minitab Result &amp; Conclusions: We have in this paper demonstrated that how the accounting of goodwill designed is relevant to investors and that this relevance has increased in Sweden after the transition to IFRS. We have also concluded that the goodwill has greater relevance in a rising market than in a downward. Suggestions for future research: In future researches can the aim be to compare other accounting standards changes that occurred in the year 2005 and see if the accounting, from that perspective been more efficient. Contribution of the thesis: We have shown how the account influences investor’s decisions during different accounting systems and in particular how they react on the changed account of goodwill. We have examined this on the Swedish market and because of that our results are particularly interesting for anyone that invests in Swedish stocks.
10

Övergången till IFRS : Konsekvenser

Wetterholm, Emelie, Bergström, Mari January 2005 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0424 seconds